Provided by: konwert_1.8-11.2build1_i386 bug

NAZWA

       konwert - interfejs do ronych konwersji kodowa znakow

UYCIE

       konwert FILTR [PLIK]... [-o WYNIK | -O]

OPIS

       Konwert  pozwala  filtrowa  wiele  plikow przez wiele filtrow. Filtruje
       podane PLIKI, albo stdin jeli adnych nie okrelono.

       Prosty   FILTR   jest   nazw    pliku    wykonywalnego    z    katalogu
       ~/.konwert/filters      albo     z     ogolnosystemowego,     normalnie
       /usr/share/konwert/filters.  Taki program sam filtruje stdin na stdout.

       Regula filtrowania moe by bradziej skomplikowana:

       konwert FILTR1+FILTR2 znaczy konwert FILTR1 | konwert FILTR2.

       konwert FORMAT1-FORMAT2, o ile taki filtr nie istnieje,  probuje  znale
       wspolny  FORMAT3,  taki  e oba filtry FORMAT1-FORMAT3 i FORMAT3-FORMAT1
       istniej.

       konwert FILTR/ARG/... przekazuje filtrowi argumenty. Argumenty  mog  by
       te  podane  tutaj:  FORMAT1/ARG-FORMAT2.   Znaczenie arguentow zaley od
       konkretnego filtru.

       konwert '(KOMENDA ARG...)' wykonuje dane  polecenie  powloki.  Jest  to
       przydatne  z  opcjami  -o albo -O.  Komenda nie moe zawiera lacucha )+,
       ktory zakoczy specyfikacj tego filtru.

   OPCJE
       -o WYNIK  wyjcie idzie do tego pliku/katalogu zamiast na stdout

       -O        kady plik rodlowy jest zastpowany swoim tlumaczeniem

       --help    wywietla opis i wychodzi

       --version wywietla informacj o wersji i wychodzi

       Przekierowanie wyjcia do jednego z plikow rodlowych  przez  -o  albo  >
       zamiast  -O zniszczy ten plik! Opcja -O tworzy tymczasowy plik w /tmp i
       poniej kopiuje go z powrotem na rodlo.

KONWERSJE KODOWA ZNAK'OW

       Mona konwertowa  tekst  midzy  dowolnymi  dwoma  zestawami  znakow,  na
       przyklad konwert cp437-iso2.

       Znaki  niedostpne  w  docelowym  zestawie  bd  zastpione  przyblieniami
       dostpnymi znakami. Przyblienia nie musz by pojedynczymi znakami.

       Filtry obsluguj teraz nastpujce zestawy znakow:

       ascii  siedmiobitowe ASCII

       utf8 = unicode  Unikod (Unicode) w UTF-8

       iso1 = isolatin1
              ISO-8859-1 albo ISO Latin 1 (zachodnioeuropejskie)
       iso2 = isolatin2
              ISO-8859-2 albo ISO Latin 2 (rodkowoeuropejskie)
       iso3 = isolatin3
              ISO-8859-3 albo ISO Latin 3 (Esperanto)
       iso4 = isolatin4
              ISO-8859-4 albo ISO Latin 4 (baltyckie)
       iso5 = isolatincyr
              ISO-8859-5 (cyrylica)
       iso6 = isolatinarabic
              ISO-8859-6 (arabskie)
       iso7 = isolatingreek
              ISO-8859-7 (greckie)
       iso8 = isolatinhebrew
              ISO-8859-8 (hebrajskie)
       iso9 = isolatin5 = isolatintur
              ISO-8859-9 albo ISO Latin 5 (tureckie)
       iso10 = isolatin6 = isolatinnordic
              ISO-8859-10 albo ISO Latin 6 (nordyckie)
       iso12 = isolatin7 = isolatinceltic
              ISO-8859-12 albo ISO Latin 6 (celtyckie) - Draft
       iso13 = isolatin8 = isolatinbaltic
              ISO-8859-13 albo ISO Latin 6 (baltyckie) - Draft
       iso14 = isolatin9 = isolatinsami
              ISO-8859-14 albo ISO Latin 6 (Sami) - Draft
       iso15  ISO-8859-15 - Draft

       koi8r    KOI8-R (rosyjskie)
       koi8u    KOI8-U (ukraiskie, bialoruskie)
       koi8uni  KOI8-Uni (cyrylica)

       cp1250 = wince = winlatin2    Windows  CP-1250   albo   Win   Latin   2
                                     (rodkowoeuropejskie)
       cp1251 = wincyr               Windows CP-1251 (cyrylica)
       cp1252 = winwest = winlatin1  Windows   CP-1252   albo   Win   Latin  1
                                     (zachodnioeuropejskie)
       cp1253 = wingr                Windows CP-1253 (greckie)
       cp1254 = wintur               Windows CP-1254 (tureckie)
       cp1255 = winhebrew            Windows CP-1255 (hebrajskie)
       cp1256 = winarabic            Windows CP-1256 (arabskie)
       cp1257 = winbaltic            Windows CP-1257 (baltytckie)
       cp1258 = winviet              Windows CP-1258 (wietnamskie)

