Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ksh - Publiczna implementacja powloki Korna

WYWO/LANIE

    ksh [+-abCefhikmnprsuvxX] [+-o opcja] [ [ -c /lacuch_komend
    [nazwa_komendy]|-s|plik ] [argument ...] ]

OPIS

    ksh to interpreter komend zaprojektowany zarowno do interakcyjnej pracy
    z systemem, jak i do wykonywania skryptow. Jego jzyk komend jest
    nadzbiorem (superset) jzyka powloki sh(1).

  Uruchamianie pow/loki
    Nastpujce opcje mog by uyte wylcznie w linii komend:

    -c /lacuch_komend
       powloka wykonuje komend(y) zawart(e) w /lacuchu_komend

    -i   tryb interakcyjny -- patrz poniej

    -l   powloka zameldowania -- patrz poniej tryb interakcyjny -- patrz
       poniej

    -s   powloka wczytuje komendy ze standardowego wejcia; wszelkie
       argumenty nie bdce opcjami s argumentami pozycyjnymi

    -r   tryb ograniczony -- patrz poniej

    Ponadto wszelkie opcje, opisane w omowieniu wbudowanej komend set, mog
    rownie zosta uyte w linii polece.

    Jeli nie zostala podana ani opcja -c, ani opcja -s, wowczas pierwszy
    argument nie bdcy opcj, okrela plik, z ktorego zostan wczytane komendy.
    Jeli brak jest argumentow nie bdcych opcjami, to powloka wczytuje
    komendy ze standardowego wejcia. Nazwa powloki (tj. zawarto parametru
    $0) jest ustalana jak nastpuje: jeli uyto opcji -c i podano argument
    nie bdcy opcj, to jest on nazw; jeli komendy s wczytywane z pliku,
    wowczas nazwa tego pliku zostaje uyta jako nazwa powloki; w kadym innym
    przypadku zostaje uyta nazwa, pod ktor powloka zostala wywolana (tzn.
    warto argv[0]).

    Powloka jest interakcyjna, jeli uyto opcji -i lub jeli zarowno
    standardowe wejcie, jak i standardowe wyjcie bldow, jest skojarzone z
    jakim terminalem.  W interakcyjnej powloce kontrola zada (jeli takowa
    jest dostpna w danym systemie) jest wlczona oraz ignorowane s nastpujce
    sygnaly: INT, QUIT oraz TERM. Ponadto powloka wywietla zacht przed
    odczytywaniem  polece  (patrz  parametry  PS1  i  PS2).   Dla
    nieinterakcyjnych powlok, uaktywnia si domylnie opcja trackall (patrz
    poniej: komenda set).

    Powloka jest ograniczona, jeli zastosowano opcj -r lub gdy albo glowna
    cz nazwy (basename), pod jak wywolano powlok, albo parametr SHELL,
    pasuj do wzorca *r*sh (na przyklad: rsh, rksh, rpdksh itp.).  Po
    przetworzeniu przez powlok wszystkich plikow profili i $ENV wlczane s
    nastpujce ograniczenia:
     o  niedostpna jest komenda cd
     o  nie mog by zmieniane parametry: SHELL, ENV i PATH.
     o  nazwy polece nie mog by podawane z uyciem cieek bezwzgldnych lub
       wzgldnych [tlum.: tj. dostpne s tylko przez nazw bez cieki]
     o  niedostpna jest opcja -p wbudowanego polecenia command
     o  nie mog by uywane przekierowania tworzce pliki (np.: >, >|, >>,
       <>)

    Powloka jest uprzywilejowana, jeli zastosowano opcj -p lub jeli
    rzeczywisty identyfikator uytkownika lub jego grupy nie jest zgodny z
    efektywnym identyfikatorem uytkownika czy grupy (patrz: getuid(2),
    getgid(2)). Uprzywilejowana powloka nie przetwarza ani $HOME/.profile,
    ani  parametru  ENV  (patrz  poniej),  przetwarza  za  to  plik
    /etc/suid_profile.  Wykasowanie opcji uprzywilejowania powoduje, e
    powloka ustawia swoj efektywny identyfikator uytkownika i grupy na
    wartoci faktycznego identyfikatora uytkownika (user-id) i jego grupy
    (group-id).

    Jeli glowna cz nazwy, pod jak dana powloka zostala wywolana (tzn.
    argv[0]) zaczyna si od - lub uyto opcji -l, to zaklada si, e powloka ma
    by powlok zgloszeniow i wczytywana jest zawarto plikow /etc/profile i
    $HOME/.profile, jeli takie istniej i mona je odczyta.

    Jeeli parametr ENV jest ustawiony podczas uruchamiania powloki (albo w
    wypadku powlok zgloszeniowych - po przetworzeniu dowolnych plikow
    profilowych), to jego zawarto zostaje poddana zastpowaniu. Zastpowane
    s parametry, komendy, wyraenia arytmetyczne oraz tylda.  Nastpnie
    wynikajca z tej operacji nazwa jest interpretowana jako nazwa pliku,
    podlegajcego wczytaniu i wykonaniu. Jeli parametr ENV jest pusty (i
    niezerowy),  a pdksh zostal skompilowany ze zdefiniowanym makrem
    DEFAULT_ENV, to po wykonaniu wszelkich ju wyej wymienionych podstawie,
    zostaje wczytany plik okrelony tym makrem.

    Kod wyjcia powloki wynosi 127, jeli plik komend podany we linii
    wywolania nie mogl zosta otwarty, lub kod wyjcia jest niezerowy, jeli
    wystpil krytyczny bld skladni podczas wykonywania tego skryptu. W
    razie braku bldow krytycznych, kod wyjcia jest rowny kodowi ostatnio
    wykonanej komendy lub zeru, jeli nie wykonano adnej komendy.

  Sk/ladnia polece
    Powloka  rozpoczyna  analiz  skladniow wejcia od podzialu go na
    poszczegolne slowa word. Slowa, stanowice cigi znakow, ograniczane s
    niecytowanymi bialymi znakami whitespace (spacja, tabulator i nowa
    linia) lub metaznakami (<, >, |, ;, &, ( i )). Poza ograniczaniem slow
    spacje i tabulatory s ignorowane. Natomiast znaki zmiany linii zwykle
    rozgraniczaj komendy. Metaznaki stosowane s do tworzenia nastpujcych
    symboli: <, <&, <<, >, >&, >>, itd., slucych do okrelania przekierowa
    (patrz: "Przekierowywanie wejcia/wyjcia" poniej); | sluy do tworzenia
    potokow; |& sluy do tworzenia koprocesow (patrz: "Koprocesy" poniej); ;
    sluy  do  oddzielania  komend;  &  sluy  do  tworzenia  potokow
    asynchronicznych; && i || slu do okrelenia wykonania warunkowego; ;;
    jest uywany w poleceniach case; (( .. )) s uywane w wyraeniach
    arytmetycznych; i w kocu, ( .. ) slu do tworzenia podpowlok.

    Biale znaki lub metaznaki mona zacytowywa pojedynczo przy uyciu znaku
    odwrotnego ukonika (\) lub grupami w podwojnych (") lub pojedynczych
    (') cudzyslowach. Zauwa, i nastpujce znaki podlegaj rownie specjalnej
    interpretacji przez powlok i musz by cytowane, jeli maj by uyte
    doslownie: \, ", ', #, $, `, ~, {, }, *, ? i [. Pierwsze trzy to wyej
    wspomniane symbole cytowania (patrz: "Cytowanie" poniej); #, na pocztku
    slowa rozpoczyna komentarz -- wszystko po znaku #, a do koca linii jest
    ignorowane; $ sluy do wprowadzenia podstawienia parametru, komendy lub
    wyraenia arytmetycznego (patrz: "Podstawienia" poniej); ` rozpoczyna
    podstawienia komendy w starym stylu (patrz: "Podstawienia" poniej); ~
    rozpoczyna rozwinicie katalogu (patrz: "Rozwijanie tyld" poniej); { i }
    obejmuj alternacje w stylu csh(1) (patrz: "Rozwijanie  nawiasow"
    poniej); i na koniec, *, ? oraz [ s stosowane przy tworzeniu nazw
    plikow (patrz: "Wzorce nazw plikow" poniej).

    W trakcie analizy slow i symboli, powloka tworzy komendy, ktorych
    wyronia si dwa rodzaje: komendy proste, zwykle programy do wykonania,
    oraz komendy z/loone, takie jak dyrektywy for i if, struktury grupujce i
    definicje funkcji.

    Polecenie  proste  sklada  si z kombinacji przyporzdkowa wartoci
    parametrom (patrz: "Parametry"), przekierowa wejcia/wyjcia (patrz:
    "Przekierowania wejcia/wyjcia") i slow komend; Jedynym ograniczeniem
    jest to, e wszelkie podstawienia wartoci parametrow musz wystpowa przed
    slowami komend. Slowa komend, jeli zostaly podane, okrelaj polecenie,
    ktore naley wykona, wraz z jego argumentami.  Komenda moe by komend
    wbudowan powloki, funkcj lub komend zewntrzn, tzn. oddzielnym plikiem
    wykonywalnym, ktory jest odnajdowany przy uyciu wartoci parametru PATH
    (patrz: "Wykonywanie komend" poniej).  Trzeba zauway, e wszystkie
    komendy maj swoj kod zakoczenia: dla polece zewntrznych jest on
    powizany z kodem zwracanym przez wait(2) (jeli komenda nie zostala
    odnaleziona, wowczas kod wynosi 127, natomiast jeli nie mona bylo jej
    wykona, to kod wynosi 126).  Kody zwracane przez inne polecenia
    (komendy wbudowane, funkcje, potoki, listy, itp.) s  precyzyjnie
    okrelone, a ich opis towarzyszy opisowi danego konstruktu. Kod wyjcia
    komendy zawierajcej jedynie przyporzdkowania  wartoci  parametrom,
    odpowiada kodowi ostatniego wykonanego podczas tego podstawienia lub
    zeru, jeli adne podstawienia nie mialy miejsca.

    Przy pomocy symbolu | komendy mog zosta powizane w potoki. W potokach
    standardowe  wyjcie  wszystkich  komend  poza  ostatnim,  zostaje
    wyprowadzone (patrz pipe(2)) na standardowe wejcie nastpnej komendy.
    Kod wyjcia potoku jest rowny kodowi zwroconemu przez ostatni komend
    potoku.  Potok moe zosta poprzedzony  zarezerwowanym  slowem  !,
    powodujcym zmian kodu wyjcia na jego logiczne przeciwiestwo. Tzn. jeli
    pierwotnie kod wyjcia wynosil 0, to bdzie on mial warto 1, natomiast
    jeli pierwotn wartoci nie bylo 0, to kodem przeciwstawnym jest 0.

    List komend tworzymy rozdzielajc potoki jednym z nastpujcych symboli:
    &&, ||, &, |& i ;. Pierwsze dwa oznaczaj warunkowe wykonanie: cmd1 &&
    cmd2 wykonuje cmd2 tylko wtedy, jeeli kod wyjcia cmd1 byl zerowy.
    Natomiast || zachowuje si dokladnie odwrotnie. -- cmd2 zostaje wykonane
    jedynie, jeli kod wyjcia cmd1 byl rony od zera. && i || wi rownowanie,
    a zarazem mocniej ni &, |& i ;, ktore z kolei rownie posiadaj t sam sil
    wizania.  Symbol & powoduje, e poprzedzajca go komenda zostanie
    wykonana asynchronicznie, tzn. powloka uruchamia dan komend, jednak nie
    czeka  na  jej  zakoczenie  (powloka  ledzi  dokladnie wszystkie
    asynchroniczne komendy -- patrz: "Kontrola zada" poniej). Jeli komenda
    asynchroniczna jest uruchomiona przy wylczonej kontroli zada (tj. w
    wikszoci skryptow), wowczas jest ona uruchamiana z wylczonymi sygnalami
    INT i QUIT oraz przekierowanym wejciem do /dev/null (aczkolwiek
    przekierowania, ustalone w samej komendzie asynchronicznej maj tu
    pierwszestwo).  Operator |& rozpoczyna koproces, stanowicy specjalnego
    rodzaju komend asynchroniczn (patrz: "Koprocesy" poniej). Zauwa, e po
    operatorach && i || musi wystpowa komenda, podczas gdy nie jest to
    konieczne po &, |& i ;. Kodem wyjcia listy komend jest kod ostatniego
    wykonanego w niej polecenia, z wyjtkiem list asynchronicznych, dla
    ktorych kod wynosi 0.

    Komendy zloone tworzymy przy pomocy nastpujcych slow zarezerwowanych --
    slowa te s rozpoznane tylko wtedy, gdy nie s zacytowane i wystpuj jako
    pierwsze wyrazy w  komendzie  (tj.  nie  s  poprzedzone  adnymi
    przyporzdkowywaniami wartoci parametrom czy przekierowaniami):

             case  else  function  then  !
             do   esac  if     time  [[
             done  fi   in     until  {
             elif  for  select   while  }
    Uwaga: Niektore powloki (lecz nie nasza) wykonuj polecenia sterujce w
    podpowloce, gdy przekierowano jeden lub wicej z ich deskryptorow
    plikow, tak wic wszelkiego rodzaju zmiany otoczenia w nich mog nie
    dziala.  Aby zachowa przenono naley stosowa polecenie  exec  do
    przekierowa deskryptorow plikow przed poleceniem sterujcym.

    W poniszym opisie polece zloonych, listy komend (zaznaczone przez
    lista), po ktorych nastpuje slowo zarezerwowane, musz koczy  si
    rednikiem, przelamaniem wiersza lub (poprawnym gramatycznie) slowem
    zarezerwowanym. Przykladowo,
       { echo foo; echo bar; }
       { echo foo; echo bar<newline>}
       { { echo foo; echo bar; } }
    s poprawne, natomiast
       { echo foo; echo bar }
    nie.

    ( lista )
       Wykonaj list w podpowloce. Nie ma  bezporedniej  moliwoci
       przekazania wartoci parametrow podpowloki z powrotem do jej
       powloki macierzystej.

    { lista }
       Konstrukcja zloona; lista zostaje wykonana,  lecz  nie  w
       podpowloce.  Zauwa, e { i } to zarezerwowane slowa, a nie
       metaznaki.

    case s/lowo in [ [(] wzorzec [| wzorzec] ... ) lista ;; ] ... esac
       Wyraenie case stara si dopasowa s/lowo do jednego z danych
       wzorc'ow; wykonywana jest lista powizana z pierwszym poprawnie
       dopasowanym wzorcem.  Wzorce stosowane w  wyraeniach  case
       odpowiadaj wzorcom stosowanym do specyfikacji nazw plikow z
       wyjtkiem tego, e nie obowizuj ograniczenia zwizane z . i /.
       Prosz zwroci uwag na to, e wszelkie niecytowane biale znaki
       przed wzorcem i po nim zostaj usunite; wszelkie spacje we wzorcu
       musz  by cytowane.  Zarowno slowa, jak i wzorce podlegaj
       podstawieniom  parametrow,  rozwiniciom  arytmetycznym  oraz
       podstawieniu tyldy.  Ze wzgldow historycznych, moemy zastosowa
       nawiasy otwierajcy i zamykajcy zamiast in i esac (w szczegolnoci
       wic, case $foo { *) echo bar; }). Kodem wyjcia wyraenia case
       jest kod wykonanej listy; jeli nie zostala wykonana adna lista,
       wowczas kod wyjcia wynosi zero.

    for nazwa [ in s/lowo ... zakoczenie ] do lista done
       gdzie zakoczenie jest albo znakiem koca linii, albo ;. Dla
       kadego s/lowa w podanej licie slow, parametr nazwa zostaje
       ustawiony na to slowo i lista zostaje wykonana. Jeeli nie bdzie
       uyte in do specyfikacji listy slow, to zamiast tego zostan uyte
       parametry  pozycyjne  ("$1",  "$2",  itp.).  Ze  wzgldow
       historycznych, moemy zastosowa nawiasy otwierajcy i zamykajcy
       zamiast do i done (w szczeg'olnoci, for i; { echo $i; }). Kodem
       wyjcia wyraenia for jest ostatni kod wyjcia danej listy; jeli
       lista nie zostala w ogole wykonana, wowczas kod wynosi zero.

    if lista then lista [elif lista then lista] ... [else lista] fi
       Jeli kod wyjcia pierwszej listy jest zerowy, to zostaje wykonana
       druga lista; w przeciwnym razie, jeli mamy takow, zostaje
       wykonana  lista po elif, z podobnymi konsekwencjami. Jeli
       wszystkie listy po if i elif wyka bld (tzn. zwroc niezerowy
       kod), to zostanie wykonana lista po else. Kodem wyjcia wyraenia
       if jest kod wykonanej listy, niestanowicej warunku. Jeli adna
       nieokrelajca warunku lista nie zostanie wykonana, wowczas kod
       wyjcia wynosi zero.

    select nazwa [ in s/lowo ... zakoczenie ] do lista done
       gdzie zakoczenie jest albo przelamaniem wiersza, albo  ;.
       Wyraenie select umoliwia automatyczn prezentacj uytkownikowi
       menu, wraz z moliwoci wyboru z niego.  Przeliczona lista
       wykazanych s/l'ow zostaje wypisana na standardowym wyjciu bldow,
       po czym zostaje wywietlony symbol zachty (PS3, czyli domylnie
       `#? ').  Nastpnie zostaje wczytana liczba odpowiadajca danemu
       punktowi menu ze standardowego wejcia, po czym nazwie zostaje
       przyporzdkowane w ten sposob wybrane slowo (lub warto pusta,
       jeeli  wybor  byl  niewlaciwy),  zmiennej  REPLY  zostaje
       przyporzdkowane to, co zostalo wczytane (po usuniciu pocztkowych
       i kocowych bialych znakow), i lista zostaje wykonana.  Jeli
       wprowadzono pust lini (dokladniej: zero lub wicej znaczkow IFS),
       wowczas menu zostaje ponownie wywietlone, bez wykonywania listy.
       Gdy wykonanie listy zostaje zakoczone, wowczas przeliczona lista
       wyborow zostaje wywietlona ponownie, jeli REPLY jest zerowe,
       ponownie wywietlany jest symbol zachty i tak dalej. Proces ten
       si powtarza, a do wczytania znaku koca pliku, otrzymania sygnalu
       przerwania lub wykonania polecenia przerwania (break) w rodku
       ptli.  Jeli opuszczono in s/lowo ..., wowczas uyte zostaj
       parametry pozycyjne (tzn., "$1", "$2", itp.).  Ze wzgldow
       historycznych, moemy zastosowa nawiasy otwierajcy i zamykajcy
       zamiast do i done (w szczeg'olnoci, select i; { echo $i; }).
       Kodem wyjcia wyraenia select jest zero, jeli uyto polecenia
       przerwania do wyjcia z ptli albo niezero w przeciwnym wypadku.

    until lista do lista done
       Dziala dokladnie jak while, z wyjtkiem tego, e zawarto ptli jest
       wykonywana jedynie wtedy, gdy kod wyjcia pierwszej listy jest
       niezerowy.

    while lista do lista done
       Wyraenie  while  okrela  ptl  o warunku sprawdzanym przed
       wykonaniem. Zawarto ptli jest wykonywana dopoki, dopoty kod
       wyjcia pierwszej listy jest zerowy. Kodem wyjcia wyraenia while
       jest ostatni kod wyjcia listy w zawartoci tej ptli; gdy zawarto
       nie zostanie w ogole wykonana, wowczas kod wynosi zero.

    function nazwa { lista }
       Definiuje funkcj o nazwie nazwa.  Patrz: "Funkcje" poniej.
       Prosz zwroci uwag, e przekierowania tu po definicji funkcji
       zostaj zastosowane podczas wykonywania jej zawartoci, a nie
       podczas przetwarzania jej definicji.

    nazwa () polecenie
       Niemal dokladnie to samo co w function.  Patrz: "Funkcje"
       poniej.

    (( wyraenie ))
       Warto wyraenia arytmetycznego wyraenie zostaje przeliczona;
       rownowane do let "wyraenie". patrz: "Wyraenia arytmetyczne" i
       opis polecenia let poniej..

