Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ipcs - udostpnij informacje o urzdzeniach ipc

SK/LADNIA

    ipcs [ -asmq ] [ -tclup ]
    ipcs [ -smq ] -i id
    ipcs -h

OPIS

    ipcs udostpnia informacje o urzdzeniach IPC, do ktorych ma dostp proces
    wywolujcy.

    Opcja -i umoliwia podanie konkretnego identyfikatora (id) zasobu. Wtedy
    drukowane bd tylko dane dotyczce tego id.

    Zasoby mog by okrelane nastpujco:

    -m   segmenty dzielonej pamici

    -q   kolejki komunikatow

    -s   tablice semaforow

    -a   wszystko (domylnie)

    Format wyjciowy moe by okrelony nastpujco

    -t   czas

    -p   pid

    -c   tworca

    -l   limity

    -u   ogolnie

ZOBACZ TAKE

    ipcrm(8)

AUTOR

    krishna balasubramanian (balasub@cis.ohio-state.edu)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.