Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    flex - szybki generator analizatora leksykalnego

SK/LADNIA

    flex [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -ooutput -Pprefix -Sskeleton]
    [--help --version] [filename ...]

WPROWADZENIE

    Podrcznik ten opisuje narzdzie flex.  Jest ono przeznaczone  do
    generowania programow, dokonywujcych dopasowywania wzorcow na tekcie.
    Podrcznik zawiera zarowno sekcje przewodnikowe jak i informacyjne.

      Opis
      krotki przegld moliwoci narzdzia

      Proste Przyklady

      Format Pliku Wejciowego

      Wzorce
      rozszerzone wyraenia regularne uywane przez flex

      Sposob Dopasowywania Wejcia
      reguly okrelania, co dopasowano

      Akcje
      jak podawa, co robi po dopasowaniu wzorca

      Generowany Skaner
      szczegoly o skanerze, tworzonym przez fleksa; jak kontrolowa rodlo
      wejciowe

      Warunki Startowe
        wprowadzanie do skanerow kontekstu i obsluga "mini-skanerow"

      Wielokrotne Bufory Wejciowe
      jak obslugiwa wiele rodel wejciowych; jak skanowa z lacuchow
      zamiast z plikow

      Reguly Koca Pliku
      specjalne reguly dopasowywane do koca wejcia

      Rone Makra
      ogol makr dostpnych z poziomu akcji

      Wartoci Dostpne Uytkownikowi
      ogol wartoci dostpnych z poziomu akcji

      Lczenie z Yacc
      lczenie skanerow flex z analizatorami yacc

      Opcje
      opcje linii polece fleksa i dyrektywa "%option"

      Kwestie wydajnociowe
      jak przyspiesza skanery

      Generowanie Skanerow C++
      eksperymentalna wlaciwo generowania klas skanerow C++

      Niezgodnoci z Lex i POSIX
      czym flex roni si od standardow AT&T lex i POSIX lex

      Diagnostyka
      objanienie komunikatow o bldach, generowanych przez flex (lub
      skanery)

      Pliki
      pliki uywane przez flex

      Niedostatki / Bldy
      znane problemy fleksa

      Zobacz Take
      pozostala dokumentacja i zwizane z fleksem narzdzia

      Autor
      informacja kontaktu z autorem

OPIS

    flex jest narzdziem przeznaczonym do generowania skaner'ow: programow,
    rozpoznajcych wzorce leksykalne tekstu. flex odczytuje podane pliki
    wejciowe (lub stdin gdy nie s podane) i pobiera z nich  opis
    generowanego skanera. Opis sklada si z par wyrae regularnych i kodu C.
    Pary te nazywane s regu/lami. flex jako wyjcie generuje plik rodlowy C
    o nazwie lex.yy.c.  Definiuje on funkcj yylex().  Plik ten musi
    kompilowany i konsolidowany z bibliotek -lfl.  Po uruchomieniu pliku
    wykonywalnego,  program  analizuje  wejcie  w  poszukiwaniu wyrae
    regularnych. Gdy tylko takie si znajdzie, wykonywany jest odpowiedni
    fragment kodu C.

PROSTE PRZYK/LADY

    Przedstawmy teraz troch prostych przykladow aby oby si z uywaniem flex.
    Nastpujcy plik wejciowy flex okrela skaner, ktory za kadym razem gdy
    napotka lacuch "username", podmieni go nazw uytkownika:

      %%
      username  printf( "%s", getlogin() );

    Domylnie tekst, ktorego flex nie moe dopasowa jest kopiowany na wyjcie.
    Skaner bdzie wic kopiowal swoj plik wejciowy na wyjcie, podmieniajc
    wszelkie pojawienia "username".  W tym przykladzie wejcia mamy tylko
    jedn regul. Wzorcem jest "username", a akcj jest "printf". Znaki "%%"
    oznaczaj pocztek regul.

    Oto kolejny prosty przyklad:

          int num_lines = 0, num_chars = 0;

      %%
      \n   ++num_lines; ++num_chars;
      .    ++num_chars;

      %%
      main()
          {
          yylex();
          printf( "# of lines = %d, # of chars = %d\n",
              num_lines, num_chars );
          }

    Ten skaner zlicza liczb znakow i liczb linijek swojego wejcia (nie daje
    adnego wyjcia, nie liczc kocowego raportu). Pierwsza linia deklaruje
    dwie zmienne globalne, "num_lines" i "num_chars", ktore s dostpne
    wewntrz funkcji yylex() i main(), zadeklarowanej po drugim "%%". Mamy
    tu dwie reguly: pierwsza dopasowuje si do nowej linii ("\n") i
    inkrementuje licznik linii oraz znakow; druga dopasowuje si  do
    dowolnego znaku innego ni nowa linia (wyraenie regularne ".") i zwiksza
    licznik liczby znakow.