    [[ expression ]]
       Podobne do komend test i [ ... ] (ktore opisujemy poniej), z
       nastpujcymi ronicami:
        o  Rozdzielanie pol i generacja nazw plikow nie s wykonywane
           na argumentach.
        o  Operatory  -a  (i)  oraz -o (lub) zostaj zastpione
           odpowiednio przez && i ||.
        o  Operatory (dok/ladniej: -f, =, !, itp.)  nie mog by
           cytowane.
        o  Drugi operand dla != i = jest traktowany jako wzorzec (w
           szczeg'olnoci, porownanie
                    [[ foobar = f*r ]]
           jest sukcesem).
        o  Mamy do dyspozycji dwa dodatkowe operatory binarne: < i
           >, ktore zwracaj prawd, gdy pierwszy lacuchowy operand
           jest odpowiednio mniejszy lub wikszy od drugiego operandu
           lacuchowego.
        o  Jednoargumentowa posta operacji test, ktora sprawdza, czy
           jedyny operand jest dlugoci zerowej, jest niedozwolona -
           operatory  zawsze  musz  by  wykazywane  jawnie,  w
           szczeg'olnoci, zamiast
                       [ cig ]
           naley uy
                      [[ -n cig ]]
        o  Podstawienia parametrow, komend i arytmetyczne zostaj
           wykonane w trakcie wyliczania wyraenia. Do operatorow &&
           i || stosowana jest metoda uproszczonego okrelania ich
           wartoci. To znaczy, e w wyraeniu
                 [[ -r foo && $(< foo) = b*r ]]
           warto $(< foo) zostaje wyliczona wtedy i tylko wtedy, gdy
           plik o nazwie foo istnieje i jest czytelny.

  Cytowanie
    Cytowanie stosuje si do zapobiegania traktowaniu przez powlok pewnych
    znakow czy slow w specjalny sposob. Istniej trzy metody cytowania: Po
    pierwsze, \ cytuje nastpny znak, chyba e mieci si on na kocu wiersza,
    wowczas zarowno \ jak i znak nowej linii zostaj usunite. Po drugie
    pojedynczy cudzyslow (') wycytowywuje wszystko, a po nastpny pojedynczy
    cudzyslow (wraz ze zmianami linii wlcznie).  Po trzecie, podwojny
    cudzyslow (") wycytowywuje wszystkie znaki, poza $, ` i \, a po nastpny
    niecytowany podwojny cudzyslow. $ i ` wewntrz podwojnych cudzyslowow
    zachowuj zwykle znaczenie (tzn.  oznaczaj  podstawienie  wartoci
    parametru,  komendy lub wyraenia arytmetycznego), jeli tylko nie
    zostanie wykonany jakikolwiek podzial pol na  wyniku  podwojnymi
    cudzyslowami wycytowanych podstawie.  Jeli po \, wewntrz cigu znakow
    cytowanego podwojnymi cudzyslowami nastpuje \, $, ` lub ", to zostaje
    on zastpiony drugim z tych znakow. Jeli po nim nastpuje znak nowej
    linii, wowczas zarowno \, jak i znak zmiany linii zostaj usunite; w
    przeciwnym razie zarowno znak \, jak i nastpujcy po nim znak nie
    podlegaj adnej zamianie.

    Uwaga: patrz "Tryb POSIX" poniej pod wzgldem szczegolnych regul
    obowizujcych sekwencje znakow postaci "...`...\"...`..".

  Aliasy
    Istniej dwa rodzaje aliasow: normalne aliasy komend i aliasy ledzone.
    Aliasy komend stosowane s zwykle jako skroty dla dlugich a czsto
    stosowanych komend. Powloka rozwija aliasy komend (tzn. podstawia pod
    nazw aliasu jego zawarto), gdy wczytuje pierwsze slowo komendy.
    Rozwinity alias zostaje ponownie przetworzony, aby uwzgldni ewentualne
    wystpowanie dalszych aliasow. Jeli alias komendy koczy si spacj lub
    tabulatorem, to wowczas nastpne slowo zostaje rownie sprawdzone pod
    wzgldem rozwinicia aliasow. Proces rozwijania aliasow koczy si przy
    napotkaniu slowa, ktore nie jest aliasem, gdy napotka si wycytowane
    slowo, lub gdy napotka si alias, ktory jest wlanie eksportowany.

    Nastpujce aliasy s definiowane domylnie przez powlok:
       autoload='typeset -fu'
       functions='typeset -f'
       hash='alias -t'
       history='fc -l'
       integer='typeset -i'
       local='typeset'
       login='exec login'
       newgrp='exec newgrp'
       nohup='nohup '
       r='fc -e -'
       stop='kill -STOP'
       suspend='kill -STOP $$'
       type='whence -v'

    ledzone aliasy pozwalaj powloce na zapamitanie, gdzie odnalazla ona
    konkretn komend.  Gdy powloka po raz pierwszy szuka w ciece pocenia
    oznaczonego jako alias ledzony, to zapamituje sobie peln ciek tej
    komendy.  Gdy powloka nastpnie wykonuje dan komend po raz drugi,
    wowczas sprawdza, czy ta cieka jest nadal aktualna i jeli tak jest, to
    nie przeglda ju wicej pelnej cieki w poszukiwaniu danej komendy.
    ledzone aliasy mona wywietli lub stworzy stosujc alias -t. Zauwa, e
    zmieniajc warto parametru PATH czycimy rownie cieki dla wszelkich
    ledzonych aliasow. Jeli zostala wlczona opcja trackall (tzn., set -o
    trackall lub set -h), wowczas powloka ledzi wszelkie komendy. Ta opcja
    zostaje wlczona domylnie dla wszelkich nieinterakcyjnych powlok.  Dla
    powlok interakcyjnych jedynie nastpujce komendy s ledzone domylnie:
    cat, cc, chmod, cp, date, ed, emacs, grep, ls, mail, make, mv, pr, rm,
    sed, sh, vi i who.

  Podstawienia
    Pierwszym krokiem, jaki wykonuje powloka podczas wykonywania prostej
    komendy, jest przeprowadzenia podstawie na slowach tej  komendy.
    Istniej trzy rodzaje podstawie: parametrow, komend i arytmetyczne.
    Podstawienia parametrow, ktore dokladniej opiszemy w nastpnej sekcji,
    maj posta $name lub ${...}; podstawienia komend maj posta $(command)
    lub `command`; a podstawienia arytmetyczne: $((expression)).

    Jeli podstawienie wystpuje poza podwojnymi cudzyslowami, wowczas wynik
    tego podstawienia podlega zwykle podzialowi slow lub pol, w zalenoci od
    biecej wartoci parametru IFS. Parametr IFS okrela list znakow, slucych
    jako separatory w podziale lacuchow znakowych na pojedyncze wyrazy.
    Wszelkie znaki z tego zestawu oraz tabulator, spacja i nowa linia
    wlcznie, nazywane s bia/lymi znakami IFS.  Cigi jednego lub wielu
    bialych znakow z IFS w powizaniu z zerem oraz jednym lub wicej bialych
    znakow nie wymienionych w IFS, rozgraniczaj pola. Wyjtkowo pocztkowe i
    kocowe biale znaki IFS s usuwane (tzn. nie s przez nie tworzone adne
    pocztkowe czy kocowe puste pola); natomiast pocztkowe lub kocowe biale
    znaki spoza IFS tworz puste pola.  Przykladowo: jeli IFS zawiera
    `<spacja>:', to cig znakow `<spacja>A<spacja>:<spacja><spacja>B::D'
    zawiera cztery pola: `A', `B', `' i `D'. Prosz zauway, e jeli parametr
    IFS jest ustawiony na pusty cig znakow, to wowczas aden podzial pol nie
    ma miejsca; gdy parametr ten nie jest ustawiony w ogole, wowczas
    stosuje si domylnie jako rozgraniczniki spacji, tabulatora i nowej
    linii.

    Jeli nie podajemy inaczej, to wynik podstawienia podlega rownie
    rozwijaniu nawiasow i nazw plikow (patrz odpowiednie akapity poniej).

    Podstawienie komendy zostaje zastpione wyjciem, wygenerowanym podczas
    wykonania danej komendy przez podpowlok. Dla podstawienia $(komenda)
    zachodz normalne reguly cytowania podczas analizy komendy, cho jednak
    dla postaci `komenda`, znak \ z jednym z $, ` lub \ tu po nim, zostaje
    usunity (znak \ z nastpstwem jakiegokolwiek innego znaku zostaje
    niezmieniony). Jako przypadek wyjtkowy podczas podstawiania komend,
    komenda postaci < plik  zostaje zinterpretowana, jako oznaczajca
    podstawienie zawartoci pliku plik ($(< foo) ma wic ten sam efekt co
    $(cat foo), jest jednak bardziej efektywne albowiem nie zostaje
    odpalony aden dodatkowy proces).
    UWAGA: Wyraenia $(komenda) s analizowane obecnie poprzez odnajdywanie
    zaleglego nawiasu, niezalenie od wycytowa. Miejmy nadziej, e zostanie
    to moliwie szybko poprawione.

    Podstawienia arytmetyczne zostaj zastpione wartoci wyniku  danego
    wyraenia.  Przykladowo wic, komenda echo $((2+3*4)) wywietla 14.
    Patrz: "Wyraenia arytmetyczne", aby odnale opis wyrae.

  Parametry
    Parametry to zmienne w powloce; mona im przyporzdkowywa wartoci oraz
    wyczytywa je przez podstawienia parametrow. Nazwa parametru jest albo
    jednym ze znakow interpunkcyjnych o specjalnym znaczeniu lub cyfr,
    jakie opisujemy poniej, lub liter z nastpstwem jednej lub wicej liter
    albo cyfr (`_' zalicza si to liter). Podstawienia parametrow maj posta
    $nazwa lub ${nazwa}, gdzie nazwa jest nazw danego parametru. Gdy
    podstawienie zostanie wykonane na parametrze, ktory  nie  zostal
    ustalony, wowczas zerowy cig znakow jest jego wynikiem, chyba e zostala
    wlczona opcja nounset (set -o nounset lub set -u), co oznacza, e
    wystpuje wowczas bld.

    Wartoci mona przyporzdkowywa parametrom na wiele ronych sposobow. Po
    pierwsze, powloka domylnie ustala pewne parametry, takie jak #, PWD,
    itp.; to jedyny sposob, w jaki s ustawiane specjalnymi parametry o
    dlugoci jednego znaku. Po drugie, parametry zostaj importowane z
    otocznia powloki podczas jej uruchamiania. Po trzecie, parametrom mona
    przypisa wartoci w wierszu polece, tak jak np.  `FOO=bar' przypisuje
    parametrowi FOO warto bar; wielokrotne przypisania wartoci s moliwe w
    jednym wierszu komendy i moe po nich wystpowa prosta komenda, co
    powoduje,  e  przypisania te s wowczas jedynie aktualne podczas
    wykonywania danej komendy (tego rodzaju przypisania zostaj rownie
    wyeksportowane, patrz poniej, co do tego konsekwencji). Prosz zwroci
    uwag, i aby powloka rozpoznala je jako przypisanie wartoci parametrowi,
    zarowno nazwa parametru jak i = nie mog by cytowane. Czwartym sposobem
    ustawiania parametrow jest zastosowanie jednej z komend: export,
    readonly lub typeset; patrz ich opisy w rozdziale "Wykonywanie komend".
    Po czwarte, ptle for i select ustawiaj parametry, tak jak i rownie
    komendy getopts, read i set -A.  Na zakoczenie, parametrom mona
    przyporzdkowywa wartoci stosujc operatory nadania wartoci wewntrz wyrae
    arytmetycznych (patrz: "Wyraenia arytmetyczne" poniej) lub stosujc
    posta ${nazwa=warto} podstawienia parametru (patrz poniej).

    Parametry opatrzone atrybutem eksportowania (ustawianego przy pomocy
    komendy export lub typeset -x albo przez przyporzdkowanie wartoci
    parametru z nastpujc prost komend) zostaj umieszczone w otoczeniu
    (patrz  environ(5))  polece  wykonywanych przez powlok jako pary
    nazwa=warto. Kolejno, w jakiej parametry wystpuj w otoczeniu komendy
    jest  bliej  nieustalona.  Podczas uruchamiania powloka pozyskuje
    parametry ze swojego otoczenia i automatycznie ustawia na  tych
    parametrach atrybut eksportowania.

    Mona stosowa modyfikatory do postaci ${nazwa} podstawienia parametru:

    ${nazwa:-s/lowo}
       jeeli parametrnazwa jest ustawiony i niezerowy, wowczas zostaje
       podstawiona jego wlasna warto, w przeciwnym razie zostaje
       podstawione s/lowo.

    ${nazwa:+s/lowo}
       jeli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wowczas zostaje
       podstawione s/lowo, inaczej nic nie zostaje podstawione.

    ${nazwa:=s/lowo}
       jeli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wowczas zostaje
       podstawiony  on  sam,  w  przeciwnym  razie  zostaje  mu
       przyporzdkowana warto s/lowo i warto wynikajca ze s/lowa zostaje
       podstawiona.

    ${nazwa:?s/lowo}
       jeeli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wowczas zostaje
       podstawiona jego wlasna warto, w przeciwnym razie s/lowo zostaje
       wywietlone na standardowym wyjciu bldow (tu po nazwa:) i
       zachodzi bld (powodujcy normalnie zakoczenie calego skryptu
       powloki, funkcji lub .-skryptu). Jeli slowo zostalo pominite,
       wowczas zamiast niego zostaje uyty lacuch `parameter null or not
       set'.

    W powyszych modyfikatorach moemy omin :, czego skutkiem bdzie, e
    warunki bd jedynie wymaga, aby nazwa byl ustawiony lub nie (a nie eby
    byl ustawiony i niezerowy). Jeli potrzebna jest warto s/lowo, wowczas
    zostaj na nim wykonane podstawienia parametrow, komend, arytmetyczne i
    tyldy; natomiast, jeli s/lowo okae si niepotrzebne, wowczas jego warto
    nie zostanie obliczana.

    Mona stosowa, rownie podstawienia parametrow o nastpujcej postaci:

    ${#nazwa}
       Liczba parametrow pozycyjnych, jeli nazw jest *, @ lub nie jest
       podana albo dlugo cigu bdcego wartoci parametru nazwa.

    ${#nazwa[*]}, ${#nazwa[@]}
       Liczba elementow w tablicy nazwa.

    ${nazwa#wzorzec}, ${nazwa##wzorzec}
       Gdy wzorzec naklada si na pocztek wartoci parametru nazwa,
       wowczas pasujcy tekst zostaje pominity w wynikajcym z tego
       podstawieniu.   Pojedynczy  #  oznacza  najkrotsze  moliwe
       dopasowanie do wzorca, a dwa #  oznaczaj  jak  najdlusze
       dopasowanie.

    ${nazwa%wzorzec}, ${nazwa%%wzorzec}
       Podobnie jak w podstawieniu ${..#..}, tylko e dotyczy koca
       wartoci.

    Nastpujce specjalne parametry zostaj ustawione domylnie przez powlok i
    nie mona przyporzdkowywa jawnie wartoci nadanych:

    !   Id ostatniego uruchomionego w tle procesu. Jeli nie ma aktualnie
       procesow uruchomionych w tle, wowczas parametr  ten  jest
       nieustawiony.

    #   Liczba parametrow pozycyjnych (tzn., $1, $2, itp.).

    $   ID procesu odpowiadajcego danej powloce lub PID pierwotnej
       powloki, jeli mamy do czynienia z podpowlok.

    -   Konkatenacja biecych opcji jednoliterowych (patrz komenda set
       poniej, aby pozna dostpne opcje).

    ?   Kod wyjcia ostatniej wykonanej komendy nieasynchronicznej. Jeli
       ostatnia komenda zostala zabita sygnalem, wowczas $?  przyjmuje
       warto 128 plus numer danego sygnalu.

    0   Nazwa, pod jak dana powloka zostala wywolana (tzn., argv[0]),
       lub nazwa komendy, ktora zostala wywolana przy uyciu opcji -c i
       nazwa komendy zostala podana, lub argument plik, jeli taki
       zostal podany. Jeli opcja posix nie jest ustawiona, to $0
       zawiera nazw biecej funkcji lub skryptu.

    1 ... 9
       Pierwszych dziewi parametrow pozycyjnych podanych powloce czy
       funkcji lub .-skryptowi.  Dostp  do  dalszych  parametrow
       pozycyjnych odbywa si przy pomocy ${liczba}.

    *   Wszystkie parametry pozycyjne (z wyjtkiem parametru 0), tzn., $1
       $2 $3....  Gdy uyte poza podwojnymi cudzyslowami, wowczas
       parametry zostaj rozgraniczone w pojedyncze slowa (podlegajce
       rozgraniczaniu slow); jeli uyte pomidzy podwojnymi cudzyslowami,
       wowczas parametry zostaj rozgraniczone pierwszym znakiem podanym
       przez parametr IFS (albo pustymi cigami znakow, jeli IFS jest
       zerowy).

    @   Tak jak $*, z wyjtkiem zastosowania w podwojnych cudzyslowach,
       gdzie oddzielne slowo zostaje wygenerowane dla kadego parametru
       pozycyjnego z osobna - jeli brak parametrow pozycyjnych, wowczas
       nie generowane jest adne slowo ("$@" moe by uyte aby otrzyma
       dostp bezporedni do argumentow bez utraty argumentow zerowych
       lub rozgraniczania ich przerwami).

    Nastpujce parametry s ustawiane przez powlok:

    _ (podkrelenie)
       Gdy jaka komenda zostaje wykonywana przez powlok, ten parametr
       przyjmuje w otoczeniu odpowiedniego nowego procesu warto cieki
       tej komendy.  W interakcyjnym trybie pracy, ten  parametr
       przyjmuje w pierwotnej powloce ponadto warto ostatniego slowa
       poprzedniej komendy Podczas  wartociowania  wiadomoci  typu
       MAILPATH, parametr ten zawiera wic nazw pliku, ktory si zmienil
       (patrz parametr MAILPATH poniej).

    CDPATH cieka przeszukiwania dla wbudowanej komendy cd. Dziala tak samo
       jak PATH dla katalogow nierozpoczynajcych si od / w komendach
       cd. Prosz zwroci uwag, e jeli CDPATH jest ustawiony i nie
       zawiera ani . ani cieki pustej, to wowczas katalog biecy nie
       jest przeszukiwany.

    COLUMNS
       Liczba kolumn terminala lub okienka. Obecnie ustawiany wartoci
       cols zwracan przez komend stty(1), jeli ta warto nie jest rowna
       zeru. Parametr ten ma znaczenie w interakcyjnym trybie edycji
       wiersza komendy i dla komend select, set -o oraz kill -l, w celu
       wlaciwego formatowania zwracanych informacji.

    EDITOR Jeli nie zostal ustawiony parametr VISUAL, wowczas kontroluje on
       tryb edycji wiersza komendy w powlokach interakcyjnych. Patrz
       parametr VISUAL poniej, aby si dowiedzie, jak to dziala.

    ENV  Jeli parametr ten okae si by ustawionym po przetworzeniu
       wszelkich plikow profilowych, wowczas jego rozwinita warto
       zostaje wykorzystana jako nazwa pliku zawierajcego  dalsze
       komendy inicjujce powloki. Zwykle zawiera definicje funkcji i
       aliasow.

    ERRNO Calkowita warto odpowiadajca zmiennej errno powloki -- wskazuje
       przyczyn wystpienia bldu, gdy ostatnie wywolanie systemowe nie
       powiodlo si.

       Jak dotychczas niezaimplementowane.

    EXECSHELL
       Jeli ustawiono, to wowczas zawiera powlok, jakiej naley uy do
       wykonywania komend, ktorych nie zdolal wykona execve(2), a ktore
       nie zaczynaj si od cigu `#! pow/loka'.

    FCEDIT Edytor uywany przez komend fc (patrz poniej).

    FPATH Podobnie jak PATH, jeli powloka natrafi na niezdefiniowan funkcj
       podczas pracy, stosowane do lokalizacji pliku zawierajcego
       definicj tej funkcji. Rownie przeszukiwane, gdy komenda nie
       zostala odnaleziona przy uyciu PATH. Patrz "Funkcje" poniej co
       do dalszych informacji.

