Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    joe - "wlasny edytor Joe'go" (Joe's Own Editor)

SK/LADNIA

    joe [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    jstar [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    jmacs [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    rjoe [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    jpico [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

OPIS

    JOE jest pelnoekranowym edytorem ASCII majcym due moliwoci. Brak
    trybow pracy interfejsu (w przeciwiestwie do np. vi) powoduje, e
    bardziej przypomina przyjazne edytory PC. Uytkownicy WordStara czy
    rodowisk "turbo" firmy Borland poczuj si jak w domu. JOE jest w pelni
    funkcjonalnym ekranowym edytorem unixowym i posiada wiele funkcji
    edycji programow i tekstu.

    JOE emuluje rownie kilka innych edytorow. JSTAR jest do wiern imitacj
    WordStara z wieloma rozszerzeniami JOE. JPICO jest blisk imitacj
    edytora PICO z systemu pocztowego Pine. JMACS jest imitacj GNU-EMACSa.
    RJOE jest okrojon wersj JOE, umoliwiajc edycj tylko tych plikow, ktore
    zostaly podane w linii polece.

    Mimo, i JOE jest faktycznie picioma ronymi edytorami, to nadal wymaga
    tylko jednego pliku wykonywalnego, jedynie z picioma ronymi nazwami.
    Nazwa edytora z dodanym rc stanowi nazw pliku inicjujcego JOE'go;
    decyduje on zachowaniu si edytora.

    JOE jest darmowym oprogramowaniem: moesz go rozpowszechnia i/lub
    zmienia na warunkach licencji GNU General Public License opublikowanej
    przez Free Software Foundation. Nie planuj przeksztalcenia JOE w
    produkt komercyjny czy shareware'owy. JOE jest dostpny przez Internet
    za   porednictwem  anonimowego  FTP  z  ftp.std.com,  plik:
    src/editors/joe*.tar.Z.

UYCIE

    Uruchomienie edytora nastpuje przez wpisanie joe oraz zera lub wicej
    nazw plikow, jakie chcesz edytowa. Kada z nazw pliku moe by poprzedzona
    ustawieniem opcji lokalnej (patrz tablica opcji lokalnych, niej). W
    linii polece mog by te umieszczone inne opcje, globalne, odnoszce si do
    calego edytora (patrz poniej tablica opcji globalnych). Jeli edytujesz
    nowy plik, to moesz nada mu nazw albo przy wywolaniu edytora albo w
    edytorze, w momencie zapisu pliku. Dostpna jest zmodyfikowana skladnia
    nazw plikow, tak by umoliwi ci edycj wynikow programow, standardowego
    wejcia/wyjcia czy czci plikow lub urzdze. Szczegoly znajdziesz dalej, w
    sekcji Nazwy plik'ow.

    Po  uruchomieniu  edytora  moesz wpisywa tekst lub poslugiwa si
    specjalnymi sekwencjami znakow sterujacych, by wykona inne zadania
    edycyjne.  Opis sekwencji sterujcych znajduje si w dalszej czci
    niniejszej dokumentacji.  Moesz te uy kombinacji klawiszy ^K H,
    przywolujcej pomoc w edytorze.

    Teraz troch wyjanie mtnych nauk komputerowych:

    Zapis ^ oznacza, e przytrzymujesz klawisz Control w trakcie naciskania
    nastpnego klawisza (w ten sam sposob dziala Shift przy uzyskiwaniu
    duych liter). Wiele sekwencji sterujcych powielonych jest przez inne
    klawisze, zatem nie zawsze musisz naciska klawisz Control: ESC bdzie
    dziala jak ^[, Del zadziala zamiast ^?, Backspace zamiast ^H, Tab
    zamiast ^I, Return lub Enter dzialaj jak ^M, za Linefeed dziala tak jak
    ^J.  Niektore klawiatury mog sprawi klopoty z pewnymi klawiszami
    sterujcymi. ^_, ^^ oraz ^@ zwykle mog by wprowadzone bez nacinicia
    shift (sprobuj ^-, ^6 i ^2). Inne klawiatury mog przypisywa je do
    innych klawiszy. Wyprobuj: ^., ^, i ^/. Zwykle zamiast ^@ moesz uy
    ^SPACE.  ^\  i  ^]  interpretowane  s  przez  wiele  programow
    komunikacyjnych, wlczajc w to telnet i kermit. Zwykle po prostu
    naciskasz klawisz dwukrotnie, by przeszedl przez program komunikacyjny.

    Po wpisaniu ^K H na gorze ekranu pojawi si okno pierwszej pomocy.
    Moesz nadal wprowadza i edytowa tekst przy wlczonym oknie pomocy.
    Zmian stron z kolejnymi tematami pomocy uzyskasz naciskajc ^[ i ^[ (to
    jest ESC i ESC). Wygaszenie okna z pomoc uzyskasz kombinacj ^K H.

    Moesz dostosowa uklad klawiatury, ekrany pomocy i wiele domylnych
    sposobow zachowywania si edytora kopiujc plik inicjujcy JOE'go (zwykle
    usr/local/lib/joerc) jako .joerc do swego katalogu domowego i zmieniajc
    go. Patrz sekcja joerc poniej.

    Jeli chcesz by JOE byl uywany jako twoj domylny edytor dla e-mail i
    News, powiniene ustawi zmienne rodowiska EDITOR oraz VISUAL w pliku
    inicjujcym swojej powloki (.cshrc lub .profile), tak by wskazywaly na
    JOE'go (zwykle znajduje si on w /usr/local/bin/joe).

    Istnieje wiele innych nieoczywistych parametrow wywolania, jakie by moe
    musz by ustawione, szczegolnie, gdy ekran twojego terminala nie jest
    odwieany tak, jakby tego oczekiwal. Patrz sekcja Zmienne rodowiska.

