Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lbxproxy - Wskopasmowe proxy X (Low BandWidth X proxy)

SK/LADNIA

    lbxproxy [:<wywietlacz>] [opcja]

OPIS

    Aplikacje, ktore chc wykorzystywa rozszerzenie wskiego pasma X (LBX)
    musz lczy si z lbxproxy. Aplikacje te nie musz wiedzie nic o LBX, po
    prostu musz si polczy do lbxproxy jak do normalnego serwera. Lbxproxy
    przyjmuje polczenia klientow i powiela je na jednym polczeniu do
    serwera X, dokonujc ronych optymalizacji protokolu X, przyspieszajc
    polczenia wskopasmowe.

    Majc na uwadze uwierzytelnianie i autoryzacj, lbxproxy zwyczajnie
    przekazuje  serwerowi  przedstawione  przez  uytkownika  dokumenty
    uwierzytelniajce. Poniwa do lbxproxy lcz si klienci X, wanym jest by
    plik .Xauthority uytkownika zawieral wpisy z prawidlowymi kluczami
    zwizanymi z ID sieciowym proxy. lbxproxy nie jest odpowiedzialny za
    dodawanie  tych  wpisow do pliku .Xauthority. Odpowiedzialnym za
    skonfigurowanie tego jest uytkownik.

    Program lbxproxy ma rone opcje, z ktorych wszystkie s opcjonalne.

    Jeli poadny jest :<wywietlacz>, proxy uyje podanego portu wywietlacza
    podczas nasluchiwania polcze. Port wywietlacza jest offsetem od portu
    6000, zupelnie podobnie do sposobu podawania normalnych wywietlaczy X.
    Jeli nie podano adnego portu, lbxproxy uyje domylnego portu, 63. Jeli
    port ten jest zajty, proxy zglosi komunikat o bldzie.

    Innymi opcjami linii polece s:

    -help  Drukuje krotk informacj o uyciu i opcjach linii polece.

    -display dpy
        Podaje adres serwera X, obslugujcego rozszerzenie LBX. Jeli
        opcja ta nie jest podana, wywietlacz jest wyszukiwany wedlug
        zmiennej rodowiskowej DISPLAY.

    -motion liczba
        W danym momencie dozwolona jest ograniczona liczba ruchow
        myszy, naraz transferowanych midzy serwerem a proxy. Domylna
        liczba to 8.

    -[terminate|reset]
        Domylnym zachowanie lbxproxy po zakoczeniu dziala ostatniego
        klienta jest dalsze dzialanie. Opcja -terminate powoduje, e
        lbxproxy koczy dzialanie po zakoczeniu obslugi ostatniego
        klienta.  Opcja -reset powoduje, e po zakoczeniu obslugi
        ostatniego klienta lbxproxy si zresetuje. Resetowanie powoduje
        czyszczenie stanu i repodlczenie si do serwera.

    -reconnect
        Domylne zachowanie lbxproxy to koczenie pracy gdy polczenie
        zostaje zerwane. Opcja -reconnect powoduje, e lbxproxy zamiast
        tego si resetuje (zobacz wyej -reset) i probuje podlczy na nowo
        do serwera.

    -I   Powoduje ignorowanie wszystkich pozostalych argumentow.

    -nolbx Wylcza optymalizacje LBX.

    -nocomp Wylcza kompresj lacuchow.

    -nodelta
        Wylcza podstawienia da delta.

    -notags Wylcza uywanie tagow.

    -nogfx Wylcza rekodowanie da graficznych (nie liczc da zwizanych z
        obrazami).

    -noimage
        Wylcza kompresj obrazow.

    -nosquish
        Wylcza [squishing] zdarze X.

    -nointernsc
        Wylcza zwieranie (short circuiting) da InternAtom.

    -noatomsfile
        Wylcza odczytywanie pliku kontroli atomow. Zobacz sekcj o
        "Kontroli Atomow".

    -atomsfile file
        Przecia domylny plik KontroliAtomow. Zobacz sekcj o "Kontroli
        Atomow".

    -nowinattr
        Disables  GetWindowAttributes/GetGeometry grouping into one
        round trip.

    -nograbcmap
        Wylcza zbieranie (grabbing) map kolorowych (colormaps).

    -norgbfile
        Wylcza przeksztalcanie nazwy koloru na RGB w proxy.

    -rgbfile cieka
        Podaje alternatywn baz RGB do przeksztalce nazw kolorow na RGB.

    -tagcachesize
        Ustawia rozmiar bufora podrcznego tagu proxy (w bajtach).

    -zlevel poziom
        Ustaw poziom kompresji Zlib (uywane do kompresji strumienia).
        domylnie jest to 9
        1 = najgorsza, najszybsza kompresja
        9 = najlepsza, najwolniejsza kompresja

    -compstats
        Za kadym razem gdy proxy si resetuje, lub odbiera sygnal
        SIGHUP, raportuj statystyki kompresji strumienia.

    -nozeropad
        Nie  zeruj  nieuywanych  bajtow  wypelniania  w  daniach,
        odpowiedziach i zdarzeniach X.

    -cheaterrors
        Zezwala oszukiwanie protokolu X w celu polepszenia wydajnoci.
        Protokol X gwarantuje, e wszelkie odpowiedzi, zdarzenia lub
        bldy, wygenerowane poprzednim daniem  bd  wysylane  przed
        wygenerowaniem odpowiedzi dla kolejnego dania. Naklada to
        ograniczenia gdy lbxproxy moe zewrze (short circuit) danie.
        Opcja  -cheaterrors  umoliwia  lbxproxy  pogwalcenie regul
        protokolu X wzgldem bldow. Uywaj na wlasne ryzyko.

    -cheatevents
        Podobne do poprzedniej opcji, lecz zezwala na pogwalcanie regul
        X protokolu wzgldem tak zdarze, jak i bldow. Uywaj na wlasne
        ryzyko.

KONTROLA ATOM'OW

    Podczas uruchamiania, lbxproxy "preinstancjonuje" konfigurowaln list
    atomow. Umoliwia to lbxproxy internowanie grupy atomow w pojedynczym
    przebiegu (round trip) i natychmiastowe zachowanie wynikow w buforze
    podrcznym.

    Podczas pracy lbxproxy uywa heurystyk wspomagajcych decyzj, kiedy oponi
    wysylanie danych o wlaciwociach okna do serwera. Heurystyka zaley od
    rozmiaru danych, nazwy wlaciwoci i tego czy poprzez lbxproxy dziala
    meneder okien.

    Kontrola atomow jest okrelana w pliku "KontroliAtomow", konfigurowanym
    podczas instalacji lbxproxy. Jest ona przeciana dyrektywami linii
    polece.

    Plik ten jest zwyczajnym plikiem tekstowym. Istniej trzy postaci linii:
    komentarze, kontrola dlugoci i kontrola nazw. Linie rozpoczynajce si od
    znaku '!' to komentarze. Linie postaci

      z d/lugo

    okrelaj maksymaln dlugo w bajtach nim dane wlaciwoci zostan oponione.
    Linia postaci

      opcje nazwaatomu

    kontroluje podany atom, gdzie opcje s dowoln kombinacj znakow: 'i',
    oznaczajcego, e atom powinien by pre-internowany; 'n', oznaczajcego, e
    dane wlaciwoci o tej nazwie nigdy nie powinny by oponiane; 'w'
    oznaczajcego, e dane tej wlaciwoci powinny by oponiane tylko jeli
    meneder okien dziala rownie poprzez to samo lbxproxy.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.