    HISTFILE
       Nazwa pliku uywanego do zapisu historii komend.  Jeli warto
       zostala ustalona, wowczas historia zostaje zaladowana z danego
       pliku. Podobnie wielokrotne wcielenia powloki bd korzystaly z
       jednej historii, jeli dla nich wartoci parametru HISTFILE
       wskazuje na jeden i ten sam plik.
       UWAGA: jeli HISTFILE nie zostalo ustawione, wowczas aden plik
       historii nie zostaje uyty. W oryginalnej wersji powloki Korna
       natomiast, przyjmuje si domylnie $HOME/.sh_history; w przyszloci
       moe pdksh, bdzie rownie stosowal domylny plik historii.

    HISTSIZE
       Liczba komend zapamitywana w historii, domylnie 128.

    HOME  Domylna warto dla komendy cd oraz podstawiana pod niewycytowane
       ~ (patrz: "Rozwijanie tyldy" poniej).

    IFS  Wewntrzny separator pol,  stosowany  podczas  podstawie  i
       wykonywania komendy read, do rozdzielania wartoci na oddzielne
       argumenty; domylnie spacja, tabulator i przelamanie wiersza.
       Szczegoly zostaly opisane w punkcie "Podstawienia" powyej.
       Uwaga: ten parametr nie jest importowany z otoczenia, podczas
       uruchamiania powloki.

    KSH_VERSION
       Wersja i data kompilacji powloki (tylko do odczytu).  Patrz
       rownie na komendy wersji w "Interakcyjnej edycji wiersza polece
       w trybie emacs" i "Edycji wiersza polece vi" poniej.

    LINENO Numer wiersza w funkcji lub aktualnie wykonywanym skrypcie.

    LINES Ilo wierszy terminala lub okienka pracy.

       Jeszcze niezaimplementowane.

    MAIL  Jeli ustawiony, to uytkownik jest informowany o nadejciu nowej
       poczty do wymienionego w tej opcji pliku docelowego. Ten
       parametr jest ignorowany, jeli zostal  ustawiony  parametr
       MAILPATH.

    MAILCHECK
       Jak czsto powloka ma sprawdza, czy pojawila si nowa poczta w
       plikach podanych przez MAIL lub MAILPATH. Jeli 0, to powloka
       sprawdza przed kad now zacht.  Wartoci domyln jest 600 (10
       minut).

    MAILPATH
       Lista plikow sprawdzanych w poszukiwaniu nowej poczty. Lista ta
       rozdzielana jest dwukropkami, ponadto po nazwie kadego z plikow
       mona poda ? i wiadomo, ktora ma by wywietlona, jeli nadeszla
       nowa poczta.  Dla danej wiadomoci zostan wykonane podstawienia
       komend, parametrow i arytmetyczne. Podczas podstawie parametr $_
       zawiera nazw tego pliku.  Domylnym zawiadomieniem o nowej
       poczcie jest you have mail in $_ (masz poczt w $_).

    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy. Nieustalony, jeli cd nie zmienilo z
       powodzeniem katalogu od czasu uruchomienia powloki lub jeli
       powloka nie wie, gdzie si aktualnie znajduje.

    OPTARG Podczas uywania getopts  zawiera  argument  dla  aktualnie
       rozpoznawanej opcji, jeli jest on oczekiwany.

    OPTIND Indeks  ostatniego przetworzonego argumentu podczas uywania
       getopts.  Przyporzdkowanie 1 temu parametrowi spowoduje, e
       ponownie wywolane getopts przetworzy argumenty od pocztku.

    PATH  Lista rozdzielonych dwukropkiem katalogow, ktore s przeszukiwane
       podczas odnajdywania jakiej komendy lub plikow typu .. Pusty
       lacuch wynikajcy z pocztkowego lub kocowego dwukropka, albo
       dwoch ssiednich dwukropkow jest traktowany jako `.', czyli
       katalog biecy.

    POSIXLY_CORRECT
       Ustawienie tego parametru powoduje wlczenie opcji posix. Patrz:
       "Tryb POSIX" poniej.

    PPID  Identyfikator ID procesu rodzicielskiego powloki (tylko do
       odczytu).

    PS1  PS1 to podstawowy symbol zachty dla powlok interakcyjnych.
       Podlega podstawieniom parametrow, komend  i  arytmetycznym,
       ponadto ! zostaje zastpione kolejnym numerem polecenia (patrz
       komenda fc poniej). Sam znak ! moe zosta umieszczony w zachcie
       uywajc !! w PS1.  Zauwa, e poniewa edytory wiersza komendy
       staraj si obliczy, jak dlugi jest symbol zachty (aby moc ustali,
       ile  miejsca pozostaje wolnego do prawego brzegu ekranu),
       sekwencje wyjciowe w zachcie zwykle wprowadzaj pewien balagan.
       Istnieje moliwo podpowiedzenia powloce, eby nie uwzgldniala
       pewnych cigow znakow (takich jak kody wyjcia) przez podanie
       przedrostka na pocztku symbolu zachty bdcego niewywietlalnym
       znakiem (takim jak np. control-A) z nastpstwem przelamania
       wiersza oraz odgraniczajc nastpnie kody wyjcia przy pomocy tego
       niewywietlalnego znaku. Gdy brak niewywietlalnych znakow, to
       nie  ma  adnej  rady...  Nawiasem  mowic, nie ja jestem
       odpowiedzialny za ten hack. To pochodzi z oryginalnego ksh.
       Domyln wartoci jest `$ ' dla nieuprzywilejowanych uytkownikow, a
       `# ' dla roota..

    PS2  Drugorzdna zachta, o domylnej wartoci `> ',  ktora  jest
       stosowana, gdy wymagane s dalsze wprowadzenia w celu dokoczenia
       komendy.

    PS3  Zachta stosowana przez wyraenie select podczas wczytywania
       wyboru z menu. Domylnie `#? '.

    PS4  Stosowany jako przedrostek komend, ktore zostaj wywietlone
       podczas ledzenia toku pracy (patrz polecenie set -x poniej).
       Domylnie `+ '.

    PWD  Obecny katalog roboczy. Moe by nieustawiony lub zerowy, jeli
       powloka nie wie, gdzie si znajduje.

    RANDOM Prosty generator liczb pseudolosowych. Za kadym razem, gdy
       odnosimy si do RANDOM, jego wartoci zostaje przyporzdkowana
       nastpna liczba z przypadkowego cigu liczb. Miejsce w danym cigu
       moe zosta ustawione nadajc warto RANDOM (patrz rand(3)).

    REPLY Domylny parametr komendy read, jeli nie pozostan podane jej adne
       nazwy. Stosowany rownie w ptlach select do zapisu wartoci
       wczytywanej ze standardowego wejcia.

    SECONDS
       Liczba sekund, ktore uplynly od czasu uruchomienia powloki lub
       jeli parametrowi zostala nadana warto calkowita, liczba sekund
       od czasu nadania tej wartoci plus ta warto.

    TMOUT Gdy ustawiony na pozytywn warto calkowit, wiksz od zera, wowczas
       ustala w interakcyjnej powloce czas w sekundach, przez jaki
       bdzie  ona  czekala  na wprowadzenie jakiego polecenia po
       wywietleniu podstawowego symbolu zachty (PS1). Po przekroczeniu
       tego czasu powloka zakoczy swoje dzialanie.

    TMPDIR Katalog, w ktorym umieszczane s tymczasowe pliki powloki. Jeli
       parametr ten nie jest ustawiony lub gdy nie zawiera pelnej cieki
       do zapisywalnego katalogu, wowczas domylnie tymczasowe pliki
       mieszcz si w /tmp.

    VISUAL Jeli zostal ustawiony, ustala tryb edycji wiersza komend w
       powlokach interakcyjnych. Jeli ostatni element cieki podanej w
       tym parametrze zawiera cig znakow vi, emacs lub gmacs, to
       odpowiednio zostaje uaktywniony tryb edycji: vi, emacs lub gmacs
       (Gosling emacs).

  Rozwijanie tyldy
    Rozwijanie znakow tyldy, ktore ma miejsce rownolegle do podstawie
    parametrow, zostaje wykonane na slowach rozpoczynajcych si niecytowanym
    ~. Znaki po tyldzie do pierwszego /, jeli taki wystpuje, s domylnie
    traktowane jako nazwa uytkownika. Jeli nazwa uytkownika jest pusta lub
    ma warto + albo -, to  zostaje  podstawiona  warto  parametrow
    odpowiednioHOME,  PWD  lub  OLDPWD.  W przeciwnym razie zostaje
    przeszukany plik hasel (plik passwd) w celu odnalezienia danej nazwy
    uytkownika i w miejscu wystpienia tyldy zostaje podstawiony katalog
    domowy danego uytkownika.  Jeli nazwa  uytkownika  nie  zostanie
    odnaleziona w pliku hasel lub gdy w nazwie uytkownika wystpuje
    jakiekolwiek cytowanie albo podstawienie parametru, wowczas nie zostaje
    wykonane adne podstawienie.

    W ustawieniach parametrow (tych poprzedzajcych proste komendy lub tych
    wystpujcych w argumentach dla alias, export, readonly, i typeset),
    rozwijanie  znakow  tyld  zostaje  wykonywane  po  jakimkolwiek
    niewycytowanym (:) i nazwy uytkownikow zostaj ujte w dwukropki.

    Katalogi domowe poprzednio rozwinitych  nazw  uytkownikow  zostaj
    umieszczone w pamici podrcznej i przy ponownym uyciu zostaj stamtd
    pobierane. Komenda alias -d moe by uyta do wylistowania, zmiany i
    dodania  do  tej  pamici  podrcznej  (w szczeg'olnoci, `alias -d
    fac=/usr/local/facilities; cd ~fac/bin').

  Rozwijanie nawias'ow (przemiany)
    Rozwinicia nawiasow przyjmujce posta
       prefiks{cig1,...,cigN}sufiks
    zostaj rozwinite w N wyrazow, z ktorych kady zawiera konkatenacj
    prefiks, cign i sufiks (w szczeg'olnoci., `a{c,b{X,Y},d}e' zostaje
    rozwinite do czterech wyrazow: ace, abXe, abYe i ade).  Jak ju wyej
    wspomniano, rozwinicia nawiasow mog by nakladane na siebie, a wynikajce
    slowa nie s sortowane. Wyraenia nawiasowe musz zawiera niecytowany
    przecinek (,), aby nastpilo rozwijanie (tak wic {} i {foo} nie zostaj
    rozwinite). Rozwinicie nawiasow nastpuje po podstawieniach parametrow
    i przed generowaniem nazw plikow.

  Wzorce nazw plik'ow
    Wzorcem  nazwy  pliku  jest  slowo zwierajce jeden lub wicej z
    niecytowanych symboli ? lub * lub sekwencji [..].  Po wykonaniu
    rozwinicia  nawiasow,  powloka  zamienia  wzorce  nazw plikow na
    uporzdkowane nazwy plikow, ktore pasuj do tego wzorca (jeli adne pliki
    nie pasuj, wowczas dane slowo zostaje pozostawione bez zmian). Elementy
    wzorcow maj nastpujce znaczenia:

    ?   oznacza dowolny pojedynczy znak.

    *   oznacza dowoln sekwencj znakow.

    [..]  oznacza kady ze znakow pomidzy klamrami. Mona poda zakresy
       znakow uywajc - pomidzy dwoma ograniczajcymi zakres znakami,
       tzn. [a0-9] oznacza liter a lub dowoln cyfr.  Aby przedstawi
       sam znak - naley go albo zacytowa albo musi by to pierwszy lub
       ostatni znak w licie znakow. Podobnie ]  musi  albo  by
       wycytowywane, albo by pierwszym lub ostatnim znakiem w licie,
       jeli ma oznacza samego siebie, a nie zakoczenie listy. Rownie !
       wystpujcy  na pocztku listy ma specjalne znaczenie (patrz
       poniej), tak wic aby reprezentowal samego siebie musi zosta
       wycytowany lub wystpowa dalej w licie.

    [!..] podobnie jak [..], tylko e oznacza dowolny znak niewystpujcy
       pomidzy klamrami.

    *(wzorzec| ... |wzorzec)
       oznacza kady cig zawierajcy zero lub wicej wystpie podanych
       wzorcow.  Przykladowo: wzorzec *(foo|bar) obejmuje cigi `',
       `foo', `bar', `foobarfoo', itp..

    +(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje kady cig znakow obejmujcy jedno lub wicej wystpie
       danych wzorcow.  Przykladowo: wzorzec +(foo|bar) obejmuje cigi
       `foo', `bar', `foobarfoo', itp..

    ?(wzorzec| ... |wzorzec)
       oznacza cig pusty lub cig obejmujcy jeden z danych wzorcow.
       Przykladowo: wzorzec ?(foo|bar) obejmuje jedynie cigi `', `foo'
       i `bar'.

    @(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje cig obejmujcy jeden z podanych wzorcow.  Przykladowo:
       wzorzec @(foo|bar) obejmuje wylcznie cigi `foo' i `bar'.

    !(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje dowolny cig nie obejmujcy adnego z danych wzorcow.
       Przykladowo: wzorzec !(foo|bar) obejmuje wszystkie cigi poza
       `foo' i `bar'; wzorzec !(*) nie obejmuje adnego cigu; wzorzec
       !(?)* obejmuje wszystkie cigi (prosz si nad tym zastanowi).

    Prosz zauway, e wzorce w pdksh obecnie nigdy nie obejmuj . i .., w
    przeciwiestwie do oryginalnej powloki ksh, Bourne'a sh i basha, tak wic
    to bdzie musialo si ewentualnie zmieni (na zle).

    Prosz zauway, e powysze elementy wzorcow nigdy nie obejmuj kropki (.)
    na pocztku nazwy pliku ani ukonika (/), nawet gdy zostaly one podane
    jawnie w sekwencji [..]; ponadto nazwy . i .. nigdy nie s obejmowane,
    nawet poprzez wzorzec .*.

    Jeli zostala ustawiona opcja markdirs, wowczas, wszelkie katalogi
    wynikajce z generacji nazw plikow zostaj oznaczone koczcym /.

    POSIX-owe klasy znakow (tzn., [:nazwa_klasy:] wewntrz wyraenia typu
    [..]) jak na razie nie zostaly zaimplementowane.

  Przekierowanie wejcia/wyjcia
    Podczas wykonywania komendy, jej standardowe wejcie, standardowe wyjcie
    i standardowe wyjcie bldow (odpowiednio deskryptory plikow 0, 1 i 2) s
    zwykle dziedziczone po powloce.  Trzema wyjtkami od tej reguly s
    komendy w potokach, dla ktorych standardowe wejcie i/lub standardowe
    wyjcie odpowiadaj tym, ustalonym przez potok, komendy asychroniczne,
    tworzone jeli kontrola prac zostala wylczona, ktorych standardowe
    wejcie zostaje ustawione na /dev/null, oraz komendy, dla ktorych
    zostalo ustawione jedno lub kilka z nastpujcych przekierowa:

    > plik Standardowe wyjcie zostaje przekierowane do plik-u.  Jeli plik
       nie istnieje, wowczas zostaje utworzony; jeli istnieje i jest to
       regularny plik oraz zostala ustawiona opcja noclobber, wowczas
       wystpuje bld, w przeciwnym razie dany plik zostaje ucity do
       pocztku.  Prosz zwroci uwag, i  oznacza  to,  e  komenda
       jaka_komenda < foo > foo otworzy plik foo do odczytu, a nastpnie
       skasuje jego zawarto, gdy otworzy go  do  zapisu,  zanim
       jaka_komenda otrzyma szans przeczytania czegokolwiek z foo.

    >| plik
       tak jak dla >, tylko e zawarto pliku zostanie skasowana
       niezalenie od ustawienia opcji noclobber.

    >> plik
       tak jak dla >, tylko e jeli dany plik ju istnieje, to nowe dane
       bd dopisywane do niego, zamiast kasowania poprzedniej jego
       zawartoci.  Ponadto plik ten  zostaje  otwarty  w  trybie
       dopisywania, tak wic wszelkiego rodzaju operacje zapisu na nim
       dotycz jego aktualnego koca. (patrz open(2)).

    < plik standardowe wejcie zostaje przekierowane do pliku, ktory jest
       otwierany w trybie do odczytu.

    <> plik
       tak jak dla <, tylko e plik zostaje otworzony w trybie zapisu i
       czytania.

    << znacznik
       po wczytaniu wiersza  komendy  zawierajcego  tego  rodzaju
       przekierowanie (zwane tu-dokumentem), powloka kopiuje wiersze z
       komendy do tymczasowego pliku, a do natrafienia na wiersz
       odpowiadajcy znacznikowi.  Podczas wykonywania polecenia jego
       standardowe wejcie jest  przekierowane  do  pewnego  pliku
       tymczasowego.  Jeli znacznik nie zawiera wycytowanych znakow,
       zawarto danego pliku tymczasowego zostaje przetworzona tak,
       jakby zawierala si w podwojnych cudzyslowach za kadym razem, gdy
       dana komenda jest wykonywana. Tak wic zostan na nim wykonane
       podstawienia  parametrow,  komend  i  arytmetyczne  wraz z
       interpretacj odwrotnego ukonika (\) i znakow wyj dla $, `, \ i
       \nowa_linia.  Jeli wiele tu-dokumentow zostanie zastosowanych w
       jednym i tym samym wierszy komendy, to s one zachowane w podanej
       kolejnoci.

    <<- znacznik
       tak jak dla <<, tylko e pocztkowe tabulatory zostaj usunite z
       tu-dokumentu.

    <& fd standardowe wejcie zostaje powielone z deskryptora pliku fd. fd
       moe by pojedyncz cyfr, wskazujc na numer istniejcego deskryptora
       pliku, liter p, wskazujc na plik powizany w wyjciem obecnego
       koprocesu, lub znakiem -, wskazujcym, e standardowe wejcie
       powinno zosta zamknite.

    >& fd tak jak dla <&, tylko e operacja dotyczy standardowego wyjcia.

    W kadym z powyszych przekierowa, mona poda jawnie deskryptor pliku,
    ktorego ma ono dotyczy, (tzn. standardowego wejcia lub standardowego
    wyjcia) przez poprzedzajc odpowiedni pojedyncz cyfr.  Podstawienia
    parametrow komend, arytmetyczne, tyld, tak jak i (gdy powloka jest
    interakcyjna) generacje nazw plikow - zostan wykonane na argumentach
    przekierowa plik, znacznik i fd.  Trzeba jednak zauway, e wyniki
    wszelkiego rodzaju generowania nazw plikow zostan uyte tylko wtedy, gdy
    okrelaj nazw jednego pliku; jeli natomiast obejmuj one wiele plikow,
    wowczas zostaje zastosowane dane slowo bez rozwini wynikajcych z
    generacji nazw plikow. Prosz zwroci uwag, e w powlokach ograniczonych,
    przekierowania tworzce nowe pliki nie mog by stosowane.

    Dla prostych polece, przekierowania mog wystpowa w dowolnym miejscu
    komendy,  w  komendach  zloonych (wyraeniach if, itp.), wszelkie
    przekierowania musz znajdowa si na kocu. Przekierowania s przetwarzane
    po tworzeniu potokow i w kolejnoci, w jakiej zostaly podane, tak wic
       cat /foo/bar 2>&1 > /dev/null | cat -n
    wywietli bld z numerem linii wiersza poprzedzajcym go.

  Wyraenia arytmetyczne
    Calkowite wyraenia arytmetyczne mog by stosowane przy pomocy komendy
    let, wewntrz wyrae $((..)), wewntrz odwola do tablic (w szczeg'olnoci,
    nazwa[wyraenie]), jako numeryczne argumenty komendy test, i jako
    wartoci w przyporzdkowywaniach do calkowitych parametrow.

    Wyraenia mog  zawiera  alfanumeryczne  identyfikatory  parametrow,
    odwolania do tablic i calkowite stale. Mog zosta rownie polczone
    nastpujcymi operatorami jzyka C: (wymienione i zgrupowane w kolejnoci
    rosncego priorytetu).

