Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    join - polcz linie dwoch plikow wedlug wspolnych pol

SK/LADNIA

    join [-a 1|2] [-v 1|2] [-e /lacuch] [-i] [--ignore-case]
       [-o lista-p'ol...] [-t znak] [-j[1|2] pole]
       [-1 pole] [-2 pole] plik1 plik2

    join [--help] [--version]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo join
    lub
       info join.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie join w wersji GNU.

    join  wypisuje na standardowe wyjcie lini dla kadej pary linii
    wejciowych o identycznych polach polczeniowych.  Domylnym  polem
    polczeniowym jest pierwsze, separowane pustym znakiem. Kad z nazw
    plikow (ale nie obydwoma) moe by '-', oznaczajcy standardowe wejcie.
    plik1 oraz plik2 powinny zosta uprzednio posortowane w porzdku rosncym
    (nie numerycznie) wedlug pol polczeniowych, z zastosowaniem porzdku
    znakow okrelonego ustawieniem narodowym LC_COLLATE. Sortowanie winno
    by wykonane z pominiciem znakow pustych na pocztku pola polczeniowego,
    tak jak dziala sort z podan opcj -b, chyba e podano opcj -t, zmieniajc
    znak rozdzielajcy pola. Jeeli podano opcj --ignore-case, linie powinny
    by posortowane bez rozroniania wielkoci znakow w polu polczeniowym, jak
    w sort -f.

    Pola numerowane s od 1.  Wartoci domylne to: pola polczeniowe s
    pierwszymi polami w kadej linii; pola w wejciu rozdzielone s jednym lub
    wicej znakami pustymi; znaki puste zaczynajce lini s ignorowane (chyba
    e jawnie podano separator pol); pola w wyjciu rozdzielone s spacj; kada
    linia wyjcia sklada si z pola polczeniowego, pozostalych pol z plik1, a
    potem pozostalych pol z plik2.

OPCJE

    -a numer-pliku
       Oprocz normalnego wyjcia, wypisuje te niesparowane linie z pliku
       numer-pliku (1 albo 2).

    -e /lacuch
       Zastpuje puste pola wynikowe (te, ktorych brakuje na wejciu)
       /lacuchem.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje ronice midzy malymi i duymi literami przy porownywaniu
       pol. Pola wejciowe musz by wowczas uporzdkowane wedlug tej
       samej reguly.

    -1, -j1 pole
       Lczy wedlug pola pole (dodatnia liczba calkowita) pliku 1

    -2, -j2 pole
       Lczy wedlug pola pole (dodatnia liczba calkowita) pliku 2

    -j pole
       Rownowane -1 pole -2 pole.

    -o lista-p'ol...
       Konstruuje kad lini wyjcia wedlug formatu zawartego w licie-p'ol.
       Kady element listy jest albo pojedynczym znakiem '0' albo ma
       posta M.N, gdzie M to numeru pliku (1 albo 2), za N - numer pola
       (liczba naturalna). Element '0' odpowiada polu polczeniowemu.

       W wikszoci przypadkow funkcjonalno specyfikacji '0' mona zastpi
       uyciem  bezporedniego  zapisu  M.N, odpowiedniego dla pola
       polczeniowego. Jednak przy wydruku linii niesparowanych (uycie
       opcji -a lub -v) nie mona w aden sposob okreli takiego pola
       przez uycie M.N w licie pol jeeli linie niesparowane wystpuj w
       obu plikach. Dla uzyskania takiej funkcjonalnoci join POSIX
       wynalazl notacj '0'.

       Elementy listy pol oddzielone s przecinkami lub znakami pustymi.
       Mona podawa wielokrotne argumenty lista-p'ol po jednej opcji -o;
       wartoci wszystkich list podanych po -o s lczone razem.  Zadana
       lista pol jest stosowana do wszystkich linii wyjciowych - take
       tworzonych wskutek dzialania opcji -a czy -v.

    -t znak
       Uywa znaku znak jako separatora pol wejcia i wyjcia.

    -v numer-pliku
       Wypisuje tylko niesparowane linie z pliku numer-pliku (1 albo
       2), zamiast normalnego wyjcia. Jak opcja -a, ale eliminuje
       wspolne, polczone linie wynikowe.

    Dodatkowo, kiedy GNU join wywolywane jest  z  dokladnie  jednym
    argumentem, rozpoznawane s nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cut(1), paste(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.