Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    less - przeciwiestwo more

SK/LADNIA

    less -?
    less --help
    less -V
    less --version
    less [-[+]aBcCdeEfFgGiIJmMnNqQrRsSuUVwWX]
      [-b rozmiar] [-h linie] [-j linia] [-k plikklu]
      [-{oO} pliklog] [-p wz'or] [-P zachta] [-t tag]
      [-T pliktag'ow] [-x tab,...] [-y linie] [-[z] linie]
      [+[+]cmd] [--] [nazwa_pliku]...
    (Alternatywn skladni, z dlugimi nazwami opcji, opisano w czci OPCJE).

OPIS

    less jest programem podobnym do more (1), ale pozwalajcym na poruszanie
    si w tyl w pliku tak samo jak w przod. less nie musi te czyta calego
    pliku  wejciowego przed rozpoczciem, tak wic przy duych plikach
    wejciowych uruchamia si szybciej ni edytory tekstu takie jak vi (1).
    less uywa bazy termcap (w niektorych systemach terminfo), tak wic moe
    pracowa na szeregu terminali. Istnieje nawet ograniczona obsluga
    terminali drukujcych (na terminalu drukujcym, linie, ktore powinny
    zosta wypisane na gorze ekranu s poprzedzone daszkiem).

    Polecenia oparte s zarowno na more jak i vi. Polecenia mona poprzedzi
    liczb dziesitn, zwan N w opisach poniej. Liczba ta jest uywana przez
    niektore polecenia, jak to zaznaczono.

POLECENIA

    W poniszych opisach, ^X oznacza Control-X, ESC oznacza klawisz ESCAPE;
    na przyklad ESC-v oznacza dwuznakow sekwencj ESC, potem "v".

    h lub H
       Pomoc:  wywietla podsumowanie tych polece.  Jeli zapomnisz
       wszystkich innych polece, pamitaj o tej.

    SPACE lub ^V lub f lub ^F
       Przewija w przod N linii, domylnie jedno okno (zobacz opcja -z
       poniej). Jeli N wynosi wicej ni rozmiar ekranu, wywietlany jest
       tylko ostatni pelny ekran. Ostrzeenie: niektore systemy uywaj
       ^V jako specjalnego znaku doslownoci.

    z   Jak SPACJA, ale jeli podano N, staje si nowym rozmiarem okna.

    ESC-SPACE
       Jak spacja, ale przewija o peln wielko ekranu, nawet jeli po
       drodze osignie koniec pliku.

    RETURN lub ^N lub e lub ^E lub j lub ^J
       Przewija w przod o N linii, domylnie jedn.  Wywietlane s
       wszystkie N linie, nawet jeli N wynosi wicej ni wielko ekranu.

    d lub ^D
       Przewija w przod o N linii, domylnie polow wielkoci ekranu.
       Jeli podano N, staje si ono now wartoci domyln dla kolejnych
       polece d i u.

    b lub ^B lub ESC-v
       Przewija w tyl N linii, domylnie jedno okno (zobacz opcja -z
       poniej). Jeli N wynosi wicej ni rozmiar ekranu, wywietlany jest
       tylko ostatnia wielko ekranowa.

    w   Jak ESC-v, ale jeli podano N, staje si ono nowym rozmiarem okna.

    y lub ^Y lub ^P lub k lub ^K
       Przewija w tyl o N linii, domylnie jedn. Wywietlane s wszystkie
       N linie, nawet jeli N wynosi wicej  ni  wielko  ekranu.
       Ostrzeenie: niektore systemy uywaj ^Y jako specjalnego znaku
       kontroli zada.

    u lub ^U
       Przewija w tyl o N linii, domylnie polow wielkoci ekranu.  Jeli
       podano N, staje si ono now wartoci domyln dla kolejnych polece

    ESC-) lub STRZALKA_W_PRAWO
       Przewija poziomo N znakow w prawo, domylnie o polow szerokoci
       ekranu (zob. opcja -#).! Jeli podano liczb N, to staje si ona
       domylna   dla  przyszlych  polece  STRZALKA_W_PRAWO  i
       STRZALKA_W_LEWO. Podczas przewijania tekstu dziala to tak,
       jakby byla wlczona opcja -S (ucinania linii).

    ESC-( lub STRZALKA_W_LEWO
       Przewija poziomo N znakow w prawo, domylnie o polow szerokoci
       ekranu (zob. opcja -#).! Jeli podano liczb N, to staje si ona
       domylna   dla  przyszlych  polece  STRZALKA_W_PRAWO  i
       STRZALKA_W_LEWO.

    r lub ^R lub ^L
       Odwiea ekran.

    R   Odwiea ekran, odrzucajc wszelkie wejcie z bufora. Uyteczne jeli
       plik zmienia si w trakcie ogldania.

    F   Przewija w przod, i probuje nadal odczytywa gdy osignito koniec
       pliku. Normalnie polecenia tego uywalby gdy znajdujesz si ju na
       kocu pliku.  Jest to metoda monitorowania ogona pliku ktory
       wlanie ronie podczas ogldania (zachowanie to jest podobne do
       polecenia tail -f).

    g lub < lub ESC-<
       Przechodzi do linii numer N w pliku, domylnie pierwszej (pocztku
       pliku). (Ostrzeenie: moe to by powolne jeli N jest due).

    G lub > lub ESC->
       Przechodzi do linii numer N w pliku, domylnie na koniec pliku.
       (Ostrzeenie: moe to by powolne jeli N jest due lub jeli N jest
       niepodane, a czytane jest standardowe wejcie zamiast pliku).

    p lub %
       Przechodzi do pozycji N procent w pliku. N powinno zawiera si
       midzy 0 a 100.

    {   Jeli w linii wywietlanej na gorze ekranu znajduje si otwierajcy
       nawias klamrowy, polecenie { przejdzie do odpowiadajcego mu
       prawego  nawiasu.  Pasujcy zamykajcy nawias klamrowy jest
       umieszczany na dole ekranu.  Jeli w linii na gorze ekranu
       znajduje si wicej ni jeden nawias klamrowy, mona uy liczby N
       okrelajcej N-ty nawias w linii.

    }   Jeli w linii wywietlanej na dole ekranu znajduje si zamykajcy
       nawias klamrowy, polecenie } przejdzie do odpowiadajcego mu
       prawego nawiasu.  Pasujcy otwierajcy nawias klamrowy  jest
       umieszczany na gorze ekranu.  Jeli w linii na gorze ekranu
       znajduje si wicej ni jeden nawias klamrowy, mona uy liczby N
       okrelajcej N-ty nawias w linii.

    (   Jak {, ale odnosi si do nawiasow okrglych, a nie klamrowych

    )   Jak }, ale odnosi si do nawiasow okrglych, a nie klamrowych

    [   Jak {, ale odnosi si do nawiasow kwadratowych, a nie klamrowych

    ]   Jak }, ale odnosi si do nawiasow kwadratowych, a nie klamrowych

    ESC-^F Po ktorym nastpuj dwa znaki, zachowuje si jak {, ale uywa tych
       dwoch  znakow  jako  odpowiednio  nawiasu  otwierajcego  i
       zamykajcego.  Na przyklad, "ESC ^F < >" mona uy do przejcia do
       >, ktore odpowiada < wywietlanemu w linii na gorze ekranu.

    ESC-^B Po ktorym nastpuj dwa znaki, zachowuje si jak }, ale uywa tych
       dwoch  znakow  jako  odpowiednio  nawiasu  otwierajcego  i
       zamykajcego. Na przyklad, "ESC ^B < >" mona uy do przejcia do w
       tyl do <, ktore odpowiada > wywietlanemu w linii na dole ekranu.

    m   Plus dowolna mala litera; zaznacza biec pozycj t liter.

    '   (Pojedynczy apostrof) Plus dowolna mala litera: powraca do
       pozycji zaznaczonej uprzednio t liter. Plus kolejny pojedynczy
       cudzyslow: wraca do pozycji, w ktorej wykonano ostatni "due"
       polecenie przemieszczania si. Plus ^ lub $, skacze odpowiednio
       na pocztek lub koniec pliku. Znaczniki pozycji s zachowywane
       przy otwieraniu nowego pliku, tak wic polecenia ' mona uy do
       przelczania midzy plikami wejciowymi.

    ^X^X  Tak jak pojedynczy apostrof.

    /wzorzec
       Szuka w przod w pliku N-tej linii zawierajcej wzorzec. N
       domylnie rowna si jeden. Wzorzec  to  wyraenie  regularne
       rozpoznawane  przez  ed.  Szukanie zaczyna si od drugiej
       wywietlanej linii (ale zobacz opcje -a i -j, ktore to zmieniaj).

       Pewne znaki maj specjalne znaczenie jeli wprowadzono je na
       pocztku wzorca; zmieniaj one typ szukania, a nie s traktowane
       jako cz wzorca:

       ^N lub !
           Szukanie linii, ktore NIE pasuj do wzorca.

       ^E lub *
           Szukanie w wielu plikach.  To znaczy, jeli szukanie
           doszlo do koca biecego pliku bez znalezienia dopasowania,
           cignie si ono dalej w kolejnym pliku z listy podanej w
           wierszu polece.

       ^F lub @
           Zaczcie szukania od pierwszej linii PIERWSZEGO pliku z
           listy z wiersza polece, niezalenie od tego, co aktualnie
           wywietlane jest na ekranie, oraz ustawie opcji -a i -j.

       ^K   Podwietlanie kadego tekstu, ktory pasuje do wzorca na
           biecym ekranie, ale bez przesuwania si do pierwszego
           dopasowania (KEEP = utrzymaj biec pozycj).