    Operatory unarne:
       + - ! ~ ++ --

    Operatory binarne:
       ,
       = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       ||
       &&
       |
       ^
       &
       == !=
       < <= >= >
       << >>
       + -
       * / %

    Operator trinarny:
       ?: (priorytet jest bezporednio wyszy od przyporzdkowania)

    Operatory grupujce:
       ( )

    Stale calkowite mog by podane w dowolnej bazie, stosujc notacj
    baza#liczba, gdzie baza jest dziesitn liczb calkowit specyfikujc baz, a
    liczba jest liczb zapisan w danej bazie.

    Operatory s wyliczane w nastpujcy sposob:

       unarny +
           wynikiem jest argument (podane wylcznie dla pelnoci
           opisu).

       unary -
           negacja.

       !   logiczna negacja; wynikiem jest 1 jeli argument jest
           zerowy, a 0 jeli nie.

       ~   arytmetyczna negacja (bit-w-bit).

       ++   inkrement; musi by zastosowanym do parametru (a nie
           literalu lub innego wyraenia)  -  parametr  zostaje
           powikszony o 1.  Jeli zostal zastosowany jako operator
           przedrostkowy, wowczas wynikiem jest inkrementowana warto
           parametru,  a jeli zostal zastosowany jako operator
           przyrostkowy, to wynikiem jest pierwotna warto parametru.

       --   podobnie do ++, tylko e wynikiem jest zmniejszenie
           parametru o 1.

       ,   Rozdziela dwa wyraenia arytmetyczne; lewa strona zostaje
           wyliczona jako pierwsza, a nastpnie  prawa  strona.
           Wynikiem jest warto wyraenia po prawej stronie.

       =   przyporzdkowanie; zmiennej po lewej zostaje nadana warto
           po prawej.

       *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
           operatory przyporzdkowania; <var> <op>= <expr> jest tym
           samym co <var> = <var> <op> ( <expr> ).

       ||   logiczna alternatywa; wynikiem jest 1 jeli przynajmniej
           jeden z argumentow jest niezerowy, 0 gdy nie.  Argument
           po prawej zostaje wyliczony jedynie, gdy argument po
           lewej jest zerowy.

       &&   logiczna koniunkcja; wynikiem jest  1  jeli  obydwa
           argumenty s niezerowe, 0 gdy nie. Prawy argument zostaje
           wyliczony jedynie, gdy lewy jest niezerowy.

       |   arytmetyczna alternatywa (bit-w-bit).

       ^   arytmetyczne albo (bit-w-bit).

       &   arytmetyczna koniunkcja (bit-w-bit).

       ==   rowno; wynikiem jest 1, jeli obydwa argumenty s sobie
           rowne, 0 gdy nie.

       !=   nierowno; wynikiem jest 0, jeli obydwa argumenty s sobie
           rowne, 1 gdy nie.

       <   mniejsze od; wynikiem jest 1, jeli lewy argument jest
           mniejszy od prawego, 0 gdy nie.

       <= >= >
           mniejsze lub rowne, wiksze lub rowne, wiksze od. Patrz <.

       << >> przesu w lewo (prawo); wynikiem jest lewy argument z
           bitami przesunitymi na lewo (prawo) o liczb pol podan w
           prawym argumencie.

       + - * /
           suma, ronica, iloczyn i iloraz.

       %   reszta; wynikiem jest reszta z dzielenia lewego argumentu
           przez prawy. Znak wyniku jest nieustalony, jeli ktory z
           argumentow jest ujemny.

       <arg1> ? <arg2> : <arg3>
           jeli <arg1> jest niezerowy, to wynikiem jest <arg2>, w
           przeciwnym razie <arg3>.

  Koprocesy
    Koproces to potok stworzony poprzez operator |&, ktory jest procesem
    asynchronicznym, do ktorego powloka moe zarowno pisa (uywajc print -p),
    jak i czyta (uywajc read -p). Wejciem i wyjciem koprocesu mona rownie
    manipulowa  przy  pomocy przekierowa >&p i odpowiednio <&p.  Po
    uruchomieniu koprocesu, nastpne nie mog by uruchomione dopoki dany
    koproces nie zakoczy pracy lub dopoki wejcie koprocesu nie zostanie
    przekierowane przez exec n>&p.  Jeli wejcie  koprocesu  zostanie
    przekierowane w ten sposob, to nastpny w kolejce do uruchomienia
    koproces bdzie wspoldzielil wyjcie z pierwszym koprocesem, chyba e
    wyjcie pierwszego koprocesu zostalo przekierowane przy pomocy exec
    n<&p.

    Pewne uwagi dotyczce koprocesow:
     o  jedyn moliwoci zamknicia wejcia koprocesu (tak aby koproces
       wczytal  zakoczenie  pliku)  jest przekierowanie wejcia na
       numerowany deskryptor pliku,  a  nastpnie  zamknicie  tego
       deskryptora (w szczegolnoci, exec 3>&p;exec 3>&-).
     o  aby koprocesy mogly wspoldzieli jedno wyjcie, powloka musi
       zachowa otwart cz wpisow danego potoku wyjciowego. Oznacza to,
       e zakoczenie pliku nie zostanie wykryte do czasu, a wszystkie
       koprocesy wspoldzielce wyjcie zostan zakoczone (gdy zostan one
       zakoczone, wowczas powloka zamyka swoj kopi potoku). Mona temu
       zapobiec przekierowujc wyjcie na numerowany deskryptor pliku
       (poniewa powoduje to rownie zamknicie przez powlok swojej
       kopii). Prosz zwroci uwag, i to zachowanie jest nieco odmienne
       od oryginalnej powloki Korna, ktora zamyka cz zapisow swojej
       kopii wyjcia koprocesu, gdy ostatnio uruchomiony  koproces
       (zamiast  gdy  wszystkie  wspoldzielce  koprocesy) zostanie
       zakoczony.
     o  print -p ignoruje sygnal SIGPIPE podczas zapisu, jeli dany
       sygnal nie zostal przechwycony lub zignorowany; nie zachodzi to
       jednak, gdy wejcie koprocesu zostalo  powielone  na  inny
       deskryptor pliku i stosowane jest print -un.

  Funkcje
    Funkcje definiuje si albo przy pomocy syntaktyki powloki Korna function
    name, albo syntaktyki powloki Bourne'a/POSIX-owej: name()  (patrz
    poniej, co do ronic zachodzcych pomidzy tymi dwiema formami). Funkcje,
    tak jak i .-skrypty, s wykonywane w biecym otoczeniu, aczkolwiek, w
    przeciwiestwie  do  .-skryptow, argumenty powloki (tzn. argumenty
    pozycyjne, $1, itd.) nigdy nie s widoczne wewntrz nich.  Podczas
    ustalania poloenia komendy, funkcje s przeszukiwane po przeszukaniu
    specjalnych  komend  wbudowanych,  za  przed  regularnymi  oraz
    nieregularnymi komendami wbudowanymi i przed przeszukaniem PATH.

    Istniejca funkcja moe zosta usunita poprzez unset -f nazwa-funkcji.
    List funkcji mona otrzyma poprzez typeset +f, a definicje funkcji mona
    otrzyma poprzez typeset -f. autoload (co jest aliasem dla typeset -fu)
    moe zosta uyte do tworzenia niezdefiniowanych funkcji.  Jeli ma by
    wykonana niezdefiniowana funkcja, wowczas powloka przeszukuje ciek
    podan w parametrze FPATH szukajc pliku o nazwie identycznej z nazw
    danej funkcji. Jeli plik taki zostanie odnaleziony, to bdzie wczytany i
    wykonany.  Jeli po wykonaniu  tego  pliku  dana  funkcja  bdzie
    zdefiniowana,  wowczas zostanie ona wykonana, w przeciwnym razie
    zostanie wykonane zwykle odnajdywanie komend (tzn., powloka przeszukuje
    tablic zwyklych komend wbudowanych i PATH). Prosz zwroci uwag, e jeli
    komenda nie zostanie odnaleziona na podstawie PATH, wowczas zostaje
    podjta  proba  odnalezienia  funkcji  przez  FPATH  (jest  to
    nieudokumentowanym zachowaniem si oryginalnej powloki Korna).

    Funkcje mog mie dwa atrybuty - ledzenia i eksportowania, ktore mog by
    ustawiane przez typeset -ft i odpowiednio typeset -fx.  Podczas
    wykonywania funkcji ledzonej, opcja xtrace powloki zostaje wlczona na
    czas danej funkcji, w przeciwnym razie opcja xtrace pozostaje wylczona.
    Atrybut eksportowania nie jest obecnie uywany. W oryginalnej powloce
    Korna, wyeksportowane funkcje s widoczne dla skryptow powloki, gdy s
    one wykonywane.

    Poniewa  funkcje  s  wykonywane  w  obecnym  kontekcie  powloki,
    przyporzdkowania parametrow wykonane wewntrz funkcji pozostaj widoczne
    po zakoczeniu danej funkcji. Jeli jest to niepodane, wowczas komenda
    typeset moe by zastosowana wewntrz funkcji do tworzenia lokalnych
    parametrow. Prosz zwroci uwag, i w aden sposob nie mona ograniczy
    widocznoci parametrow specjalnych (tzn. $$, $!).

    Kodem wyjcia funkcji jest kod wyjcia ostatniej wykonanej w niej
    komendy. Funkcj mona przerwa bezporednio przy pomocy komendy return;
    mona to rownie zastosowa do jawnego okrelenia kodu wyjcia.

    Funkcje zdefiniowane przy pomocy zarezerwowanego slowa function, s
    traktowane odmiennie w nastpujcych punktach od funkcji zdefiniowanych
    poprzez notacj ():
     o  parametr $0 zostaje ustawiony na nazw funkcji (funkcje w stylu
       Bourne'a nie dotykaj $0).
     o  przyporzdkowania wartoci parametrom  poprzedzajce  wywolanie
       funkcji  nie  zostaj zachowane w biecym kontekcie powloki
       (wykonywanie  funkcji  w  stylu  Bourne'a  zachowuje  te
       przyporzdkowania).
     o  OPTIND zostanie zachowany i skasowany na pocztku oraz nastpnie
       odtworzony na zakoczenie funkcji, tak wic getopts moe by
       poprawnie stosowane zarowno wewntrz funkcji, jak i poza nimi
       (funkcje w stylu Bourne'a nie dotykaj OPTIND, tak wic stosowanie
       getopts wewntrz funkcji jest niezgodne ze stosowaniem getopts
       poza funkcjami).
       W przyszloci zostan dodane rownie nastpujce ronice:
     o  Podczas wykonywania funkcji bdzie stosowany oddzielny kontekst
       ledzenia/sygnalow.  Tak wic ledzenia ustawione wewntrz funkcji
       nie bd mialy wplywu na ledzenia i sygnaly powloki, nieignorowane
       przez ni (ktore mog by przechwytywane), i bd mialy domylne ich
       znaczenie wewntrz funkcji.
     o  ledzenie EXIT-a, jeli zostanie ustawione wewntrz  funkcji,
       zostanie wykonane po zakoczeniu funkcji.

  Tryb POSIX-owy
    Dana powloka ma by w zasadzie zgodna ze standardem POSIX, jednak, w
    niektorych przypadkach, zachowanie zgodne ze standardem POSIX jest albo
    sprzeczne z zachowaniem oryginalnej powloki Korna, albo z wygod
    uytkownika. To, jak powloka zachowuje si w takich wypadkach, jest
    ustalane stanem opcji posix (set -o posix) -- jeli jest ona wlczona, to
    zachowuje si zgodnie z POSIX-em, a w przeciwnym razie - nie.  Opcja
    posix  zostaje  automatycznie ustawiona, jeli powloka startuje w
    otoczeniu zawierajcym ustawiony parametr POSIXLY_CORRECT. (Powlok mona
    rownie skompilowa tak, aby zachowanie zgodne z POSIX-em bylo domylnie
    ustawione, ale jest to zwykle niepodane).

    A oto lista wplywow ustawienia opcji posix:
     o  \" wewntrz cytowanych podwojnymi cudzyslowami `..` podstawie
       komend: w trybie POSIX-owym, \" jest interpretowany podczas
       interpretacji komendy; w trybie nie-POSIX-owym, odwrotny ukonik
       zostaje usunity przed interpretacj podstawienia komendy. Na
       przykladecho "`echo \"hi\"`" produkuje `"hi"' w trybie POSIX-
       owym,  `hi' a w trybie nie-POSIX-owym.  W celu uniknicia
       problemow, prosz stosowa posta $(...) podstawienia komend.
     o  wyjcie kill -l: w trybie POSIX-owym nazwy sygnalow s wymieniane
       wiersz po wierszu; w nie-POSIX-owym trybie numery sygnalow, ich
       nazwy i opis zostaj wymienione w kolumnach.  W przyszloci
       zostanie dodana nowa opcja (zapewne -v) w celu rozronienia tych
       dwoch zachowa.
     o  kod wyjcia fg: w trybie POSIX-owym, kod wyjcia wynosi 0, jeli
       nie wystpily adne bldy; w trybie nie-POSIX-owym, kod wyjcia
       odpowiada kodowi ostatniego zadania wykonywanego w pierwszym
       planie.
     o  kod wyjcia poleceniaeval: jeeli argumentem eval bdzie puste
       polecenie (np.: eval "`false`"), to jego kodem wyjcia w trybie
       POSIX-owym bdzie 0. W trybie nie-POSIX-owym, kodem wyjcia bdzie
       kod wyjcia ostatniego podstawienia komendy, ktore  zostalo
       dokonane podczas przetwarzania argumentow polecenia eval (lub 0,
       jeli nie bylo podstawie komend).
     o  getopts: w trybie POSIX-owym, opcje musz zaczyna si od -; w
       trybie nie-POSIX-owym, opcje mog si zaczyna albo od -, albo od
       +.
     o  rozwijanie nawiasow (zwane rownie przemian): w trybie POSIX-owym
       rozwijanie nawiasow jest wylczone; w trybie nie-POSIX-owym
       rozwijanie nawiasow jest wlczone. Prosz zauway, e set -o posix
       (lub ustawienie parametru POSIXLY_CORRECT) automatycznie wylcza
       opcj braceexpand, moe ona by jednak jawnie wlczona poniej.
     o  set -: w trybie POSIX-owym, nie wylcza to ani opcji verbose, ani
       xtrace; w trybie nie-POSIX-owym, wylcza.
     o  kod wyjcia set: w trybie POSIX-owym, kod wyjcia wynosi 0, jeli
       nie wystpily adne bldy; w trybie nie-POSIX-owym, kod wyjcia
       odpowiada kodowi wszelkich podstawie komend wykonywanych podczas
       generacji komendy set. Przykladowo, `set -- `false`; echo $?'
       wypisuje 0 w trybie POSIX-owym, a 1 w trybie nie-POSIX-owym.
       Taka konstrukcja stosowana jest w wikszoci skryptow powloki
       stosujcych stary wariant komendy getopt(1).
     o  rozwijanie argumentow komend alias, export, readonly i typeset:
       w trybie POSIX-owym, nastpuje normalne rozwijanie argumentow; w
       trybie nie-POSIX-owym, rozdzielanie pol, dopasowywanie nazw
       plikow, rozwijanie nawiasow i (zwykle) rozwijanie tyld  s
       wylczone, ale rozwijanie tyld w przyporzdkowaniach pozostaje
       wlczone.
     o  specyfikacja sygnalow: w trybie POSIX-owym, sygnaly mog by
       podawane jedynie cyframi, jeli numery sygnalow s zgodne z
       wartociami z POSIX-a (tzn. HUP=1, INT=2, QUIT=3, ABRT=6, KILL=9,
       ALRM=14 i TERM=15); w trybie nie-POSIX-owym, sygnaly zawsze mog
       by podane cyframi.
     o  rozwijanie aliasow: w trybie POSIX-owym, rozwijanie aliasow
       zostaje jedynie wykonywane, podczas wczytywania slow komend; w
       trybie nie-POSIX-owym, rozwijanie aliasow zostaje  wykonane
       rownie na kadym slowie po jakim aliasie, ktore koczy si bial
       przerw. Na przyklad nastpujca ptla for
       alias a='for ' i='j'
       a i in 1 2; do echo i=$i j=$j; done
    uywa parametru i w trybie POSIX-owym, natomiast j w trybie nie-POSIX-
    owym.
     o  test: w trybie POSIX-owym, wyraenie "-t" (poprzedzone pewn liczb
       argumentow "!") zawsze jest prawdziwe, gdy jest cigiem o dlugoci
       niezerowej; w nie-POSIX-owym trybie, sprawdza czy deskryptor
       pliku 1 jest jakim tty (tzn., argument fd do testu -t moe zosta
       pominity i jest domylnie rowny 1).

  Wykonywanie komend
    Po wyliczeniu argumentow wiersza komendy, wykonaniu przekierowa i
    przyporzdkowa parametrow, zostaje ustalony typ komendy: specjalna
    wbudowana, funkcja, regularna wbudowana lub nazwa pliku, ktory naley
    wykona, znajdowanego przy pomocy parametru PATH.  Testy te zostaj
    wykonane w wyej podanym porzdku. Specjalne wbudowane komendy roni si
    tym od innych komend, e do ich odnalezienia nie jest uywany parametr
    PATH, bld podczas ich wykonywania moe spowodowa zakoczenie powloki
    nieinterakcyjnej i przyporzdkowania wartoci parametrow poprzedzajce
    komend  zostaj zachowane po jej wykonaniu.  Aby tylko wprowadzi
    zamieszanie, jeli opcja posix zostala wlczona (patrz komenda set
    poniej), to pewne specjale komendy staj si bardzo specjalne, gdy nie
    jest wykonywane rozdzielanie pol, rozwijanie nazw plikow, rozwijanie
    nawiasow, ani rozwijanie tyld na argumentach, ktore wygldaj jak
    przyporzdkowania. Zwykle wbudowane komendy wyroniaj si jedynie tym, e
    do ich odnalezienia nie jest stosowany parametr PATH.

    Oryginalny ksh i POSIX roni si nieco w tym, jakie komendy s traktowane
    jako specjalne, a jakie jako zwykle:

    Specjalne polecenia w POSIX

       .     continue  exit    return   trap
       :     eval    export   set    unset
       break   exec    readonly  shift

    Dodatkowe specjalne komendy w ksh

       builtin  times   typeset

    Bardzo specjalne komendy (tryb nie-POSIX-owy)

       alias   readonly  set    typeset

    Regularne komendy w POSIX

       alias   command  fg     kill    umask
       bg     false   getopts  read    unalias
       cd     fc     jobs    true    wait

    Dodatkowe regularne komendy ksh

       [     let    pwd    ulimit
       echo    print   test    whence

    W przyszloci dodatkowe specjalne komendy oraz regularne komendy ksh mog
    by traktowane odmiennie od specjalnych i regularnych komand POSIX.

    Po ustaleniu typu komendy, wszelkie przyporzdkowania wartoci parametrow
    zostaj wykonane i wyeksportowane na czas trwania komendy.

    Poniej opisujemy specjalne i regularne polecenia wbudowane:

    . plik [arg1 ...]
       Wykonaj komendy z pliku w biecym otoczeniu.  Plik zostaje
       odszukiwany przy uyciu katalogow z PATH. Jeli zostaly podane
       argumenty, to parametry pozycyjne mog by uywane w celu uzyskania
       dostpu do nich podczas wykonywania pliku. Jeeli nie zostaly
       podane adne argumenty, to argumenty pozycyjne odpowiadaj tym z
       biecego otoczenia, w ktorym dana komenda zostala uyta.

    : [ ... ]
       Komenda zerowa. Kodem wyjcia jest zero.

    alias [ -d | +-t [-r] ] [+-px] [+-] [name1[=value1] ...]
       Bez argumentow, alias wywietla wszystkie obecne aliasy. Dla
       kadej nazwy bez podanej wartoci zostaje wywietlony istniejcy
       odpowiedni alias.  Kada nazwa z podan wartoci definiuje alias
       (patrz: "Aliasy" powyej).

       Do wywietlania aliasow uywany jest jeden z dwoch formatow:
       zwykle aliasy s wywietlane jako nazwa=warto, przy czym warto
       jest cytowana; jeli opcje mialy przedrostek + lub samo + zostalo
       podane we wierszu komendy, tylko nazwa zostaje wywietlona.
       Ponadto, jeli zostala zastosowana opcja -p, to dodatkowo kady
       wiersz zaczyna si od cigu "alias ".