    A oto troch bardziej skomplikowany przyklad:

      /* skaner dla zabawkowego Pascalo-podobnego jzyka */

      %{
      /* potrzebujemy tego do wywolania atof() */
      #include <math.h>
      %}

      DIGIT  [0-9]
      ID    [a-z][a-z0-9]*

      %%

      {DIGIT}+  {
            printf( "Liczba calkowita: %s (%d)\n", yytext,
                atoi( yytext ) );
            }

      {DIGIT}+"."{DIGIT}*    {
            printf( "Liczba zmiennoprzecinkowa: %s (%g)\n", yytext,
                atof( yytext ) );
            }

      if|then|begin|end|procedure|function    {
            printf( "Slowo kluczowe: %s\n", yytext );
            }

      {ID}    printf( "Identyfikator: %s\n", yytext );

      "+"|"-"|"*"|"/"  printf( "Operator: %s\n", yytext );

      "{"[^}\n]*"}"   /* zjedz jednolinijkowe komentarze */

      [ \t\n]+     /* zjedz biale spacje */

      .      printf( "Nierozpoznany znak: %s\n", yytext );

      %%

      main( argc, argv )
      int argc;
      char **argv;
        {
        ++argv, --argc; /* pomi nazw programu */
        if ( argc > 0 )
            yyin = fopen( argv[0], "r" );
        else
            yyin = stdin;

        yylex();
        }

    S to pocztki prostego skanera dla jzyka podobnego do Pascala. Rozronia
    poszczegolne rodzaje token'ow i informuje co zobaczyl.

    Szczegoly tego przykladu zostan wyjanione w nastpnych sekcjach.

FORMAT PLIKU WEJCIOWEGO

    Plik wejciowy fleksa sklada si z trzech sekcji, rozdzielanych liniami z
    lacuchem %%:

      definicje
      %%
      reguly
      %%
      kod uytkownika

    Sekcja definicji zawiera definicje prostych nazw, upraszczajcych poniej
    specyfikacj skanera. Zawiera te deklaracje warunk'ow pocztkowych, ktore
    objaniono w dalszej sekcji.

    Definicje nazw maj posta:

      nazwa definicja

    gdzie "nazwa" jest slowem, rozpoczynajcym si od litery lub podkrelenia
    ('_').  Pozostale znaki mog by literami, cyframi, podkreleniami lub
    mylnikami.  Definicja jest pobierana od  momentu  pojawienia  si
    pierwszego znaku, ktory nie jest spacj i ktory znajduje si za nazw.
    Definicja rozciga si do koca linii. Do takiej definicji mona si
    nastpnie  odwolywa  przy  uyciu  konwencji "{nazwa}", ktora jest
    automatycznie rozwijana w "(definicj)". Na przyklad

      DIGIT  [0-9]
      ID    [a-z][a-z0-9]*

    definiuje "DIGIT" jako wyraenie regularne, pasujce do pojedynczej
    cyfry,  a  "ID"  jako wyraenie regularne odpowiadajce literze z
    doklejonymi ewentualnymi literami lub cyframi.  Poniejsze odniesienie
    do

      {DIGIT}+"."{DIGIT}*

    jest rownowane

      ([0-9])+"."([0-9])*

    i dopasowuje jedn lub wicej cyfr, po ktorych wystpuje kropka i
    ewentualnie nastpne cyfry.

    Sekcja regu/l wejcia fleksa zawiera szereg regul w postaci:

      wzorzec  akcja

    Przed wzorcem nie moe wystpi wcicie, a akcja musi rozpoczyna si w tej
    samej linii.

    Dla dalszego opisu akcji patrz dalej.

    W kocu, sekcja kodu uytkownika jest zwyczajnie kopiowana do lex.yy.c
    (bez dokonywania w niej zmian).  Jest  to  uywane  do  funkcji
    pomocniczych, ktore wolaj lub s wolane przez skaner. Obecno tej sekcji
    jest opcjonalna; jeli nie istnieje, to ostatni %% pliku wejciowego moe
    by pominity.

    Jeli  w  sekcjach  definicji  lub regul znajduje si jaki wcity
    (indentowany) tekst lub tekst ujty w %{ i %}, to jest on kopiowany
    doslownie na wyjcie (po usuniciu %{}).  Znaki %{} musz pojawi si
    samodzielnie w liniach bez wci.