       ^R   Bez interpretacji metaznakow wyrae regularnych. Wykonuje
           proste porownanie tekstowe.

    ?wzorzec
       Szukanie w tyl w pliku N-tej linii zawierajcej  wzorzec.
       Szukanie zaczyna si od linii znajdujcej si tu przed lini
       wywietlan na samym dole [czyli w przedostatniej linii ekranu -
       GSN]

       Pewne znaki maj specjalne znaczenie, jak w poleceniu /:

       ^N lub !
           Szukanie linii ktore NIE pasuj do wzorca.

       ^E lub *
           Szukanie w wielu plikach.  To znaczy, jeli szukanie
           doszlo do pocztku  biecego  pliku  bez  znalezienia
           dopasowania, cignie si ono dalej w poprzednim pliku z
           listy podanej w wierszu polece.

       ^F lub @
           Zaczcie szukania od ostatniej linii OSTATNIEGO pliku z
           listy z wiersza polece, niezalenie od tego co aktualnie
           wywietlane jest na ekranie, oraz ustawie opcji -a i -j.

       ^K   Jak w szukaniu w przod.

       ^R   Jak w szukaniu w przod.

    ESC-/wzorzec
       To samo co "/*".

    ESC-?wzorzec
       To samo co "?*".

    n   Powtarza poprzednie szukanie, dla N-tej linii  zawierajcej
       ostatni wzorzec.  Jeli poprzednie szukanie zmodyfikowano przez
       ^N, szukanie jest wykonywane dla N-tej linii NIE zawierajcej
       wzorca.  Jeli poprzednie szukanie zmodyfikowano przez ^E,
       szukanie cignie si przez nastpny (lub poprzedni) plik, jeli nie
       wystarczyl plik biecy. Jeli poprzednie szukanie zmodyfikowano
       przez ^R, szukanie wykonywane jest bez uycia wyrae regularnych.
       Jeli poprzednie szukanie bylo zmodyfikowane przez ^F lub ^K, nie
       wystpuje aden efekt.

    N   Powtarza poprzednie szukanie, ale w przeciwnym kierunku.

    ESC-n Powtarza poprzednie szukanie, ale przekraczajc granice plikow.
       Efekt jest taki sam, jak gdyby poprzednie szukanie zmodyfikowano
       przez *.

    ESC-N Powtarza poprzednie szukanie, ale w przeciwnym kierunku i
       przekraczajc granice plikow.

    ESC-u Cofa  podwietlanie  szukania.  Wylcza podwietlanie lacuchow
       pasujcych do biecego wzoru szukania. Jeli podwietlenie ju jest
       wylczone z powodu poprzedniego polecenia ESC-u, wlcza je z
       powrotem. Podwietlenie wlczy te kade polecenie szukajce (mona
       je te wylczy przelczajc opcj -G; wowczas polecenia szukajce nie
       wlczaj go z powrotem).

    :e [nazwa_pliku]
       Ogldanie nowego pliku. Jeli brakuje nazwy pliku, plik "biecy"
       (zobacz polecenia :n i :p poniej) z listy plikow z wierszu
       polece jest ogldany na nowo. Znak procentu (%) w nazwie pliku
       zastpowany jest nazw pliku biecego.  Znak funta (#) jest
       zastpowany nazw poprzednio ogldanego pliku. Jednak dwa kolejne
       znaki procentu s po prostu zastpowane pojedynczym znakiem
       procentu. Pozwala to na wprowadzenie nazwy pliku zawierajcej w
       nazwie znak procentu.  Podobnie, dwa kolejne znaki funta s
       zastpowane pojedynczym znakiem funta.  Nazwa pliku wstawiana
       jest do listy plikow z wiersza polece, tak aby mona j bylo
       obejrze kolejnymi poleceniami :n i :p. Jeli nazwa pliku sklada
       si z kilku plikow, wszystkie one s wstawiane do listy plikow i
       ogldany jest pierwszy z nich. Jeli nazwa pliku zawiera jedn lub
       wicej spacji, cala nazwa musi by ujta w cudzyslowy (zobacz te
       opcja -").

    ^X^V lub E
       To samo co :e.  Uwaga: niektore systemy uywaj  ^V  jako
       specjalnego znaku doslownoci. W takich systemach uycie ^V moe
       by niemoliwe.

    :n   Ogldanie nastpnego pliku (z listy plikow podanej w wierszu
       polece).  Jeli podano liczb N, wywietlany jest N-ty nastpny
       plik.

    :p   Ogldanie poprzedniego pliko (z listy plikow podanej w wierszu
       polece).  Jeli podano liczb N, wywietlany jest N-ty poprzedni
       plik.

    :x   Ogldanie pierwszego pliku z listy plikow podanej w wierszu
       polece.  Jeli podano liczb N, wywietlany jest N-ty plik na
       licie.

    :d   Usunicie biecego pliku z listy plikow.

    t   Przejcie do nastpnego tagu (znacznika), jeli dla  biecego
       wystpilo wicej ni jedno dopasowanie. Tagi omowiono dokladniej w
       opisie opcji -t.

    T   Przejcie do poprzedniego tagu, jeli dla biecego wystpilo wicej
       ni jedno dopasowanie.

    = lub ^G lub :f
       Wypisuje pewne informacje o pliku wlanie ogldanym, w tym jego
       nazw oraz numer linii i offset bajtowy dolnej wywietlanej linii.
       Jeli to moliwe, wypisywana jest take dlugo pliku, ilo linii w
       pliku oraz procentowa wielko pliku ponad ostatni wywietlan lini.

    -   Plus jedna lub wicej opcji wierszu polece (zobacz OPCJE poniej):
       zmienia ustawienie tej opcji i wypisuje komunikat opisujcy nowe
       ustawienie. Jeli bezporednio po kresce zostanie wprowadzone ^P
       (CONTROL-P), to ustawienie danej opcji jest zmieniane, ale bez
       wypisywania komunikatu. Jeli opcja ma warto liczbow (jak -b lub
       -h) lub lacuchow (jak -P lub -t), warto mona wprowadzi tu po
       literze opcji. Jeli nie wprowadzono nowej wartoci, wypisywany
       jest komunikat o biecym ustawieniu i nic nie ulega zmianie.

    --   Jak polecenie -, ale przyjmuje jako argument dlug nazw opcji
       (zobacz OPCJE poniej), a nie pojedyncz liter opcji. Po wpisaniu
       nazwy opcji musisz nacisn RETURN. ^P bezporednio po drugiej
       eliminuje wypisywanie komunikatu opisujcego nowe ustawienie, tak
       jak w poleceniu -.

    -+   Plus jedna z liter opcji wierszu polece; przywraca opcj do
       ustawienia domylnego i wypisuje  komunikat  opisujcy  nowe
       ustawienie (polecenie "-+X" dokonuje tego samego co opcja "-+X"
       w linii polece).  Nie dziala to dla opcji majcych warto
       lacuchow.

    --+  Jak  polecenie  -+,  ale pobiera dlug nazw opcji zamiast
       pojedynczej litery opcji.

    -!   Plus jedna z liter opcji wierszu polece; ustawia opcj na warto
       przeciwn ustawieniu domylnego i wypisuje komunikat opisujcy nowe
       ustawienie. Nie dziala to dla opcji majcych warto liczbow lub
       lacuchow. IP --! Jak polecenie -!, ale pobiera dlug nazw opcji
       zamiast pojedynczej litery opcji.

    _   (podkrelenie) Plus jedna z liter opcji wierszu polece; wypisuje
       komunikat opisujcy biece ustawienie tej opcji. Nie zmienia
       ustawienia.

    __   (podwojone podkrelenie) Jak polecenie _ (podkrelenie), ale
       pobiera dlug nazw opcji zamiast pojedynczej litery opcji. Po
       wpisaniu nazwy opcji musisz nacisn RETURN.

    +polecenie
       Powoduje, e podane polecenie jest wykonywane za kadym razem, gdy
       ogldany jest nowy plik.  Na przyklad, +G powoduje, e less
       zaczyna wywietlanie kadego pliku od koca zamiast od pocztku.

    V   Wypisuje numer biecej wersji less

    q lub Q lub :q lub :Q lub ZZ
       Koczy dzialanie less.

    Nastpujce cztery polecenia mog, ale nie musz by prawidlowe, zalenie od
    twojej instalacji.

    v   Wywoluje edytor do edycji wlanie ogldanego pliku.  Edytor
       pobierany jest pobierany ze zmiennej rodowiskowej VISUAL, jeli
       ta jest okrelona, lub EDITOR, jeli VISUAL nie jest okrelona, a w
       kadym razie domylnie "vi", jeli ani VISUAL ani EDITOR jest
       okrelona.  Zobacz te omowienie LESSEDIT po sekcji o ZNAKACH
       ZACHTY poniej.

    ! polecenie-powloki
       Wywoluje powlok i wykonuje podan polecenie powloki.  Znak
       procentu (%) jest zastpowany nazw biecego pliku. Znak funta (#)
       jest zastpowany nazw poprzednio ogldanego pliku. "!!" powtarza
       ostatnie polecenie powloki.  "!" bez polecenia wywoluje po
       prostu powlok.  W systemach Unixowych, nazwa powloki pobierana
       jest ze zmiennej rodowiskowej SHELL, a w kadym razie domylnie
       "sh". W systemach MS-DOS i OS/2, powlok jest zwykly procesor
       polece.

    | <m> polecenie-powloki
       <m> przedstawia dowoln liter-znacznik.  Przesyla przez potok
       sekcj podanego pliku do podanej polecenia powloki.  Sekcja
       pliku, ktora ma zosta przeslana to ta znajdujca si midzy pierwsz
       lini biecego ekranu a pozycj oznaczon liter. <m> moe te rowna
       si ^ lub $, oznaczajc odpowiednio pocztek lub koniec pliku.
       Jeli <m> rowna si . lub znakowi nowej linii, przesylany jest
       biecy ekran.

    s nazwa_pliku
       Zapisuje wejcie do pliku.  Dziala to tylko wtedy, gdy wejcie
       jest potokiem, a nie zwyczajnym plikiem.