OPCJE LINII POLECE

    W linii polece mona poda nastpujce opcje globalne:

    -asis Znaki o kodach powyej 127 bd wysylane do terminala bez zmian,
       zamiast zastpowania ich negatywami odpowiednich znakow o kodach
       poniej 128. Jeli nie dziala, to sprawd serwer terminala.
       [od tlum: opcja niezbdna do prawidlowej obslugi polskich znakow]

    -backpath cieka
       Po podaniu tej opcji, pliki kopii zapasowych bd zapisywane w
       zadanym katalogu zamiast w pierwotnych katalogach kadego z
       plikow.

    -baud nnn
       Ustawia prdko transmisji (baud rate) dla celow optymalizacji
       ekranu terminala. Joe wstawia oponienia dla prdkoci niszych od
       19200, ktore omijaj buforowanie terminala, tak e znaki pisane z
       wyprzedzeniem mieszaj si z wyjciem ekranu. Polecenia przewijania
       nie bd uywane dla 38400 bitow/s. Przydatne dla X-terminali oraz
       innych terminali konsoli, ktore nie s naprawd polczone przez
       lcze szeregowe.

    -beep Joe bdzie sygnalizowal dwikiem bldy polece i przekroczenie przez
       kursor granic tekstu.

    -columns nnn
       Ustala liczb kolumn ekranu.

    -csmode
       Tryb  kontynuacji  wyszukiwania:  wyszukiwanie  nastpujce
       bezporednio po innym bdzie powtarza poprzednie zamiast proby o
       nowy lacuch znakowy do wyszukania. Przydatne dla polece ^[S i
       ^[R oraz gdy joe probuje udawa emacsa.

    -dopadding
       Joe zwykle zaklada, e pomidzy nim a temirnalem istnieje jaki
       rodzaj sterowania przeplywem danych. Jeli tak nie jest, opcja ta
       spowoduje, e joe bdzie wysylal dodatkowe ^@ do terminala, jak
       podano we wpisie do termcap. Dodatkowe ^@ pozwalaj terminalowi
       nadgoni po dlugich poleceniach tty.

    -exask Powoduje weryfikacj przez ^KX nazwy pliku, jaki ma zosta
       zapisany.

    -force Ta opcja upewnia si, e ostatnia linia tekstu zakoczona jest
       znakiem line-feed (koniec linii).

    -help Po podaniu tej opcji edytor uruchomi si z ekranem pomocy.

    -keepup
       Normalnie numer kolumny tekstu oraz pola przedrostka klawisza
       sterujcego w liniach statusu wywietlane s z jednosekundowym
       oponieniem, by zredukowa obcienie procesora. Opcja ta powoduje,
       e s one aktualizowane po kadym naciniciu klawisza.

    -lightoff
       Uycie tej opcji powoduje wylczanie podwietlenia bloku tekstu po
       dowolnym poleceniu dzialajcym na bloku.

    -lines nnn
       Ustala liczb linii ekranu.

    -marking
       Podwietlany jest tekst pomidzy ^KB a kursorem (uyj z opcj
       -lightoff i zmienionym plikiem joerc by uzyska wybieranie bloku
       metod cignicia). (drop-anchor style block selection).

    -mid  Przy wlczeniu tej opcji jeli kursor przesuwa si poza okno, to
       okno jest przewijane, tak by kursor byl porodku. Opcja ta jest
       wymuszana na powolnych terminalach, ktore nie posiadaj polece
       przewijania (scrolling).

    -nobackups
       Ocja ta wylcza tworzenie plikow kopii zapasowych.

    -nonotice
       Wylcza wywietlanie informacji o prawach autorskich podczas
       uruchamiania edytora.

    -nosta Wylcza gorn lini statusu. Mile, jeli chcesz widzie na ekranie
       tylko swoj tekst lub uywasz vt52.

    -noxon Probuje wylczy przetwarzanie ^S/^Q. Przydatne, gdy joe probuje
       by WordStarem lub emacsem.

    -orphan
       Jeeli wlczona jest ta opcja, to dodatkowe pliki z linii polece
       bd umieszczone w nieprzypisanych buforach (orphaned buffers),
       zamiast w dodatkowych oknach. Przydatne, gdy joe probuje by
       emacsem.

    -pg nnn
       Podaje liczb linii pozostawianych po uyciu PgUp/PgDn (^U/^V).
       Uycie wartoci -1 oznacza polow okna.

    -skiptop nnn
       Nie uywaj nnn gornych linii ekranu. Przydatna, gdy joe uywany
       jest jako edytor BBS.

    Kada z powyszych opcji moe take zosta uyta w pliku joerc. Ponadto,
    opcje NOXON, BAUD, LINES, COLUMNS i DOPADDING mog zosta ustawione jako
    zmienne rodowiska.

    Do ustalenia typu swego terminala moesz ustawi zmienn rodowiska
    JOETERM, zaslaniajc typow zmienn TERM.

    Przed kad nazw pliku mona uy poniszych opcji:

    +nnn  Kursor na starcie ustawia si w zadanej linii.

    -crlf Joe uywa CR-LF jako sekwencji koczcej lini zamiast tylko LF. Do
       edycji plikow MS-DOS lub VMS.

    -wordwrap
       Joe  przenosi  poprzedni  wyraz, jeli piszesz poza prawym
       marginesem.

    -autoindent
       Jeeli naciniesz Return w linii z wciciem, to wcicie jest
       powtarzane w nowej linii.

    -overwrite
       Pisanie nadpisuje istniejce znaki zamiast wstawiania przed nimi.

    -lmargin nnn
       Ustawia lewy margines.

    -rmargin nnn
       Ustawia prawy margines.

    -tab nnn
       Ustawia szeroko tabulacji.

    -indentc nnn
       Ustawia znak wcicia (indent) dla ^K, i ^K. (32 dla SPACE, 9 dla
       TAB).

    -istep nnn
       Ustawia krok wcicia dla ^K, i ^K..

    -linums
       Przed kad lini wywietlany jest numer linii.

    -rdonly
       Plik jest tylko do odczytu.