       cp437 = icmeng               DOS CP-437 (angielskie)
       cp737 = dosgreek             DOS CP-737 (greckie)
       cp775 = dosbaltic            DOS CP-775 (baltyckie)
       cp850 = doswest = doslatin1  DOS    CP-850    aka    DOS    Latin     1
                                    (zachodnioeuropejskie)
       cp852 = dosce = doslatin2    DOS     CP-852    aka    DOS    Latin    2
                                    (rodkowoeuropejskie)
       cp855 = doscyr               DOS CP-855 (cyrylica)
       cp857 = dostur               DOS CP-857 (tureckie)
       cp860 = dosportugal          DOS CP-860 (portugalskie)
       cp861 = dosiceland           DOS CP-861 (islandzkie)
       cp862 = doshebrew            DOS CP-862 (hebrajskie)
       cp863 = doscanadfr           DOS CP-863 (kanadyjskie - francuskie)
       cp864 = dosarabic            DOS CP-864 (arabskie)
       cp865 = dosnordic            DOS CP-865 (nordyckie)
       cp866 = dosrussian           DOS CP-866 (rosyjskie)
       cp869 = dosgreek2            DOS CP-869 (greckie 2)
       cp874 = dosthai              DOS CP-874 (tajskie)

       mac         Macintosh Roman (zachodnioeuropejskie)
       macce       Macintosh Central European (wschodnioeuropejskie)
       maccyr      Macintosh Cyrillic (cyrylica)
       macgreek    Macintosh Greek (greckie)
       maciceland  Macintosh Icelandic (islandzkie)
       mactur      Macintosh Turkish (tureckie)

       csk,
       cyfromat,
       dhn,
       fidomazovia,
       iea,
       logic,
       mazovia,
       microvex     DOSowe zestawy znakow do polskiego

       amigapl,
       fat,
       xjp      Amigowe zestawy znakow do polskiego

       kamenicky  DOSowy zestaw znakow do czeskiego i sowackiego

       wingreek  WinGreek (kodowanie dla staroytnej greki wedlug  windowsowego
                 fontu)

       babelpl  TeX [polish]{babel}: "a"c"e"l"n"o"s"z"r
       ciachy   TeX \prefixing: /a/c/e/l/n/o/s/x/z

       xmetodo        Esperanto: cx gx hx jx sx ux (vx w)
       hmetodo        Esperanto: ch gh hh jh sh u
       antauxcxap     Esperanto: ^c ^g ^h ^j ^s ^u (~u)
       postcxap       Esperanto: c^ g^ h^ j^ s^ u^ (u~)
       apostrofoj     Esperanto: c' g' h' j' s' u'
       malapostrofoj  Esperanto: c` g` h` j` s` u`

       viscii  VISCII (wietnamski)
       viqri   Vietnamese Quoted Readable Implicit

       htmldec  SGMLowe/HTMLowe  numery  znakow  (dziesitkowo):  Æ
                ě →
       htmlhex  SGMLowe/HTMLowe  numery  znakow  (szesnastkowo)  Æ
                ě →
       htmlent  SGMLowe/HTMLowe  encje  (nazwy znakow): Æ &ecaron
                →
       html     Wszystkie trzy powyej (tylko jako format wejciowy)

       tex    TeX wraz z niektorymi  rozszerzeniami  LaTeXa  albo  AMS-
              TeXa.   Nie  ma  rozronienia  midzy  normalnym  trybem  a
              matematycznym  -  prawdopodobbie  bdziesz  musial  rcznie
              podostawia troch znakow $.

       mnemonic   Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez &
       mnemonic1  Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez `

       any/JZYK (np. any/pl-iso2)
              Ten   specjalny   format   wejciowy   rozpozna  kodowanie
              automatycznie, na podstawie czstoci znakow znalezionych w
              tekcie.  Z  kadym  jzykiem jest skojarzony zbior moliwych
              kodowa uywanych dla niego i  rednie  czstoci  jego  liter
              (wylczajc  litery ASCII). Uyte zostanie najlepiej pasujce
              kodowanie. Filtr obsluguje teraz jzyki  cs  (czeski),  de
              (niemiecki), el (grecki), eo (Esperanto), es (hiszpaski),
              fr (francuski), he (hebrajski), it (wloski), pl (polski),
              pt (portugalski), ru (rosyjski) i sv (szwedzki).

       varpl  Wymieszane   polskie   ISO-8859-2,  CP-1250  i  UTF-8.  W
              polskich warunkach sugeruj podpicie  tego  jako  filtr  w
              czytniku  newsow (dla szybkoci lepiej wola bezporednio, a
              nie przez konwerta).

       vareo  Wymieszane rone kodowania Esperanta.

OPCJE KONTROLUJCE POWYSZE KONWERSJE

       /1 (np. konwert iso2-ascii/1)
              Kady niedostpny znak  bdzie  zastpiony  przez  pojedynczy
              przybliajcy  znak,  a  nie  przez  napis.  Przydatne  dla
              programu filterm albo  dla  preformatowanego  tekstu.  Ta
              opcja  jest  automatycznie wlczana jeli filtr jest uywany
              jako wyjcie filterma.