OPCJE

    Opcje wierszu polece s opisane poniej. Wikszo opcji mona zmienia w
    trakcie dzialania less, uywajc polecenia "-".

    Wikszo opcji mona poda w jednej z dwu postaci: albo kreski z pojedyncz
    liter albo dwu kresek z nastpujc po nich dlug nazw opcji. Dlugie nazwy
    opcji mona skraca, o ile skrot jest jednoznaczny.  Na przyklad,
    --quit-at-eof mona skroci do --quit, ale nie do --qui, poniewa na --qui
    zaczynaj si zarowno --quit-at-eof, jak i --quiet. Niektore z dlugich
    nazw opcji zapisane s duymi literami, jak --QUIT-AT-EOF, odroniane od
    --quit-at-eof. Takie nazwy wymagaj duej tylko pierwszej litery, reszta
    moe by podana malymi lub duymi.  Na przyklad, --Quit-at-eof jest
    rownowanikiem --QUIT-AT-EOF.

    Opcje pobierane s take ze zmiennej rodowiskowej LESS. Na przyklad, eby
    unikn pisania "less -options..." za kadym wywolaniem less, moesz napisa
    w csh:

    setenv LESS "-options"

    lub, jeli uywasz sh:

    LESS="-options"; export LESS

    W MS-DOS nie potrzebujesz cudzyslowow, ale powiniene zastpi wszystkie
    znaki procentu w lacuchu opcji podwojnymi znakami procentu.

    Zmienna rodowiskowa analizowana jest przed wierszem polece, tak wic
    opcje wiersza polece uniewaniaj zmienn LESS. Jeli jaka opcja pojawia
    si w zmiennej LESS, mona przywroci jej warto domyln poprzedzajc w
    wierszu polece opcj znakami "-+".

    Dla opcji takich jak -P lub -D, wymagajcych nastpujcego po nich
    lacucha, musi zosta uyty znak dolara ($), sygnalizujcy koniec lacucha.
    Na przyklad, chcc w MS-DOS skorzysta z dwu opcji -D, musisz umieci
    midzy nimi znak dolara:

    LESS="-Dn9.1$-Ds4.1"

    -? lub --help
       Opcja ta wywietla podsumowanie polece akceptowanych przez less
       (to samo co polecenie h). Zalenie od tego, jak uywana przez
       ciebie powloka interpretuje znak zapytania, moe by koniecznym
       zacytowanie go, jako "-\?".

    -a lub --search-skip-screen
       Powoduje, e szukania zaczynaj si po ostatniej linii wywietlanej
       na ekranie, przeskakujc wszystkie wywietlone linie.  Domylnie
       szukania zaczynaj si od drugiej linii ekranu (albo po ostatniej
       znalezionej linii; zobacz opcja -j).

    -bn lub --buffers=n
       Podaje, w kilobajtach (1024 bajtow), ilo pamici na buforowanie,
       jakiej less uyje dla kadego pliku. Domylnie dla kadego pliku
       uywany jest 64KB bufor (chyba e plik jest potokiem - zobacz
       opcja -B). Uycie opcji -b powoduje, e zamiast tego dla kadego
       pliku zostanie uyty bufor o wielkoci n kilobajtow.  Jeli n
       wynosi -1, to bufory s nieograniczone, to znaczy, do pamici jest
       wczytywany caly plik.

    -B lub --auto-buffers
       Domylnie, kiedy dane s odczytywane z potoku, bufory s alokowane
       automatycznie, w miar potrzeby. Jeli przez potok czytana jest
       dua ilo danych, moe to spowodowa zaalokowanie znacznej iloci
       pamici.  Opcja -B wylcza ow automatyczn alokacj buforow dla
       potokow, tak e przydzielane jest im tylko 64KB (lub wielko
       bufora podana opcj -b).  Uwaga: uywanie -B moe spowodowa
       nieprawidlowe wywietlanie, poniewa w pamici trzymana jest tylko
       ostatnio ogldana cz pliku; wszelkie poprzednie dane s tracone.

    -c lub --clear-screen
       Powoduje e pelne odwieania ekranu s rysowane od gornej linii w
       dol. Domylnie, pelne odwieania ekranu s dokonywane poprzez
       przewijanie z dolu ekranu.

    -C lub --CLEAR-SCREEN
       Opcja -C dziala tak jak -c, ale ekran jest czyszczony przed
       odwieeniem.

    -d lub --dumb
       Opcja -d wylcza komunikat o bldzie wywietlany zwykle jeli
       terminal jest niemy, to jest, brakuje w nim wanych zdolnoci,
       takich jak moliwo odwieania ekranu lub przewijania w tyl. Opcja
       -d  nie zmienia w kadym razie zachowania less na niemym
       terminalu.

    -Dxkolor lub --color=xkolor
       [tylko MS-DOS] Ustawia kolor wywietlanego  tekstu.  x  to
       pojedynczy znak okrelajcy rodzaj tekstu, dla ktorego ustawiany
       jest kolor: n=normalny, s=standardowe wyjcie, d=pogrubiony,
       u=podkrelony, k=migajcy. kolor to para liczb rozdzielona kropk.
       Pierwsza liczba okrela kolor pierwszego planu, a druga kolor tla
       tekstu. Pojedyncza liczba N oznacza to samo co N.0.

    -e lub --quit-at-eof
       Powoduje e less automatycznie koczy prac, gdy za drugim razem
       osignie koniec pliku. Domylnie, jedyn metod wyjcia z less jest
       polecenie "q".

    -E lub --QUIT-AT-EOF

    -E   Powoduje, e less automatycznie koczy prac, jak tylko osignie
       koniec pliku.

    -f lub --force
       Wymusza otwieranie plikow nieregularnych (plik nieregularny to
       katalog lub specjalny plik urzdzenia). Wylcza rownie komunikat
       ostrzegawczy gdy otwierany jest plik binarny.  Domylnie less
       odmowi otwarcia pliku nieregularnego.

    -F lub --quit-if-one-screen
       Powoduje, e less automatycznie koczy prac, jeli caly plik da si
       wywietli na jednym ekranie.

    -g lub --hilite-search
       Normalnie less podwietla WSZYSTKIE lacuchy, ktore pasuj do
       ostatniego polecenia szukania. Opcja -g zmienia to zachowanie,
       kac podwietla tylko ten konkretny lacuch, ktory znaleziono
       ostatnim poleceniem szukania.  Moe to spowodowa, e less bdzie
       pracowal nieco szybciej ni domylnie.

    -G lub --HILITE-SEARCH
       Opcja -G wylcza wszystkie podwietlania lacuchow znalezionych
       poleceniami szukania.

    -hn lub ---max-back-scroll=n
       Okrela maksymaln liczb linii do przewijania w tyl.  Jeli
       koniecznym jest przewinicie w tyl o wicej ni n linii, ekran jest
       rysowany na nowo w kierunku w przod. Jeli terminal nie ma
       moliwoci przewijania w dol, zakladane jest -h0).

    -i lub --ignore-case
       Powoduje, e szukania ignoruj wielko liter; to jest, litery male
       i due s uwaane za identyczne. Opcja ta jest ignorowana jeli we
       wzorcu szukania wystpi jakiekolwiek due litery; innymi slowy,
       jeli wzorzec zawiera due litery, szukanie nastpi z uwzgldnieniem
       wielkoci liter.

    -I lub --IGNORE-CASE
       Jak -i, ale szukania ignoruj wielko liter nawet jeli wzor
       zawiera due litery.

    -jn lub --jump-target=n
       Okrela lini na ekranie, w ktorej umieszczona ma by linia
       "docelowa". Linia docelowa to obiekt szukania tekstu, szukania
       tagow, skakania do linii o numerze, skakania do pozycji w
       procentach, lub skakania do zaznaczonej pozycji.  Linie na
       ekranie okrelane s numerem; linia gorna to 1, nastpna 2, i tak
       dalej. Numery mog by ujemne, co okrela linie liczone od dolu
       ekranu: dolna linia ekranu to -1, druga od dolu -2, i tak dalej.
       Jeli uyto opcji -j, szukania zaczynaj si od linii nastpujcej tu
       po linii docelowej.  Na przyklad jeli uyto -j4, lini docelow
       jest czwarta linia ekranu, szukania wic zaczynaj si w linii
       pitej.

    -J lub --status-column
       Wywietla kolumn stanu na lewym brzegu ekranu. Kolumna stanu
       wskazuje linie dopasowane w biecym wyszukiwaniu. Stosowana jest
       take gdy dziala opcja -w lub -W.

    -kfilename lub --lesskey-file=filename
       Kae less otworzy i zinterpretowa wskazany plik jako plik
       lesskey(1). Mona poda wielokrotne opcje -k.  Jeli ustawiona
       jest zmienna rodowiskowa LESSKEY lub LESSKEY_SYSTEM, albo jeli
       plik lesskey znajduje si w standardowym  miejscu  (zobacz
       PRZYPISANIA KLAWISZY), jest on take uywany jako plik lesskey.

