Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lesskey - okrel przypisanie klawiszy dla less

SK/LADNIA

    lesskey [-o output] [--] [input]
    lesskey [--output=output] [--] [input]
    lesskey -V
    lesskey --version

OPIS

    Lesskey sluy do przypisanie zastawu klawiszy, jakie bd uywane przez
    less. Tekstowy plik wejciowy input opisuje przypisania klawiszy. Jeli
    jako nazw tego pliku podano "-", to odczytywane jest standardowe
    wejcie.  Jeeli nie podano pliku wejciowego, to  zostanie  wzita
    standardowa nazwa pliku wejcia, zalena o uywanego systemu: na systemach
    Unixowych jest to $HOME/.lesskey; na systemach MS-DOS  jest  to
    $HOME/_lesskey; na systemach OS/2 jest to $HOME/lesskey.ini, lub
    $INIT/lesskey.ini, jeli nie zdefiniowano  $HOME.  Plik  wyjciowy
    (wynikowy) output jest plikiem binarnym, ktorym posluguje si less.
    Jeeli nie podano pliku wyjciowego, a okrelona jest zmienna rodowiskowa
    LESSKEY, to jej warto jest uywana jako nazwa pliku wynikowego. W
    przeciwnym wypadku zostanie wzita standardowa nazwa pliku wyjcia,
    zalena od uywanego systemu: na systemach Unixowych oraz OS-9 jest to
    $HOME/.less; na systemach MS-DOS jest to $HOME/_less; za na systemach
    OS/2 jest to $HOME/less.ini, lub $INIT/less.ini, jeli nie zdefiniowano
    $HOME. Jeeli plik wynikowy ju istnieje, to lesskey nadpisze go.

    Opcja -V lub --version powoduje, e lesskey wywietla swoj numer wersji i
    natychmiast koczy dzialanie.  Jeli wystpi opcja -V lub --version, to
    inne opcje i argumenty s ignorowane.

    Plik wejciowy sklada si z jednej lub wicej sekcji sekcji. Kada sekcja
    zaczyna si od wiersza identyfikujcego jej typ. Moliwymi sekcjami s:

    #command
       Definiuje nowe klawisze komend.

    #line-edit
       Definiuje nowe klawisze edycji wiersza.

    #env  Definiuje zmienne rodowiska.

    Wiersze puste i rozpoczynajce si od znaku krzyyka (#) s ignorowane, z
    wyjtkiem specjalnych wierszy naglowkowych sekcji.

SEKCJA KOMEND

    Sekcja komend rozpoczyna si od wiersza

    #command

    Jeeli sekcja komend jest pierwsz sekcj w pliku, to wiersz ten moe zosta
    pominity. Sekcja komend sklada si z wierszy o postaci:

      /lacuch <bialaspacja> akcja [extra-lacuch] <newline>

    Biala spacja jest dowolnym cigiem jednego lub wicej znakow spacji i/lub
    tabulacji. /lacuch jest klawiszem (klawiszami) wywolujcym dan akcj.
    /lacuch moe by pojedynczym klawiszem komendy lub sekwencj co najwyej 15
    klawiszy. akcja jest nazw akcji less, z poniej podanej listy.  Znaki
    /lacucha mog wystpowa doslownie albo by poprzedzone znakiem daszku (^)
    wskazujcym na klawisz sterujcy (zloenie z Ctrl).  Do zapisu znaku
    poprzez jego warto osemkow mona posluy si znakiem odwrotnego ukonika
    (backslash " trzech cyfr osemkowych. Odwrotny ukonik w polczeniu z
    pewnymi znakami okrela nastpujce znaki wejciowe:

    \b   BACKSPACE

    \e   ESCAPE

    \n   NEWLINE (znak nowej linii)

    \r   RETURN (powrot karetki)

    \t   TAB (znak tabulacji)

    \ku  UP ARROW (strzalka w gor)

    \kd  DOWN ARROW (strzalka w dol)

    \kr  RIGHT ARROW (strzalka w prawo)

    \kl  LEFT ARROW (strzalka w lewo)

    \kU  PAGE UP (strona w gor)

    \kD  PAGE DOWN (strona w dol)

    \kh  HOME

    \ke  END

    \kx  DELETE

    Odwrotny ukonik poprzedzajcy dowolny inny znak oznacza, e znak ten
    powinien zosta potraktowany doslownie.  Wrod znakow, ktore musz by
    poprzedzone odwrotnym ukonikiem wystpuj daszek (^), spacja, znak
    tabulacji i sam odwrotny ukonik.

