Provided by: konwert_1.8-11.2build1_i386 bug

NAZWA

    konwert - interfejs do ronych konwersji kodowa znakow

UYCIE

    konwert FILTR [PLIK]... [-o WYNIK | -O]

OPIS

    Konwert pozwala filtrowa wiele plikow przez wiele filtrow. Filtruje
    podane PLIKI, albo stdin jeli adnych nie okrelono.

    Prosty  FILTR  jest  nazw  pliku  wykonywalnego  z  katalogu
    ~/.konwert/filters   albo   z   ogolnosystemowego,   normalnie
    /usr/share/konwert/filters. Taki program sam filtruje stdin na stdout.

    Regula filtrowania moe by bradziej skomplikowana:

    konwert FILTR1+FILTR2 znaczy konwert FILTR1 | konwert FILTR2.

    konwert FORMAT1-FORMAT2, o ile taki filtr nie istnieje, probuje znale
    wspolny FORMAT3, taki e oba filtry FORMAT1-FORMAT3 i FORMAT3-FORMAT1
    istniej.

    konwert FILTR/ARG/... przekazuje filtrowi argumenty. Argumenty mog by
    te podane tutaj: FORMAT1/ARG-FORMAT2.  Znaczenie arguentow zaley od
    konkretnego filtru.

    konwert '(KOMENDA ARG...)' wykonuje dane polecenie powloki. Jest to
    przydatne z opcjami -o albo -O. Komenda nie moe zawiera lacucha )+,
    ktory zakoczy specyfikacj tego filtru.

  OPCJE
    -o WYNIK wyjcie idzie do tego pliku/katalogu zamiast na stdout

    -O    kady plik rodlowy jest zastpowany swoim tlumaczeniem

    --help  wywietla opis i wychodzi

    --version wywietla informacj o wersji i wychodzi

    Przekierowanie wyjcia do jednego z plikow rodlowych przez -o albo >
    zamiast -O zniszczy ten plik! Opcja -O tworzy tymczasowy plik w /tmp i
    poniej kopiuje go z powrotem na rodlo.

KONWERSJE KODOWA ZNAK'OW

    Mona konwertowa tekst midzy dowolnymi dwoma zestawami znakow, na
    przyklad konwert cp437-iso2.

    Znaki niedostpne w docelowym zestawie bd zastpione przyblieniami
    dostpnymi znakami. Przyblienia nie musz by pojedynczymi znakami.

    Filtry obsluguj teraz nastpujce zestawy znakow:

    ascii siedmiobitowe ASCII

    utf8 = unicode Unikod (Unicode) w UTF-8

    iso1 = isolatin1
       ISO-8859-1 albo ISO Latin 1 (zachodnioeuropejskie)
    iso2 = isolatin2
       ISO-8859-2 albo ISO Latin 2 (rodkowoeuropejskie)
    iso3 = isolatin3
       ISO-8859-3 albo ISO Latin 3 (Esperanto)
    iso4 = isolatin4
       ISO-8859-4 albo ISO Latin 4 (baltyckie)
    iso5 = isolatincyr
       ISO-8859-5 (cyrylica)
    iso6 = isolatinarabic
       ISO-8859-6 (arabskie)
    iso7 = isolatingreek
       ISO-8859-7 (greckie)
    iso8 = isolatinhebrew
       ISO-8859-8 (hebrajskie)
    iso9 = isolatin5 = isolatintur
       ISO-8859-9 albo ISO Latin 5 (tureckie)
    iso10 = isolatin6 = isolatinnordic
       ISO-8859-10 albo ISO Latin 6 (nordyckie)
    iso12 = isolatin7 = isolatinceltic
       ISO-8859-12 albo ISO Latin 6 (celtyckie) - Draft
    iso13 = isolatin8 = isolatinbaltic
       ISO-8859-13 albo ISO Latin 6 (baltyckie) - Draft
    iso14 = isolatin9 = isolatinsami
       ISO-8859-14 albo ISO Latin 6 (Sami) - Draft
    iso15 ISO-8859-15 - Draft

    koi8r  KOI8-R (rosyjskie)
    koi8u  KOI8-U (ukraiskie, bialoruskie)
    koi8uni KOI8-Uni (cyrylica)

    cp1250 = wince = winlatin2  Windows CP-1250  albo  Win  Latin  2
                   (rodkowoeuropejskie)
    cp1251 = wincyr        Windows CP-1251 (cyrylica)
    cp1252 = winwest = winlatin1 Windows  CP-1252  albo  Win  Latin 1
                   (zachodnioeuropejskie)
    cp1253 = wingr        Windows CP-1253 (greckie)
    cp1254 = wintur        Windows CP-1254 (tureckie)
    cp1255 = winhebrew      Windows CP-1255 (hebrajskie)
    cp1256 = winarabic      Windows CP-1256 (arabskie)
    cp1257 = winbaltic      Windows CP-1257 (baltytckie)
    cp1258 = winviet       Windows CP-1258 (wietnamskie)