    W sekcji regul, tekst wcity lub tekst %{}, znajdujcy si przed pierwsz
    regul moe sluy deklarowaniu zmiennych lokalnych dla procedury skanujcej
    oraz (po deklaracjach) kodu, ktory ma by wywolywany  za  kadym
    uruchomieniem procedury skanujcej. Pozostale przypadki wcitego tekstu
    lub tekstu %{} sekcji regul s nadal kopiowane na wyjcie, lecz ich
    znaczenie  nie jest dokladnie zdefiniowane i mog spowodowa bldy
    kompilacji (wlaciwo ta jest obecna dla zgodnoci z POSIX; zobacz niej
    inne tego typu wlaciwoci).

    W sekcji definicji na wyjcie kopiowane s rownie nie-wcite bloki
    komentarza, ujte midzy znaki "/*" i "*/".

WZORCE

    Wzorce wejciowe s pisane z uyciem rozszerzonego  zestawu  wyrae
    regularnych. S to:

      x     dopasowuje znak 'x'
      .     dowolny znak poza now lini
      [xyz]   "klasa znakow"; w tym przypadku wzorzec odpowiada
            zarowno 'x', 'y' jak i 'z'
      [abj-oZ]  "klasa znakow" z zakresem; odpowiada ona
            'a', 'b', dowolnej literze od 'j' do 'o' oraz 'Z'
      [^A-Z]   zanegowana "klasa znakow" tj. dowolny znak poza
            wymienionymi w klasie. W tym wypadku dowolny znak oprocz
         duych liter
      [^A-Z\n] dowolny znak oprocz duych liter lub nowej linii
      r*     zero lub wicej r'ow, gdzie r jest wyraeniem regularnym
      r+     jeden lub wicej r'ow
      r?     zero lub jeden r (tj. "opcjonalny r")
      r{2,5}   od dwu do piciu r
      r{2,}   dwa lub wicej r
      r{4}    dokladnie 4 r
      {nazwa}  rozwinicie definicji "nazwa" (patrz wyej)
      "[xyz]\"foo"
           lacuch literalny: [xyz]"foo
      \X    Jeli X to 'a', 'b', 'f', 'n', 'r', 't' lub 'v',
         to nastpuje interpretacja ANSI-C \x. W przeciwnym
         wypadku uywany jest literalny 'X' (uywane do cytowania
         operatorow--np. '*').
      \0    znak NUL (kod ASCII 0)
      \123   znak o wartoci osemkowej 123
      \x2a   znak o wartoci szesnastkowej 2a
      (r)    dopasuj r; nawiasy s uywane do przeciania priorytetow
           (patrz niej)

      rs     wyraenie regularne r, za ktorym nastpuje wyraenie
         regularne s; nazywa si to "lczeniem"

      r|s    r lub s

      r/s    r, lecz tylko jeli za nim nastpuje s. Tekst dopasowywany
         przez s jest zalczany do okrelania czy ta regula miala
         "najdlusze dopasowanie", lecz potem jest zwracany do
         wejcia przed wykonaniem akcji. Tak wic akcja widzi tylko
         tekst dopasowany przez r. Ten rodzaj wzorca jest nazywany
         "doklejonym kontekstem". (Istniej pewne kombinacje r/s,
         ktorych flex nie potrafi wlaciwie dopasowa; zobacz uwagi
         w dalszej sekcji Niedostatki / Bldy w okolicach
         "niebezpiecznego kontekstu doklejonego".)
      ^r     r, lecz tylko na pocztku linii (tj. zaraz po rozpoczciu
         skanowania, lub po wyskanowaniu nowej linii).
      r$     r, lecz tylko na kocu linii (tj. tu przed now lini).
         Rownowane "r/\n".

          Zauwa, e notacja nowej linii fleksa jest dokladnie tym,
          co bylo uywane jako '\n' przez kompilator C, uyty do
          kompilacji fleksa; w praktyce na niektorych systemach DOS
          musisz wyfiltrowa \r lub jawnie uywa r/\r\n zamiast
          "r$".

      <s>r    r, lecz tylko dla warunku pocztkowego s (zobacz niej
         dyskusj o warunkach pocztkowych)
      <s1,s2,s3>r
           to samo, lecz jeli dowolny z warunkow pocztkowych s1,
            s2 lub s3
      <*>r    r w dowolnym warunku pocztkowym, nawet wykluczajcym

      <<EOF>>  koniec pliku
      <s1,s2><<EOF>>
           koniec pliku w warunkach pocztkowych s1 lub s2

    Zauwa, e w obrbie klasy znakow wszystkie operatory wyrae regularnych
    trac swoje znaczenie specjalne (nie liczc cytowania '\', znakow klasy
    '-', ']' oraz '^' na pocztku klasy).

