Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    jed - edytor dla programistow

SK/LADNIA

    jed [opcje] plik...

OPIS

    Jed - edytor dla programist'ow

    Moliwoci:

    Podwietlanie skladni kolorami. Emulacja edytorow Emacs, EDT, Wordstar
    oraz Brief. Moliwoci rozbudowywania w  jzyku  przypominajcym  C.
    Calkowicie dostosowywalny. Edycja plikow TeX-u z edycj w stylu AUC-TeX
    (rownie obsluga BiBTeX). Obsluga skladu (folding support) i wiele
    wicej..

    Peln dokumentacj znajdziesz w plikach GNU info, niniejszy podrcznik
    jest jedynie krotkim wprowadzeniem.

OPCJE

    -batch
       uruchamia Jed w trybie wsadowym. Jest to tryb nie-interaktywny.
    -n
       nie wczytuj pliku .jedrc.
    -g n
       skocz do wiersza n w buforze.
    -l plik
       wczytaj plik jako kod S-Lang.
    -f funkcja
       wykonaj funkcj S-Lang o nazwie funkcja.
    -s /lacuch
       Szukaj /lacucha w przod.
    -2
       podziel okno.
    -i plik
       Wstaw plik do biecego bufora.

KONFIGURACJA

  Emulacja innych edytor'ow
    Emulacja innych edytorow moliwa jest dziki zdolnoci JEDa do tworzenia
    nowych funkcji przy uyciu jzyka programowania S-Lang oraz umoliwieniu
    uytkownikowi zmiany przypisa klawiszy. Obecnie JED zapewnia rozsdn
    emulacj edytorow Emacs, EDT i Wordstar.

  Emulacja Emacsa
    Emulacja Emacsa zapewniana jest dziki kodowi S-Lang zawartemu w
    emacs.sl.  Emulowana jest podstawowa funkcjonalno Emacsa;  wikszo
    uytkownikow Emacsa nie powinna mie klopotow z JEDem. By wlczy emulacj
    Emacsa w JED upewnij si, e twoj plik inicjujcy jed.rc (.jedrc) zawiera
    wiersz

       () = evalfile ("emacs");

    JED rozpowszechniany jest z plikiem domylnym jed.rc zawierajcym ju ten
    wiersz.

  Emulacja EDT
    Do emulacji EDT musi by wczytany edt.sl.  Osigane jest do przez
    umieszczenie wiersza:

       () = evalfile ("edt");

    w pliku inicjujcym jed.rc (.jedrc).

  Emulacja Wordstara
    wordstar.sl zawiera kod  S-Lang odpowiedzialny za emulacj Wordstara.
    Dodanie wiersza:

       () = evalfile ("wordstar");

    do twego pliku inicjalizacji jed.rc (.jedrc) wlczy emulacj Wordstara w
    JED.

RUN TIME

  Wiersz stanu i Okna
    JED potrafi obslugiwa wiele okien. Kade okno moe zawiera ten sam bufor
    lub rone bufory. Bezporednio pod kadym oknem wywietlany jest wiersz
    stanu.  Wiersz stanu zawiera takie informacje jak numer wersji JEDa,
    nazwa bufora, tryb, itd. Uwaaj, prosz, na ponisze wskaniki:

    **
       bufor zostal zmieniony od ostatniego zapisu.
    %%
       bufor jest tylko do odczytu.
    m
       wskanik ustawiania znacznika. Oznacza, e wlanie definiowany jest
       obszar.
    d
       wskanik zmiany pliku na dysku. Wskazuje, e plik skojarzony z
       buforem jest nowszy ni sam bufor.
    s
       wskanik zapamitania pozycji.
       [tlum.: zapamitywanie i odtwarzanie pozycji kursora w buforze
       realizuje si par funkcji push_spot/pop_spot w S-Lang]
    +
       moliwe cofanie akcji (undo) dla bufora.
    [Narrow]
       bufor jest zawony (narrowed) do obszaru WIERSZY (LINES).
    [Macro]
       w trakcie definiowania makra.

  Mini-bufor
    Mini-bufor sklada si z pojedynczego wiersza usytuowanego na dole
    ekranu. Wikszo dialogu pomidzy uytkownikiem a edytorem JED odbywa si w
    tym wlanie buforze. Na przyklad, gdy poszukujesz lacucha, JED wywietli
    zapytanie o lacuch w mini-buforze.

    Mini-bufor zapewnia take bezporednie polczenie z interpreterem S-Lang.
    W celu uzyskania dostpu do interpretera nacinij Ctrl-X Esc a w mini-
    buforze pojawi si zachta S-Lang>. Wprowad dowolne poprawne wyraenie S-
    Lang, ktore chcesz by rozwinl interpreter.

