Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    kill - zakocz proces

SK/LADNIA

    kill [ -s sygnal | -p ] [ -a ] pid ...
    kill -l [ sygna/l ]

OPIS

    kill wysyla podany sygnal do danego procesu. Jeeli nie podano numeru
    sygnalu, wysylany jest sygnal TERM. Sygnal TERM koczy te procesy, ktore
    go nie przechwytuj. Dla innych procesow niezbdne moe si okaza uycie
    sygnalu KILL (9), poniewa nie moe on zosta przechwycony.

    Wikszo nowoczesnych powlok posiada wbudowane polecenie kill.

OPCJE

    pid ...
       Lista procesow, ktore maj by zakoczone. Kada opcja pid moe by
       jedn z nastpujcych: nazwa procesu, wowczas sygnal zostanie
       wyslany do nazwanego procesu. n, gdzie n jest liczb wiksz od
       zera. Sygnal zostanie wyslany do procesu, ktorego pid jest rowny
       n. -1, w ktorym to przypadku sygnal zostanie wyslany do
       wszystkich procesow o numerach pid o wartociach od MAX_INT do 2,
       jeeli pozwalaj na to uprawnienia uytkownika. -n, gdzie n jest
       wiksze od 1; sygnal zostanie wyslany do wszystkich procesow
       nalecych do grupy o numerze n. Jeeli n jest ujemne, musi przed
       nim wystpi numer sygnalu - w przeciwnym wypadku numer grupy
       zostanie potraktowany jako numer sygnalu do wyslania.

    -s   Rodzaj wysylanego sygnalu. Moe by podany jako nazwa lub numer.

    -p   Polecenie wypisze jedynie numery procesow (pid), do ktorych
       zostalby wyslany sygnal, zamiast go rzeczywicie wysyla.

    -l   Wypisz  list  nazw  sygnalow.  Znajduje  si  ona w pliku
       /usr/include/linux/signal.h

ZOBACZ TAKE

    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

AUTOR

    Program pochodzi z BSD 4.4. Moliwo tlumaczenia nazw procesow na ich
    numery zostala dodana przez Salvatore Valente <svalente@mit.edu>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.