    -m lub --long-prompt
       Powoduje e less pokazuje rozwinity znak zachty (jak more), z
       procentow pozycj w pliku. Domylnie, znakiem zachty less jest
       dwukropek.

    -M lub --LONG-PROMPT
       Powoduje, e less wywietla jeszcze bardziej szczegolow zacht ni
       more.

    -n lub --line-numbers
       Wylcza numery linii. Warto domylna (uywanie numerow linii) moe
       spowodowa,  e less bdzie dzialal w niektorych przypadkach
       wolniej, zwlaszcza z bardzo duym plikiem wejciowym.  Wylczenie
       numerow linii opcj -n pozwoli unikn tego problemu. Uywanie
       numerow linii oznacza: numer linii bdzie wywietlany w rozwinitym
       znaku zachty i poleceniu =, a polecenie v przekae biecy numer
       linii edytorowi (zobacz take omowienie LESSEDIT i ZNAKOW ZACHTY
       poniej).

    -N lub --LINE-NUMBERS
       Powoduje, e na pocztku kadej linii ekranowej wywietlane s numery
       linii.

    -onazwa_pliku lub --log-file=nazwa_pliku
       Powoduje, e less podczas przegldania otrzymanego wejcia kopiuje
       je do wskazanego pliku. Dziala to tylko wtedy gdy plik wejciowy
       jest potokiem, a nie zwyklym plikiem.  Jeli podany plik ju
       istnieje, less zapyta o potwierdzenie przed nadpisaniem go.

    -Onazwa_pliku lub --LOG-FILE=nazwa_pliku
       Opcja -O jest podobna do -o, ale nadpisze istniejcy plik bez
       pytania o potwierdzenie.

       Jeli nie podano pliku logu, opcji -o i -O mona uy z wntrza less
       do jego okrelenia.  Bez nazwy pliku, bd one po prostu podawa
       nazw pliku logu. Polecenie "s" jest rownowane podaniu -o z
       wntrza less.

    -pwzorzec lub --pattern=wzorzec
       Opcja  -p w wierszu polece jest rownowana podaniu wzorca
       +/wzorzec; to znaczy, nakazuje less aby rozpoczl od pierwszego
       wystpienia wzorzec w pliku.

    -Pzachta or --prompt=zachta
       Daje metod przystosowania trzech stylow znaku zachty do wlasnych
       upodoba. Normalnie umieszcza si j w zmiennej rodowiskowej LESS,
       zamiast wpisywa po kadym poleceniu less. Taka opcja musi by
       albo ostatni opcj w zmiennej LESS, albo by zakoczona znakiem
       dolara.  -Ps plus lacuch zmienia domyln (krotk) zacht na ten
       lacuch. -Pm zmienia redni (-m) zacht. -PM zmienia dlug (-M)
       zacht.  -Ph zmienia zacht na ekranie pomocy.  -P= zmienia
       komunikat wypisywany poleceniem =.  -Pw zmienia  komunikat
       wypisywany  podczas  oczekiwania na dane (w poleceniu F).
       Wszystkie lacuchy zachty skladaj si z sekwencji liter  i
       specjalnych sekwencji escape'owych. Szczegoly opisano w sekcji
       ZNAKI ZACHTY.

    -q lub --quiet lub --silent
       Powoduje rednio "ciche" dzialanie: dzwonek terminala nie dzwoni
       jeli probowano przewin poza koniec pliku lub przed jego pocztek
       - jeli terminal ma "dzwonek wizualny", jest on uywany zamiast
       zwyklego.  Dzwonek zadzwoni przy niektorych innych bldach, jak
       wpisywanie niewlaciwych znakow.  Domylnym ustawieniem  jest
       dzwonienie we wszystkich takich przypadkach.

    -Q lub --QUIET lub --SILENT
       Powoduje calkowicie "ciche" dzialanie: dzwonek terminala nigdy
       nie dzwoni.

    -r lub --raw-control-chars
       Powoduje wywietlanie  nieprzetworzonych,  "surowych"  znakow
       sterujcych.  Domylnie znaki sterujce (zloone z Ctrl) wywietlane
       s z uyciem notacji z daszkiem; na przyklad, Control-A (osemkowo
       001) wywietlane jest jako "^A". Uwaga: gdy uywana jest opcja
       -r, less nie potrafi zachowa faktycznego wygldu ekranu (poniewa
       to zaley od tego, jak ekran reaguje na kady rodzaj znaku
       sterujcego). Mog wic wystpi rone problemy z wywietlaniem, jak
       dzielenie dlugich linii w niewlaciwym miejscu.

    -R lub --RAW-CONTROL-CHARS
       Jak -r, ale usiluje zachowa wygld ekranu, tam gdzie to moliwe.
       Dziala to tylko wowczas, gdy wejcie sklada si ze zwyklego
       tekstu, ewentualnie z dodanymi sekwencjami ANSI sterujcymi
       kolorem, o postaci:

          ESC [ ... m

       gdzie "..." to zero lub wicej znakow ronych od "m".  Do celow
       zachowania wygldu ekranu zaklada si, e aden ze znakow sterujcych
       i adna z sekwencji ANSI zmieniajcych kolory nie przesuwaj
       kursora. Przypisujc zmiennej rodowiskowej LESSANSIENDCHARS list
       znakow, ktore mog koczy sekwencje ANSI sterujce kolorem mona
       zmusi less do akceptowania w tej roli znakow innych ni "m".

    -s lub --squeeze-blank-lines
       Powoduje ciskanie kolejnych pustych linii w pojedyncz lini pust.
       Uyteczne przy ogldaniu wyjcia nroffa.

    -S lub --chop-long-lines
       Powoduje, e linie dlusze ni szeroko ekranu s ucinane, a nie
       zawijane.  To jest, reszta dlugiej linii jest po prostu
       odrzucana. Domylnie dlugie linie s zawijane; to znaczy, reszta
       wywietlana jest w nastpnej linii.

    -ttag lub --tag=tag
       Opcja -t, plus zaraz po niej TAG, bdzie edytowa plik zawierajcy
       ow tag. Aeby to dzialalo, musi by dostpna informacja o tagach,
       na przyklad, w biecym katalogu moe znajdowa si plik zwany
       "ctags", zbudowany uprzednio poleceniem ctags(1) lub jakim
       rownowanym. Jeli ustawiono zmienn rodowiskow LESSGLOBALTAGS, to
       jej warto uwaana jest za nazw polecenia zgodnego z global(1),
       ktore zostanie wykonane w celu znalezienia tagu.  (Zobacz
       http://www.gnu.org/software/global/global.html). Opcja -t moe
       by podana rownie z wntrza less (poleceniem -), jako metoda
       ogldnicia nowego pliku. Polecenie :t jest rownowane podaniu -t
       z wntrza less.

    -Tplik_tag'ow lub --tag-file=plik_tag'ow
       Podaje plik tagow, ktory naley uy zamiast "tags".

    -u lub --underline-special
       Powoduje, e znaki backspace i powroty karetki s traktowane jako
       znaki drukowalne; to jest, posylane s one na terminal jeli
       pojawi si w wejciu.

    -U lub --UNDERLINE-SPECIAL
       Powoduje, e znaki backspace, tabulacje i powroty karetki s
       traktowane jako znaki sterujce; to jest, obslugiwane s one jak
       przy podaniu opcji -r.

       Domylnie, jeli podano ani -u ani -U, znaki backspace wystpujce
       obok znaku podkrelenia s traktowane specjalnie; wywietlany jest
       podkrelony tekst, z uyciem sprztowego podkrelania terminala.
       Take znaki backspace wystpujce midzy dwoma identycznymi znakami
       s traktowane specjalnie: wywietlany jest tekst nadpisany, z
       uyciem sprztowego pogrubienia terminala.  Pozostale wystpienia
       backspace s usuwane, razem z poprzedzajcym znakiem. Powroty
       karetki, po ktorych nastpuje nowa linia s usuwane. Inne powroty
       karetki obslugiwane s jak przy podaniu opcji -r. Tekstu, ktory
       jest nadpisany lub podkrelony mona szuka gdy nie dziala ani -u
       ani -U.

    -V lub --version
       Wywietla numer wersji less.

    -w lub --hilite-unread
       Tymczasowo podwietla pierwsz "now" lini po ruchu w przod o peln
       stron. Pierwsza "nowa" linia to linia wystpujca bezporednio po
       tej, ktora znajdowala si poprzednio na samym dole ekranu.
       Podwietlana jest take linia docelowa po poleceniach g lub p.
       Przy  nastpnym poleceniu powodujcym ruch podwietlenie jest
       usuwane. Podwietlana jest cala linia, chyba e dziala opcja -J -
       wowczas podwietlana bdzie tylko kolumna stanu.

    -W lub --HILITE-UNREAD
       Tak jak -w, ale tymczasowo podwietla pierwsz now lini po kadym
       poleceniu ruchu o wicej ni jedn lini.

    -xn,... lub --tabs=n,...
       Ustawia pozycje tabulacji.  Jeli podano tylko jedno n, to
       pozycje tabulacji s ustawiane na wielokrotnociach n. Jeeli
       podano wicej wartoci, oddzielonych  przecinkami,  tabulacje
       ustawiane s na tych pozycjach, a nastpnie w tym samym odstpie,
       co ostatnie dwie.  Na przyklad, -x9,17 ustawi tabulacje na
       pozycjach 9, 17, 25, 33, itd. Domyln wartoci n jest 8.