    -keymap nazwa
       Uyj innej sekcji pliku joerc do przypisa sekwencji klawiszy.

    Opcje te mog by take podane w pliku joerc. Mog by ustawione w zalenoci
    od rozszerzenia pliku. Programy (rozszerzenia .c, .h lub .p) maj zwykle
    wlczone automatyczne wcicia (autoindent). Dla innych plikow wlczone
    jest przenoszenie wyrazow (wordwrap), ale pliki rc maj je wylczone.

ZADANIA EDYCJI

  Prosta edycja
    Kiedy wpisujesz znaki w edytorze, s one zwykle wstawiane do edytowanego
    pliku (lub dolczane do pliku, jeli kursor jest na kocu pliku). Jest to
    normalny tryb pracy edytora. Jeeli chcesz zastpi fragment istniejcego
    tekstu, musisz usun stary tekst przed lub po wpisaniu tekstu go
    zastpujcego. Do usuwania tekstu mona uy klawisza backspace: przesu
    kursor w prawo, za tekst, ktory chcesz usun i naciskaj backspace a do
    uzyskania podanego efektu.

    Nacinij klawisz Enter lub Return by wstawi zlamanie linii.  Na
    przyklad, jeli kursor byl porodku linii i nacisnle Return, to wowczas
    linia zostanie podzielona na dwa linie, a kursor pojawi si na pocztku
    drugiej linii. Nacinij backspace na pocztku linii aby zlikwidowa
    podzial linii.

    Do przemieszczania si wewntrz pliku uyj klawiszy strzalek. Jeeli twoja
    klawiatura nie ma klawiszy strzalek (lub z jakiego powodu nie dzialaj),
    uyj ^F do przesunicia naprzod (w prawo), oraz ^N, by przesun si do
    nastpnego linii (w dol). Klawisze strzalek w prawo i w lewo po prostu
    przesuwaj w tekcie do przodu i do tylu o jeden znak: jeli jeste na
    pocztku linii i naciniesz strzalk w lewo, przesuniesz si na koniec
    poprzedniej linii. Strzalki w gor i w dol przesuwaj w przod i wstecz o
    liczb znakow niezbdn, by kursor pojawil si w tej samej kolumnie, w
    ktorej byl w linii pocztkowej.

    Jeeli chcesz utworzy wcicie we wprowadzanym tekcie, moesz posluy si
    klawiszem TAB. Wstawia on specjalny znak sterujcy, ktory powoduje, e
    nastpujce po nim znaki rozpoczynaj si od nastpnej pozycji tabulacji
    (tab stop). Pozycje tabulacji normalnie rozmieszczone s co 8 kolumn,
    ale mona to zmieni przy pomocy polecenia ^T D. Programujcy w Pascalu
    czy C czsto ustawiaj pozycje tabulacji co 4 kolumny.

    Jeeli z jakiego powodu zobaczysz balagan na ekranie swojego terminala
    (na przyklad, gdy otrzymasz powiadomienie o poczcie z biff), moesz
    nakaza edytorowi odwieenie ekranu naciskajc ^R.

    Istnieje jeszcze wiele innych klawiszy slucych do usuwania tekstu i
    nawigacji w obrbie pliku. Na przyklad, nacinicie ^D usuwa znak, na
    ktorym stoi kursor zamiast usuwania wstecz jak czyni to backspace.  ^D
    usunie rownie znak podzialu linii, jeli kursor znajduje si na kocu
    linii. Nacinij ^Y by usun cal lini, w ktorej znajduje si kursor lub ^J
    by usun tekst od kursora do koca linii.

    Nacinicie ^A przesuwa kursor na pocztek linii, w ktorej si on znajduje.
    Podobnie ^E przemieszcza kursor na koniec linii. Klawisze ^U i ^V
    przewijaj kursor odpowiednio w gor i w dol o polow wysokoci ekranu.
    "Przewijanie" oznacza, e przesuwa si tekst na ekranie, lecz kursor
    pozostaje w tym samym miejscu na ekranie. Moesz przesun kursor na
    pocztek lub na koniec pliku naciskajc ^K U lub ^K V. Przegldajc ekrany
    pomocy edytora zapoznasz si z wieloma innymi poleceniami kasowania i
    przemieszczania.

    W przypadku popelnienia pomylki moesz nacisn ^_ by j wycofa (undo). Na
    wikszoci klawiatur wystarczy nacisn ^- by uzyska ^_, ale na niektorych
    by moe bdziesz musial przytrzyma rownoczenie klawisze Shift i Control
    by uzyska prawidlowy efekt. Jeeli wycofasz zbyt duo zmian, moesz je
    przywroci (redo) do stanu przed cofniciem - nacinij ^^ (wystarczy ^6 na
    wikszoci klawiatur).

    Jesli prowadzisz edycj w jednym miejscu pliku, a chcialby na chwil
    ogldn lub poprawi inne miejsce pliku, moesz powroci do poprzedniego
    miejsca naciskajc ^K -. Polecenie to faktycznie cofa ci do ostatniego
    miejsca, w ktorym dokonale zmian w pliku. Moesz chodzi po historii
    miejsc przy pomocy ^K - i ^K = w ten sam sposob, w jaki przemieszczasz
    si przez histori zmian poleceniami "wycofaj" i "przywro".

    Po zakoczeniu edycji pliku nacinij ^K X, by opuci edytor. Jeeli jeszcze
    nie nazwale edytowanego pliku zostaniesz zapytany o nazw.

    Podczas edycji pliku pracujesz faktycznie na kopii pliku. Tak wic,
    jeeli zdecydujesz, e nie chcesz zmian przeprowadzonych w danej sesji
    edycji, moesz nacisn ^C. Opucisz wowczas edytor bez zapisywania zmian.

    Jeeli edytujesz plik i zachowasz zmiany, w biecym katalogu zostanie
    utworzona jego kopia zapasowa. Zawiera ona pierwotn wersj pliku i ma
    nazw oryginalu zakoczon przyrostkiem ~.