    cp437 = icmeng        DOS CP-437 (angielskie)
    cp737 = dosgreek       DOS CP-737 (greckie)
    cp775 = dosbaltic      DOS CP-775 (baltyckie)
    cp850 = doswest = doslatin1 DOS  CP-850  aka  DOS  Latin   1
                  (zachodnioeuropejskie)
    cp852 = dosce = doslatin2  DOS   CP-852  aka  DOS  Latin  2
                  (rodkowoeuropejskie)
    cp855 = doscyr        DOS CP-855 (cyrylica)
    cp857 = dostur        DOS CP-857 (tureckie)
    cp860 = dosportugal     DOS CP-860 (portugalskie)
    cp861 = dosiceland      DOS CP-861 (islandzkie)
    cp862 = doshebrew      DOS CP-862 (hebrajskie)
    cp863 = doscanadfr      DOS CP-863 (kanadyjskie - francuskie)
    cp864 = dosarabic      DOS CP-864 (arabskie)
    cp865 = dosnordic      DOS CP-865 (nordyckie)
    cp866 = dosrussian      DOS CP-866 (rosyjskie)
    cp869 = dosgreek2      DOS CP-869 (greckie 2)
    cp874 = dosthai       DOS CP-874 (tajskie)

    mac     Macintosh Roman (zachodnioeuropejskie)
    macce    Macintosh Central European (wschodnioeuropejskie)
    maccyr   Macintosh Cyrillic (cyrylica)
    macgreek  Macintosh Greek (greckie)
    maciceland Macintosh Icelandic (islandzkie)
    mactur   Macintosh Turkish (tureckie)

    csk,
    cyfromat,
    dhn,
    fidomazovia,
    iea,
    logic,
    mazovia,
    microvex   DOSowe zestawy znakow do polskiego

    amigapl,
    fat,
    xjp   Amigowe zestawy znakow do polskiego

    kamenicky DOSowy zestaw znakow do czeskiego i sowackiego

    wingreek WinGreek (kodowanie dla staroytnej greki wedlug windowsowego
         fontu)

    babelpl TeX [polish]{babel}: "a"c"e"l"n"o"s"z"r
    ciachy  TeX \prefixing: /a/c/e/l/n/o/s/x/z

    xmetodo    Esperanto: cx gx hx jx sx ux (vx w)
    hmetodo    Esperanto: ch gh hh jh sh u
    antauxcxap   Esperanto: ^c ^g ^h ^j ^s ^u (~u)
    postcxap    Esperanto: c^ g^ h^ j^ s^ u^ (u~)
    apostrofoj   Esperanto: c' g' h' j' s' u'
    malapostrofoj Esperanto: c` g` h` j` s` u`

    viscii VISCII (wietnamski)
    viqri  Vietnamese Quoted Readable Implicit

    htmldec SGMLowe/HTMLowe numery znakow (dziesitkowo): Æ
        ě →
    htmlhex SGMLowe/HTMLowe numery znakow (szesnastkowo) Æ
        ě →
    htmlent SGMLowe/HTMLowe encje (nazwy znakow): Æ &ecaron
        →
    html   Wszystkie trzy powyej (tylko jako format wejciowy)

    tex  TeX wraz z niektorymi rozszerzeniami LaTeXa albo AMS-
       TeXa.  Nie ma rozronienia midzy normalnym trybem a
       matematycznym - prawdopodobbie bdziesz musial rcznie
       podostawia troch znakow $.

    mnemonic  Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez &
    mnemonic1 Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez `

    any/JZYK (np. any/pl-iso2)
       Ten  specjalny  format  wejciowy  rozpozna kodowanie
       automatycznie, na podstawie czstoci znakow znalezionych w
       tekcie. Z kadym jzykiem jest skojarzony zbior moliwych
       kodowa uywanych dla niego i rednie czstoci jego liter
       (wylczajc litery ASCII). Uyte zostanie najlepiej pasujce
       kodowanie. Filtr obsluguje teraz jzyki cs (czeski), de
       (niemiecki), el (grecki), eo (Esperanto), es (hiszpaski),
       fr (francuski), he (hebrajski), it (wloski), pl (polski),
       pt (portugalski), ru (rosyjski) i sv (szwedzki).

    varpl Wymieszane  polskie  ISO-8859-2, CP-1250 i UTF-8. W
       polskich warunkach sugeruj podpicie tego jako filtr w
       czytniku newsow (dla szybkoci lepiej wola bezporednio, a
       nie przez konwerta).

    vareo Wymieszane rone kodowania Esperanta.