       Opcja -x ustawia (a +x kasuje) atrybut eksportu dla aliasu, lub
       jeli nie podano adnych nazw, wywietla aliasy wraz z ich
       atrybutem eksportu (eksportowanie aliasu nie ma ma adnego
       efektu).

       Opcja -t wskazuje, e ledzone aliasy maj by wywietlone/ustawione
       (wartoci  podane w wierszu komendy zostaj zignorowane dla
       ledzonych aliasow). Opcja -r wskazuje, e wszystkie ledzone
       aliasy maj zosta usunite.

       Opcja -d nakazuje wywietlenie lub ustawienie aliasow katalogow,
       ktore s stosowane w rozwiniciach tyld (patrz: "Rozwinicia tyld"
       powyej).

    bg [job ...]
       Podejmij ponownie wymienione zatrzymane zadanie(-a) w tle. Jeli
       nie podano adnego zadania, to przyjmuje si domylnie %+.  Ta
       komenda jest dostpna jedynie w systemach obslugujcych kontrol
       zada. Dalsze informacje mona znale poniej w rozdziale "Kontrola
       zada".

    bind [-m] [klawisz[=komenda-edycji] ...]
       Ustawienie lub wyliczenie obecnych przyporzdkowa klawiszy/makr w
       emacsowym trybie edycji komend.  Patrz "Interakcyjna edycja
       wiersza polece w trybie emacs" w celu pelnego opisu.

    break [poziom]
       break przerywa poziom zagniedenia w ptlach for, select, until
       lub while. Domylnie poziom wynosi 1.

    builtin komenda [arg1 ...]
       Wykonuje wbudowan komend komenda.

    cd [-LP] [katalog]
       Ustawia aktualny katalog roboczy na katalog.  Jeli zostal
       ustawiony parametr CDPATH, to wypisuje list katalogow, w ktorych
       bdzie szuka katalogu. Pusta zawarto w CDPATH oznacza katalog
       biecy.  Jeli zostanie uyty niepusty katalog z CDPATH, to na
       standardowym wyjciu bdzie wywietlona jego pelna cieka. Jeli nie
       podano katalogu, to zostanie uyty katalog domowy $HOME. Jeli
       katalogiem jest -, to zostanie zastosowany poprzedni katalog
       roboczy (patrz parametr OLDPWD).  Jeli uyto opcji -L (cieka
       logiczna) lub jeli nie zostala ustawiona opcja physical (patrz
       komenda set poniej), wowczas odniesienia do .. w katalogu s
       wzgldne wobec cieki zastosowanej do dojcia do danego katalogu.
       Jeli podano opcj -P (fizyczna cieka) lub gdy zostala ustawiona
       opcja physical, to .. jest wzgldne wobec drzewa katalogow
       systemu plikow. Parametry PWD i OLDPWD zostaj uaktualnione tak,
       aby odpowiednio zawieraly biecy i poprzedni katalog roboczy.

    cd [-LP] stary nowy
       Cig nowy zostaje podstawiony w zamian za stary w biecym katalogu
       i powloka probuje przej do nowego katalogu.

    command [-pvV] komenda [arg1 ...]
       Jeli nie zostala podana opcja -v ani opcja -V, to komenda
       zostaje wykonana dokladnie tak, jakby nie podano command, z
       dwoma wyjtkami: po pierwsze, komenda nie moe by funkcj w
       powloce, oraz po drugie, specjalne wbudowane komendy trac swoj
       specjalno (tzn.  przekierowania i bldy w uyciu nie powoduj, e
       powloka zostaje zakoczona, a przyporzdkowania parametrow nie
       zostaj wykonane).  Jeli podano opcj -p, zostaje zastosowana
       pewna domylna cieka zamiast obecnej wartoci PATH (warto domylna
       cieki jest zalena od systemu, w jakim pracujemy: w systemach
       POSIX-owych jest to warto zwracana przez
                   getconf CS_PATH
       ).

       Jeli podano opcj -v, to zamiast wykonania polecenia komenda,
       zostaje podana informacja, co by zostalo wykonane (i to samo
       dotyczy rownie arg1 ...): dla specjalnych i zwyklych wbudowanych
       komend i funkcji, zostaj po prostu wywietlone ich nazwy, dla
       aliasow, zostaje wywietlona komenda definiujca dany alias, oraz
       dla  komend  odnajdowanych  przez  przeszukiwanie zawartoci
       parametru PATH, zostaje wywietlona pelna cieka danej komendy.
       Jeli komenda nie zostanie odnaleziona, (tzn. przeszukiwanie
       cieki nie powiedzie si), nic nie zostaje wywietlone i command
       zostaje zakoczone z niezerowym kodem wyjcia. Opcja -V jest
       podobna do opcji -v, tylko e bardziej gadatliwa.

    continue [poziom]
       continue skacze na pocztek poziomu z najglbiej zagniedonej ptli
       for, select, until lub while. level domylnie 1.

    echo [-neE] [arg ...]
       Wywietla na standardowym wyjciu swoje argumenty (rozdzielone
       spacjami), zakoczone przelamaniem wiersza. Przelamanie wiersza
       nie nastpuje, jeli ktorykolwiek z parametrow zawiera sekwencj
       odwrotnego ukonika \c. Patrz komenda print poniej, co do listy
       innych rozpoznawanych sekwencji odwrotnych ukonikow.

       Nastpujce opcje zostaly dodane dla zachowania zgodnoci ze
       skryptami z systemow BSD: -n wylcza kocowe przelamanie wiersza,
       -e wlcza interpretacj odwrotnych ukonikow (operacja zerowa,
       albowiem ma to domylnie miejsce) oraz -E wylczajce interpretacj
       odwrotnych ukonikow.

    eval komenda ...
       Argumenty zostaj powizane (z przerwami pomidzy nimi) do jednego
       cigu, ktory nastpnie powloka rozpoznaje i wykonuje w obecnym
       otoczeniu.

    exec [komenda [arg ...]]
       Komenda zostaje wykonana bez rozwidlania (fork), zastpujc proces
       powloki.

       Jeli nie podano adnych argumentow wszelkie  przekierowania
       wejcia/wyjcia s dozwolone i powloka nie zostaje zastpiona.
       Wszelkie deskryptory  plikow  wiksze  ni  2  otwarte  lub
       zdup(2)-owane w ten sposob nie s dostpne dla innych wykonywanych
       komend (tzn., komend nie wbudowanych w powlok).  Zauwa, e
       powloka Bourne'a roni si w tym: przekazuje bowiem deskryptory
       plikow.

    exit [kod]
       Powloka zostaje zakoczona z podanym kodem wyjcia. Jeli kod nie
       zostal podany, wowczas kod wyjcia przyjmuje biec warto parametru
       ?.

    export [-p] [parametr[=warto]] ...
       Ustawia atrybut eksportu  danego  parametru.  Eksportowane
       parametry  zostaj przekazywane w otoczeniu do wykonywanych
       komend.  Jeli  podano  wartoci,  to  zostaj  one  rownie
       przyporzdkowane danym parametrom.

       Jeli nie podano adnych parametrow, wowczas nazwy wszystkich
       parametrow z atrybutem eksportu zostaj wywietlone wiersz po
       wierszu, chyba e uyto opcji -p, wtedy zostaj wywietlone komendy
       export definiujce wszystkie eksportowane parametry wraz z ich
       wartociami.

    false Komenda koczca si z niezerowym kodem powrotu.

    fc [-e edytor | -l [-n]] [-r] [pierwszy [ostatni]]
       pierwszy i ostatni wybieraj komendy z historii. Komendy moemy
       wybiera przy pomocy ich numeru w historii lub podajc cig znakow
       okrelajcy ostatnio uyt komend rozpoczynajc si od tego cigu.
       Opcja -l wywietla dan komend na stdout, a -n wylcza domylne
       numery  komend.  Opcja -r odwraca kolejno komend w licie
       historii. Bez -l, wybrane komendy podlegaj edycji przez edytor
       podany poprzez opcj -e, albo jeli nie podano -e, przez edytor
       podany w parametrze FCEDIT (jeli nie zostal ustawiony ten
       parametr, wowczas stosuje si /bin/ed), i nastpnie wykonana przez
       powlok.

    fc [-e - | -s] [-g] [stare=nowe] [prefiks]
       Wykonuje ponownie wybran komend (domylnie poprzedni komend) po
       wykonaniu opcjonalnej zamiany stare na nowe. Jeli podano -g,
       wowczas wszelkie wystpienia stare zostaj zastpione przez nowe. Z
       tej komendy korzysta si zwykle przy pomocy zdefiniowanego
       domylnie aliasu r='fc -e -'.

    fg [zadanie ...]
       Przywraca na pierwszy plan zadanie(-nia).  Jeli nie podano
       jawnie adnego zadania, wowczas odnosi si to domylnie do %+. Ta
       komenda jest jedynie dostpna na systemach wspomagajcych kontrol
       zada. Patrz "Kontrola zada" dla dalszych informacji.

    getopts cigopt nazwa [arg ...]
       getopts jest stosowany przez procedury powloki do rozpoznawania
       podanych argumentow (lub parametrow pozycyjnych, jeli nie podano
       adnych argumentow) i do sprawdzenia zasadnoci opcji. cigopt
       zawiera litery opcji, ktore getopts ma rozpoznawa. Jeli po
       literze wystpuje przecinek, wowczas oczekuje si, e opcja ma
       argument. Opcje niemajce argumentow mog by grupowane w jeden
       argument.  Jeli opcja oczekuje argumentu i znak opcji nie jest
       ostatnim znakiem argumentu, w ktorym si znajduje, wowczas reszta
       argumentu zostaje potraktowana jako argument danej opcji. W
       przeciwnym razie nastpny argument jest argumentem opcji.

       Za kadym razem, gdy zostaje wywolane getopts, umieszcza si
       nastpn opcj w parametrze powloki nazwa i indeks nastpnego
       argumentu pod obrobk w parametrze powloki OPTIND.  Jeli opcja
       zostala podana z +, to opcja zostaje umieszczana w nazwa z
       przedrostkiem +.  Jeli opcja wymaga argumentu, to getopts
       umieszcza go w parametrze powloki OPTARG. Jeli natrafi si na
       niedopuszczaln opcj lub brakuje argumentu opcji, wowczas w nazwa
       zostaje umieszczony znak zapytania albo dwukropek (wskazujc na
       nielegaln opcj, albo odpowiednio brak argumentu) i OPTARG
       zostaje ustawiony na znak, ktory byl przyczyn tego problemu.
       Ponadto zostaje wowczas wywietlony komunikat o bldzie  na
       standardowym wyjciu bldow, jeli cigopt nie zaczyna si od
       dwukropka.

       Gdy napotkamy na koniec opcji, getopts przerywa prac niezerowym
       kodem wyjcia.  Opcje kocz si na pierwszym (nie podlegajcym
       opcji) argumencie, ktory nie rozpoczyna si od -, albo jeli
       natrafimy na argument --.

       Rozpoznawanie opcji moe zosta ponowione ustawiajc OPTIND na 1
       (co nastpuje automatycznie za kadym razem, gdy powloka lub
       funkcja w powloce zostaje wywolana).

       Ostrzeenie: Zmiana wartoci parametru powloki OPTIND na warto
       wiksz ni 1, lub rozpoznawanie odmiennych zestawow parametrow bez
       ponowienia OPTIND moe doprowadzi do nieoczekiwanych wynikow.

    hash [-r] [nazwa ...]
       Jeli brak argumentow, wowczas wszystkie cieki wykonywalnych
       komend z kluczem s wymieniane.  Opcja -r nakazuje wyrzucenia
       wszelkim komend z kluczem z tablicy kluczy. Kada nazwa zostaje
       odszukiwana tak, jak by to byla nazwa komendy i dodana do
       tablicy kluczy jeli jest to wykonywalna komenda.

    jobs [-lpn] [zadanie ...]
       Wywietl informacje o danych zadaniach; gdy nie podano adnych
       zada wszystkie zadania zostaj wywietlone. Jeli podano opcj -n,
       wowczas  informacje zostaj wywietlone jedynie o zadaniach,
       ktorych stan zmienil si od czasu ostatniego powiadomienia.
       Zastosowanie  opcji  -l  powoduje  dodatkowo  wykazanie
       identyfikatora kadego procesu w zadaniach. Opcja -p powoduje, e
       zostaje  wywietlona jedynie jedynie grupa procesowa kadego
       zadania.  patrz "Kontrola zada" dla informacji  o  formie
       parametru zdanie i formacie, w ktorym zostaj wykazywane zadania.

    kill [-s nazsyg | -numsyg | -nazsyg ] { job | pid | -pgrp } ...
       Wylij dany sygnal do danych zada, procesow z danym id, lub grup
       procesow.  Jeli nie podano jawnie adnego sygnalu, wowczas
       domylnie zostaje wyslany sygnal TERM.  Jeli podano zadanie,
       wowczas sygnal zostaje wyslany do grupy procesow danego zadania.
       Patrz poniej "Kontrola zada" dla informacji o formacie zadania.

    kill -l [kod_wyjcia ...]
       Wypisz nazw sygnalu, ktory zabil procesy, ktore zakoczyly si
       danym kodem_wyjcia.  Jeli brak argumentow, wowczas zostaje
       wywietlona lista wszelkich sygnalow i ich numerow, wraz z
       krotkim ich opisem.

    let [wyraenie ...]
       Kade wyraenie zostaje wyliczone, patrz "Wyraenia arytmetyczne"
       powyej.  Jeli wszelkie wyraenia zostaly poprawnie wyliczone,
       kodem wyjcia jest 0 (1), jeli wartoci ostatniego wyraenia
        nie bylo zero (zero). Jeli wystpi bld podczas rozpoznawania
       lub wyliczania wyraenia, kod wyjcia jest wikszy od 1. Poniewa
       moe zaj konieczno wycytowania wyrae, wic (( wyr. )) jest
       syntaktycznie slodszym wariantem let "wyr".

    print [-nprsun | -R [-en]] [argument ...]
       Print wywietla swe argumenty na standardowym wyjciu, rozdzielone
       przerwami i zakoczone przelamaniem wiersza. Opcja -n zapobiega
       domylnemu przelamaniu wiersza. Domylnie pewne wyprowadzenia z C
       zostaj odpowiednio przetlumaczone. Wrod nich mamy \b, \f, \n,
       \r, \t, \v, i \0### (# oznacza cyfr w systemie osemkowym, tzn.
       od 0 po 3). \c jest rownowane z zastosowaniem opcji -n.  \
       wyraeniom mona zapobiec przy pomocy opcji -r. Opcja -s powoduje
       wypis do pliku historii zamiast standardowego wyjcia, a opcja -u
       powoduje wypis do deskryptora pliku n (n wynosi domylnie 1 przy
       pominiciu), natomiast opcja -p pisze do do koprocesu (patrz
       "Koprocesy" powyej).

       Opcja -R jest stosowana do emulacji, w pewnym stopniu, komendy
       echo w wydaniu BSD, ktora nie przetwarza sekwencji \ bez podania
       opcji -e.  Jak powyej opcja -n zapobiega kocowemu przelamaniu
       wiersza.

    pwd [-LP]
       Wypisz biecy katalog roboczy. Przy zastosowaniu opcji -L lub
       gdy nie zostala ustawiona opcja physical (patrz komenda set
       poniej), zostaje wywietlona cieka logiczna (tzn. cieka konieczna
       aby wykona cd do biecego katalogu). Przy zastosowaniu opcji -P
       (cieka fizyczna) lub gdy zostala ustawiona opcja physical,
       zostaje wywietlona cieka ustalona przez system plikow (ledzc
       katalogi .. a po katalog glowny).

    read [-prsun] [parametr ...]
       Wczytuje wiersz wprowadzenia ze standardowego wejcia, rozdziela
       ten wiersz na pola przy uwzgldnieniu parametru IFS ( patrz
       "Podstawienia" powyej) i przyporzdkowuje pola odpowiednio danym
       parametrom.  Jeli  mamy wicej parametrow ni pol, wowczas
       dodatkowe parametry zostaj ustawione na zero, a natomiast jeli
       jest wicej pol ni paramterow to ostatni parametr otrzymuje jako
       warto wszystkie dodatkowe pola (wraz ze wszelkimi rozdzielajcymi
       przerwami).  Jeli nie podano adnych parametrow, wowczas zostaje
       zastosowany parametr REPLY. Jeli wiersz wprowadzania koczy si
       odwrotnym ukonikiem i nie podano opcji -r, to odwrotny ukonik i
       przelamanie wiersza zostaj usunite i zostaje wczytana dalsza cz
       danych. Gdy nie zostanie wczytane adne wprowadzenie, read koczy
       si niezerowym kodem wyjcia.

       Pierwszy parametr moe mie dolczony znak zapytania i cig, co
       oznacza,  e dany cig zostanie zastosowany jako zachta do
       wprowadzenia (wywietlana na standardowym wyjciu bldow zanim
       zostanie wczytane jakiekolwiek wprowadzenie) jeli wejcie jest
       terminalem (e.g., read nco?'ile cok'ow: ').

       Opcje -un i -ppowoduj, e wprowadzenia zostanie wczytywane z
       deskryptora pliku n albo odpowiednio biecego koprocesu (patrz
       komentarze na ten temat w "Koprocesy" powyej). Jeli zastosowano
       opcj  -s,  wowczas wprowadzenie zostaje zachowane w pliku
       historii.

    readonly [-p] [parametr[=warto]] ...
       Patrz parametr wylcznego odczytu nazwanych parametrow.  Jeli
       zostaly podane wartoci wowczas zostaj one nadane parametrom
       przed ustawieniem danego atrybutu. Po nadaniu cechy wylcznego
       odczytu parametrowi, nie ma wicej moliwoci wykasowania go lub
       zmiany jego wartoci.

       Jeli nie podano adnych parametrow, wowczas zostaj wypisane nazwy
       wszystkich  parametrow w cech wylcznego odczytu wiersz po
       wierszu, chyba e zastosowano opcj -p, co powoduje wypisanie
       pelnych komend readonly definiujcych parametry wylcznego odczytu
       wraz z ich wartociami.

    return [kod]
       Powrot z funkcji lub . skryptu, z kodem wyjcia kod.  Jeli nie
       podano wartoci kod, wowczas zostaje domylnie zastosowany kod
       wyjcia ostatnio wykonanej komendy.  Przy zastosowaniu poza
       funkcj lub . skryptem, komenda ta ma ten sam efekt co exit.
       Prosz zwroci uwag, i pdksh traktuje zarowno profile jak i pliki
       z $ENV jako . skrypty, podczas gdy oryginalny Korn shell jedynie
       profile traktuje jako . skrypty.

    set [+-abCefhkmnpsuvxX] [+-o [opcja]] [+-A nazwa] [--] [arg ...]
       Komenda set sluy do ustawiania (-) albo kasowania (+) opcji
       powloki,  ustawiania  parametrow pozycyjnych lub ustawiania
       parametru cigowego.  Opcje mog by zmienione  przy  pomocy
       syntaktyki +-o opcja, gdzie opcja jest peln nazw pewnej opcji
       lub stosujc posta +-litera, gdzie litera oznacza jednoliterow
       nazw danej opcji (niewszystkie opcje posiadaj jednoliterow
       nazw). Nastpujca tablica wylicza zarowno litery opcji (gdy mamy
       takowe), jak i pelne ich nazwy wraz z opisem wplywow danej
       opcji.

        -A                Ustawia  elementy  parametru
                        cigowego nazwa na arg ...;
                        Jeli  zastosowano  -A,  cig
                        zostaje  uprzednio ponowiony
                        (tzn.,  wyczyszczony);  Jeli
                        zastosowano   +A,   zastaj
                        ustawione pierwsze N elementow
                        (gdzie N jest iloci argsow),
                        reszta pozostaje niezmieniona.
        -a     allexport       wszystkie  nowe  parametry
                        zostaj  tworzone  z  cech
                        eksportowania
        -b     notify        Wypisuj komunikaty o zadaniach
                        asynchronicznie,  zamiast tu
                        przed  zacht.   Ma  tylko
                        znaczenia jeli zostala wlczona
                        kontrola zada (-m).

