Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    last, lastb - poka list ostatnio zalogowanych uytkownikow

SK/LADNIA

    last  [-R] [-num] [-nnum] [-adox] [-f plik] [nazwa...] [tty...]

    lastb [-R] [-num] [-nnum] [-adox] [-f plik] [nazwa...] [tty...]

OPIS

    Last przeszukuje wstecz plik /var/log/wtmp (lub plik wskazany flag -f)
    i wywietla list wszystkich zalogowanych (i wylogowanych) od czasu
    utworzenia pliku uytkownikow. Mog zosta podane nazwy uytkownikow i
    terminali (tty); w tym przypadku last pokae jedynie zapisy pasujce do
    tych argumentow. Nazwy terminali mog by skracane, zatem last 0, to to
    samo, co last tty0.

    Gdy last przechwyci sygnal SIGINT (generowany przez klawisz przerwania,
    zwykle  control-C)  lub sygnal SIGQUIT (generowany przez klawisz
    zakoczenia, zwykle control-\), pokae jak daleko przeszukal plik;
    nastpnie, w przypadku sygnalu SIGINT, last przerwie prac.

    Pseudouytkownik reboot rejestrowany jest przy kadorazowym przeladowaniu
    systemu. Zatem last reboot pokae rejestr (log) wszystkich przeladowa od
    utworzenia pliku rejestrujcego.

    Lastb jest tym samym, co last, z wyjtkiem tego, e domylnie pokazuje
    zapisy z pliku /var/log/btmp, zawierajcego zakoczone niepowodzeniem
    proby logowa.

OPCJE

    -num  Liczba mowica last, ile wierszy ma pokaza.

    -n num To samo.

    -R   Nie wywietlaj pola z nazw hosta.

    -a   Wywietlaj nazw hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w polczeniu
       z nastpn flag.

    -d   Dla logowa nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazw
       zdalnego hosta, ale i jego numer IP. Opcja ta przeklada numer IP
       z powrotem na nazw hosta.

    -o   Czyta plik wtmp starego typu (zapisany przez aplikacje linux-
       libc5).

    -x   Wywietla zapisy o zamkniciach systemu i zmianach jego poziomow
       pracy.

UWAGI

    Mog nie zosta odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje
    informacje w tych plikach tylko wtedy, gdy istniej. Wynika to z
    lokalnej konfiguracji. Jeli chcesz, by byly one uywane, moesz je
    utworzy  po  prostu  poleceniem  touch(1)  (na  przyklad,  touch
    /var/log/wtmp).

PLIKI

    /var/log/wtmp
    /var/log/btmp

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKE

    shutdown(8), login(1), init(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 28 marca 1998          LAST,LASTB(1)