  Przenoszenie wyraz'ow i formatowanie
    Jeli w pliku z kodem Pascala lub C piszesz poza praw krawdzi ekranu, to
    ekran przewinie si w prawo, podajc za kursorem. Jeeli piszesz poza praw
    krawdzi ekranu w zwyklym pliku (ktorego nazwa nie koczy si na .c, .h
    czy .p), JOE automatycznie przeniesie ostatni wyraz do nastpnej linii,
    tak e nie musisz naciska Return. Nazywa si to trybem przenoszenia
    (zawijania) wyrazow (word-wrap mode). Przenoszenie wyrazow mona wlcza i
    wylcza  poleceniem  ^T  W.  Plik  inicjujcy  JOE'go jest zwykle
    skonfigurowany tak, e tryb ten jest automatycznie  wlczany  dla
    wszystkich plikow nie bdcych programami. Poniej, w sekcji opisujcej
    joerc dowiesz si, jak zmienia t i inne akcje domylne.

    Poza trybem przenoszenia wyrazow JOE nie formatuje automatycznie
    akapitow  jak niektore procesory tekstu. Natomiast, jeeli chcesz
    zreformatowa akapit, nacinij ^K J. Polecenie to "wypelnia" akapit, w
    ktorym znajduje si kursor, umieszczajc tyle wyrazow w linii, ile to
    jest moliwe. Akapit, w tym przypadku, jest blokiem tekstu oddzielonym
    powyej i poniej pust lini.

    Marginesy, uywane przez JOE'go do formatowania akapitow i przenoszenia
    wyrazow mog by ustawione poleceniami ^T L i ^T R. Jeeli lewy margines
    ustawiony jest na warto ron od 1, to gdy rozpoczniesz pisanie na
    pocztku linii, kursor natychmiast przeskoczy do lewego marginesu.

    Moesz wycentrowa lini pomidzy marginesami uywajc polecenia ^K A.

  Tryb nadpisywania
    Konieczno usuwania starego tekstu przed lub po wstawianiu nowego bywa
    mczca. Zdarza si to, na przyklad, jeli zmieniasz tabel i chcesz zachowa
    pozycj kolumny po prawej stronie tabeli. W tym przypadku moesz
    przestawi edytor w tryb nadpisywania przy pomocy ^T T. Gdy edytor
    pracuje w tym trybie, wpisywane przez ciebie znaki zastpuj istniejcy
    tekst jak zrobilaby to idealna maszyna do pisania. Rownie backspace po
    prostu przesuwa w lewo zamiast usuwania znaku po lewej, jeeli nie jest
    na kocu lub na pocztku linii. Nadpisywanie nie jest naturalnym sposobem
    pracy elektronicznej z tekstem, powiniene wic moliwie szybko powroci do
    trybu wstawiania naciskajc powtornie ^T T.

    Jeeli potrzebujesz wstawienia w trybie nadpisywania, nacinij ^@.
    Polecenie to wstawia pojedynczy odstp (SPACE) do tekstu.

  Znaki sterujce Ctrl i metaznaki
    Kady znak reprezentowany jest przez numer. Na przyklad, `A' ma numer
    65, za `1' ma numer 49. Wszystkie znaki, ktore zwykle widzisz, maj
    numery od 32 do 126 [tlum.:nie dotyczy to specyficznych polskich
    znakow].  To szczegolne, arbitralne przypisanie znakow do numerow
    nazywane jest zestawem znakow ASCII. Liczby poza tym zakresem, od 0 do
    255, nie s zwykle wywietlane, lecz czasami maj inne, specjalne
    znaczenie. Liczba 10, na przyklad, uywana jest do zmiany (lamania)
    linii. Moesz wprowadza takie specjalne, nie wywietlane znaki sterujce
    Ctrl (control characters) naciskajc najpierw ` a nastpnie znak z
    zakresu @ A B C ... X Y Z [ ^ ] \ _, by uzyska znaki o numerach 0 - 31
    oraz ? by uzyska znak 127. Na przyklad, jeeli naciniesz ` J, wstawisz
    znak koca linii; wcinicie ` I wstawia znak TAB (ktory robi to samo, co
    klawisz TAB). Przydatnym znakiem sterujcym jest znak numer 12 (` L),
    ktory w wikszoci drukarek powoduje wysuw do pocztku strony. Zauwaysz, e
    JOE wywietla go jako podkrelone L. Moesz te wprowadza znaki o numerach
    (kodach) powyej 127, metaznaki (meta characters), naciskajc najpierw
    ^\. Dodaje to 128 do nastpnego wprowadzonego znaku (prawdopodobnie
    sterujcego).  JOE wywietla zaki o kodach powyej 128 w negatywie
    (inwersji). Niektore jzyki, posuiadajce wicej liter ni jzyk angielski,
    uywaj metaznakow dla pozostalych, brakujcych liter alfabetu. Musisz
    przelczy edytor w tryb ASIS (dosl."tak jak jest"), opisany dalej, by
    znaki te nie podlegaly tlumaczeniu przy przesylaniu do terminala.

  Zapytania edytora
    Jeli naciniesz TAB w dowolnym zapytaniu o nazw pliku, to joe sprobuje,
    jeli to moliwe, uzupelni wprowadzon przez ciebie nazw. Jeeli nie moe
    uzupelni calej nazwy, gdy istnieje wicej ni jedna moliwo uzupelnienia,
    zasygnalizuje to dwikiem. Po ponownym naciniciu TAB, joe wywietli list
    pasujcych nazw. Moesz uy klawiszy strzalek do nawigacji po menu
    katalogu i nacisn RETURN lub SPACE, by wybra pozycj.  Jeeli naciniesz
    piersz liter jednej z pozycji katalogu, zostanie ona wybrana. Jeli
    wicej ni jedna pozycja zaczyna si t liter,  to  kursor  bdzie
    przemieszczal si pomidzy nimi. Wybor podkatalogu lub .. powoduje, e
    nazwa katalogu zostanie dodana do nazwy pliku a do menu zostanie
    zaladowany  nowy katalog. Moesz nacisn backspace, by powroci do
    poprzedniego katalogu.