        -C     noclobber       Zapobiegaj    przepisywaniu
                        istniejcych ju plikow poprzez
                        przekierowania   >   (do
                        wymuszenia  przepisania musi
                        zosta zastosowane >|).
        -e     errexit        Wyjd (po wykonaniu  komendy
                        pulapki ERR) tu po wystpieniu
                        bldu lub niepomylnym wykonaniu
                        jakiej  komendy (tzn., jeli
                        zostala   ona   zakoczona
                        niezerowym kodem wyjcia). Nie
                        dotyczy to komend, ktorych kod
                        wyjcia   zostaje   jawnie
                        przetestowany   konstruktem
                        powloki takim jak wyraenia if,
                        until, while, && lub ||.
        -f     noglob        Nie rozwijaj  wzorcow  nazw
                        plikow.
        -h     trackall       Tworz  ledzone  aliasy  dla
                        wszystkich wykonywanych komend
                        (patrz  "Aliasy"  powyej).
                        Domylnie   wlczone   dla
                        nieinterakcyjnych powlok.
        -i     interactive      Wlcz tryb interakcyjny - moe
                        zosta wlczone/wylczone jedynie
                        podczas odpalania powloki.
        -k     keyword        Przyporzdkowania    wartoci
                        parametrom zostaj rozpoznawane
                        gdziekolwiek w komendzie.
        -l     login         Powloka   ma  by  powlok
                        zameldowania  -  moe  zosta
                        wlczone/wylczone    jedynie
                        podczas  odpalania  powloki
                        (patrz "Uruchamianie powloki"
                        powyej).
        -m     monitor        Wlcz kontrol zada (domylne dla
                        powlok interakcyjnych).
        -n     noexec        Nie  wykonuj  jakichkolwiek
                        komend  -  przydatne  do
                        sprawdzania     syntaktyki
                        skryptow  (ignorowane  dla
                        interakcyjnych powlok).
        -p     privileged      Ustawiane automatycznie, jeli
                        gdy powloka zostaje odpalona i
                        rzeczywiste uid lub gid nie
                        jest identyczne z odpowiednio
                        efektywnym uid lub gid. Patrz
                        "Uruchamianie powloki" powyej
                        dla opisu, co to znaczy.
        -r     restricted      Ustaw tryb ograniczony -- ta
                        opcja  moe  zosta  jedynie
                        zastosowana podczas odpalania
                        powloki. Patrz "Uruchamianie
                        powloki"  dla opisu, co to
                        znaczy.

        -s     stdin         Gdy  zostanie  zastosowane
                        podczas  odpalania  powloki,
                        wowczas   komendy   zostaj
                        wczytywane  ze standardowego
                        wejcia.       Ustawione
                        automatycznie,  jeli powloka
                        zostala   odpalona   bez
                        jakichkolwiek argumentow.

                        Jeli -s zostaje zastosowane w
                        komendzie set, wowczas podane
                        argumenty zostaj uporzdkowane
                        zanim zostan one przydzielone
                        parametrom  pozycyjnym  (lub
                        cigowi nazwa, jeli -A zostalo
                        zastosowane).
        -u     nounset        Odniesienie do nieustawionego
                        parametru zostaje traktowane
                        jako  bld,  chyba e zostal
                        zastosowany   jeden    z
                        modyfikatorow -, + lub =.
        -v     verbose        Wypisuj wprowadzenia powloki
                        na standardowym wyjciu bldow
                        podczas ich wczytywania.
        -x     xtrace        Wypisuj    komendy    i
                        przyporzdkowania  parametrow
                        podczas   ich  wykonywania
                        poprzedzone wartoci PS4.
        -X     markdirs       Podczas  generowania  nazw
                        plikow  oznaczaj  katalogi
                        koczcym /.
             bgnice        Zadania  w  tle   zostaj
                        wykonywane    z   niszym
                        priorytetem.
             braceexpand      Wlcz rozwijanie nawiasow (aka,
                        alternacja).
             emacs         Wlcz edycj wiersza komendy w
                        stylu BRL  emacsa  (dotyczy
                        wylcznie        powlok
                        interakcyjnych);     patrz
                        "Interakcyjna edycja wiersza
                        polece w trybie emacs".
             gmacs         Wlcz edycj wiersza komendy w
                        stylu gmacsa (Gosling emacs)
                        (dotyczy  wylcznie  powlok
                        interakcyjnych);    obecnie
                        identyczne z trybem  edycji
                        emacs  z  wyjtkiem tego, e
                        przemiana (^T) zachowuje si
                        nieco inaczej.
             ignoreeof       Powloka nie zostanie zakoczona
                        jeli zostanie wczytany znak
                        zakoczenia  pliku. Naley uy
                        jawnie exit.
             nohup         Nie  zabijaj  biecych  zada
                        sygnalem  HUP  gdy  powloka
                        zameldowania      zostaje
                        zakoczona.  Obecnie ustawione
                        domylnie, co si jednak zmieni
                        w   przyszloci   w  celu
                        poprawienia kompatybilnoci z
                        oryginalnym Korn shell (ktory
                        nie  posiada  tej  opcji,
                        aczkolwiek wysyla sygnal HUP).
             nolog         Bez znaczenia - w oryginalnej
                        powloce  Korn.   Zapobiega
                        sortowaniu definicji funkcji w
                        pliku historii.

             physical       Powoduje, e komendy cd oraz
                        pwd stosuj `fizyczne' (tzn.
                        pochodzce od systemu plikow)
                        ..    katalogi   zamiast
                        `logicznych' katalogow (tzn.,
                        e powloka interpretuje .., co
                        pozwala  uytkownikowi  nie
                        troszczy  si  o  dowizania
                        symboliczne  do  katalogow).
                        Domylnie  wykasowane.  Prosz
                        zwroci uwag, i ustawianie tej
                        opcji nie wplywa na biec warto
                        parametru PWD; jedynie komenda
                        cd zmienia PWD. Patrz komendy
                        cd i pwd powyej dla dalszych
                        szczegolow.
             posix         Wlcz tryb POSIX-owy. Patrz:
                        "Tryb POSIX" powyej.
             vi          Wlcz edycj wiersza komendy  w
                        stylu vi (dotyczy tylko powlok
                        interakcyjnych).
             viraw         Bez znaczenia - w oryginalnej
                        powloce  Korna,  dopoki nie
                        zostalo ustawione viraw, tryb
                        wiersza komendy vi pozostawial
                        prac  napdowi  tty  a  do
                        wprowadzenia ESC (^[). pdksh
                        jest zawsze w trybie viraw.
             vi-esccomplete    W  trybie  edycji  wiersza
                        komendy vi wykonuj rozwijania
                        komend / plikow gdy zostanie
                        wprowadzone  escape  (^[) w
                        trybie komendy.
             vi-show8       Dodaj przedrostek `M-'  dla
                        znakow  z  ustawionym osmym
                        bitem.  Jeli  nie  zostanie
                        ustawiona ta opcja, wowczas,
                        znaki z zakresu 128-160 zostaj
                        wypisane bez zmian, co moe by
                        przyczyn problemow.
             vi-tabcomplete    W  trybie  edycji  wiersza
                        komendy vi wykonuj rozwijania
                        komend/ plikow jeli tab (^I)
                        zostanie wprowadzone w trybie
                        wprowadzania.

       Tych opcji mona uy rownie podczas odpalania powloki.  Obecny
       zestaw  opcji  (z  jednoliterowymi nazwami) znajduje si w
       parametrze -. set -o bez podania nazwy opcji wywietla wszystkie
       opcja i informacj o ich ustawieniu lub nie; set +o wypisuje
       pelne nazwy opcji obecnie wlczonych.

       Pozostale argumenty, jeli podano takowe, s traktowane jako
       parametry pozycyjne i zostaj przyporzdkowane, przy zachowaniu
       kolejnoci, parametrom pozycyjnym (tzn., 1, 2, itd.). Jeli opcje
       kocz si -- i brak dalszych argumentow, wowczas wszystkie
       parametry pozycyjne zostaj wyczyszczone. Jeli nie podano adnych
       opcji  lub  argumentow,  wowczas zostaj wywietlone wartoci
       wszystkich nazw. Z nieznanych historycznych powodow, samotna
       opcja - zostaje traktowana specjalnie: kasuje zarowno opcj -x,
       jak i -v.

    shift [liczba]
       Parametry pozycyjne liczba+1, liczba+2 itd. zostaj przeniesione
       pod 1, 2, itd. liczba wynosi domylnie 1.

    test wyraenie

    [ wyraenie ]
       test wylicza wyraenia i zwraca kod wyjcia zero jeli prawda, i
       kod 1 jeden jeli falsz, a wicej ni 1 jeli wystpil bld.  Zostaje
       zwykle zastosowane jako komenda warunkowa wyrae if i while.
       Mamy do dyspozycji nastpujce podstawowe wyraenia:

        cig         cig  ma  niezerow  dlugo.
                  Prosz zwroci uwag, i mog
                  wystpi trudnoci jeli  cig
                  okae  si  by  operatorem
                  (dok/ladniej, -r) - ogolnie
                  lepiej  jest zamiast tego
                  stosowa test postaci
                         [ X"ciag" != X
                         ]
                      (podwojne wycytowania
                      zostaj  zastosowane
                      jeli  cig  zawiera
                      przerwy  lub  znaki
                      rozwijania plikow).
        -r plik       plik  istnieje  i  jest
                  czytelny
        -w plik       plik  istnieje  i  jest
                  zapisywalny
        -x plik       plik  istnieje  i  jest
                  wykonywalny
        -a plik       plik istnieje
        -e plik       plik istnieje
        -f plik       plik jest zwyklym plikiem
        -d plik       plik jest katalogiem
        -c plik       plik jest specjalnym plikiem
                  napdu cigowego
        -b plik       plik jest specjalnym plikiem
                  napdu blokowego
        -p plik       plik jest potokiem nazwanym
        -u plik       plik o  ustawionym  bicie
                  setuid
        -g plik       plik'  o ustawionym bicie
                  setgid
        -k plik       plik o  ustawionym  bicie
                  lepkoci
        -s plik       plik nie jest pusty
        -O plik       wlaciciel pliku zgadza si z
                  efektywnym user-id powloki
        -G plik       grupa pliku  zgadza si z
                  efektywn group-id powloki
        -h plik       plik jest symbolicznym [WK:
                  twardym?] dowizaniem
        -H plik       plik  jest  zalenym  od
                  kontekstu katalogiem (tylko
                  sensowne pod HP-UX)
        -L plik       plik  jest  symbolicznym
                  dowizaniem
        -S plik       plik jest gniazdem
        -o opcja       Opcja powloki jest ustawiona
                  (patrz komenda set powyej
                  dla listy moliwych opcji).
                  Jako     niestandardowe
                  rozszerzenie,  jeli  opcja
                  zaczyna si od !, to wynik
                  testu zostaje negowany; test
                  wypada zawsze negatywnie gdy
                  dana opcja nie istnieje (tak
                  wic
                         [ -o co -o -o
                         !co ]
                      zwraca prawd tylko i
                      tylko  wtedy,  gdy
                      opcja co istnieje).
        plik -nt plik    pierwszy plik jest nowszy od
                  nastpnego pliku

        plik -ot plik    pierwszy plik jest starszy
                  od nastpnego pliku
        plik -ef plik    pierwszy plik jest tosamy z
                  drugim plikiem
        -t [fd]       Deskryptor  pliku   jest
                  przyrzdem  tty.  Jeli nie
                  zostala  ustawiona  opcja
                  posix (set -o posix, patrz
                  "Tryb  POSIX"   powyej),
                  wowczas  fd  moe  zosta
                  pominity,   co   oznacza
                  przyjcie domylnej wartoci 1
                  (zachowanie si jest wowczas
                  odmienne    z   powodu
                  specjalnych regul  POSIX-a
                  opisywanych powyej).
        cig         cig jest niepusty
        -z cig        cig jest pusty
        -n cig        cig jest niepusty
        cig = cig      cigi s sobie rowne
        cig == cig      cigi s sobie rowne
        cig != cig      cigi si roni
        liczba -eq liczba  liczby s rowne
        liczba -ne liczba  liczby roni si
        liczba -ge liczba  liczba jest wiksza lub rowna
                  od drugiej
        liczba -gt liczba  liczba  jest  wiksza  od
                  drugiej
        liczba -le liczba  liczba  jest mniejsza lub
                  rowna od drugiej
        liczba -lt liczba  liczba jest  mniejsza  od
                  drugiej

       Powysze podstawowe wyraenie, w ktorych unarne operatory maj
       pierwszestwo przed operatorami binarnymi, mog by stosowane w
       polczeniu z nastpujcymi operatorami (wymienionymi w kolejnoci
       odpowiadajcej ich pierwszestwu):

        wyraenie -o wyraenie  logiczne lub
        wyraenie -a wyraenie  logiczne i
        ! wyraenie       logiczna negacja
        ( wyraenie )      grupowanie

       W systemie operacyjny niewspomagajcy napdow /dev/fd/n (gdzie n
       jest numerem deskryptora pliku), komenda test stara si je
       emulowa dla wszystkich testow operujcych na plikach (z wyjtkiem
       testu -e). W szczegolnoci., [ -w /dev/fd/2 ] sprawdza czy jest
       dostpny zapis na deskryptor pliku 2.

       Prosz zwroci uwag, e zachodz specjalne reguly (zawdziczane ),
       jeli liczba argumentow do test lub [ ... ] jest mniejsza od
       piciu: jeli pierwsze argumenty ! mog zosta pominite, tak e
       pozostaje tylko jeden argument, wowczas zostaje przeprowadzony
       test dlugoci cigu (ponownie, nawet jeli dany argument jest
       unarnym  operatorem); jeli pierwsze argumenty ! mog zosta
       pominite tak, e pozostaj trzy argumenty i drugi argument jest
       operatorem binarnym, wowczas zostaje wykonana dana binarna
       operacja (nawet jeli pierwszy argument jest unarnym operatorem
       operator, wraz z nieusunitym !).

       Uwaga: Czstym bldem jest stosowanie if [ $co = tam ], co daje
       wynik negatywny jeli parametr co jest zerowy lub nieustawiony,
       zawiera przerwy (tzn., znaki z IFS), lub gdy jest operatorem
       jednoargumentowym, takim jak ! lub -n.  Prosz zamiast tego
       stosowa testy typu if [ "X$co" = Xtam ].

    times Wywietla zgromadzony czas w przestrzeni uytkownika oraz systemu,
       ktory potrzebowala powloka i w niej wystartowane procesy, ktore
       si zakoczyly.

    trap [obrabiacz sygna/l ...]
       Ustawia obrabiacz, ktory naley wykona w razie odebrania danego
       sygnalu. Obrabiacz moe by albo zerowym cigiem, wskazujcym na
       zamiar ignorowania sygnalow danego typu, albo minusem (-),
       wskazujcym, e ma zosta podjta akcja domylna dla danego sygnalu
       (patrz signal(2 lub 3)), albo cigiem zawierajcym komendy powloki
       ktore maj zosta wyliczone i wykonane przy pierwszej okazji (tzn.
       po zakoczeniu biecej komendy lub przed wypisaniem nastpnego
       symboli zachty PS1) po odebraniu jednego z danych sygnalow.
       Signal jest nazw danego sygnalu (tak jak np., PIPE lub ALRM) lub
       jego numerem (patrz komenda kill -l powyej).  Istniej dwa
       specjalne sygnaly: EXIT (rownie znany jako 0), ktory zostaje
       wykonany tu przed zakoczeniem powloki, i ERR ktory zostaje
       wykonany po wystpieniu bldu (bldem jest co, co powodowaloby
       zakoczenie powloki jeli zostaly ustawione opcje -e lub errexit
       -- patrz komendy set powyej). Obrabiacze EXIT zostaj wykonane w
       otoczeniu ostatniej wykonywanej komendy. Prosz zwroci uwag, e
       dla powlok nieinterakcyjnych obrabiacz wykrocze nie moe zosta
       zmieniony dla sygnalow, ktore byly ignorowane podczas startu
       danej powloki.

       Bez argumentow, trap wylicza, jako seria komend trap, obecny
       status wykrocze, ktore zostaly ustawione od czasu  startu
       powloki.

       Traktowanie sygnalow DEBUG oraz ERR i EXIT i oryginalnej powloki
       Korna w funkcjach nie zostalo jak do tej  pory  jeszcze
       zrealizowane.

    true  Komenda koczca si zerow wartoci kodu wyjcia.

    typeset [[+-Ulprtux] [-L[n]] [-R[n]] [-Z[n]] [-i[n]] | -f [-tux]]
    [nazwa[=warto] ...]
       Wywietlaj lub ustawiaj wartoci atrybutow parametrow.  Bez
       argumentow nazwa, zostaj wywietlone atrybuty parametrow: jeli
       brak argumentow bdcych opcjami, zostaj wywietlone atrybuty
       wszystkich parametrow jako komendy typeset; jeli podano opcj
       (lub - bez litery opcji) wszystkie parametry i ich wartoci
       posiadajce dany atrybut zostaj wywietlone; jeli opcje zaczynaj
       si od +, to nie zostaj wywietlone wartoci parametrow.

       Jeli podano argumenty If nazwa, zostaj ustawione atrybuty danych
       parametrow  (-)  lub  odpowiednio wykasowane (+).  Wartoci
       parametrow mog zosta ewentualnie podane. Jeli typeset zostanie
       zastosowane wewntrz funkcji, wszystkie nowotworzone parametry
       pozostaj lokalne dla danej funkcji.

       Jeli zastosowano -f, wowczas typeset operuje na atrybutach
       funkcji.  Tak jak dla parametrow, jeli brak nazws, zostaj
       wymienione funkcje wraz z ich wartociami (tzn., definicjami),
       chyba e podano opcje zaczynajce si od +, w ktorym wypadku zostaj
       wymienione tylko nazwy funkcji.

        -Ln        Atrybut przyrownania do lewego brzegu: n
                 oznacza  szeroko pola.  Jeli brak n, to
                 zostaje zastosowana bieca szeroko parametru
                 (lub  szeroko pierwszej przyporzdkowywanej
                 wartoci). Prowadzce biale przerwy (tak jak i
                 zera,  jeli  ustawiono  opcj  -Z) zostaj
                 wykasowane. Jeli trzeba, wartoci zostaj albo
                 obcite  lub  dodane przerwy do osignicia
                 wymaganej szerokoci.

        -Rn        Atrybut przyrownania do prawego brzegu: n
                 oznacza  szeroko pola.  Jeli brak n, to
                 zostaje zastosowana bieca szeroko parametru
                 (lub  szeroko pierwszej przyporzdkowywanej
                 wartoci).  Biale przerwy na kocu  zostaj
                 usunite.  Jeli trzeba, wartoci zostaj albo
                 pozbawione prowadzcych znakow albo przerwy
                 zostaj  dodane  do  osignicia  wymaganej
                 szerokoci.
        -Zn        Atrybut  wypelniania  zerami:  jeli  nie
                 skombinowany z -L, to oznacza to samo co -R,
                 tylko, e do rozszerzania zostaje zastosowane
                 zero zamiast przerw.
        -in        Atrybut  calkowitoci:  n  podaje  baz do
                 zastosowania  podczas  wypisywania  danej
                 wartoci calkowitej (jeli nie podano, to baza
                 zostaje zaczerpnita z bazy zastosowanej w
                 pierwszym   przyporzdkowaniu   wartoci).
                 Parametrom  z  tym  atrybutem  mog  by
                 przyporzdkowywane wartoci zawierajce wyraenia
                 arytmetyczne.
        -U        Atrybut  dodatniej  calkowitoci:  liczby
                 calkowite zostaj wywietlone jako wartoci bez
                 znaku (stosowne jedynie w powizaniu z opcj
                 -i).  Tej opcji brak w oryginalnej powloce
                 Korna.
        -f        Tryb funkcji: wywietlaj lub ustawiaj funkcje
                 i ich atrybuty, zamiast parametrow.
        -l        Atrybut malej litery: wszystkie znaki z duej
                 litery zostaj w wartoci zamienione na male
                 litery.  (W  oryginalnej  powloce Korna,
                 parametr ten oznaczal `dlugi calkowity' gdy
                 byl stosowany w polczeniu z opcj -i).
        -p        Wypisuj pelne komendy typeset, ktore mona
                 nastpnie zastosowa do odtworzenia  danych
                 atrybutow (lecz nie wartoci) parametrow. To
                 jest wynikiem domylnym (opcja ta istnieje w
                 celu zachowania kompatybilnoci z ksh93).
        -r        Atrybut wylcznego odczytu: parametry z danym
                 atrybutem nie przyjmuj nowych wartoci i nie
                 mog zosta wykasowane.  Po ustawieniu tego
                 atrybutu nie mona go ju wicej odaktywni.
        -t        Atrybut zaznaczenia:  bez  znaczenia  dla
                 powloki; istnieje jedynie do zastosowania w
                 aplikacjach.