    -X lub --no-init
       Wylcza  wysylanie sekwencji inicjalizacji i deinicjalizacji
       terminala z termcap.  Jest to czasami podane, jeeli lacuch
       deinicjalizacyjny  robi  co niepotrzebnego, jak czyszczenie
       ekranu.

    --no-keypad
       Wylcza wysylanie sekwencji inicjalizacji i deinicjalizacji bloku
       klawiszy numerycznych terminala. Jest to czasami podane, jeeli
       lacuchy inicjujce/deinicjujce powoduj zachowanie si klawiatury
       numerycznej w niepodany sposob.

    -yn lub --max-forw-scroll=n
       Okrela maksymaln liczb linii do przesunicia w przod. Jeli
       koniecznym jest przesunicie o wicej ni n linii, zamiast tego
       odwieany jest ekran.  Opcji -c lub -C mona uy do odwieenia
       ekranu od jego gory, jeli jest to podane. Domylnie kady ruch w
       przod powoduje przewijanie.

    -[z]n lub --window=n
       Zmienia domylny rozmiar okna przewijania na n linii. Domylnie
       jeden pelny ekran. Do zmiany rozmiaru okna mona te uy polece z
       i w.  "z" mona opuci dla kompatybilnoci z more. Jeli podana
       liczba n jest ujemna, oznacza to n linii mniej ni biecy rozmiar
       ekranu.  Na przyklad, jeli ekran ma 24 linie, -z-4 ustawia okno
       przewijania na 20 linii. Jeli ekran zostanie rozszerzony do 40
       linii, okno przewijania automatycznie zmieni si na 36 linii.

    -"cc lub --quotes=cc
       Zmienia znak cytujcy w nazwach plikow. Moe to by konieczne przy
       nazywaniu pliku zawierajcego zarowno znaki spacji  jak  i
       cudzyslowy.  Jeli nastpuje po niej pojedynczy znak, zmienia ona
       znak cytujcy na tene znak.  Nazwa pliku zawierajca spacje
       powinna odtd by otoczona tym znakiem, a nie cudzyslowami. Jeli
       nastpuj po niej dwa znaki, zmienia ona znak otwierajcy cytowanie
       na znak pierwszy, a zamykajcy na drugi. Nazwa pliku zawierajca
       spacje powinna odtd by poprzedzona znakiem otwierajcym  i
       zakoczona znakiem zamykajcym.  Zauwa, e nawet jeli zmieniono
       znaki cytujce, opcja ta pozostaje jako -"  (mylnik  plus
       cudzyslow).

    -~ lub --tilde
       Normalnie linie poza kocem pliku wywietlane s jako zawierajce
       pojedyncze znaki tyldy (~). Ta opcja powoduje, e bd wywietlane
       jako puste linie.

    -# lub --shift
       Okrela  domyln  liczb  pozycji,  o jakie bdzie wykonywane
       przewijanie  poziome  w  poleceniach  STRZALKA_W_PRAWO  i
       STRZALKA_W_LEWO. Jeeli podan liczba jest zero, przyjmowana jest
       domylna liczba rowna polowie szerokoci ekranu.

    --   Argument wierszu polece "--" oznacza koniec argumentow opcji.
       Wszelkie argumenty nastpujce po nim s interpretowane jako nazwa
       pliku. Moe by to przydatne przy ogldaniu pliku ktorego nazwa
       zaczyna si od "-" lub "+".

    +   Jeli opcja wierszu polece zaczyna si od +, reszta opcji uwaana
       jest za pocztkowe polecenie less. Na przyklad, +G mowi less,
       aby zaczl od koca pliku zamiast od pocztku, a +/xyz mowi mu, aby
       zaczl od pierwszego wystpienia "xyz" w pliku.  W przypadku
       szczegolnym,  +<liczba>  dziala  jak  +<liczba>g, to jest,
       rozpoczyna wywietlanie od okrelonego numeru linii (zobacz jednak
       zastrzeenie przy poleceniu g powyej). Jeli opcja zaczyna si od
       ++, pocztkowe polecenie odnosi si do kadego ogldanego pliku, nie
       tylko pierwszego.  Polecenia + opisywanej powyej mona te uy do
       ustawienia (lub zmiany) polecenia pocztkowego dla kadego pliku.

LINIA EDYCJI

    Gdy wprowadzany jest wiersz polece u dolu ekranu (na przyklad nazwa
    pliku dla polecenia :e, albo wzor dla polecenia szukajcego), do
    manipulowania ni mona uy pewnych klawiszy.  Wikszo polece ma form
    alternatywn w [nawiasach], ktorej mona uy jeli jaki klawisz nie
    istnieje na danej klawiaturze (formy w nawiasach nie dzialaj w wersji
    MS-DOS).  Kady z tych specjalnych klawiszy mona wprowadzi doslownie
    poprzedzajc go znakiem doslownoci, ^V lub ^A. Sam odwrotny ukonik mona
    te wprowadzi doslownie, wprowadzajc dwa odwrotne ukoniki.

    STRZALKA_W_LEWO [ ESC-h ]
       Przesuwa kursor jedno miejsce w lewo.

    STRZALKA_W_PRAWO [ ESC-l ]
       Przesuwa kursor jedno miejsce w prawo.

    ^STRZALKA_W_LEWO [ ESC-b lub ESC-STRZALKA_W_LEWO ]
       (To znaczy, CONTROL i STRZALKA_W_LEWO rownoczenie). Przesuwa
       kursor o jedno slowo w lewo.

    ^STRZALKA_W_PRAWO [ ESC-w lub ESC-STRZALKA_W_LEWO ]
       (To znaczy, CONTROL i STRZALKA_W_LEWO rownoczenie).  Przesuwa
       kursor o jedno slowo w prawo.

    HOME [ ESC-0 ]
       Przesuwa kursor na pocztek linii.

    END [ ESC-$ ]
       Przesuwa kursor na koniec linii.

    BACKSPACE
       Usuwa znak na lewo od kursora lub anuluje polecenie jeli wiersz
       polece jest pusta.

    DELETE lub [ ESC-x ]
       Usuwa znak pod kursorem.

    ^BACKSPACE [ ESC-BACKSPACE ]
       (To znaczy, CONTROL i BACKSPACE rownoczenie). Usuwa jedno slowo
       na lewo od kursora.

    ^DELETE [ ESC-X lub ESC-DELETE ]
       (To znaczy, CONTROL i DELETE rownoczenie). Usuwa slowo pod
       kursorem.

    UPARROW [ ESC-k ]
       Odzyskuje poprzedni lini polece.

    DOWNARROW [ ESC-j ]
       Odzyskuje nastpn lini polece.

    TAB  Dokocza czciow nazw pliku na lewo od kursora. Jeli pasuje ona
       do wicej ni jednej nazwy pliku, do wierszu polece wprowadzane
       jest pierwsze dopasowanie. Powtorne TABulatory przelczaj wkolo
       pozostale  nazwy plikow.  Jeli dokoczona nazwa pliku jest
       katalogiem, dolczany jest do niej "/" (W systemach MS-DOS
       dolczany jest "\").  Do okrelenia innego znaku, ktory naley
       dolczy do nazwy katalogu, moe by uyta zmienna rodowiskowa
       LESSSEPARATOR.

    BACKTAB [ ESC-TAB ]
       Tak jak TAB, ale przelcza pasujce nazwy plikow w odwrotnym
       porzdku.

    ^L   Dokocza czciow nazw pliku na lewo od kursora. Jeli pasuje ona
       do wicej ni jednej nazwy pliku, do wierszu polece wprowadzane s
       wszystkie dopasowania (jeli si mieszcz).

    ^U (Unix i OS/2) lub ESC (MS-DOS)
       Usuwa cal lini polece lub anuluje polecenie jeli wiersz polece
       jest pusta.  Jeli zmienile znak kill w Unixie na co innego ni
       ^U, zamiast ^U bdzie uywany tene znak.

PRZYPISANIA KLAWISZY

    Moesz zdefiniowa swoje wlasne polecenia  lessa  uywajc  programu
    lesskey(1) do stworzenia pliku lesskey.  Plik ten okrela zestaw
    klawiszy polece oraz dzialanie skojarzone z kadym klawiszem. Moesz te
    uy lesskey do zmiany klawiszy linii edycji (zobacz LINIA EDYCJI) oraz
    ustawienia zmiennych rodowiskowych.  Jeli ustawiona jest  zmienna
    rodowiskowa LESSKEY, less uywa jej [wartoci] jako nazwy pliku lesskey.
    W przeciwnym razie, less szuka pliku lesskey w standardowym miejscu. W
    systemach Unixowych less szuka pliku lesskey zwanego "$HOME/.less". W
    systemach MS-DOS i Windows less  szuka  pliku  lesskey  zwanego
    "$HOME/_less", a jeli go tam nie znalazl, pliku lesskey zwanego "_less"
    w kadym katalogu okrelonym przez zmienn rodowiskow PATH.  W systemach
    OS/2 less szuka pliku lesskey zwanego "$HOME/_less.ini", a jeli go tam
    nie znalazl, pliku lesskey zwanego "less.ini" w kadym  katalogu
    okrelonym przez zmienn rodowiskow INIT, a jeli i tam go nie znalazl,
    szuka pliku lesskey zwanego "less.ini" w kadym katalogu okrelonym przez
    zmienn rodowiskow PATH. Zobacz stron podrcznika systemowego lesskey(1)
    po wicej szczegolow.