OPCJE KONTROLUJCE POWYSZE KONWERSJE

    /1 (np. konwert iso2-ascii/1)
       Kady niedostpny znak bdzie zastpiony przez pojedynczy
       przybliajcy znak, a nie przez napis. Przydatne dla
       programu filterm albo dla preformatowanego tekstu. Ta
       opcja jest automatycznie wlczana jeli filtr jest uywany
       jako wyjcie filterma.

    /html Zaklada, e tekst jest HTMLem. Znaki " & < > wynikle z
       przyblie innych znakow bd prawidlowo wyeskejpowane do
       &quot;  &amp;  &lt;  &gt;.  Naglowek  <META  http-
       equiv="content-type"  content="text/html; charset=...">
       bdzie poprawiony jeli wystpi.

    /htmldec
       Konwertuje META jak wyej. Niedostpne znaki bd zakodowane
       w &#Unikodzie;.

    /htmlhex
       Konwertuje META jak wyej. Niedostpne znaki bd zakodowane
       w szesnastkowym &#xUnikodzie;.

    /tex  Niedostpne znaki bd opisane w TeXu. Znaki # $ % & \ ^ _ {
       | } ~ wynikle z przyblie niektorych znakow bd prawidlowo
       wyeskejpowane do \# \$ \% \& $\backslash$ \^{} \_ \{ $|$
       \} \~{}.

    /asciichar
       Rozpoznaje niektore reprezentacje znakow w ASCII, np. (c)
       ... 1/2 >=.

    /rosyjski
       Rosyjski tekst bdzie oddany w polskiej transkrypcji
       fonetycznej.

    Niektore filtry wyjciowe mog uy informacji o jzyku do lepszego
    przyblienia niedostpnych liter, np. w /de (niemieckim): "a -> ae
    zamiast a.

INNE FILTRY

    any/JZYK-test
       Rozpoznaje  kodowanie,  ale zamiast konwersji tekstu
       pokazuje tylko nazw kodowania. Dodatkowa opcja /all
       pokazuje  wszystkie moliwe kodowania, posortowane od
       lepszych do gorszych.

    cr
    lf
    crlf  Wymusza okrelon konwencj oznaczenia kocow linii.  cr =
       Macintosh, lf = Unix i Amiga, crlf = Windows i DOS.
       Konwencja wejciowa jest rozpoznawana automatycznie.

    expand Rozwija tabulacje na spacje (uywa programu expand z
       textutils).

    unexpand
       Kompresuje spacje na pocztku linii do tabulacji (uywa
       programu unexpand z textutils).

    rmspacesateol
       Usuwa spacje i tabulacje z kocow linii.

    qp-8bit
    8bit-qp
       Kodowanie MIME Quoted Printable: =A3=F3d=BC.

    rtf-8bit
    8bit-rtf
       Rich Text Format: \'a3\'f3d\'9f.

    txt-htmlchar
       Eskejpuje " & < > w SGMLowe/HTMLowe encje &quot; &amp;
       &lt; &gt;.  Wygodne do wlczania pliku tekstowego w
       HTMLowych tagach <PRE> </PRE>.

    htmlchar-txt
       W drug stron.

    rot13 Gb wrfg qrzbafgenpwn ebg13.

    toupper
    tolower
       Zamienia tekst na due / male litery. Na razie tylko
       ASCII.

    prn7pl Konwertuje polskie znaki na sekwencje sterujce drukarki
       zgodnej z EPSON wykorzystujc jedynie podstawowe znaki
       7-bitowe,  cofajc  glowic  drukarki  i  drukujc  na
       odpowiedniej wysokoci ,.'` dajce w sumie pseudo- polskie
       znaki. Przyjmuje opcje: /nlq (domylne) optymalizowane do
       drukarek o lepszej rozdzielczoci i /draft - np. dla trybu
       draft 9-iglowki.

PLIKI

    /usr/share/konwert/filters/*
    ~/.konwert/filters/*

ZOBACZ TE

    trs(1), filterm(1)

B/LDY

    Znak APPLE i zestawach mac* oraz znaki CH i ch w koi8cs nie s
    zachowywane przy konwersji nawet kiedy s dostpne. Rownie nie
    przestrzegaj opcji /1. Powod: nie ma ich w Unikodzie.

COPYRIGHT

    Konwert  jest  pakietem  slucym do konwersji midzy ronymi
    kodowaniami znakow.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostpnym; moesz go
    rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach Powszechnej
    Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnodostpnego
    Oprogramowania - wedlug wersji 2-giej tej Licencji lub ktorej z
    poniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie on
    uyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej
    gwarancji PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH
    ZASTOSOWA. W celu uzyskania bliszych informacji - Powszechna
    Licencja Publiczna GNU.

    Z pewnoci wraz z niniejszym programem otrzymale te egzemplarz
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeli nie - napisz do Free
    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
    MA 02111-1307 USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-