    Wikszo zapyta pamita odpowiedzi, jakich im udzielile. Moesz uy strzalek
    w gor i w dol, by korzysta z list historii odpowiedzi.

    Zapytania s faktycznie prostymi jednolinijkowymi oknami bez linii
    statusu. Moesz wic uy w nich dowolnego z polece, jakich normalnie
    uywasz przy pracy z tekstem. Historia zapytania jest naprawd po prostu
    innymi liniami tego samego "pliku zapytania". Zatem, jeli chcesz, moesz
    w niej uy wyszukiwania przy pomocy polecenia ^K F.

    Poniewa polecenia s oknami, moesz take przelcza si z nich sekwencjami
    ^K P i ^K N.

  Gdzie jestem?
    Nacinij ^K SPACE, by JOE podal ci w ostatniej linii ekranu numer linii,
    kolumny i numer kolejny bajtu. Moesz na stale wlczy wywietlanie numeru
    linii i/lub kolumny w linii statusu umieszczajc odpowiednie sekwencje
    escape w lacuchach znakowych ustalajcych lini statusu. Szczegoly
    znajdziesz w pliku joerc. Pokazana jest rownie liczba skojarzona ze
    znakiem, na ktorym stoi kursor (jego kod ASCII).

  Operacje na plikach
    Polecenie ^K D zapisuje biecy plik (niekoniecznie pod nazw, pod jak byl
    pierwotnie wywolany). Po zapisie pliku moesz nacisn ^K E i edytowa inny
    plik.

    Jeeli chcesz zachowa jedynie wybrany fragment pliku, przeczytaj niej
    sekcj na temat blok'ow.

    Moesz wlczy zawarto innego piku do pliku aktualnie edytowanego,
    naciskajc ^K R.

  Chwilowe wstrzymanie pracy z edytorem
    Jeeli potrzebujesz chwilowo opuci edytor i wroci do powloki, nacinij ^K
    Z. Moesz w ten sposob wstrzyma prac, by odpowiedzie na wiadomo e-mail
    czy, na przyklad, poczyta t stron podrcznika. W celu powrotu do edytora
    bdziesz musial wpisa fg albo exit (dowiesz si, ktore z nich, po
    naciniciu ^K Z).

  Wyszukiwanie tekstu
    Nacinicie ^K F powoduje, e edytor bdzie szukal w przod lub wstecz
    fragmentu tekstu (/lacucha znak'ow - string). Zostaniesz zapytany o tekst
    do wyszukania. Po naciniciu Return, otrzymasz kolejne pytanie, o opcje.
    Moesz po prostu powtornie nacisn Return - edytor natychmiast poszuka
    tekstu w pozostalej czci pliku (wyszukiwanie do przodu). Moesz rownie
    wybra jedn z ponisych opcji:

    b   Wyszukaj wstecz zamiast w przod.

    i   Podczas wyszukiwania traktuj due i male litery jak takie same.
       Normalnie due litery i male litery uwaane s za rone.

    nnn  (gdzie nnn jest liczb) Jeli wprowadzisz liczb, JOE szuka N-tego
       wystpienia tekstu. Jest to przydatne do przechodzenia  do
       szczegolnych miejsc pliku majcego jak regularn struktur.

    r   Zastp tekst. Po wprowadzeniu opcji r zostaniesz zapytany o tekst
       zastpujcy. Kadorazowo, gdy edytor znajdzie szukany  tekst,
       bdziesz pytany, czy chcesz zastpi znaleziony tekst tekstem
       zastpujcym. Naciskasz: y by zastpi tekst i wyszuka nastpne
       wystpienie, n by nie zastpowa tekstu, ale szuka kolejnego
       wystpienia, r by zastpi wszystkie pozostale wystpienia tekstu w
       pozostalej  czci  pliku  bez  pytania  o potwierdzenie (z
       zastrzeeniem opcji nnn, omowionej powyej), albo ^C by zatrzyma
       wyszukiwanie i zastpowanie.

    Polecenie ^L powtarza poprzednie wyszukiwanie.

  Wyraenia regularne
    Jako tekst szukany mog by wprowadzone specjalne sekwencje znakow:

    \*   Znajduje zero lub wicej znakow. Na przyklad, jeeli jako tekst
       szukany podasz A\*B, JOE sprobuje znale A, po ktorym nastpuje
       dowolna liczba znakow, a nastpnie B.

    \?   Znajduje dokladnie jeden znak. Na przyklad, jeli jako tekst do
       wyszukania podasz A\?B, to JOE znajdxie AXB, ale nie AB czy
       AXXB.

    \^ \$ Oznaczaj odpowiednio pocztek i koniec linii. Na przyklad,
       podanie \^test\$ spowoduje wyszukanie linii zawierajcej wylcznie
       test.

    \< \> Oznaczajc  poczatek i koniec wyrazu. Na przyklad, podanie
       \<\*kot\*\> powoduje wyszukiwanie calych slow,  w  ktorych
       znajduje si podcig (fragment) kot (np. kot, kotwica, stukot).

    \[...] Dopasowuje  dowolny  pojedynczy znak sporod wymienionych w
       nawiasach kwadratowych. Na przyklad, jeeli jako tekst  do
       wyszukania podano \[Cc]o, to JOE odnajduje zarowno Co jak i co.
       Wewntrz nawiasow kwadratowych mona uy zakresu znakow.  Na
       przyklad, \[A-Z] znajduje dowoln du liter lacisk. Jeli pierwszym
       znakiem wewntrz nawiasow jest ^, to JOE szuka dowolnego znaku
       ronego od podanych w nawiasach.

    \c   Dziala jak \*, ale dopasowuje cale wyraenie jzyka C. Na
       przyklad, jeeli szukasz malloc(\c), to JOE odnajdzie wszystkie
       wywolania funkcji malloc, nawet jeli wewntrz nawiasow jest inny
       ).