    Wymienione  wyej  wyraenia  regularne  s  pogrupowane  zgodnie z
    priorytetami, liczc od najwyszego do najniszego (z gory na dol). Te,
    ktore zgrupowano razem maj jednakowy priorytet. Na przyklad,

      foo|bar*

    jest rownowane

      (foo)|(ba(r*))

    poniewa operator '*' ma wyszy priorytet ni lczenie, a lczenie ma wyszy
    priorytet ni alternatywa ('|'). Wzorzec ten pasuje wic albo do lacucha
    "foo" albo do "ba", po ktorym moe nastpi zero lub wicej r. W celu
    dopasowania "foo" lub zero lub wicej "bar"'ow, uyj:

      foo|(bar)*

    a eby dopasowa zero lub wicej "foo"-lub-"bar"'ow:

      (foo|bar)*

    Poza znakami i zakresami znakow, klasy znakow mog te zawiera specjalne
    wyraenia.  Wyraenia te s ujmowane w ograniczniki [: i :] (ktore musz
    dodatkowo pojawia si wewntrz '[' i ']' klasy znakow; inne elementy w
    klasie znakow te mog si pojawi). Prawidlowymi wyraeniami s:

      [:alnum:] [:alpha:] [:blank:]
      [:cntrl:] [:digit:] [:graph:]
      [:lower:] [:print:] [:punct:]
      [:space:] [:upper:] [:xdigit:]

    Wyraenia  te  oznaczaj  zestaw  znakow,  odpowiadajcy rownowanemu
    standardowi funkcji isXXX jzyka C. Przykladowo [:alnum:] oznacza
    wszystkie znaki, dla ktorych isalnum(3) zwraca prawd - tj. wszelkie
    znaki alfabetyczne lub numeryczne.  Niektore systemy nie udostpniaj
    isblank(3). Flex definiuje [:blank:] jako spacj lub tabulacj.

    Na przyklad nastpujce klasy s sobie rownowane:

      [[:alnum:]]
      [[:alpha:][:digit:]
      [[:alpha:]0-9]
      [a-zA-Z0-9]

    Jeli twoj skaner jest niewraliwy na wielko znakow (flaga (flaga -i), to
    [:upper:] i [:lower:] s rownowane [:alpha:].

    Troch uwag o wzorcach:

    -   Zanegowana klasa znakow, taka jak wyej wymienione przykladowe
       "[^A-Z]" bdzie pasowa do nowej linii, chyba e "\n" (lub
       rownowana sekwencja specjalna) jest jednym z jawnie obecnych w
       klasie  znakow  (np.  "[^A-Z\n]").  Odbiega to od sposobu
       traktowania zanegowanych klas znakow przez  inne  narzdzia
       operujce na wyraeniach regularnych, lecz niestety niespojno jest
       ugruntowana historycznie. Dopasowywanie nowej linii oznacza, e
       wzorzec w rodzaju [^"]* moe dopasowa si do calego wejcia, chyba
       e istnieje w nim drugi cudzyslow.

    -   Regula moe mie najwyej jedn instancj dowizanego kontekstu
       (operatory '/' lub '$'). Wzorce warunku pocztkowego '^' oraz
       "<<EOF>>" mog pojawi si tylko na pocztku wzorca i dodatkowo,
       podobnie jak '/' i '$', nie mog by grupowane w nawiasy. Znak
       '^', ktory nie pojawia si na pocztku reguly, lub '$', nie
       znajdujcy si na kocu traci swoje specjalne znaczenie.

       Nastpujce wzorce s niedozwolone:

         foo/bar$
         <sc1>foo<sc2>bar

       Zauwa, e pierwszy z nich moe by zapisany jako "foo/bar\n".

       Nastpujce wzorce powoduj, e '$' lub '^' s traktowane jak zwykle
       znaki:

         foo|(bar$)
         foo|^bar

       Jeli oczekiwan wartoci jest "foo" lub "bar-z-now-lini", to uy
       mona nastpujcego wzorca (akcja specjalna | jest wyjaniona niej):

         foo   |
         bar$   /* tu rozpoczyna si akcja */

       Podobna sztuczka powinna zadziala dla dopasowywania foo lub bar-
       na-pocztku-linii.

JAK DOPASOWYWANE JEST WEJCIE

    Po uruchomieniu skanera, analizuje on swoje wejcie w poszukiwaniu
    lacuchow odpowiadajcych ktoremu z jego wzorcow. Jeli znajdzie wicej ni
    jeden pasujcy wzorzec, wybiera ten, ktory pasuje do najwikszej iloci
    tekstu (w regulach z dowizanym kontekstem oznacza to te dlugo czci
    dowizanej, mimo faktu, e zostanie ona zwrocona na wejcie. Jeli znajdzie
    dwa lub wicej dopasowa o tej samej dlugoci, to wybierana jest pierwsza
    regula.