                 Dla funkcji -t, to atrybut ledzenia.  Jeli
                 zostaj  wykonywane  funkcje  z  atrybutem
                 ledzenia, to opcja powloki  xtrace  (-x)
                 zostaje tymczasowo wlczona.
        -u        Atrybut duej litery: wszystkie znaki z malej
                 litery w wartociach zostaj przestawione na
                 due litery.  (W oryginalnej powloce Korna,
                 ten parametr oznaczal `calkowity bez znaku'
                 jeli zostal zastosowany w polczeniu z opcj
                 -i, oznaczalo to, e nie mona bylo stosowa
                 duych liter dla baz wikszych ni 10. patrz
                 opcja -U).

                 Dla funkcji, -u to atrybut niezdefiniowania.
                 Patrz "Funkcje" powyej dla implikacji tego.
        -x        Atrybut  eksportowania:  parametry  (lub
                 funkcje) zostaj umieszczone  w  otoczenia
                 wszelkich wykonywanych komend. Eksportowanie
                 funkcji nie zostalo jeszcze do tej pory
                 zrealizowane.

    ulimit [-acdfHlmnpsStvw] [warto]
       Wywietl lub ustaw ograniczenia dla procesow. Jeli brak opcji,
       to ograniczenie iloci plikow (-f) zostaje przyjte jako domyle.
       warto, jeli podana, moe by albo wyraeniem arytmetycznym lub
       slowem unlimited (nieograniczone). Ograniczenia dotycz powloki
       i  wszelkich  procesow  przez  ni  tworzonych  po nadaniu
       ograniczenia.  Prosz zwroci uwag, i niektore systemy  mog
       zabrania podnoszenia wartoci ogranicze po ich nadaniu. Ponadto
       prosz zwroci uwag, e rodzaje dostpnych ogranicze zale od danego
       systemu - niektore systemy posiadaj jedynie moliwo ograniczania
       -f.

       -a   Wywietla wszystkie ograniczenia; jeli nie podano -H, to
           zostaj wywietlone ograniczenia mikkie.

       -H   Ustaw  jedynie  ograniczenie twarde (domylnie zostaj
           ustawione zarowno ograniczenie twarde jak te i mikkie).

       -S   Ustaw jedynie ograniczenie mikkie  (domylnie  zostaj
           ustawione zarowno ograniczenie twarde jak te i mikkie).

       -c   Ogranicz wielkoci plikow zrzutow core do n blokow.

       -d   Ogranicz wielko obszaru danych do n kilobajtow.

       -f   Ogranicz wielko plikow zapisywanych przez powlok i jej
           programy pochodne do n blokow (pliki dowolnej wielkoci
           mog by wczytywane).

       -l   Ogranicz do n kilobajtow ilo podkluczonej (podpitej)
           fizycznej pamici.

       -m   Ogranicz do n kilobajtow ilo uywanej fizycznej pamici.

       -n   Ogranicz do n liczb jednoczenie otwartych deskryptorow
           plikow.

       -p   Ogranicz do n liczb jednoczenie wykonywanych procesow
           danego uytkownika.

       -s   Ogranicz do n kilobajtow rozmiar obszaru stosu.

       -t   Ogranicz do n sekund czas zuywany przez pojedyncze
           procesy.

       -v   Ogranicz do n kilobajtow ilo uywanej wirtualnej pamici;
           pod niektorymi systemami jest to maksymalny stosowany
           wirtualny adres (w bajtach, a nie w kilobajtach).

       -w   Ogranicz  do  n  kilobajtow ilo stosowanego obszaru
           odkladania.

       Dla ulimit blok to zawsze 512 bajtow.

    umask [-S] [maska]
       Wywietl lub ustaw mask zezwole w tworzeniu plikow, lub umask
       (patrz  umask(2)).  Jeli zastosowano opcj -S, maska jest
       wywietlana lub podawana symbolicznie, w przeciwnym razie jako
       liczba osemkowa.

       Symboliczne maski s podobne do tych stosowanych przez chmod(1):
           [ugoa]{{=+-}{rwx}*}+[,...]
       gdzie pierwsza grupa znakow jest czci kto, a druga grupa czci
       op, i ostatnio grupa czci perm. Cz kto okrela, ktora cz umaski
       ma zosta zmodyfikowana. Litery oznaczaj:

           u   prawa uytkownika

           g   prawa grupy

           o   prawa pozostalych (nieuytkownika, niegrupy)

           a   wszelkie  prawa  naraz  (uytkownika,  grupy i
              pozostalych)

       Cz op wskazuj jak prawa kto maj by zmienione:

           =   nadaj

           +   dodaj do

           -   usu z

       Cz perm wskazuje ktore prawa maj zosta nadane, dodane lub
       usunite:

           r   prawo czytania

           w   prawo zapisu

           x   prawo wykonywania

       Gdy stosuje si maski symboliczne, to opisuj one, ktore prawa mog
       zosta udostpnione (w przeciwiestwie do masek osemkowych, w
       ktorych ustawienie bitu oznacza, e ma on zosta wykasowany).
       Przyklad: `ug=rwx,o=' ustawia mask tak, e pliki  nie  bd
       odczytywalne, zapisywalne i wykonywalne przez `innych'. Jest ono
       rownowane (w wikszoci systemow) oktalnej masce `07'.

    unalias [-adt] [nazwa1 ...]
       Aliasy dla danej nazwy zostaj usunite. Gdy zastosowano opcj -a,
       to wszelkie aliasy zostaj usunite. Gdy zastosowano opcj -t lub
       -d, to wymienione operacje zostaj wykonane jedynie na ledzonych
       lub odpowiednio aliasach katalogow.

    unset [-fv] parametr ...
       Kasuj wymienione parametry (-v, oznacza domylne) lub funkcje
       (-f). Status zakoczenia jest niezerowy jeli ktory z danych
       parametrow byl ju wykasowany, a zero z przeciwnym razie.

    wait [zadanie]
       Czekaj na zakoczenie danego zadania/zada. Kodem wyjcia wait
       jest kod ostatniego podanego zadania: jeli dane zadanie zostalo
       zabite sygnalem, kod wyjcia wynosi 128 + numer danego sygnalu
       (patrz kill -l kod_wyjcia powyej); jeli ostatnie dane zadanie
       nie moe zosta odnalezione (bo nigdy nie istnialo lub ju zostalo
       zakoczone), to kod zakoczenia wait wynosi 127. Patrz "Kontrola
       zada" poniej w celu informacji o formacie zadanie. Wait zostaje
       zakoczone jeli zajdzie sygnal, na ktory zostal  ustawiony
       obrabiacz, lub gdy zostanie odebrany sygnal HUP, INT lub QUIT.

       Jeli nie podano zada, wait wait czeka na zakoczenie wszelkich
       obecnych zada (jeli istniej takowe) i koczy si zerowym kodem
       wyjcia.  Jeli  kontrola zada zostala wlczona, to zostaje
       wywietlony kod wyjcia zada (to nie ma miejsca, jeli zadania
       zostaly jawnie podane).

    whence [-pv] [nazwa ...]
       Dla kadej nazwy zostaje wymieniony odpowiednio typ komendy
       (reserved word, built-in, alias, function, tracked alias lub
       executable).  Jeli podano opcj -p, to zostaje odszukana cieka
       dla nazw, bdcych zarezerwowanymi slowami, aliasami, itp.  Bez
       opcji -v whence dziala podobnie do command -v, poza tym, e
       whence odszukuje zarezerwowane slowa i nie wypisuje aliasow jako
       komendy alias; z opcj -v, whence to to samo co command -V.
       Zauwa, e dla whence, opcja -p nie ma wplywu na przeszukiwan
       ciek, tak jak dla command. Jeli typ jednej lub wicej sporod
       nazw nie mogl zosta ustalony to kod wyjcia jest niezerowy.

  Kontrola zada
    Kontrola zada oznacza zdolno powloki to monitorowania i kontrolowania
    wykonywanych zada, ktore s procesami lub grupami procesow tworzonych
    przez komendy lub potoki. Powloka przynajmniej ledzi status obecnych
    zada w tle (tzn., asynchronicznych); t informacj mona otrzyma wykonujc
    komend jobs. Jeli zostala uaktywniona pelna kontrola zada (stosujc set
    -m lub set -o monitor), tak jak w powlokach interakcyjnych, to procesy
    pewnego zadania zostaj umieszczane we wlasnej  grupie  procesow,
    pierwszoplanowe zadnia mog zosta zatrzymane przy pomocy klawisza
    wstrzymania z terminalu (zwykle ^Z), zadania mog zosta ponownie podjte
    albo na pierwszym planie albo w tle, stosujc odpowiednio komendy fg i
    bg, i status terminala zostaje zachowany a nastpnie odtworzony, jeli
    zadanie  na  pierwszym planie zostaje zatrzymane lub odpowiednio
    wznowione.

    Prosz zwroci uwag, e tylko komendy tworzce procesy (tzn., komendy
    asynchroniczne, komendy podpowlok i niewbudowane komendy nie bdce
    funkcjami) mog zosta wstrzymane; takie komendy jak read nie mog tego.

    Gdy zostaje stworzone zadanie, to przyporzdkowuje mu si numer zadania.
    Dla interakcyjnych powlok, numer ten zostaje wywietlony w [..], i w
    nastpstwie identyfikatory procesow w zadaniu, jeli zostaje wykonywane
    asynchroniczne zadanie. Do zadania moemy odnosi si w komendach bg, fg,
    jobs, kill i wait albo poprzez id ostatniego procesu w potoku komend
    (tak jak jest on zapisywany w parametrze $!) lub poprzedzajc numer
    zadania znakiem procentu (%). Rownie nastpujce sekwencj z procentem
    mog by stosowane do odnoszenia si do zada:

    %+            Ostatnio zatrzymane zadanie lub, gdy brak
                 zatrzymanych zada,  najstarsze  wykonywane
                 zadanie.
    %%, %          To samo co %+.
    %-            Zadanie,  ktore byloby pod %+ gdyby nie
                 zostalo zakoczone.
    %n            Zadanie z numerem zadania n.
    %?cig          Zadanie zawierajce cig cig (wystpuje bld, gdy
                 odpowiada mu kilka zada).
    %cig           Zadanie zaczynajce si cigiem cig (wystpuje
                 bld, gdy odpowiada mu kilka zada).

    Jeli zadanie zmienia status (tzn., gdy zadanie w tle zostaje zakoczone
    lub zadanie na pierwszym planie zostaje wstrzymane), powloka wywietla
    nastpujce informacje o statusie:
       [numer] flaga status komenda
    gdzie

    numer to numer danego zadania.

    flaga jest + lub - jeli zadaniem jest odpowiednio zadanie z %+ lub %-,
       lub przerwa jeli nie jest ani jednym ani drugim.

    status
       Wskazuje obecny stan danego zadania i moe to by

       Running
           Zadanie nie jest ani wstrzymane ani zakoczone (prosz
           zwroci uwag, i przebieg nie koniecznie musi oznacza
           spotrzebowywanie czasu CPU -- proces moe by zablokowany,
           czekajc na pewne zajcie).

       Done [(numer)]
           zadanie zakoczone. numer to kod wyjcia danego zadania,
           ktory zostaje pominity, jeli wynosi on zero.

       Stopped [(sygna/l)]
           zadanie zostalo wstrzymane danym sygnalem sygna/l (gdy
           brak sygnalu, to zadanie zostalo  zatrzymane  przez
           SIGTSTP).

       opis-sygna/lu [(core dumped)]
           zadanie zostalo zabite sygnalem (tzn., Memory fault,
           Hangup, itp. -- zastosuj kill -l dla otrzymania listy
           opisow sygnalow).  Wiadomo (core dumped) wskazuje, e
           proces stworzyl plik zrzutu core.

    command
       to komenda, ktora stworzyla dany proces.  Jeli dane zadanie
       zawiera kilka procesow, to kady proces zostanie wywietlony w
       osobnym wierszy pokazujcym jego command i ewentualnie jego
       status, jeli jest on odmienny od statusu poprzedniego procesu.

    Jeli probuje si zakoczy powlok, podczas gdy istniej zadania w stanie
    zatrzymania, to powloka ostrzega uytkownika, e s zadania w stanie
    zatrzymania i nie koczy pracy. Gdy tu potem zostanie podjta ponowna
    proba zakoczenia powloki, to zatrzymane zadania otrzymuj sygnal HUP i
    powloka koczy prac. podobnie, jeli nie zostala ustawiona opcja nohup,
    i s zadania w pracy, gdy zostanie podjta proba zakoczenia powloki
    zameldowania, powloka ostrzega uytkownika i nie koczy pracy. Gdy tu
    potem zostanie ponownie podjta proba zakoczenia pracy powloki, to biece
    procesy otrzymuj sygnal HUP i powloka koczy prac.

  Interakcyjna edycja wiersza polece w trybie emacs
    Jeli zostala ustawiona opcja emacs,jest wlczona interakcyjna edycja
    wiersza wprowadze. Ostrzeenie: Ten tryb zachowuje si nieco inaczej ni
    tryb emacsa w oryginalnej powloce Korna i 8-my bit zostaje wykasowany w
    trybie emacsa. W trybie tym rone komendy edycji (zazwyczaj podlczone
    pod jeden lub wicej znakow sterujcych) powoduj natychmiastowe akcje bez
    odczekiwania nastpnego przelamania wiersza. Wiele komend edycji jest
    zwizywanych z pewnymi znakami sterujcymi podczas odpalania powloki; te
    zwizki mog zosta zmienione przy pomocy nastpujcych komend:

    bind  Obecne zwizki zostaj wyliczone.

    bind cig=[komenda-edycji]
       Dana komenda edycji zostaje podwizana pod dany cig, ktory
       powinien sklada si ze znaku sterujcego (zapisanego przy pomocy
       strzalki w gor ^X), poprzedzonego ewentualnie jednym z dwoch
       znakow przedsionkownych. Wprowadzenie danego cigu bdzie wowczas
       powodowalo bezporednie wywolanie danej komendy edycji.  Prosz
       zwroci uwag, e cho tylko dwa znaki przedsionkowe (zwykle ESC i
       ^X) s wspomagane, to mog rownie zosta podane niektore cigi
       wieloznakowe.  Nastpujce podlcza klawisze terminala ANSI lub
       xterm (ktore s w domylnych podwizaniach).  Oczywicie niektore
       sekwencje wyprowadzenia nie chc dziala tak gladko:

       bind '^[['=prefix-2
       bind '^XA'=up-history
       bind '^XB'=down-history
       bind '^XC'=forward-char
       bind '^XD'=backward-char

    bind -l
       Wymie nazwy funkcji, do ktorych mona podlczy klawisze.

    bind -m cig=[podstawienie]
       Dany cig wprowadzenia cig zostanie zamieniony bezporednio na
       dane podstawienie, ktore moe zawiera komendy edycji.

    Nastpuje lista dostpnych komend edycji. Kady z poszczegolnych opisow
    zaczyna si nazw komendy, liter n, jeli komenda moe zosta poprzedzona
    licznikiem, i wszelkimi klawiszami, do ktorych dana komenda jest
    podlczona domylnie (w zapisie stosujcym notacj strzalkow, tzn., znak
    ASCII ESC jest pisany jako ^[).  Licznik  poprzedzajcy  komend
    wprowadzamy stosujc cig ^[n, gdzie n to cig skladajcy si z jednej lub
    wicej cyfr; chyba e podano inaczej licznik, jeli zostal pominity,
    wynosi domylnie 1. Prosz zwroci uwag, e nazwy komend edycji stosowane
    s jedynie w komendzie bind.  Ponadto, wiele komend edycji jest
    przydatnych na terminalach z widocznym kursorem. Domylne podwizania
    zostaly wybrane tak, aby byly zgodne z odpowiednimi podwizaniami
    Emacsa.  Znaki  uytkownika  tty (w szczeg'olnoci, ERASE) zostaly
    podlczenia do stosownych podstawie i kasuj domylne podlczenia.

    abort ^G
       Przydatne  w  odpowiedzi  na  zapytanie  o   wzorzec
       przeszukiwania_historii do przerwania tego szukania.

    auto-insert n
       Powoduje  po  prostu  wywietlenie  znaku  jako bezporednie
       wprowadzenie. Wikszo zwyklych znakow jest pod to podlczona.

    backward-char n ^B
       Przesuwa kursor n znakow wstecz.

    backward-word n ^[B
       Przesuwa kursor wstecz na pocztek slowa; slowa skladaj si ze
       znakow alfanumerycznych, podkrelenia (_) i dolara ($).

    beginning-of-history ^[<
       Przesuwa na pocztek historii.

    beginning-of-line ^A
       Przesuwa kursor na pocztek edytowanego wiersza wprowadzenia.

    capitalize-word n ^[c, ^[C
       Przemienia pierwszy znak w nastpnych n slowach na du liter,
       pozostawiajc kursor za kocem ostatniego slowa.  Jeli biecy
       wiersz nie zaczyna si od znaku komentarza, zostaje on dodany na
       pocztku wiersza i wiersz zostaje wprowadzony (tak jakby nacinito
       przelamanie  wiersza),  w przeciwnym razie istniejce znaki
       komentarza zostaj usunite i kursor zostaje umieszczony na
       pocztku wiersza.

    complete ^[^[
       Automatycznie dopelnia tyle ile jest jednoznaczne w nazwie
       komendy lub nazwie pliku zawierajcej kursor.  Jeli  cala
       pozostala cz komendy lub nazwy pliku jest jednoznaczna to
       przerwa zostaje wywietlona po wypelnieniu, chyba e jest to nazwa
       katalogu, w ktorym to razie zostaje dolczone /. Jeli nie ma
       komendy lub nazwy pliku zaczynajcej si od takiej czci slowa, to
       zostaje wyprowadzony znak dzwonka (zwykle powodujacy slyszalne
       zabuczenie).

    complete-command ^X^[
       Automatycznie dopelnia tyle ile jest jednoznaczne z nazwy
       komendy zawierajcej czciowe slowo przed kursorem, tak jak w
       komendzie complete opisanej powyej.

    complete-file ^[^X
       Automatycznie dopelnia tyle ile jest jednoznaczne z nazwy pliku
       zawierajcego czciowe slowo przed kursorem, tak jak w komendzie
       complete opisanej powyej.

    complete-list ^[=
       Wymie moliwe dopelnienia biecego slowa.

    delete-char-backward n ERASE, ^?, ^H
       Skasuj n znakow przed kursorem.

    delete-char-forward n
       Skasuj n znakow po kursorze.

    delete-word-backward n ^[ERASE, ^[^?, ^[^H, ^[h
       Skasuj n slow przed kursorem.

    delete-word-forward n ^[d
       Kasuje znaki po kursorze, a do koca n slow.

    down-history n ^N
       Przewija bufor historii w przod n wierszy (poniej). Kady wiersz
       wprowadzenia zaczyna si oryginalnie tu po ostatnim miejscu w
       buforze historii, tak wic down-history nie jest przydatny dopoki
       nie wykonano search-history lub up-history.

    downcase-word n ^[L, ^[l
       Zamie na male litery nastpnych n slow.

    end-of-history ^[>
       Porusza do koca historii.

    end-of-line ^E
       Przesuwa kursor na koniec wiersza wprowadzenia.

    eot ^_ Dziala jako koniec pliku; Jest to przydatne, albowiem tryb
       edycji wprowadzenia wylcza normaln regularyzacj wprowadzenia
       terminala.

    eot-or-delete n ^D
       Dziala jako eot jeli jest samotne na wierszu; w przeciwnym razie
       dziala jako delete-char-forward.