    \+   Znajduje zero lub wicej znakow nastpujcych bezporednio po \+.
       Na przyklad, po podaniu \[ ]\+\[ ], gdzie znakami wewntrz
       nawiasow s zarowno SPACE jak i TAB, JOE odnajdzie biale znaki.

    \\   Oznacza pojedyncze \.

    \n   Znajduje znak specjalny koca linii lub zmiany linii.

    Wiele specjalnych sekwencji znakow moe by rownie uytych w tekcie
    zastpujcym:

    \&   Ta sekwencja zastpowana jest przez tekst dopasowany w szukanym
       lacuchu znakow. Na przyklad, jeeli szukano lacucha \<\*\>, ktory
       dopasowuje slowa, za jako lacuch zastpujcy podano "\&", to JOE
       umieci znaki cudzyslowu wokol wyrazow.

    \0 - \9
       Zastpuj tekst dopasowany przez N-te wystpienie \*, \?, \+, \c,
       \+ lub \[...] w szukanym lacuchu.

    \\   Uyj tej sekwencji, jeli potrzebujesz \ w lacuchu zastpujcym.

    \n   Uyj tej sekwencji, jeli potrzebujesz zmiany linii w lacuchu
       zastpujcym.

    Kilka przykladow:

    Zalomy, e masz list adresow, kady w osobnej linii. Linie zaczynaj si od
    "Adres:" a kady element adresu jest oddzielony przecinkiem. Jak to:

    Adres: S. Holmes, 221b Baker St., London, England

    Jeeli chcialby zmieni uklad listy, tak by na pocztku byl kraj, potem
    miasto, nazwisko osoby a na kocu adres, moesz zrobi to tak:

    Wpisz ^K F by rozpocz szukanie. Nastpnie wprowad lacuch do wyszukania:

    Adres:\*,\*,\*,\*\$

    by dopasowa "Adres:", cztery elementy rozdzielone przecinkami oraz
    koniec linii. Przy zapytaniu o opcje, wybierz r, gdyz chcemy zastpowa
    wyszukany lacuch. Potem podaj lacuch zastpujcy:

    Adres:\3,\2,\0,\1

    co powinno przetasowa informacj w wymagany przez ciebie sposob.  Po
    naciniciu return rozpocznie si wyszukiwanie, a przykladowa linia
    zostanie zmieniona na:

    Adres: England, London, S. Holmes, 221b Baker St.

  Bloki tekstu
    Chcc przesuwa, powiela, zapisywa czy usuwa zadane fragmenty tekstu
    moesz posluy si podwietlanymi blokami. Najpierw przesu kursor na
    pocztek fragmentu tekstu, z ktorym chcesz pracowa i nacinij ^K B.
    Nastpnie przesu kursor na znak zaraz za kocem interesujcego ci tekstu i
    nacinij ^K K. Tekst pomidzy ^K B i ^K K powinien si podwietli. Moesz
    teraz przemieci kursor w jakie inne miejsce dokumentu i nacisn ^K C by
    wstawi kopi podwietlonego tekstu w miejsce wskazane kursorem. ^K Y
    usuwa podwietlony tekst. ^K W zapisuje podwietlony tekst do pliku.

    Bardzo przydatnym poleceniem jest ^K /, ktore filtruje blok tekstu przy
    pomocy polecenia unixowego. Na przyklad, jeeli przez ^K B i ^K K
    wybierzesz list wyrazow, a nastpnie wpiszesz ^K / sort, to lista ta
    zostanie posortowana. Innym uytecznym poleceniem unixowym zastosowanym
    na blokach tekstu jest tr. Jeli wpiszesz ^K / tr a-z A-Z, to wszystkie
    litery alfabetu laciskiego uyte w podwietlonym tekcie zostn zamienione
    na due.

    Po zakoczeniu pracy z blokiem tekstu moesz, jeli ci to nie przeszkadza,
    pozostawi podwietlenie (oczywicie, jeeli przypadkowo naciniesz ^K Y i
    nie zauwaysz...). Jednak, jeeli naprawd ci to przeszkadza, po prostu
    nacinij ^K B ^K K, co wylczy podwietlenie (pusty blok).

  Wcicia blok'ow tekstu programu
    Tryb automatycznych wci przelczany poleceniem ^T I.  Plik joerc jest
    zwykle skonfigurowany tak, e pliki o nazwach koczcych si na .p, .c lub
    .h maj wlczony tryb automatycznych wci. W takim trybie po naciniciu
    Return kursor zostanie umieszczony w tej samej kolumnie, w ktorej
    znajdowal si pierwszy rony od SPACE/TAB znak pierwotnej linii.

    Do przesuwania bloku tekstu w lewo lub w prawo moesz uy polece ^K , i
    ^K .. Jeeli w czasie ich wydawania aden tekst nie jest podwietlony, to
    zostanie wybrany i przesunity przez kolejne polecenia blok programu, w
    obrbie ktorego znajduje si kursor.  Liczba kolumn, o ile przesuwaj
    tekst te polecenia, moe by ustawiona opcj ^T.

  Okna
    Moesz prowadzi jednoczesn edycj wielu plikow lub wielu ronych miejsc w
    tym samym pliku. Aby to zrobi nacinij ^K O, co podzieli ekran na dwa
    okna. Polecenia ^K P i ^K N przesuwaj kursor odpowiednio do gornego i
    dolnego okna. ^K E rozpoczyna edycj nowego pliku w jednym z okien. Okno
    znika po zapisaniu pliku przez ^K X lub porzuceniu edycji poleceniem
    ^C. Jeli porzucasz edycj pliku otwartego w dwu oknach, to znika tylko
    jedno z okien; nie oznacza to calkowitego zaniechania pracy z plikiem.