    Po okreleniu dopasowania, tekst dopasowania (zwany dalej tokenem) jest
    udostpniany we wskanikowej zmiennej globalnej yytext, a jego dlugo w
    globalnej zmiennej calkowitej yyleng. Wykonywana jest te odpowiadajca
    wzorcowi  akcja (szczegolowy opis akcji jest dalej), a nastpnie
    pozostala cz wejcia jest dopasowywana do kolejnego wzorca.

    Jeli dopasowanie nie zostanie znalezione, wykonana zostanie regu/la
    domylna: nastpny znak wejcia jest uwaany za dopasowany i kopiowany na
    stdout. Tak wic najprostszym poprawnym plikiem wejciowym fleksa jest:

      %%

    Generuje to skaner, ktory po prostu kopiuje swoje wejcie (jeden znak
    naraz) na wyjcie.

    Zauwa, e yytext moe by definiowane na dwa sposoby: jako wskanik do
    znakow lub jako tablica znakow.  Uywanie konkretnej definicji mona
    kontrolowa, wlczajc do pliku wejciowego w pierwszej sekcji specjalne
    dyrektywy %pointer lub %array.  Domylnie uywana  jest  dyrektywa
    %pointer, chyba e uywa si opcji -l zgodnoci z leksem i wtedy yytext
    staje si tablic. Korzyci z uywania %pointer jest zwikszenie szybkoci
    skanowania i zlikwidowanie przepelnie bufora przy dopasowywaniu duych
    tokenow (chyba e zabraknie pamici dynamicznej). Wad jest ograniczenie
    sposobu modyfikowania przez akcje zmiennej yytext (zobacz nastpn sekcj)
    i to, e wywolania funkcji unput() niszcz aktualn zawarto yytext, co moe
    przyprawia o bol glowy podczas portowania skanerow midzy ronymi
    wersjami lex.

    Zalet %array jest moliwo modyfikowania yytext i to, e wolanie unput()
    nie  niszczy  yytext.  Poza tym, istniejce programy lex czasami
    zewntrznie zagldaj do yytext przy uyciu deklaracji w postaci:
      extern char yytext[];
    Definicja ta jest bldna przy uyciu z %pointer, lecz prawidlowa dla
    %array.

    %array definiuje yytext jako tablic YYLMAX znakow, co domylnie jest do
    du wartoci. Moesz zmienia rozmiar przez proste #definiowanie YYLMAX na
    inn warto w pierwszej sekcji wejciowego pliku fleksa. Jak wspomniano
    wyej, dla %pointer yytext wzrasta dynamicznie, by przechowywa due
    tokeny. Chocia oznacza to, e skaner %pointer moe zbiera due tokeny (jak
    np. cale bloki komentarzy), to zakop sobie w pamici, e za kadym razem
    gdy skaner zmienia rozmiar yytext to musi rownie reskanowa caly token
    od pocztku, wic moe si to okaza powolne. yytext w chwili obecnej nie
    zwiksza dynamicznie rozmiaru jeli wywolanie unput() powoduje wepchnicie
    z powrotem zbyt duego bloku tekstu. Zamiast tego pojawia si bld
    wykonania.

    Zauwa te, e postaci %array nie mona uywa z klasami skanerow C++ (zobacz
    opcj c++ poniej).

AKCJE

    Kady wzorzec reguly ma odpowiadajc mu akcj, ktora moe by dowoln
    instrukcj jzyka C. Wzorzec koczy si na pierwszym niecytowanym znaku
    bialej spacji; reszta linijki jest akcj. Jeli akcja jest pusta, to
    token wejciowy jest zwyczajnie odrzucany. Na przyklad oto program,
    kasujcy wszystkie pojawienia lacucha "wytnij mnie":

      %%
      "wytnij mnie"

    (Wszystkie pozostale znaki wejcia zostan skopiowane na wyjcie, gdy
    dopasuj si do reguly domylnej.)

    Oto program, ktory kompresuje wielokrotne spacje i tabulacje do
    pojedynczej spacji. Program wycina te wszystkie biale spacje z koca
    linii:

      %%
      [ \t]+    putchar( ' ' );
      [ \t]+$    /* ignoruj ten token */

    Jeli akcja zawiera znak '{', to rozciga si ona a do zamykajcego '}',
    nawet na przestrzeni wielu linii. flex ma pewne wiadomoci o lacuchach
    C i komentarzach, wic nie zostanie oglupione przez klamry, ktore mog si
    w nich znajdowa. Poza tym dozwolone s te akcje, ktore zaczynaj si od %{
    i zawieraj tekst akcji a do nastpnego %} (niezalenie od zwyczajnych
    klamer wewntrz akcji).

    Akcja skladajca si wylcznie z pionowej kreski ('|') oznacza "taka sama,
    jak akcja nastpnej reguly". Dla zobrazowania patrz niej.