    Po akcji moe wystpi "dodatkowy" (extra) lacuch.  Jeli wprowadzona
    zostanie taka komenda podczas pracy z less, to wykonywana jest akcja, a
    nastpnie analizowany jest podany dodatkowy lacuch, tak jak gdyby zostal
    on nacinity (wpisany do less).  Wlaciwo ta moe posluy w pewnych
    przypadkach do poszerzenia funkcjonalnoci komendy.  Obejrzyj komendy
    "{" i ":t" w przykladzie poniej. Dla akcji "quit" dodatkowy lacuch ma
    znaczenie specjalne: gdy less koczy prac,  pierwszy  znak  tego
    dodatkowego lacucha uywany jest jako kod zakoczenia (exit status).

  PRZYK/LAD
    Poniszy plik wejciowy opisuje zestaw domylnych klawiszy komend uywany
    przez less:

      #command
      \r    forw-line
      \n    forw-line
      e     forw-line
      j     forw-line
      \kd forw-line
      ^E    forw-line
      ^N    forw-line
      k     back-line
      y     back-line
      ^Y    back-line
      ^K    back-line
      ^P    back-line
      J     forw-line-force
      K     back-line-force
      Y     back-line-force
      d     forw-scroll
      ^D    forw-scroll
      u     back-scroll
      ^U    back-scroll
      \40 forw-screen
      f     forw-screen
      ^F    forw-screen
      ^V    forw-screen
      \kD forw-screen
      b     back-screen
      ^B    back-screen
      \ev    back-screen
      \kU back-screen
      z     forw-window
      w     back-window
      \e\40     forw-screen-force
      F     forw-forever
      R     repaint-flush
      r     repaint
      ^R    repaint
      ^L    repaint
      \eu    undo-hilite
      g     goto-line
      \kh goto-line
      <     goto-line
      \e<    goto-line
      p     percent
      %     percent
      \e[    left-scroll
      \e]    right-scroll
      \e(    left-scroll
      \e)    right-scroll
      {     forw-bracket {}
      }     back-bracket {}
      (     forw-bracket ()
      )     back-bracket ()
      [     forw-bracket []
      ]     back-bracket []
      \e^F   forw-bracket
      \e^B   back-bracket
      G     goto-end
      \e>    goto-end
      >     goto-end
      \ke goto-end
      =     status
      ^G    status
      :f    status
      /     forw-search
      ?     back-search
      \e/    forw-search *
      \e?    back-search *
      n     repeat-search
      \en    repeat-search-all
      N     reverse-search
      \eN    reverse-search-all
      m     set-mark
      '     goto-mark
      ^X^X   goto-mark
      E     examine
      :e    examine
      ^X^V   examine
      :n    next-file
      :p    prev-file
      t     next-tag
      T     prev-tag
      :x    index-file
      :d    remove-file
      -     toggle-option
      :t    toggle-option t
      s     toggle-option o
      _     display-option
      |     pipe
      v     visual
      !     shell
      +     firstcmd
      H     help
      h     help
      V     version
      0     digit
      1     digit
      2     digit
      3     digit
      4     digit
      5     digit
      6     digit
      7     digit
      8     digit
      9     digit
      q     quit
      Q     quit
      :q    quit
      :Q    quit
      ZZ    quit

  PRIORYTET
    Komendy okrelone przez lesskey maj pierwszestwo przed  komendami
    domylnymi.  Domylny klawisz komendy moe zosta wylczony przez zawarcie
    go w pliku wejciowym z przypisan akcj "invalid"  (niepoprawny).
    Alternatywnie, mona zdefiniowa, by klawisz nie robi niczego, przypisujc
    mu akcj "noaction" (bez akcji). "noaction" jest podobne do "invalid",
    lecz less bdzie sygnalizowal dwikiem bld dla "niepoprawnej" komendy,
    czego nie czyni dla komendy "bez akcji".  Dodatkowo, mona wylczy
    WSZYSTKIE domylne komendy wlczajc do pliku wejciowego tak lini sterujc:

    #stop

    Spowoduje to, e wszystkie komendy domylne bd ignorowane. Wiersz #stop
    powinien by ostatnim wierszem w tej sekcji pliku.

