Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ipcrm - usuwa kolejk komunikatow, zbior semaforow lub id pamici
    wspoldzielonej

SK/LADNIA

    ipcrm [ -M klucz | -m id | -Q klucz | -q id | -S klucz | -s id ] ...

    przestarzale uycie:

    ipcrm [ shm | msg | sem ] id ...

OPIS

    ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji midzyprocesowej Systemu V
    (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych. Aby usun takie obiekty,
    naley by superuytkownikiem lub tworc albo wlacicielem tego obiektu.

    Istniej trzy typy obiektow IPC Systemu V: pami wspoldzielona, kolejki
    komunikatow i semafory. Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatow lub
    semafor jest natychmiastowe (niezalenie od tego, czy jaki proces wci
    trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pami wspoldzielona
    jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie polczone procesy usun
    (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej przestrzeni adresowej.

    Obslugiwane s dwa style skladni. Stara, historyczna skladnia linuksowa
    sklada si trzyliterowego slowa kluczowego, mowicego, jakiej klasy
    obiekt  ma  by  usunity,  po  ktorym  nastpuje jeden lub wicej
    identyfikatorow obiektow tego typu.

    Skladania zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub wicej obiektow
    wszystkich typow w pojedynczym wywolaniu. Obiekty mog by okrelone albo
    przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niej). Zarowno klucze, jak
    i identyfikatory mog by podane w postaci dziesitnej, szesnastkowej
    (zaczynajcej si od '0x' lub '0X') lub osemkowej (zaczynajcej si od '0')

OPCJE

    -M shmkey
       usuwa segment pamici wspoldzielonej utworzony z kluczem shmkey,
       gdy tylko ostatni proces si od niego odlczy.

    -m shmid
       usuwa segment pamici wspoldzielonej identyfikowany przez shmid,
       gdy tylko ostatni proces si od niego odlczy.

    -Q msgkey
       usuwa kolejk komunikatow utworzon z kluczem msgkey.

    -q msgid
       usuwa kolejk komunikatow identyfikowan przez msgid.

    -S semkey
       usuwa semafor utworzony z kluczem semkey.

    -s semid
       usuwa semafor identyfikowany przez semid.

    Szczegoly usuwania s opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2).
    Identyfikatory i klucze mog by znalezione za pomoc ipcs(8).

UWAGI

    W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm uywalo przestarzalej
    skladni pokazanej w sekcji SK/LADNIA.  Od tego czasu zostala dodana
    funkcjonalno obecna w innych implementacjach *niksowych, mianowicie
    moliwo usuwania zasobow  przez  podanie  klucza  (a  nie  tylko
    identyfikatora) oraz zgodno skladni polecenia. Dla zachowania wstecznej
    zgodnoci poprzednia skladnia jest wci obslugiwana.

ZOBACZ TAKE

    ipcs(8), msgctl(2), msgget(2),  semctl(2),  semget(2),  shmctl(2),
    shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.