    Akcje mog zawiera kod C, wlczajc w to instrukcje return, przeznaczone
    do zwracania wartoci do procedury, ktora wywolala yylex(). Przy kadym
    wywolaniu yylex() kontynuuje przetwarzanie tokenow od miejsca, w ktorym
    ostatnio przerwal a do osignicia koca pliku lub wywolania return.

    Akcje mog spokojnie modyfikowa zmienn yytext; nie mog jej jednak wydlua
    (dodawanie  znakow do jej koca nadpisze dalsze znaki strumienia
    wejciowego). Odmiennie jest natomiast przy uywaniu %array (patrz wyej);
    wtedy yytext mona spokojnie modyfikowa w dowolny sposob.

    Podobnie do powyszej zmiennej, mona spokojnie modyfikowa yyleng, lecz
    naley uwaa by nie robi tego jeli akcja uywa yymore() (patrz niej).

    Istnieje wiele dyrektyw specjalnych, ktore mona zawrze w akcji:

    -   ECHO kopiuje wejcie yytext na wyjcie skanera.

    -   BEGIN z doklejon nazw warunku pocztkowego umieszcza skaner w
       odpowiednim warunku pocztkowym (patrz niej).

    -   REJECT Kieruje skaner na dzialanie w "drugiej najlepszej"
       regule, ktora zostala dopasowana do wzorca wejciowego (lub
       prefiksu wejcia). Regula jest wybierana wedlug zasad opisanych w
       "Jak dopasowywane jest wejcie", po czym nastpuje odpowiednie
       ustawienie yytext oraz yyleng. Moe to by albo ta regula, ktora
       dopasowala si do takiej samej iloci tekstu, jak poprzednia, lecz
       wystpila poniej w pliku wejciowym fleksa, albo taka, ktora
       dopasowala si do mniejszej iloci tekstu. Na przyklad, nastpujcy
       przyklad bdzie liczyl slowa wejciowe i wolal funkcj special()
       dla kadego "frob":

             int word_count = 0;
         %%

         frob    special(); REJECT;
         [^ \t\n]+  ++word_count;

       Bez dyrektywy REJECT, slowa "frob" wejcia nie bylyby zliczane
       jako slowa, gdy skaner normalnie wykonuje tylko jedn akcj na
       token. Dozwolonych jest wiele komend REJECT, z ktorych kada
       wyszukuje najbardziej pasujcego nastpc. Na przyklad poniszy
       skaner skanujc token "abcd" zapisze na wyjciu "abcdabcaba":

         %%
         a    |
         ab    |
         abc   |
         abcd   ECHO; REJECT;
         .|\n   /* zjedz nietrafione znaki */

       (Pierwsze trzy reguly maj wspoln akcj z czwart, gdy uywaj akcji
       specjalnej '|'.) REJECT jest do kosztown wlaciwoci jeli chodzi
       o wydajno skanera; jeli jest uywane w ktorej z akcji skanera, to
       spowolni wszystkie dopasowania skanera. Co wicej, REJECT nie moe
       by uywany z opcjami -Cf i -CF (zobacz niej).

       Zauwa te, e, w przeciwiestwie do innych akcji specjalnych,
       REJECT jest odga/lzieniem; kod akcji wystpujcy bezporednio po nim
       nie zostanie wykonany.

    -   yymore() mowi skanerowi, e przy nastpnym dopasowaniu reguly,
       odpowiadajcy token powinien by doklejony do biecej wartoci
       yytext.  Na przyklad, przy wejciu  "mega-kludge",  poniszy
       przyklad na wyjciu wypisze "mega-mega-kludge":

         %%
         mega-  ECHO; yymore();
         kludge  ECHO;

       Pierwsze "mega-" jest dopasowane i wydrukowane na wyjcie.
       Nastpnie dopasowane jest "kludge", lecz poprzednie "mega-" wci
       znajduje si na pocztku yytext i komenda ECHO dla "kludge"
       wydrukuje w rzeczywistoci "mega-kludge".

    Dwie uwagi na temat yymore(). Po pierwsze, yymore() zaley od wartoci
    yyleng, odzwierciedlajcej rozmiar biecego tokenu. Zatem jeli uywasz
    yymore(), nie modyfikuj tej zmiennej. Po drugie, obecno yymore() w
    akcji  skanera wplywa na pewne pogorszenie wydajnoci w szybkoci
    dokonywania przez skaner dopasowa.