    Przypisania klawiszy mona take umieci w ogolnosystemowym pliku lesskey.
    Jeli dany klawisz zdefiniowano zarowno w pliku systemowym, jak i w
    lokalnym, to priorytet maj przypisania lokalne. Jeli ustawiono zmienn
    rodowiskow LESSKEY_SYSTEM, less uywa jej jako nazwy systemowego pliku z
    przypisaniami klawiszy. W przeciwnym razie szuka go w standardowym
    miejscu: w systemach uniksowych jest to plik /usr/local/etc/sysless.
    (Jednak jeli less skompilowano  z  katalogiem  przeznaczonym  na
    konfiguracj systemu innym ni ni /usr/local/etc, to w nim wlanie
    znajdzie si plik  sysless).  W  systemach  MS-DOS  i  Windows,
    ogolnosystemowym plikiem lesskey jest c:\_sysless. W systemach OS/2,
    ogolnosystemowym plikiem lesskey jest c:\sysless.ini.

PREPROCESOR WEJCIA

    Moesz dla less zdefiniowa "preprocesor wejcia".  Zanim less otwiera
    jaki  plik,  daje  najpierw  twojemu preprocesorowi wejcia szans
    zmodyfikowania sposobu w jaki  wywietlana  jest  zawarto  pliku.
    Preprocesor wejcia to po prostu wykonywalny program (lub skrypt
    powloki), ktory zapisuje zawarto pliku do innego pliku, zwanego plikiem
    zastpujcym.  Nastpnie wywietlana jest zawarto pliku zastpujcego,
    zamiast pliku oryginalnego. Uytkownikowi bdzie si jednak wydawa, e
    otwarty zostal oryginalny plik; to znaczy, less wywietli oryginaln nazw
    pliku jako nazw biecego pliku.

    Preprocesor wejcia otrzymuje jeden argument wiersza polece, oryginaln
    nazw pliku wprowadzon przez uytkownika.  Powinien on stworzy plik
    zastpujcy, a kiedy zakoczy prac, wypisa nazw pliku zastpujcego na swoje
    standardowe wejcie.  Jeli preprocesor wejcia nie wypisze nazwy pliku
    zastpujcego, less uywa pliku oryginalnego, jak zwykle.  Preprocesor
    wejcia nie jest wywolywany przy ogldaniu standardowego wejcia. Aby
    przygotowa jaki preprocesor, ustaw zmienn rodowiskow LESSOPEN na wiersz
    polece, ktory wywola twoj preprocesor.  Ten wiersz polece powinien
    zawiera jedno wystpienie lacucha "%s", ktory zostanie zastpiony nazw
    pliku podczas wywolania polecenia preprocesora.

    Gdy less zamyka plik otworzony tym sposobem, wywola inny program, zwany
    postprocesorem wejcia, ktory moe dokona wszelkich podanych dziala
    czyszczcych  (jak  usuwanie  pliku  zastpujcego stworzonego przez
    LESSOPEN). Aby przygotowa jaki preprocesor, ustaw zmienn rodowiskow
    LESSCLOSE na wiersz polece, ktora wywola twoj postprocesor. Ten wiersz
    polece moe zawiera dwa wystpienia lacucha "%s"; pierwsze zostanie
    zastpione oryginaln nazw pliku, a drugie nazw pliku zastpujcego
    wypisanego przez LESSOPEN.

    Na przyklad, w wielu systemach Unixowych, ponisze dwa skrypty pozwol ci
    przechowywa pliki w formie skompresowanej, ale nadal umoliwi ogldanie
    ich bezorednio przy pomocy less:

    lessopen.sh:
      #! /bin/sh
      case "$1" in
      *.Z) uncompress -c $1 >/tmp/less.$$ 2>/dev/null
         if [ -s /tmp/less.$$ ]; then
           echo /tmp/less.$$
         else
           rm -f /tmp/less.$$
         fi
         ;;
      esac

    lessclose.sh:
      #! /bin/sh
      rm $2

    Aby uy tych skryptow, umie oba tam, skd mog by wykonywane i ustaw
    LESSOPEN="lessopen.sh %s", oraz LESSCLOSE="lessclose.sh %s %s". Mona
    napisa bardziej zloone skrypty LESSOPEN i LESSCLOSE, akceptujce inne
    typy plikow skompresowanych itd.

    Moliwe jest take przygotowanie preprocesora wejcia posylajcego dane
    bezporednio potokiem do less, zamiast wstawiania danych do pliku
    zastpujcego.  Unika si w ten sposob potrzeby odkompresowania calego
    pliku zanim zacznie si go oglda. Preprocesor wejcia dzialajcy w ten
    sposob zwany jest potokiem wejciowym. Potok wejciowy, zamiast wypisywa
    nazw pliku wyjciowego na standardowe wyjcie, wypisuje cal zawarto pliku
    zastpujcego na standardowe wyjcie.  Jeli potok nie wypisze adnych
    znakow na standardowe wyjcie, plik zastpujcy nie istnieje i less uyje
    pliku oryginalnego, jak zwykle.  Aby uy potoku wejciowego, zmie
    pierwszy znak w zmiennej rodowiskowej LESSOPEN na kresk pionow (|), aby
    zaznaczy, e preprocesor wejciowy jest potokiem.

    Na przyklad, w wielu systemach Unixowych, poniszy skrypt zadziala tak
    jak poprzednie skrypty przykladowe:

    lesspipe.sh:
      #! /bin/sh
      case "$1" in
      *.Z) uncompress -c $1 2>/dev/null
         ;;
      esac

    Aby uy tego skryptu, umie go tam, skd moe by wykonywany i ustaw
    LESSOPEN="|lesspipe.sh %s".  Gdy uywa si potoku wejciowego, mona uy
    rownie postprocesora LESSCLOSE, ale zwykle nie jest on potrzebny,
    poniewa nie ma pliku zastpujcego ktory nalealoby posprzta. W tym
    przypadku nazw pliku zastpujcego przekazywan do postprocesora LESSCLOSE
    jest "-".

NARODOWE ZESTAWY ZNAK'OW

    W pliku wejciowym istniej trzy rodzaje znakow:

    znaki normalne
       mog by wywietlane bezporednio na ekranie.

    znaki sterujce
       nie powinny by wywietlane bezporednio, ale mona si ich spodziewa
       w zwyklych plikach tekstowych (jak backspace i tabulacji).

    znaki binarne
       nie powinny by wywietlane bezporednio i nie spodziewamy si ich w
       plikach tekstowych.

    "Zestaw znakow" to po prostu opis tego, jakie znaki maj by uwaane za
    normalne, sterujce i binarne.  Do wybrania zestawu znakow mona uy
    zmiennej rodowiskowej LESSCHARSET. Moliwymi wartociami LESSCHARSET s:

    ascii BS, TAB, NL, CR i znak wysuwu do nowej strony s znakami
       sterujcymi, wszystkie znaki o wartociach pomidzy 32 a 126 s
       normalnymi znakami, a wszystkie pozostale - binarnymi.

    iso8859
       Wybiera zestaw znakow ISO 8859. Jest to to samo, co ASCII, z
       wyjtkiem tego, e znaki midzy 160 i 255 s traktowane jako
       normalne.  [od tlum: niezbdne dla prawidlowej obslugi polskich
       znakow.]

    latin1 To samo, co iso8859.

    latin9 To samo, co iso8859.

    dos  Wybiera zestaw znakow odpowiedni dla MS-DOS-u.

    ebcdic Wybiera zestaw znakow EBCDIC.

    IBM-1047
       Wybiera zestaw znakow EBCDIC stosowany przez OS/390  Unix
       Services.  W EBCDIC jest to zestaw analogiczny do latin1.
       Podobny efekt moesz uzyska  ustawiajc  w  rodowisku  albo
       LESSCHARSET=IBM-1047 albo LC_CTYPE=en_US.

    koi8-r Wybiera rosyjski zestaw znakow

    next  Wybiera zestaw znakow odpowiedni dla komputerow NeXT.

    utf-8 Wybiera kodowanie UTF-8 zestawu znakow ISO 10646.

    W wypadkach szczegolnych moe zaj potrzeba przystosowania less do
    uywania zestawu znakow innego ni te, ktore mona wskaza przy pomocy
    LESSCHARSET. Wowczas do zdefiniowania zestawu znakow naley uy zmiennej
    rodowiskowej LESSCHARDEF. Powinna by ona ustawiona na lacuch, ktorego
    kady znak okrela jeden znak w zestawie znakow. Znak "." uywany jest
    dla znakow normalnych, "c" dla sterujcych i "b" dla binarnych. Mona uy
    liczby dziesitnej oznaczajcej powtorzenie.  Na przyklad, "bccc4b."
    oznaczaloby, e znak [o kodzie] 0 jest binarny, 1, 2 i 3 s sterujce, 4,
    5, 6 i 7 s binarne, a 8 jest normalny. Wszystkie znaki po ostatnim s
    przyjmowane za takie same jak ostatni, znaki wic pomidzy 9 a 255 bylby
    tu normalne (jest to przyklad, niekonieczne odpowiadajcy jakiemu
    rzeczywistemu zestawowi znakow).

    Tabela ponisza pokazuje warto LESSCHARDEF rownowan kadej z moliwych
    wartoci LESSCHARSET:

      ascii   8bcccbcc18b95.b
      dos    8bcccbcc12bc5b95.b.
      ebcdic  5bc6bcc7bcc41b.9b7.9b5.b..8b6.10b6.b9.7b
           9.8b8.17b3.3b9.7b9.8b8.6b10.b.b.b.
      IBM-1047 4cbcbc3b9cbccbccbb4c6bcc5b3cbbc4bc4bccbc
           191.b
      iso8859  8bcccbcc18b95.33b.
      koi8-r  8bcccbcc18b95.b128.
      latin1  8bcccbcc18b95.33b.
      next   8bcccbcc18b95.bb125.bb

    Jeli ani LESSCHARSET ani LESSCHARDEF s ustawione, ale w zmiennych
    rodowiskowych LC_ALL, LC_TYPE lub LANG znaleziono lacuch "UTF-8", to
    domylnym zestawem znakow jest utf-8.

