Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    killall - zakocz procesy o danej nazwie

SK/LADNIA

    killall [-d,--sid] [-c,--context] [-e,--exact] [-g,--process-group]
    [-i,--interactive] [-q,--quiet] [-s,--signal sygna/l] [-v,--verbose]
    [-w,--wait] [-V,--version] [--] nazwa ...
    killall -l
    killall -V,--version

OPIS

    killall wysyla sygnal do wszystkich procesow wymienionych w linii
    polece. Jeeli nie podano nazwy sygnalu, wysylany jest sygnal SIGTERM.

    Sygnaly mog by okrelane za pomoc nazwy (np. -HUP) lub numeru (np. -1).

    Jeeli nazwa polecenia zawiera ukonik (/), sygnal wysylany bdzie do
    procesow wykonujcych to polecenie, niezalenie od ich nazwy.

    killall zwraca zerowy kod wyjcia, jeeli dla kadego podanego polecenia
    przynajmniej jeden proces zostal zabity (zakoczony). W przeciwnym razie
    killall zwraca niezerowy kod wyjcia.

    Proces killall nigdy nie zabija samego siebie (chocia moe zabi inne
    procesy killall).

OPCJE

    -e, --exact
       Wymusza dokladne dopasowanie bardzo dlugich nazw. Jeeli nazwa
       polecenia jest dlusza ni 15 znakow, jej pelna posta moe by
       niedostpna. W tym przypadku killall zabije wszystkie procesy,
       ktorych nazwa polecenia zgadza si z podan w pierwszych 15
       znakach. Po podaniu opcji -e takie procesy s pomijane. Program
       informuje o kadym takim przypadku, jeeli dodatkowo podano opcj
       -v.

    -I, --ignore-case
       Dopasowuje nazwy procesow, ignorujc ronice w wielkoci liter.

    -g, --process-group
       Zabija grup procesow, do ktorej naley podany proces. Sygnal jest
       wysylany tylko raz do danej grupy, nawet wtedy gdy w linii
       polece podano kilka procesow nalecych do tej samej grupy
       procesow.

    -i, --interactive
       Pyta o zgod przed zabiciem kadego procesu.

    -l, --list
       Wypisuje wszystkie znane nazwy sygnalow.

    -q, --quiet
       Nie wypisuje odnonego komunikatu, gdy nie zabito adnego procesu.

    -v, --verbose
       Wypisuje komunikat o kadym udanym wyslaniu sygnalu.

    -V, --version
       Wypisuje informacj o wersji programu.

    -w, --wait
       Czeka, a wszystkie zabite procesy zakocz dzialanie. killall
       sprawdza co sekund, czy ktory z zabitych procesow jeszcze
       istnieje i koczy dzialanie dopiero, gdy wszystkie skocz prac.
       Zauwa, e killall moe czeka bez koca, gdy sygnal  zostal
       zignorowany, nie zadzialal lub proces przeszedl do stanu zombie.

    -d   (tylko Flask) Okrela SID: zabija procesy tylko z podanym SID.
       Wyklucza uycie argumentu -c. Musi poprzedza inne argumenty linii
       polece.

    -c   (tylko  Flask) Okrela kontekst bezpieczestwa: zabija tylko
       procesy majce podany kontekst bezpieczestwa. Wyklucza uycie -d.
       Musi poprzedza inne argumenty linii polece.

PLIKI

    /proc   lokalizacja systemu plikow proc

ZNANE PROBLEMY

    Zabijanie procesow na podstawie nazwy pliku dziala tylko wtedy, gdy
    plik wykonywalny jest podczas wykonywania w stanie otwartym.

    Wydanie polecenia killall nazwa moe nie dziala zgodnie z oczekiwaniami
    na systemach nielinuksowych, zwlaszcza gdy zostanie wydane przez
    uprzywilejowanego uytkownika.

    killall -w nie wykrywa sytuacji, w ktorej proces znika i zostaje
    zastpiony przez inny z tym samym numerem PID.

AUTORZY

    Werner  Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch> napisal oryginalne
    psmisc.   Od  wersji  20  mona  obwinia   Craiga   Smalla
    <csmall@small.dropbear.id.au>.

ZOBACZ TAKE

    kill(1), fuser(1), pgrep(1), pidof(1), pkill(1), ps(1), kill(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.