    -   yyless(n) zwraca wszystkie poza pierwszymi n znakami biecego
       tokenu z powrotem do strumienia wejciowego, skd zostan one
       powtornie przeskanowane przy dopasowywaniu nastpnego wzorca.
       yytext i yyleng s odpowiednio dostrajane (tj. yyleng bdzie
       teraz rowne n). Na przyklad, przy wejciu "foobar", nastpujcy
       kod wypisze "foobarbar":

         %%
         foobar  ECHO; yyless(3);
         [a-z]+  ECHO;

       Podanie yyless argumentu zerowego powoduje reskanowanie calego
       obecnego lacucha wejciowego. O ile nie  zmienisz  sposobu
       kolejnego przetwarzania przez skaner wejcia (przy uyciu np.
       BEGIN), spowoduje to nieskoczon ptl.

    Zwro uwag, e yyless jest makrem i moe by uywane tylko z pliku
    wejciowego fleksa, a nie z innych plikow rodlowych.

    -   unput(c) wstawia znak c z powrotem do strumienia wejciowego.
       Bdzie to nastpny skanowany znak. Ponisza akcja pobierze biecy
       token i spowoduje, e zostanie reskanowany po ujciu w nawiasy.

         {
         int i;
         /* Kopiuj yytext, gdy unput() niszczy jego zawarto */
         char *yycopy = strdup( yytext );
         unput( ')' );
         for ( i = yyleng - 1; i >= 0; --i )
           unput( yycopy[i] );
         unput( '(' );
         free( yycopy );
         }

       Zwro uwag, e skoro kady unput() wstawia dany znak na pocztek
       strumienia, to wstawianie znakow musi odbywa si tylem-na-przod.

    Wanym potencjalnym problemem uywania unput() jest fakt, e jeli uywasz
    dyrektywy %pointer (domylne), wywolanie unput() niszczy zawarto yytext,
    poczynajc od znaku najbardziej z prawej, idc w lewo za  kadym
    wywolaniem.  Jeli potrzebujesz zachowa warto yytext po uyciu tej
    funkcji, (jak w powyszym przykladzie), musisz skopiowa jej zawarto
    gdzie indziej lub zbudowa skaner z uyciem %array.

    Na koniec, zauwa te, e nie moesz wstawia tak znakow EOF. Nie mona t
    metod zaznacza koca pliku w strumieniu.

    -   input() odczytuje nastpny znak ze strumienia wejciowego. Na
       przyklad, ponisze jest jednym ze sposobow poerania komentarzy
       jzyka C:

         %%
         "/*"    {
               register int c;

               for ( ; ; )
                 {
                 while ( (c = input()) != '*' &&
                     c != EOF )
                   ;  /* zeryj tekst komentarza */

                 if ( c == '*' )
                   {
                   while ( (c = input()) == '*' )
                     ;
                   if ( c == '/' )
                     break;  /* znalazlem koniec */
                   }

                 if ( c == EOF )
                   {
                   error( "EOF w komentarzu" );
                   break;
                   }
                 }
               }

       (Zauwa, e jeli skaner jest skompilowany z uyciem C++, to input()
       nazywa si yyinput().  Jest tak w celu zapobieenia zderzeniu
       nazwy ze strumieniem C++ poprzez nazw input.)

    -   YY_FLUSH_BUFFER wypronia wewntrzny bufor skanera. Przy nastpnym
       razie gdy skaner bdzie dopasowywal si do tokenu, najpierw
       napelni na nowo bufor z uyciem YY_INPUT (zobacz niej Generowany
       Skaner). Akcja ta jest szczegolnym przypadkiem bardziej ogolnej
       funkcji yy_flush_buffer(), opisanej niej w sekcji Wielokrotne
       Bufory Wejciowe.

    -   yyterminate() moe by uywane zamiast instrukcji return akcji.
       Koczy dzialanie skanera i zwraca 0 do wywolujcego skaner,
       wskazujc, e "wszystko zrobione". Domylnie, yyterminate() jest
       wywolywane rownie po napotkaniu koca pliku. Jest to makro i moe
       by redefiniowane.

GENEROWANY SKANER

    Wynikiem dzialania fleksa jest plik lex.yy.c, zawierajcy procedur
    skanujc yylex() oraz zestaw tablic,  uywanych  przez  niego  do
    dopasowywania tokenow i par procedur i makr. Domylnie yylex() jest
    deklarowany jako

      int yylex()
        {
        ... tu rone definicje i akcje ...
        }

    (Jeli twoje rodowisko obsluguje prototypy funkcji, to bdzie to "int
    yylex( void )".) Definicj t mona zmieni definiujc makro "YY_DECL". Na
    przyklad

      #define YY_DECL float lexscan( a, b ) float a, b;

    informuje fleksa, by nada procedurze skanujcej nazw lexscan i e
    procedura ta ma zwraca typ float i pobiera dwa argumenty (te typu
    float). Zwro uwag, e jeli podajesz argumenty procedurze skanujcej,
    uywajc deklaracji w niezaprototypowanym stylu K&R, musisz zakoczy
    definicj rednikiem (;).