    Moesz nacisn ^K O w oknie, by utworzy wicej okien. Jeeli na ekranie
    masz zbyt wiele okien, ale nie chcesz ich usuwa, nacinij ^K I.
    Spowoduje to pokazanie tylko okna, w ktorym znajduje si kursor, lub,
    jeli na ekranie bylo tylko jedno okno, prob umieszczenia na ekranie
    wszystkich ukrytych okien. Jeeli okien ukrytych jest wicej, ni mona
    pomieci na ekranie, moesz uy ^K N w najniszym z nich lub ^K P na
    najwyszym, by si do nich dosta.

    Jeeli przy wywolaniu JOE'go podano wicej ni jedn nazw pliku, to kady
    plik zostanie umieszczony w osobnym oknie.

    Moesz zmienia wysoko okien przy pomocy polece ^K G i ^K T.

  Makra klawiaturowe
    Makra pozwalaj na zapisanie szeregu nacini klawiszy i odtworzenie ich
    za naciniciem dwu klawiszy. Przydaje  si  to  do  automatyzacji
    powtarzalnych zada. W celu rozpoczcia rejestracji makra nacinij ^K [
    oraz cyfr od 0 do 9. W linii statusu zostanie wywietlone (Macro n
    recording...).  Teraz uyj serii klawiszy, ktor chcialby moc powtarza.
    Polecenia, ktore wprowadzisz bd mie zwykle znaczenie. Nacinicie ^K ]
    zatrzymuje rejestracj makra. Moesz teraz nacisn ^K zakoczone numerem,
    pod jakim zapisale makro, co powinno jednokrotnie wykona sekwencj
    zarejestrowanych nacini.

    Na przyklad, jeli chcesz wstawi "**" na pocztku pewnej liczby linii,
    moesz wpisa:

    ^K [ ^A ** <strzalka w dol> ^K ]

    Rozpoczyna to proces rejestrowania makra, przesuwa kursor na pocztek
    linii, wstawia "**", przesuwa kursor w dol o jedn lini i koczy
    rejestracj makra. Poniewa zawarlimy w nim nacinicia klawiszy niezbdne
    do ustawienia kursora w nastpnej linii, moemy powtarza uycie tego makra
    bez potrzeby wlasnorcznego przesuwania kursora. Warto o tym pamita
    rejestrujc makra.

    Jeeli zauwaysz, e makro, ktore rejestrujesz posiada ju samo w sobie
    powtarzajc si sekwencj klawiszy, to moesz zapisa jedno makro wewntrz
    innego, uywajc oczywicie innego numeru makra. Moesz rownie wykonywa
    poprzednio zarejestrowane makra wewntrz nowych makr.

  Powtarzanie
    Moesz uy polecenia powtarzania, ^K \, by powtorzy zadan ilo razy makro
    lub jakiekolwiek inne polecenie czy nawet zwykly znak. Nacinij ^K \,
    wpisz ile razy chcesz by zostalo powtorzone polecenie i nacinij Return.
    Nastpne uyte polecenie edycji zostanie powtorzone zadan liczb razy.

    Na przyklad, by usun 20 linii tekstu, wpisz:

    ^K \ 20<return>^Y

  Tryb blok'ow prostoktnych
    Po uyciu ^T X, sekwencje ^K B i ^K K bd zaznacza prostoktne bloki
    tekstu zamiast blokow ciglego tekstu (stream-of-text).  Tryb ten
    przydaje si do przesuwania, kopiowania, usuwania czy zapisu kolumn
    tekstu. Moesz te filtrowa kolumny tekstu przy pomocy polecenia ^K /,
    jeli chcesz, na przyklad, posortowa kolumn. Tryb ten wplywa rownie na
    polecenie wstawiania pliku, ^K R.  Gdy wybrany jest tryb pracy z
    blokami prostoktnymi, przydaje si rownie tryb nadpisywania tekstu (^T
    T). Po wybraniu trybu nadpisywania prostokty nie bd wstawiane przed
    istniejcy tekst - zamiast tego bd go zastpowa. Rownie polecenie
    usunicia bloku (^K Y) wyczyci wybrany obszar spacjami i tabulatorami
    zamiast usuwania go. Tryb zastpowania jest szczegolnie uyteczny w
    poleceniu filtrowania bloku (^K /), gdy zachowuje pierwotn szeroko
    wybranej kolumny.

  Wyszukiwanie znacznik'ow (tags)
    Jeeli tworzysz duy program w jzyku C z wieloma plikami rodlowymi, moesz
    uy programu ctags do utworzenia pliku tags. Plik ten zawiera list
    symboli programu oraz plikow i miejsc, gdzie symbole s definiowane.
    Moesz posluy si poleceniem ^K ; wyszukujcym symbol (funkcje, stale
    symboliczne itd.), wczytujcym plik, w ktorym jest on zdefiniowany, do
    biecego okna i ustawiajcym kursor w miejscu, gdzie zdefiniowano symbol.
    ^K ; pyta o podany symbol, ale domylnie uywa symbolu, na ktorym stoi
    kursor. Poniewa ^K ; wczytuje plik z definicj do biecego okna, zapewne
    zechcesz uprzednio podzieli okna sekwencj ^K O, by mie wczytany do
    edytora zarowno pierwotny plik jak i plik z definicj.

  Okna pow/loki
    Nacinicie ^K ' uruchamia powlok polece w jednym z okien JOE'go.  Gdy
    kursor jest na kocu okna powloki (nacinij ^K V, jeli nie jest),
    cokolwiek wpiszesz przesylane jest do powloki zamiast okna. Wyniki
    zwracane przez powlok lub polecenia wykonywane w powloce dolczane s na
    koniec okna powloki. Kursor bdzie przemieszczal si za nimi, jeli byl na
    kocu okna.  Polecenie to przydaje si do zapisywania wynikow polece
    powloki - na przyklad wyjcia polecenia make, rezultatu wyszukiwania
    przez grep cigu znakow w plikach czy listy katalogow z sesji FTP.
    Oprocz moliwych do wpisania znakow (typeable characters), przesylane s
    do powloki klawisze ^C, Backspace, DEL, Return i ^D. Wpisz polecenie
    powloki exit, by zatrzyma zapisywanie wynikow z powloki.  Jeeli
    naciniesz ^C w oknie powloki, gdy kursor nie znajduje si na kocu okna,
    proces powloki zostanie zabity.