       /html  Zaklada, e tekst jest HTMLem. Znaki " &  <  >  wynikle  z
              przyblie  innych  znakow  bd  prawidlowo wyeskejpowane do
              &quot;   &amp;   &lt;   &gt;.    Naglowek   <META   http-
              equiv="content-type"   content="text/html;  charset=...">
              bdzie poprawiony jeli wystpi.

       /htmldec
              Konwertuje META jak wyej. Niedostpne znaki bd  zakodowane
              w &#Unikodzie;.

       /htmlhex
              Konwertuje  META jak wyej. Niedostpne znaki bd zakodowane
              w szesnastkowym &#xUnikodzie;.

       /tex   Niedostpne znaki bd opisane w TeXu. Znaki # $ % & \ ^ _ {
              |  } ~ wynikle z przyblie niektorych znakow bd prawidlowo
              wyeskejpowane do \# \$ \% \& $\backslash$ \^{} \_ \{  $|$
              \} \~{}.

       /asciichar
              Rozpoznaje niektore reprezentacje znakow w ASCII, np. (c)
              ... 1/2 >=.

       /rosyjski
              Rosyjski  tekst  bdzie  oddany  w  polskiej  transkrypcji
              fonetycznej.

       Niektore  filtry  wyjciowe mog uy informacji o jzyku do lepszego
       przyblienia niedostpnych liter, np. w /de (niemieckim): "a ->  ae
       zamiast a.

INNE FILTRY

       any/JZYK-test
              Rozpoznaje   kodowanie,   ale  zamiast  konwersji  tekstu
              pokazuje  tylko  nazw  kodowania.  Dodatkowa  opcja  /all
              pokazuje   wszystkie  moliwe  kodowania,  posortowane  od
              lepszych do gorszych.

       cr
       lf
       crlf   Wymusza okrelon konwencj oznaczenia kocow  linii.   cr  =
              Macintosh,  lf  =  Unix  i  Amiga,  crlf = Windows i DOS.
              Konwencja wejciowa jest rozpoznawana automatycznie.

       expand Rozwija tabulacje  na  spacje  (uywa  programu  expand  z
              textutils).

       unexpand
              Kompresuje  spacje  na  pocztku  linii do tabulacji (uywa
              programu unexpand z textutils).

       rmspacesateol
              Usuwa spacje i tabulacje z kocow linii.

       qp-8bit
       8bit-qp
              Kodowanie MIME Quoted Printable: =A3=F3d=BC.

       rtf-8bit
       8bit-rtf
              Rich Text Format: \'a3\'f3d\'9f.

       txt-htmlchar
              Eskejpuje " & < > w SGMLowe/HTMLowe  encje  &quot;  &amp;
              &lt;  &gt;.   Wygodne  do  wlczania  pliku  tekstowego  w
              HTMLowych tagach <PRE> </PRE>.

       htmlchar-txt
              W drug stron.

       rot13  Gb wrfg qrzbafgenpwn ebg13.

       toupper
       tolower
              Zamienia tekst na due  /  male  litery.  Na  razie  tylko
              ASCII.

       prn7pl Konwertuje  polskie  znaki na sekwencje sterujce drukarki
              zgodnej z EPSON  wykorzystujc  jedynie  podstawowe  znaki
              7-bitowe,   cofajc   glowic   drukarki   i   drukujc   na
              odpowiedniej wysokoci ,.'` dajce w sumie pseudo-  polskie
              znaki.  Przyjmuje opcje: /nlq (domylne) optymalizowane do
              drukarek o lepszej rozdzielczoci i /draft - np. dla trybu
              draft 9-iglowki.

PLIKI

       /usr/share/konwert/filters/*
       ~/.konwert/filters/*

ZOBACZ TE

       trs(1), filterm(1)

B/LDY

       Znak  APPLE  i  zestawach mac* oraz znaki CH i ch w koi8cs nie s
       zachowywane przy konwersji nawet kiedy  s  dostpne.  Rownie  nie
       przestrzegaj opcji /1. Powod: nie ma ich w Unikodzie.

COPYRIGHT

       Konwert   jest   pakietem   slucym  do  konwersji  midzy  ronymi
       kodowaniami znakow.

       Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

       Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostpnym;  moesz  go
       rozprowadza  dalej  i/lub  modyfikowa  na  warunkach Powszechnej
       Licencji Publicznej GNU, wydanej  przez  Fundacj  Wolnodostpnego
       Oprogramowania  - wedlug wersji 2-giej tej Licencji lub ktorej z
       poniejszych wersji.

       Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej,  i  bdzie  on
       uyteczny  -  jednak  BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej
       gwarancji PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI  DO  OKRELONYCH
       ZASTOSOWA.  W  celu  uzyskania  bliszych informacji - Powszechna
       Licencja Publiczna GNU.

       Z pewnoci wraz z niniejszym programem  otrzymale  te  egzemplarz
       Powszechnej  Licencji  Publicznej GNU; jeli nie - napisz do Free
       Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite  330,  Boston,
       MA  02111-1307  USA

AUTOR

        __("<   Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
        \__/       GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
         ^^                W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
       QRCZAK                  5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-