Provided by: kde-l10n-pl_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAZWA

    kdesu - Uruchamia program z najwyszym poziomem uprawnie

SK/LADNIA

    kdesu [-c] [-d] [-f plik] [-i nazwa ikony] [-n] [-p priorytet] [-r]
       [-s] [-t] [-u uytkownik] [--nonewdcop]
       [{polecenie [arg1] [arg2] [...]}]

    kdesu [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Program KDE su jest graficzn nakladk rodkowiska KDE na systemowe
    polecenie su. Pozwala na uruchamianie programow z poziomem uprawnie
    innego uytkownika pytajc o jego haslo. Program KDE su nie wymaga adnych
    dodatkowych praw dostpu gdy wykorzystuje on polecenie systemowe su.

    Dodatkow funkcj programu KDE su jest opcjonalna moliwo zapamitywania
    wprowadzanych hasel. Jeeli jest wlczona, to podanie hasla jest wymagane
    tylko raz dla kadego polecenia.

    Program powinien by uruchamiany z linii polece lub za porednictwem
    pliku .desktop.

PARAMETRY

    -c program
      Okrela polecenie, ktore naley uruchomi z poziomem uprawnie
      administratora. Polecenie musi podane jako jeden argument, dlatego
      na przyklad jeeli uytkownik chce uruchomi menedera plikow, powinien
      wprowadzi w linii polece: kdesu -c kfm -sw

    -d
      Pokazuje informacje diagnostyczne.

    -f plik
      Parametr ten pozwala na efektywne wykorzystanie programu KDE su w
      plikach .desktop. Powoduje, i KDE su sprawdza wskazany plik czy
      jest zapisywalny przez biecego uytkownika. Jeeli tak, to polecenie
      zostanie wykonane z poziomem uprawnie biecego uytkownika, a jeeli
      nie to polecenie zostanie wykonane z uprawnieniami uytkownika
      uytkownik (wartoci domyln jest administrator tzn. uytkownik root).

      cieka do pliku plik jest wyznaczana nastpujco: jeeli plik
      rozpoczyna si od znaku / to traktowana jest jako cieka absolutna,
      jeeli za nie to katalogiem podstawowym bdzie katalog konfiguracji
      globalnej rodowiska KDE. Na przyklad aby skonfigurowa meneder
      wywietlania KDE kdm, mona wprowadzi polecenie kdesu -c kdmconfig -f
      kdmrc

    -i nazwa ikony
      Pozwala na okrelenie ikony wywietlanej w oknie dialogowych pytania
      o haslo. Mona tu zastosowa nazw bez rozszerzenia.

    -n
      Nie przechowuj hasla. Opcja ta wylcza dzialanie pola wyboru
      przechowuj haslo w oknie dialogowym wprowadzania hasla.

    -p priorytet
      Okrela priorytet wykonania programu. Jest to liczba calkowita z
      przedzialu od 0 do 100, gdzie 100 oznacza najwyszy priorytet, a 0
      najniszy. Wartoci domyln jest 50.

    -r
      Wlcza dla programu priorytet czasu rzeczywistego.

    -s
      Zatrzymuje uslug KDE su. Jest to usluga przechowujca w tle
      poprawnie wprowadzone hasla. Funkcja ta moe te by wylczona przez
      podanie parametru -n przy uruchamianiu programu.

    -t
      Wlcza wyjcie na terminal. Parametr wylcza funkcj przechowywania
      hasel, za wykorzystywany jest najczciej w celu poszukiwaniu bldow.
      W celu uruchomienia aplikacji w trybie konsolowym najlepiej jest
      jednak uywa standardowego polecenia su.

    -u uytkownik
      Chocia najczciej KDE su jest wykorzystywane do uruchamiania
      programow z poziomem uprawnie administratora, mona te wybra innych
      uytkownikow podajc nazw uytkownika i odpowiednie haslo.

ZOBACZ TAKE

    su(1)

    Szczegolowa dokumentacja jest dostpna pod adresem help:/kdesu (naley go
    wprowadzi jako adres URL w programie Konqueror lub wykona polecenie
    khelpcenter help:/kdesu).

PRZYK/LADY

    Uruchamia program kfmclient jako uytkownik jim, i wywietla ikon
    Konquerora w oknie dialogowym pytania o haslo.

      kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORZY

    Program KDE su. Autorzy: Geert Jansen jansen@kde.org oraz Pietro Iglio
    iglio@fub.it.

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.