    error Error (ring the bell).

    exchange-point-and-mark ^X^X
       Umie kursor na znaczniku i ustaw znacznik na miejsce, w ktorym
       byl kursor.

    expand-file ^[*
       Dodaje * do biecego slowa i zastpuje dane slowo wynikiem
       rozwinicia nazwy pliku na danym slowie.  Gdy nie pasuj adne
       pliki, zadzwo.

    forward-char n ^F
       Przesuwa kursor naprzod o n znakow.

    forward-word n ^[f
       Przesuwa kursor naprzod na zakoczenie n-tego slowa.

    goto-history n ^[g
       Przemieszcza do historii numer n.

    kill-line KILL
       Kasuje caly wiersz wprowadzenia.

    kill-region ^W
       Kasuje wprowadzenie pomidzy kursorem a znacznikiem.

    kill-to-eol n ^K
       Jeli ominito n, to kasuje wprowadzenia od kursora do koca
       wiersza, w przeciwnym razie kasuje znaki pomidzy kursorem a n-t
       kolumn.

    list ^[?
       Wywietla sortowan, skolumnowan list nazw komend lub nazw plikow
       (jeli s takowe), ktore moglyby dopelni czciowe slowo zawierajce
       kursor. Do nazw katalogow zostaje dolczone /.

    list-command ^X?
       Wywietla sortowan, skolumnowan list nazw komend (jeli s takowe),
       ktore moglyby dopelni czciowe slowo zawierajce kursor.

    list-file ^X^Y
       Wywietla sortowan, skolumnowan list nazw plikow (jeli s takowe),
       ktore  moglyby  dopelni  czciowe  slowo zawierajce kursor.
       Specyfikatory rodzaju plikow zostaj dolczone tak jak powyej
       opisano pod list.

    newline ^J, ^M
       Powoduje przetworzenie biecego wiersza wprowadze przez powlok.
       Kursor moe znajdowa si aktualnie gdziekolwiek w wierszu.

    newline-and-next ^O
       Powoduje przetworzenie biecego wiersza wprowadze przez powlok,
       po czym nastpny wiersz z historii staje si wierszem biecym. Ma
       to tylko sens po poprzednim up-history lub search-history.

    no-op QUIT
       Nie robi nic.

    prefix-1 ^[
       Przedsionek 1-znakowej sekwencji komendy.

    prefix-2 ^X

    prefix-2 ^[[
       Przedsionek 2-znakowej sekwencji komendy.

    prev-hist-word n ^[., ^[_
       Ostatnie (n-te) slowo poprzedniej komendy zostaje wprowadzone na
       miejscu kursora.

    quote ^^
       Nastpny znak zostaje wzity doslownie zamiast jako komenda
       edycji.

    redraw ^L
       Przerysuj ponownie zacht i biecy wiersz wprowadzenia.

    search-character-backward n ^[^]
       Szukaj w tyl w biecym wierszu n-tego wystpienia nastpnego
       wprowadzonego znaku.

    search-character-forward n ^]
       Szukaj w przod w biecym wierszu n-tego wystpienia nastpnego
       wprowadzonego znaku.

    search-history ^R
       Wejd w kroczcy tryb szukania. Wewntrzna lista historii zostaje
       przeszukiwana wstecz za komendami odpowiadajcymi wprowadzeniu.
       pocztkowe ^ w szukanym cigu zakotwicza szukanie.  Klawisz
       przerwania powoduje opuszczenie trybu szukania. Inne komendy
       zostan wykonywane po opuszczeniu trybu szukania.  Ponowne
       komendy search-history kontynuuj szukanie wstecz do nastpnego
       poprzedniego wystpienia wzorca. Bufor historii zawiera tylko
       skoczon ilo wierszy; dla potrzeby najstarsze zostaj wyrzucone.

    set-mark-command ^[<space>
       Postaw znacznik na biecej pozycji kursora.

    stuff Pod systemami to wspomagajcymi, wypycha podlczony znak  z
       powrotem do wejcia terminala, gdzie moe on zosta specjalnie
       przetworzony przez terminal.  Jest to przydatne np. dla opcji
       BRL ^T minisystata.

    stuff-reset
       Dziala tak jak stuff, a potem przerywa wprowadzenie tak jak
       przerwanie.

    transpose-chars ^T
       Na kocu wiersza lub jeli wlczono opcj gmacs, zamienia dwa
       poprzedzajce znaki; w przeciwnym razie zamienia poprzedni i
       biecy znak, po czym przesuwa kursor jeden znak na prawo.

    up-history n ^P
       Przewija bufor historii n wierszy wstecz (wczeniej).

    upcase-word n ^[U, ^[u
       Zamienia nastpnych n slow w due litery.

    version ^V
       Wypisuje wersj ksh. Obecny bufor edycji zostaje odtworzony gdy
       tylko zostanie nacinity jakikolwiek klawisz (po czym ten klawisz
       zostaje przetworzony, chyba e
        jest to przerwa).

    yank ^Y
       Wprowad ostatnio skasowany cig tekstu na biec pozycj kursora.

    yank-pop ^[y
       bezporednio po yank, zamienia wprowadzony tekst na nastpny
       poprzednio skasowany cig tekstu.

  Interkacyjny tryb edycji wiersza polece vi
    Edytor vi wiersza komendy w ksh obsluguje w zasadzie te same komendy co
    edytor vi (patrz vi(1)), poza nastpujcymi wyjtkami:

     o  zaczyna w trybie wprowadzania,

     o  ma komendy uzupelniania nazw plikow i komend (=, \, *, ^X, ^E,
       ^F i, opcjonalnie, <tab>),

     o  komenda _ dziala odmiennie (w ksh jest to komenda ostatniego
       argumentu, a w vi przechodzenie do pocztku biecego wiersza),

     o  komendy / i G poruszaj si w kierunkach odwrotnych do komendy j

     o  brak jest komend, ktore nie maj znaczenia w edytorze obslugujcym
       jeden wiersz (w szczeg'olnoci, przewijanie ekranu, komendy ex :,
       itp.).

    Prosz zwroci uwag, e ^X oznacza control-X; oraz <esc>, <space> i <tab>
    stosowane s za escape, space i tab, odpowiednio (bez artow).

    Tak jak w vi, s dwa tryby: tryb wprowadzania i tryb komend.  W trybie
    wprowadzania, wikszo znakow zostaje po prostu umieszczona w buforze na
    biecym miejscu kursora w kolejnoci ich wpisywania, chocia niektore
    znaki zostaj traktowane specjalnie.  W szczegolnoci nastpujce znaki
    odpowiadaj obecnym ustawieniom tty (patrz stty(1)) i zachowuj ich
    normalne znaczenia (normalne wartoci s podane w nawiasach): skasuj
    (^U), wyma (^?), wyma slowo (^W), eof (^D), przerwij (^C) i zakocz
    (^\).  Poza  powyszymi  dodatkowo rownie nastpujce znaki zostaj
    traktowane specjalnie w trybie wprowadzania:

    ^H            kasuje poprzedni znak
    ^V            bezporednio nastpny: nastpny nacinity znak
                 nie zostaje traktowany specjalnie (mona tego
                 uy do wprowadzenia opisywanych tu znakow)
    ^J ^M          koniec  wiersza:  biecy  wiersz  zostaje
                 wczytany, rozpoznany i wykonany przez powlok
    <esc>          wprowadza edytor w tryb komend (patrz poniej)
    ^E            wyliczanie  komend  i nazw plikow (patrz
                 poniej)
    ^F            dopelnianie nazw plikow (patrz poniej). Jeli
                 zostanie uyte dwukrotnie, to wowczas wywietla
                 list moliwych dopelnie; jeli zostanie uyte
                 trzykrotnie, to kasuje dopelnienie.
    ^X            rozwijanie  nazw  komend i plikow (patrz
                 poniej)
    <tab>          opcjonalnie dopelnianie nazw plikow i komend
                 (patrz ^F powyej), wlczane przez set -o vi-
                 tabcomplete

    Jeli jaki wiersz jest dluszy od szerokoci ekranu (patrz parametr
    COLUMNS), to zostaje wywietlony znak >, + lub < w ostatniej kolumnie,
    wskazujcy odpowiednio na wicej znakow po, przed i po, oraz przed obecn
    pozycj. Wiersz jest przewijany poziomo w razie potrzeby.

    W trybie komend, kady znak zostaje interpretowany jako komenda. Znaki
    ktorym nie odpowiada adna komenda, ktore s niedopuszczaln komend lub s
    komendami nie do wykonania, wszystkie wyzwalaj dzwonek. W nastpujcych
    opisach komend, n wskazuje, e komend mona poprzedzi numerem (tzn., 10l
    przesuwa w prawo o 10 znakow); gdy brak przedrostka numerowego, to
    zaklada si, e n jest rowne 1, chyba e powiemy inaczej.  Zwrot `bieca
    pozycja' odnosi si do pozycji pomidzy kursorem a znakiem przed nim.
    `Slowo' to cig liter, cyfr lub podkrele albo cig nie nieliter, niecyfr,
    niepodkrele, niebialych-znakow (tak wic, ab2*&^ zawiera dwa slowa),
    oraz `due slowo' jest cigiem niebialych znakow.

    Specjalne ksh komendy vi
       Nastpujcych komend brak lub s one odmienne od tych w normalnym
       edytorze plikow vi:

       n_   wprowad  przerw  z nastpstwem n-tego duego slowa z
           ostatniej komendy w historii na biecej pozycji i wejd w
           tryb wprowadzania; jeli nie podano n to domylnie zostaje
           wprowadzone ostatnie slowo.

       #   wprowad znak komentarza (#) na pocztku biecego wiersza i
           przeka ten wiersz do powloki ( tak samo jak I#^J).

       ng   tak jak G, z tym e, jeli nie podano n to dotyczy to
           ostatnio zapamitanego wiersza.

       nv   edytuj wiersze n stosujc edytor vi; jeli nie podano n, to
           edytuje biecy wiersz. Wlaciw wykonywan komend jest `fc
           -e ${VISUAL:-${EDITOR:-vi}} n'.

       * i ^X dopelnianie komendy lub nazwy pliku zostaje zastosowane
           do obecnego duego slowa (po dodaniu *, jeli to slowo nie
           zawiera adnych znakow dopelniania nazw plikow) - due
           slowo zostaje zastpione slowami wynikowymi. Jeli biece
           due slowo jest pierwszym w wierszu (lub wystpuje po
           jednym z nastpujcych znakow: ;, |, &, (, )) i nie zawiera
           ukonika (/) to rozwijanie komendy zostaje wykonane, w
           przeciwnym  razie  zostaje wykonane rozwijanie nazwy
           plikow. Rozwijanie komend podpasowuje due slowo pod
           wszelkie aliasy, funkcje i wbudowane komendy jak i rownie
           wszelkie wykonywalne  pliki  odnajdywane  przeszukujc
           katalogi wymienione w parametrze PATH. Rozwijanie nazw
           plikow dopasowuje due slowo do nazw plikow w biecym
           katalogu.  Po rozwiniciu, kursor zostaje umieszczony tu
           po ostatnim slowie na kocu i edytor jest w trybie
           wprowadzania.

       n\, n^F, n<tab> i n<esc>
           dopelnianie nazw komend/plikow: zastpuje biece due slowo
           najdluszym, jednoznacznym dopasowaniem otrzymanym przez
           rozwinicie nazwy komendy/pliku.  <tab> zostaje jedynie
           rozpoznane jeli zostala wlczona opcja vi-tabcomplete,
           podczas gdy <esc> zostaje jedynie rozpoznane jeli zostala
           wlczona opcja vi-esccomplete (patrz set -o). Jeli podano
           n to zostaje uyte n-te moliwe dopelnienie (z tych
           zwracanych przez  komend  wyliczania  dopelnie  nazw
           komend/plikow).

       = i ^E wyliczanie nazw komend/plikow: wymie wszystkie komendy
           lub pliki pasujce pod obecne due slowo.

       ^V   wywietl wersj pdksh; jest ona wywietlana do nastpnego
           nacinicia klawisza (ten klawisz zostaje zignorowany).

       @c   rozwinicie makro: wykonaj komendy znajdujce si w aliasie
           _c.

    Komendy przemieszczania w wierszu

       nh i n^H
           przesu si na lewo n znakow.

       nl i n<space>
           przesu si w prawo n znakow.

       0   przesu si do kolumny 0.

       ^   przesu si do pierwszego niebialego znaku.

       n|   przesu si do kolumny n.

       $   przesu si do ostatniego znaku.

       nb   przesu si wstecz n slow.

       nB   przesu si wstecz n duych slow.

       ne   przesu si na przod do koca slowo n razy.

       nE   przesu si na przod do koca duego slowa n razy.

       nw   przesu si na przod o n slow.

       nW   przesu si na przod o n duych slow.

       %   odnajd wzor: edytor szuka do przodu najbliszego nawiasu
           zamykajcego (okrglego, prostoktnego lub klamrowego), a
           nastpnie przesuwa si midzy nim a odpowiadajcym  mu
           nawiasem otwierajcym.

       nfc  przesu si w przod do n-tego wystpienia znaku c.

       nFc  przesu si w tyl do n-tego wystpienia znaku c.

       ntc  przesu si w przod tu przed n-te wystpienie znaku c.

       nTc  przesu si w tyl tu przed n-te wystpienie znaku c.

       n;   powtarza ostatni komend f, F, t lub T.

       n,   powtarza ostatni komend f, F, t lub T, lecz porusza si w
           przeciwnym kierunku.

    Komendy przemieszczania midzy wierszami

       nj, n+ i n^N
           przejd do n-tego nastpnego wiersza w historii.

       nk, n- i n^P
           przejd do n-tego poprzedniego wiersza w historii.

       nG   przejd do wiersza n w historii; jeli brak n, to przenosi
           si do pierwszego zapamitanego wiersza w historii.

       ng   tak jak G, tylko, e jeli nie podano n to idzie do
           ostatnio zapamitanego wiersza.

       n/cig szukaj wstecz w historii n-tego wiersza zawierajcego cig;
           jeli cig zaczyna si od ^, to reszta cigu musi wystpowa na
           samym pocztku wiersza historii aby pasowala.

       n?string
           tak jak /, tylko, e szuka do przodu w historii.

       nn   szukaj n-tego wystpienia  ostatnio  szukanego  cigu;
           kierunek jest ten sam co kierunek ostatniego szukania.

       nN   szukaj  n-tego  wystpienia  ostatnio szukanego cigu;
           kierunek jest przeciwny do kierunku ostatniego szukania.

    Komendy edycji

       na   dodaj tekst n-krotnie: przechodzi w tryb wprowadzania tu
           po biecej pozycji.  Dodanie zostaje jedynie wykonane,
           jeli zostanie ponownie uruchomiony tryb komendy (tzn.,
           jeli <esc> zostanie uyte).

       nA   tak jak a, z t ronic, e dodaje do koca wiersza.

       ni   dodaj tekst n-krotnie: przechodzi w tryb wprowadzania na
           biecej pozycji. Dodanie zostaje jedynie wykonane, jeli
           zostanie ponownie uruchomiony tryb komendy (tzn., jeli
           <esc> zostanie uyte).

       nI   tak jak i, z t ronic, e dodaje do tu przed pierwszym
           niebialym znakiem.

       ns   zamie nastpnych n znakow (tzn., skasuj te znaki i przejd
           do trybu wprowadzania).

       S   zastp caly wiersz: wszystkie  znaki  od  pierwszego
           niebialego znaku do koca wiersza zostaj skasowane i
           zostaje uruchomiony tryb wprowadzania.

       nckomenda-przemieszczenia
           przejd z biecej pozycji do pozycji wynikajcej z n
           komenda-przemieszczenias (tj., skasuj wskazany region i
           wejd w tryb wprowadzania); jeli komend-przemieszczenia
           jest  c, to wiersz zostaje zmieniony od pierwszego
           niebialego znaku poczwszy.

       C   zmie od obecnej pozycji do koca wiersza (tzn. skasuj do
           koca wiersza i przejd do trybu wprowadzania).

       nx   skasuj nastpnych n znakow.

       nX   skasuj poprzednich n znakow.

       D   skasuj do koca wiersza.

       ndmove-cmd
           skasuj od obecnej pozycji do pozycji wynikajcej z n
           krotnego move-cmd; move-cmd moe by komend przemieszczania
           (patrz powyej) lub d, co powoduje skasowanie biecego
           wiersza.

       nrc  zamie nastpnych n znakow na znak c.

       nR   zamie: wejd w tryb wprowadzania lecz przepisuj istniejce
           znaki zamiast wprowadzania przed istniejcymi znakami.
           Zamiana zostaje wykonana n krotnie.

       n~   zmie wielko nastpnych n znakow.

       nymove-cmd
           wytnij od obecnej pozycji po pozycj wynikajc z n krotnego
           move-cmd do bufora wycinania; jeli move-cmd jest y, to
           caly wiersz zostaje wycity.

       Y   wytnij od obecnej pozycji do koca wiersza.

       np   wklej zawarto bufora wycinania tu po biecej pozycji, n
           krotnie.

       nP   tak jak p, tylko e bufor zostaje wklejony na biecej
           pozycji.

    Rone komendy vi

       ^J i ^M
           biecy wiersz zostaje wczytany, rozpoznany i wykonany
           przez powlok.

       ^L i ^R
           odrysuj biecy wiersz.

       n.   wykonaj ponownie ostatni komend edycji n razy.

       u   odwro ostatni komend edycji.

       U   odwro wszelkie zmiany dokonane w danym wierszu.

       intr i quit
           znaki terminala przerwy i zakoczenia powoduj skasowania
           biecego wiersza i wywietlenie nowej zachty.

PLIKI

    ~/.profile
    /etc/profile
    /etc/suid_profile

B/LDY

    Wszelkie bldy w pdksh naley zglasza pod adresem pdksh@cs.mun.ca. Prosz
    poda wersj pdksh (echo $KSH_VERSION), maszyn, system operacyjny i
    stosowany kompilator oraz opis jak powtorzy dany bld (najlepiej maly
    skrypt powloki demonstrujcy dany bld).  Nastpujce moe by rownie
    pomocne, jeli ma znaczenie (jeli nie jeste pewny to podaj to rownie):
    stosowane opcje (zarowno z opcje options.h jak i ustawione -o opcje) i
    twoja kopia config.h (plik generowany przez skrypt configure).  Nowe
    wersje pdksh mona otrzyma z ftp://ftp.cs.mun.ca/pub/pdksh/.

AUTORZY

    Ta powloka powstala z publicznego klonu siodmego wydania powloki
    Bourne'a wykonanego przez Charlesa Forsytha i z czci powloki BRL
    autorstwa Doug A. Gwyna, Douga Kingstona, Rona Natalie;a, Arnolda
    Robbinsa, Lou Salkinda i innych. Pierwsze wydanie pdksh stworzyl Eric
    Gisin,  a  nastpnie troszczyli si ni kolejno John R. MacMillan
    (chance!john@sq.sq.com), i Simon J. Gerraty  (sjg@zen.void.oz.au).
    Obecnym opiekunem jest Michael Rendell (michael@cs.mun.ca).  Plik
    CONTRIBUTORS w dystrybucji rodel zawiera bardziej kompletn list ludzi i
    ich wkladu do rozwoju tej powloki.

    Tlumaczenie tego podrcznika na jzyk polski wykonal Marcin Dalecki
    <dalecki@cs.net.pl>.

ZOBACZ TAKE

    awk(1), sh(1), csh(1), ed(1), getconf(1), getopt(1), sed(1), stty(1),
    vi(1), dup(2), execve(2), getgid(2), getuid(2), open(2), pipe(2),
    wait(2), getopt(3), rand(3), signal(3), system(3), environ(5)

    The KornShell Command and Programming Language, Morris Bolsky i David
    Korn, 1989, ISBN 0-13-516972-0.

    UNIX Shell Programming, Stephen G. Kochan, Patrick H. Wood, Hayden.

    IEEE Standard for information Technology - Portable Operating System
    Interface (POSIX) - Part 2: Shell and Utilities, IEEE Inc, 1993, ISBN
    1-55937-255-9.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                22 lutego 1999             KSH(1)