ZMIENNE RODOWISKA

    Poprawna praca JOE'go wymaga wlaciwego ustawienia  wielu  innych
    zmiennych rodowiska. Powinna by prawidlowo ustawiona prdko transmisji
    dla polczenia midzy komputerem a twoim terminalem; tylko wtedy JOE
    bdzie  gladko  aktualizowal ekran i umoliwi wpisywanie znakow z
    wyprzedzeniem oponiajc odwieanie ekranu. Ustaw prdko poleceniem stty
    nnn. Powinna zosta ustawiona na warto najblisz faktycznej prdkoci
    polczenia. Na przyklad, jeeli jeste polczony za porednictwem modemu
    1200 bodow, to tej wlanie wartoci powiniene uy jako parametru stty.
    Jeeli jeste polczony modemem 14.4k, ale "terminal server", z ktorym
    jeste polczony lczy si z komputerem z 9600 bodow, to powiniene ustawi
    prdko na 9600. Specjalna prdko 38400 lub extb wskazuje, e uywasz bardzo
    szybkiego  polczenia, jak na przyklad konsoli majcej bezporednie
    odwzorowanie w pamici (memory mapped console) lub pseudoterminala X-
    window (X-window terminal emulator). Jeeli nie moesz uy polecenia stty
    do ustawienia rzeczywistej przepustowoci, moesz zamiast tego nada warto
    numeryczn zmiennej rodowiska BAUD (setenv BAUD 9600 dla powloki csh lub
    BAUD=9600; export BAUD dla sh).

    Zmienna rodowiska TERM musi by ustawiona na typ terminala, z ktorego
    korzystasz. Jeeli rozmiar (liczba linii/kolumn) twojego terminala roni
    si od wskazanej we wpisie w TERMCAP czy TERMINFO, moesz go ustawi przy
    pomocy polecenia stty rows nn cols nn albo ustawiajc zmienne rodowiska
    LINES i COLUMNS.

    Zwykle JOE spodziewa si, e sterowanie przeplywem danych (flow control)
    pomidzy komputerem a twoim terminalem uywa programowych potwierdze
    ^S/^Q (tzn. jeli komputer wysyla do terminala znaki zbyt szybko, to
    terminal przesyla ^S, by zasygnalizowa danie wstrzymania nadawania
    kolejnych danych, za ^Q, by wznowi nadawanie). Jeeli sterowanie
    przeplywem danych uywa potwierdzenia sprztowego (hardware handshaking)
    lub "out-of-hand" albo terminal jest dostatecznie szybki by zawsze nada
    za danymi nadawanymi z komputera, moesz przypisa sekwencje ^S i ^Q do
    polece edycyjnych JOE'go. W tym celu powiniene ustawi zmienn rodowiska
    NOXON, by JOE mogl wylczy potwierdzanie przez ^S/^Q. Jeli polczenie
    midzy komputerem a twoim terminalem nie uywa potwierdze, za terminal
    nie jest do szybki by poprawnie odbiera wszystkie nadsylane dane, to
    moesz ustawi zmienn rodowiska DOPADDING, co spowoduje, e JOE spowolni
    wysylanie  przeplatajc  znakami  wypelniajcymi  (PAD)  sekwencje
    aktualniania ekranu terminala.

NAZWY PLIK'OW

    Wszdzie, gdzie JOE oczekuje wprowadzenia nazwy pliku, zarowno w linii
    polece jak i w zapytaniach edytora, moesz rownie wpisa:

    !polecenie
       Odczyt lub zapis danych do lub z polecenia powloki. Na przyklad,
       uyj joe '!ls', by otrzyma kopi listingu katalogu gotow do
       edycji,  albo  wewntrz  edytora  uyj  ^K  D  !mail
       jhallen@world.std.com, aby wysla do autora JOE'go edytowany
       plik.

    >>nazwapliku
       Nakazuje JOE'mu dolczenie edytowanego tekstu na koniec pliku
       nazwapliku.

    nazwapliku, START, ROZMIAR
       Daje dostp do konkretnego fragmentu pliku lub urzdzenia.  START
       oraz ROZMIAR mog by wprowadzone w postaci dziesitnej (np. 123),
       osemkowej (np. 0777) lub szesnastkowej (np. 0xFF). Na przyklad,
       joe  /dev/fd0,508,2  umoliwia edycj 508-go i 509-go bajtu
       pierwszego napdu dyskietek w Linuksie.

    -   Pobiera dane ze standardowego wejcia lub zapisuje wyniki na
       standardowe wyjcie. Na przyklad, moesz wlczy joe'go do potoku
       polece: quota -v | joe - | mail root, jeli chcesz ponarzeka na
       swoje zbyt male udzialy w przestrzeni dyskowej (quota).

PLIK joerc

    Opcje ^T, ekrany pomocy i przypisania sekwencji klawiszy do polece
    edytora zdefiniowane s w pliku inicjujcym JOE'go. Po zrobieniu kopii
    tego pliku (ktory zwykle znajduje si w /usr/local/lib/joerc) do
    katalogu domowego, pod nazw $HOME/.joerc, moesz zmienia te ustawienia
    wedlug wlasnych upodoba. Skladnia pliku inicjujcego powinna by do
    oczywista, poza tym s w nim zawarte dalsze wskazowki.

PODZIKOWANIA

    JOE'go napisal Joseph H. Allen. Zgloszenia bldow i pytania nadsylaj na
    adres jhallen@world.std.com.  W pracy nad stworzeniem JOE'go pomogli
    rownie  Larry  Foard  (entropy@world.std.com)  i  Gary  Gray
    (ggray@world.std.com).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    JOE(1)