    Jeli tego lacucha nie znaleziono, ale wykorzystywany system obsluguje
    interfejs setlocale,less uyje setlocale do okrelenia zestawu znakow.
    setlocale kontrolowane jest ustawieniem zmiennych rodowiskowych LANG
    lub LC_CTYPE.

    Na koniec, jeli interfejs setlocale rownie nie jest dostpny, to
    domylnym zestawem znakow jest latin1.

    Znaki binarne i sterujce wywietlane s w odwroconych kolorach. Kady
    taki znak wywietlany jest w notacji z daszkiem, jeli to moliwe (np. ^A
    dla Control-A).  Notacja z daszkiem uywana jest tylko jeli odwrocenie
    trzeciego bitu od koca daje normalny znak drukowalny.  W przeciwnym
    razie znak jest wywietlany jako cyfra szesnastkowa w nawiasach ostrych.
    Format ten mona zmieni ustawiajc zmienn  rodowiskow  LESSBINFMT.
    LESSBINFMT moe zaczyna si od "*" i jednego znaku wybierajcego atrybut
    wywietlania: "*k" to miganie, "*d" - pogrubienie, "*u" - podkrelenie,
    "*s" - odwrocone kolory, "*n" - normalny. Jeli LESSBINFMT nie zaczyna
    si od "*", przyjmowany jest atrybut normalny.  Reszta LESSBINFMT to
    lacuch, ktory moe zawiera jedn sekwencj escape w stylu printf (% plus
    x, X, o, d itd.). Na przyklad, jeli LESSBINFMT ma warto "*u[%x]",
    znaki binarne wywietlane s jako podkrelone liczby szesnastkowe otoczone
    nawiasami kwadratowymi. Wartoci domyln, jeli nie okrelono LESSBINFMT,
    jest "*s<%X>".

ZNAKI ZACHTY

    Opcja -P pozwala dostosowa znaki zachty do wlasnych upodoba. Lacuch
    podany opcji -P zastpuje okrelony lacuch zachty.  Pewne znaki w tym
    lacuchu s interpretowane w sposob szczegolny. Mechanizm znakow zachty
    jest raczej skomplikowany, aeby zapewnia elastyczno, ale  zwykly
    uytkownik nie musi rozumie szczegolow konstruowania wlasnych lacuchow
    zachty.

    Znak procentu plus dowolny pojedynczy znak rozwijany jest zalenie od
    tego, czym jest ow nastpny znak.

    %bX  Zastpowany przez offset bajtowy w biecym pliku wejciowym. Po b
       nastpuje pojedynczy znak (pokazany jako X powyej), ktory okrela
       lini, ktorej offsetu bajtowego naley uy. Jeli znakiem tym jest
       "t", uywany jest offset bajtowy linii wywietlanej na gorze
       ekranu, "m" oznacza lini rodkow, "b" oznacza lini doln, "B"
       oznacza lini tu przed doln, a "j" oznacza lini "docelow", jak to
       okrela opcja -j.

    %B   Zastpowany przez rozmiar biecego pliku wejciowego.

    %c   Zastpowany przez numer kolumny tekstu widniejcej w pierwszej
       kolumnie ekranu.

    %dX  Zastpowany przez numer strony dla wskazanej  linii  pliku
       wejciowego.  Lini, ktora ma zosta uyta, okrela X, tak jak w
       opcji %b.

    %D   Zastpowany przez liczb stron w pliku wejciowym, lub, co jest
       rownowane, numer strony ostatniej linii pliku.

    %E   Zastpowany przez nazw edytora (ze zmiennej rodowiskowej VISUAL,
       lub EDITOR jeli VISUAL nie jest zdefiniowana). Zobacz omowienie
       elementu LESSEDIT poniej.

    %f   Zastpowany przez nazw biecego pliku wejciowego.

    %i   Zastpowany przez indeks biecego pliku w licie plikow wejciowych.

    %lX  Zastpowany przez numer linii w pliku wejciowym. Linia, ktorej
       naley uy okrelana jest przez X, jak w opcji %b.

    %L   Zastpowany przez numer linii ostatniej linii w pliku wejciowym.

    %m   Zastpowany przez calkowit liczb plikow wejciowych.

    %pX  Zastpowany przez pozycj procentow w biecym pliku wejciowym,
       wedlug offsetow w bajtach. Linia, ktorej naley uy okrelana jest
       przez X, jak w opcji %b.

    %PX  Zastpowany przez pozycj procentow w biecym pliku wejciowym,
       wedlug liczby linii.

    %s   To samo co %B.

    %t   Powoduje, e wszystkie spacje wystpujce na kocu s usuwane.
       Zwykle uywane na kocu lacucha, ale moe si pojawi gdziekolwiek.

    %x   Zastpowany nazw nastpnego pliku wejciowego w licie.

    Jeli jakikolwiek z elementow jest nieznany (na przyklad rozmiar pliku
    jeli wejciem jest potok), zamiast niego wypisywany jest znak zapytania.

    Format lacucha zachty mona zmienia zalenie od pewnych warunkow.
    Pytajnik plus pojedynczy znak zachowuje si jak "IF"; zalenie od tego
    znaku  rozpatrywany  jest warunek.  Jeli warunek jest prawdziwy,
    wszystkie znaki nastpujce po znaku zapytania i znaku warunku, a do
    kropki, s umieszczane w zachcie. Jeli warunek jest falszywy, znaki te
    nie s tam umieszczane. Dwukropka wystpujcego midzy znakiem zapytania i
    kropk  mona  uy  do zaznaczenia "ELSE"; wszystkie znaki pomidzy
    dwukropkiem i kropk s wlczane do lacucha wtedy i tylko wtedy, gdy
    warunek IF jest falszywy.  Znakami warunku (nastpujcymi po znaku
    zapytania) mog by:

    ?a   Prawda jeli ju wlczono do zachty jakie znaki.

    ?bX  Prawda jeli znany jest offset bajtowy okrelonej linii.

    ?B   Prawda jeli znany jest rozmiar biecego pliku wejciowego.

    ?c   Prawda jeli tekst jest przesunity w  poziomie  (%c  jest
       niezerowe).

    ?dX  Prawda jeli znany jest numer strony dla podanej linii.

    ?e   Prawda jeli osignito koniec pliku.

    ?f   Prawda jeli istnieje nazwa pliku wejciowego (tzn. wejcie nie
       jest potokiem).

    ?lX  Prawda jeli znany numer okrelonej linii.

    ?L   Prawda jeli znany jest numer ostatniej linii pliku.

    ?m   Prawda jeli jest wicej ni jeden plik wejciowy.

    ?n   Prawda jeli jest to pierwsza zachta w nowym pliku wejciowym.

    ?pX  Prawda jeli znana jest, liczona wedlug offsetow bajtowych,
       pozycja procentowa w pliku okrelonej linii.

    ?PX  Prawda jeli znana jest, liczona wedlug liczby linii, pozycja
       procentowa w pliku okrelonej linii.

    ?s   To samo co "?B".

    ?x   Prawda jeli istnieje nastpny plik wejciowy (to jest, biecy plik
       nie jest ostatnim).

    Wszystkie znaki inne ni znaki specjalne (znak zapytania, dwukropek,
    kropka i odwrotny ukonik) staj si bez zmian czci zachty.  Wszystkie
    znaki  specjalne mona umieci w zachcie doslownie poprzedzajc je
    odwrotnym ukonikiem.

    Kilka przykladow:

    ?f%f:Standardowe wejcie.

    Ta zachta wypisuje nazw pliku, jeli jest znana, w przeciwnym razie
    lacuch "Standardowe wejcie".

    ?f%f .?ltLinia %lt:?pt%pt\%:?btBajt %bt:-...

    Ta zachta wypisze nazw pliku, jeli jest znana.  Po nazwie pliku
    nastpuje numer linii, jeli znany, w  przeciwnym  razie  pozycja
    procentowa, jeli znana, w przeciwnym razie offset bajtowy, jeli znany.
    W przeciwnym razie wypisywany jest mylnik.  Zauwa, e kady znak
    zapytania ma odpowiadajc mu kropk, i e % po %pt jest wstawiony
    doslownie poprzez poprzedzenie go odwrotnym ukonikiem.

    ?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next %x..%t

    To wypisuje nazw pliku, jeli jest to pierwsza zachta w pliku, plus
    komunikat "file N of N", jeli istnieje wicej ni jeden plik wejciowy.
    Nastpnie, jeli jestemy na kocu pliku, wypisywany jest lacuch "(END)"
    plus nazwa nastpnego pliku, jeli istnieje. Na kocu obcinane s wszelkie
    kocowe spacje. Jest to zachta domylna. Dla odniesienia, poniej podano
    wartoci domylne pozostalych dwoch zacht (odpowiednio -m i -M). Kada
    zlamana jest w dwie linie, ale tylko dla czytelnoci.