    Bd wiadom tego, e #stop moe by niebezpieczne. Poniewa wylczone s
    wszystkie domylne komendy, musisz zapewni wystarczajcy zestaw komend
    przed wierszem #stop, tak by udostpni wszelkie niezbdne akcje.  Na
    przyklad, zaniedbanie dostarczenia komendy "quit" moe prowadzi do
    frustracji.

SEKCJA EDYCJI WIERSZA

    Sekcja edycji wiersza rozpoczyna si wierszem:

    #line-edit

    Sekcja ta okrela nowe przypisania klawiszy dla komend edycji wiersza, w
    sposob podobny do przypisa klawiszy do zwyklych komend w sekcji
    #command. Sekcja edycji wiersza sklada si z listy klawiszy i akcji, po
    jednej parze na wiersz, tak jak w przykladzie poniej.

  PRZYK/LAD
    Poniszy plik wejciowy opisuje zestaw domylnych klawiszy edycji wiersza
    uywany przez less:

      #line-edit
      \t    forw-complete
      \17    back-complete
      \e\t   back-complete
      ^L    expand
      ^V    literal
      ^A    literal
      \el    right
      \kr    right
      \eh    left
      \kl    left
      \eb    word-left
      \e\kl   word-left
      \ew    word-right
      \e\kr   word-right
      \ei    insert
      \ex    delete
      \kx    delete
      \eX    word-delete
      \ekx   word-delete
      \e\b   word-backspace
      \e0    home
      \kh    home
      \e$    end
      \ke    end
      \ek    up
      \ku    up
      \ej    down

ZMIENNE RODOWISKA LESS

    Sekcja zmiennych rodowiska rozpoczyna si wierszem

    #env

    Po nim wystpuje lista przypisa wartoci dla zmiennych rodowiskowych.
    Kady wiersz sklada si z nazwy zmiennej rodowiska, znaku rownoci (=)
    oraz wartoci, jaka ma zosta przypisana tej  zmiennej.  Zmienne
    przypisane w ten sposob widoczne s wylcznie dla less. Jeeli dana
    zmienna okrelona jest w rodowisku systemowym i rownoczenie w pliku
    lesskey, to pierwszestwo ma jej warto z pliku lesskey. Mimo, e plik
    lesskey moe sluy do nadpisywania zestawu zmiennych ze rodowiska
    systemu, to glownym celem nadawania wartoci zmiennym w lesskey jest po
    prostu przechowywanie calej informacji konfiguracyjnej dla less w
    jednym pliku.

  PRZYK/LAD
    Poniszy plik wejciowy ustawia opcj -i podczas uruchamiania less oraz
    podaje, e uywanym zestawem znakow ma by "latin1"
    [od tlum.: ustawienie "latin1" jest niezbdne dla prawidlowej obslugi
    polskich znakow]:

      #env
      LESS = -i
      LESSCHARSET = latin1

ZOBACZ TAKE

    less(1).

OSTRZEENIA

    Okrelenie klawiszy specjalnych, takich jak strzalka w gor, w sposob
    niezaleny od klawiatury jest niemoliwe. Jedyn metod okrelenia takich
    klawiszy jest podanie sekwencji specjalnej, jak wysyla konkretna
    klawiatura przy naciniciu danego klawisza.

    W systemach MS-DOS i  OS/2  pewne  klawisze  wysylaj  sekwencje
    rozpoczynajce si od znaku NUL (0).  Taki znak NUL w pliku lesskey
    powinien by reprezentowany przez \340.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2000 Mark Nudelman

    lesskey jest czci projektu GNU i stanowi wolne oprogramowanie.  Moesz
    go rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnego Oprogramowania - wedlug
    wersji 2 tej Licencji lub (wedlug twojego wyboru) ktorej z poniejszych
    wersji.

    lesskey rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie uyteczny - jednak BEZ
    JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej gwarancji PRZYDATNOCI HANDLOWEJ
    albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH ZASTOSOWA. W celu uzyskania bliszych
    informacji signij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

    Wraz z lesskey powiniene otrzyma egzemplarz Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU (GNU General Public License) - zobacz plik COPYING.
    Jeli nie - napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place, Suite
    330, Boston, MA 02111-1307, USA.

AUTOR

    Mark Nudelman <markn@greenwoodsoftware.com>
    Zgloszenia bldow lub komentarze prosz przesyla na powyszy adres albo do
    bug-less@gnu.org.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

             wersja 374: 19 lutego 2002        LESSKEY(1)