    Przez uycie klawiszy strzalek w gor i w dol moliwe jest ponowne
    przywolanie danych uprzednio wprowadzonych do mini-bufora. Umoliwia to
    uycie i zmian poprzednich wyrae w wygodny i efektywny sposob.

  Podstawowa edycja
    Edycja przy uycie JEDa jest bardzo latwa - wikszo klawiszy powoduje
    wstawienie przypisanych im znakow. Przemieszczanie si wewntrz zawartoci
    bufora zwykle odbywa si przy uyciu klawiszy strza/lek lub klawiszy
    strony w g'or i strony w d'o/l. Jeeli wczytany jest edt.sl, to dzialaj
    rownie klawisze (keypads) terminala VTxxx. Wowczas zmieniane s tylko
    podwietlenia (operacje wytnij/wklej [cut/paste] nie s uwaane  za
    `podwietlenia').  Na klawiaturach pozbawionych klawisza Esc Ctrl-[
    najprawdopodobniej wygeneruje znak Escape.

    Argument przedrostkowy polecenia moe by utworzony przez nacinicie
    klawisza Esc a nastpnie wprowadzenie liczby, po ktorej naciskany jest
    podany klawisz. Zwykle argument przedrostkowy uywany jest po prostu
    dla powtorze. Na przyklad, by przesun si w prawo o 40 znakow, powinno
    si nacisn Esc 4 0 a bezporednio po tym klawisz strzalki w prawo.
    Ilustruje  to uycie argumentu powtarzania dla powtorzenia akcji.
    Argument przedrostkowy moe jednake zosta zastosowany rownie na inne
    sposoby. Na przyklad, w celu rozpoczcia definiowania obszaru, powinno
    si nacisn klawisz Ctrl-@.  Ustawia  on  znacznik  i  rozpoczyna
    podwietlanie.  Nacinicie Ctrl-@ z argumentem przedrostkowym spowoduje
    zaniechanie czynnoci definiowania obszaru i zdjcie znacznika.

    Ponisza lista przydatnych przypisa klawiszy zaklada, e  wczytano
    emacs.sl.

    Ctrl-L
       Odwie (ponownie narysuj) ekran.
    Ctrl-_
       Cofnij akcj (Control-podkrelenie, rownie Ctrl-X u').
    Esc q
       Ponownie formatuj akapit (tryb zawijania). Uyte z argumentem
       przedrostkowym rownie justuje akapit.
    Esc n
       Zw akapit (tryb zawijania). Uyte z argumentem przedrostkowym
       rownie justuje akapit.
    Esc ;
       Wstaw komentarz w jzyku programowania (Fortran i C).
    Esc \
       Obetnij otaczajce biale znaki.
    Esc !
       Wykonaj polecenie powloki.
    Esc $
       Sprawd pisowni slowa przy pomocy ispell.
    Ctrl-X ?
       Poka informacj o wierszu/kolumnie.
    `
       quoted_insert  ---  wstaw  nastpny znak doslownie (klawisz
       odwrotnego apostrofu)
    Esc s
       Wyporodkuj wiersz.
    Esc u
       Zamie slowo na due litery
    Esc d
       Zamie slowo na male litery.
    Esc c
       Zamie w slowie pierwsz liter na du, reszt na male.
    Esc x
       Przejd do zachty minibufora M-x z uzupelnianiem polece.
    Ctrl-X Ctrl-B
       Wywietl rozwijaln list buforow.
    Ctrl-X Ctrl-C
       Zakocz prac JED.
    Ctrl-X 0
       Usu biece okno.
    Ctrl-X 1
       Jedno okno.
    Ctrl-X 2
       Podziel okno.
    Ctrl-X o
       Na inne okno.
    Ctrl-X b
       Przelcz na bufor.
    Ctrl-X k
       Usu bufor.
    Ctrl-X s
       Zapisz bufory.
    Ctrl-X Esc
       Przejd do zachty "S-Lang>" interfejsu interpretera S-Lang.
    Esc .
       Znajd tag.
    Ctrl-@
       Ustaw znacznik (rozpocznij okrelanie obszaru). Uyte z argumentem
       przedrostkowym anuluje czynno definiowania i zdejmuje znacznik.

PLIKI

    JED_ROOT/lib/*.sl
       S to domylne pliki uruchomieniowe slang dla edytora jed.
    JED_ROOT/lib/site.sl
       Domylny plik inicjujcy (startup file).
    /etc/jed.rc
       Ogolnosystemowy plik konfiguracyjny.
    ~/.jedrc
       Plik konfiguracyjny danego uytkownika.

AUTOR

    John E. Davis <davis@space.mit.edu>
       Autor programu Jed.

    --- Niniejszy dokument zostal przet/lumaczony na format nroff przez
    "Boris D. Beletsky" <borik@isracom.co.il>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.