    ?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\: %x.:
      ?pB%pB\%:byte %bB?s/%s...%t

    ?f%f .?n?m(file %i of %m) ..?ltlines %lt-%lb?L/%L. :
      byte %bB?s/%s. .?e(END) ?x- Next\: %x.:?pB%pB\%..%t

    A tu jest domylny komunikat wypisywany przez polecenie =:

    ?f%f .?m(file %i of %m) .?ltlines %lt-%lb?L/%L. .
      byte %bB?s/%s. ?e(END) :?pB%pB\%..%t

    Rozwijanie zacht jest uywane rownie do innego celu: jeli zdefiniowano
    zmienn rodowiskow LESSEDIT, uywana jest ona jako polecenie do wykonania
    w momencie wywolania polecenia v. Lacuch w LESSEDIT rozwijany jest tak
    samo jak lacuch zachty. Domylna warto LESSEDIT to:

      %E ?lm+%lm. %f

    Zauwa, e rozwijane jest to do nazwy edytora, plus znak + i numer linii,
    plus nazwa pliku.  Jeli  twoj  edytor  nie  akceptuje  skladni
    "+numerlinii", albo ma inne ronice w skladni wywolania, mona zmieni
    zmienn LESSEDIT eby zmodyfikowa zachowanie domylne.

BEZPIECZESTWO

    Gdy zmienna rodowiskowa LESSSECURE jest ustawiona na 1, less pracuje w
    trybie "bezpiecznym". Oznacza to, e nastpujce moliwoci s wylczone:

       !   polecenie powloki

       |   polecenie potokowa

       :e   polecenie examine

       v   polecenie edycyjna

       s -o pliku logow

       -k   uywanie plikow lesskey

       -t   uywanie plikow z tagami.

           metaznaki w nazwach plikow, takie jak *

           uzupelnianie nazwy pliku (TAB, ^L)

    less moe take zosta skompilowany na stale w trybie "bezpiecznym".

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Zmienne rodowiskowe mog by okrelone albo w rodowisku systemu, jak
    zwykle, albo w pliku lesskey(1). Jeli zmienne rodowiskowe zdefiniowano
    w wicej ni jednym miejscu, to zmienne zdefiniowane w lokalnym pliku
    lesskey maj priorytet nad zmiennymi ze rodowiska systemu, ktore z kolei
    ma priorytet nad zmiennymi zdefiniowanymi w zdefiniowanymi w systemowym
    pliku lesskey.

    COLUMNS
       Ustawia liczb kolumn na ekranie. Ma priorytet na liczb kolumn
       okrelon przez zmienn TERM.  (Jednak jeli masz system okien
       obslugujcy TIOCGWINSZ lub WIOCGETD, to pojcie rozmiaru ekranu
       okrelone przez ten system jest nadrzdne w stosunku do zmiennych
       rodowiskowych LINES i COLUMNS).

    EDITOR Nazwa edytora (uywanego dla polecenia v).

    HOME  Nazwa katalogu domowego uytkownika (uywana do znalezienia pliku
       lesskey w systemach Unixowych i OS/2).

    HOMEDRIVE, HOMEPATH
       Zloenie zmiennych rodowiskowych HOMEDRIVE i HOMEPATH tworzy nazw
       katalogu domowego uytkownika, jeli nie zdefiniowano zmiennej
       HOME (tylko w wersji dla Windows).

    INIT  Nazwa katalogu inicjalizacji uytkownika (uywana do znalezienia
       pliku lesskey w systemach OS/2).

    LANG  Jzyk okrelajcy zestaw znakow.

    LC_CTYPE
       Jzyk okrelajcy zestaw znakow.

    LESS  Opcje ktore s przekazywane less automatycznie.

    LESSANSIENDCHARS
       Znaki, co do ktorych zaklada si, e kocz sekwencje ANSI sterujce
       kolorem (domylnie "m").

    LESSBINFMT
       Format wywietlania znakow niedrukowalnych i niesterujcych.

    LESSCHARDEF
       Okrela zestaw znakow.

    LESSCHARSET
       Wybiera predefiniowany zestaw znakow.

    LESSCLOSE
       wiersz polece wywolujcy (opcjonalny) postprocesor wejcia.

    LESSECHO
       Nazwa programu lessecho (domylnie "lessecho"). Program lessecho
       uywany jest do rozwijania metaznakow, takich jak * czy ?, w
       nazwach plikow w systemach Unixowych.

    LESSEDIT
       Prototypowy lacuch dla edytora (uywany dla polecenia v). Zobacz
       omowienie w sekcji ZNAKI ZACHTY.

    LESSGLOBALTAGS
       Nazwa polecenia wykorzystywanego przez opcj -t do znalezienia
       tagow globalnych. Normalnie powinno to by ustawione na "global",
       jeli system ma polecenie global (1). Jeli nie jest ustawione,
       tagi globalne nie s uywane.

    LESSKEY
       Nazwa domylnego pliku lesskey(1).

    LESSKEY_SYSTEM
       Nazwa domylnego pliku systemowego lesskey(1).

    LESSMETACHARS
       Lista znakow uwaanych za metaznaki przez powlok.

    LESSMETAESCAPE
       Przedrostek,  ktory  less  doda przed kadym metaznakiem w
       poleceniach wysylanych do powloki.  Jeli LESSMETAESCAPE jest
       lacuchem  pustym,  polecenia  zawierajce  metaznaki nie bd
       przekazywane powloce.

    LESSOPEN
       wiersz polece wywolujca (opcjonalny) preprocesor wejcia.

    LESSSECURE
       Uruchamia less w trybie "bezpiecznym".  Zobacz omowienie w
       sekcji BEZPIECZESTWO.

    LESSSEPARATOR
       Lacuch do dolczenia do nazwy katalogu przy dokaczaniu nazwy
       pliku.

    LINES Ustawia liczb linii na ekranie. Ma priorytet nad liczb linii
       okrelon przez zmienn TERM.  (Jednak jeli masz system okien
       obslugujcy TIOCGWINSZ lub WIOCGETD, to pojcie rozmiaru ekranu
       okrelone przez ten system jest nadrzdne w stosunku do zmiennych
       rodowiskowych LINES i COLUMNS).

    PATH  cieka szukania uytkownika (uywana do znalezienia pliku lesskey w
       systemach MS-DOS i OS/2).

    SHELL Powloka uywana przy wykonywaniu polecenia ! oraz do rozwijania
       nazw plikow.

    TERM  Typ terminala na ktorym uruchamiany jest less.

    VISUAL Nazwa e Nazwa edytora (uywanego dla polecenia v).

ZOBACZ TAKE

    lesskey(1), more(1), head(1).

OSTRZEENIA

    Polecenie = i znaki zachty (chyba e zmieniono je przez -P) podaj numery
    linii na gorze i na dole ekranu, ale offset i pozycj procentow linii
    wystpujcej po znajdujcej si na dole ekranu.

    Jeli uywa si polecenia :e do nazwania wicej ni jednego pliku, a jeden z
    nazwany plikow byl ogldany poprzednio, nowe pliki mog zosta dolczone do
    listy w nieokrelonym porzdku.

    Na pewnych starszych terminalach (tak zwanych terminalach z "magic
    cookie") szukanie z podwietlaniem spowoduje nieprawidlowe wywietlanie.
    Na takich terminalach szukanie z podwietlaniem jest domylnie wylczone,
    aby unikn potencjalnych problemow.

    W pewnych przypadkach, kiedy wlczone jest szukanie z podwietleniem, a
    wzorzec do szukania zaczyna si od ^, podwietlone moe zosta wicej tekstu
    ni pasuje. (Ten problem nie wystpuje, gdy less jest skompilowany tak,
    by uywal pakietu POSIX-owych wyrae regularnych).

    Przy przegldaniu tekstu zawierajcego sterujce  kolorem  sekwencje
    specjalne ANSI, przy pomocy opcji -R, wyszukiwanie moe nie znale tekstu
    zawierajcego w sobie tak sekwencj. Oprocz tego, wyszukiwanie moe zmieni
    kolor czci tekstu wystpujcego za podwietlonym.

    W niektorych systemach, setlocale twierdzi e znaki ASCII od 0 do 31 s
    znakami sterujcymi, a nie binarnymi.  Powoduje to, e less traktuje
    pewne pliki binarne jako zwykle, niebinarne. Aby obej ten problem,
    ustaw zmienn rodowiskow LESSCHARSET na "ascii" (albo na inny odpowiedni
    zestaw znakow).

    Najwiesz  list  bldow  znanych w tej wersji less znajdziesz na
    http://www.greenwoodsoftware.com/less.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2000 Mark Nudelman

    less jest czci projektu GNU i stanowi wolne oprogramowanie.  Moesz go
    rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach albo (1) Powszechnej
    Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnego Oprogramowania,
    albo (2) Licencji Less. Szczegoly dotyczce rozprowadzania znajdziesz w
    pliku README pakietu dystrybucyjnego less.  Wraz z less powiniene
    otrzyma egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General
    Public License) - zobacz plik COPYING.  Jeli nie - napisz do Free
    Software  Foundation,  59  Temple  Place, Suite 330, Boston, MA
    02111-1307, USA. Powiniene take otrzyma kopi Licencji Less - zobacz
    plik LICENSE. less rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie uyteczny -
    jednak BEZ  JAKIEJKOLWIEK  GWARANCJI,  nawet  domylnej  gwarancji
    PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH ZASTOSOWA. W celu
    uzyskania bliszych informacji signij do Powszechnej Licencji Publicznej
    GNU.

AUTOR

    Mark Nudelman <markn@greenwoodsoftware.com>
    Zgloszenia bldow lub komentarze prosz przesyla na powyszy adres albo do
    bug-less@gnu.org.
    Wicej informacji znajdziesz na witrynie macierzystej programu less:
    http://www.greenwoodsoftware.com/less.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

             wersja 374: 19 lutego 2002          less(1)