    Przy kadym wywolaniu yylex(), nastpuje skanowanie tokenow z globalnego
    pliku wejciowego yyin (ktory domylnie wskazuje na stdin). Wczytywanie
    trwa a do osignicia koca pliku, lub a do napotkania w ktorej z akcji
    instrukcji return.

    Jeli skaner osiga koniec pliku, to kolejne wywolania s niezdefiniowane.
    Sposobem na skorygowanie tego jest przekierowanie yyin na nowy plik
    wejciowy (w tym wypadku skanowanie nastpuje z nowego pliku) lub
    wywolanie yyrestart(). yyrestart() pobiera jeden argument: wskanik
    FILE * (ktory moe by nil, jeli ustawile YY_INPUT na skanowanie ze rodla
    innego ni yyin), i inicjalizuje yyin na pocztek tego pliku. W zasadzie
    nie ma ronicy midzy zwyklym przypisaniem yyin do nowego pliku i uyciem
    yyrestart(); Procedura ta jest dostpna z uwagi na kompatybilno z
    poprzednimi wersjami flex, a take dlatego, e moe by uywana do
    przelczania plikow wejciowych w rodku skanowania. Moe by te uywana do
    porzucania biecego bufora wejciowego poprzez wywolanie z argumentem
    yyin; lepszym rozwizaniem jest jednak uycie YY_FLUSH_BUFFER (patrz
    wyej).  Zauwa, e yyrestart() nie resetuje warunku pocztkowego na
    INITIAL (zobacz niej Warunki Pocztkowe).

    Jeli yylex() koczy skanowanie z powodu wywolania instrukcji return w
    jednej z akcji, skaner moe by wolany ponownie i wznowi dzialanie tam,
    gdzie skoczyl.

    Domylnie (i dla celow wydajnoci) skaner zamiast pojedynczych getc()
    wykonuje odczyty blokowe z yyin.  Sposob pobierania wejcia moe by
    kontrolowany przez definiowanie makra YY_INPUT.  Sekwencja wywolujca
    YY_INPUT  to "YY_INPUT(buf,wynik,max_rozmiar)".  Jej wynikiem jest
    umieszczenie co najwyej max_rozmiar znakow w tablicy znakowej buf i
    zwrocenie w zmiennej calkowitej wynik albo liczby wczytanych znakow
    albo stalej YY_NULL (0 w systemach uniksowych), okrelajcej EOF.
    Domylnie, YY_INPUT czyta z globalnego wskanika "yyin".

    Przykladowa definicja YY_INPUT (w sekcji definicji pliku wejciowego):

      %{
      #define YY_INPUT(buf,wynik,max_rozmiar) \
        { \
        int c = getchar(); \
        wynik = (c == EOF) ? YY_NULL : (buf[0] = c, 1); \
        }
      %}

    Definicja ta zmieni przetwarzanie wejcia tak, by naraz pojawial si
    tylko jeden znak.

    W momencie, gdy skaner uzyska od YY_INPUT warunek koca pliku, to wola
    funkcj yywrap().  Jeli yywrap() zwroci zero, to zaklada, e funkcja
    poszla dalej i skonfigurowala yyin do wskazywania na nowy plik, a
    skanowanie trwa dalej. Jeli zwroci warto niezerow, skaner koczy
    dzialanie, zwracajc 0 do funkcji wywolujcej.  Zauwa, e w kadym
    przypadku warunek pocztkowy pozostaje niezmieniony; nie przechodzi on w
    INITIAL.

    Jeli nie chcesz podawa wlasnej wersji yywrap(), to musisz albo uy opcji
    %option noyywrap (wtedy skaner zachowuje si, jakby yywrap() zwracalo
    1), albo konsolidowa z -lfl, uzyskujc tak domyln wersj funkcji, zawsze
    zwracajcej 1.

    Do skanowania z buforow pamiciowych (a nie z plikow) przeznaczone s
    trzy   procedury:   yy_scan_string(),   yy_scan_bytes()   oraz
    yy_scan_buffer().  Zobacz niej dyskusj w sekcji Wielokrotne Bufory
    Wejciowe.

    Swoje wyjcie ECHO skaner zapisuje do globalnego strumienia yyout
    (domylnie stdout), ktory mona przedefiniowa dziki zwyklemu przypisaniu
    tej zmiennej do innego wskanika FILE.

WARUNKI POCZTKOWE

    flex daje mechanizm warunkowej aktywacji regul. Reguly rozpoczynajce si
    od "<sc>" wlcz si tylko jeli skaner znajduje si w warunku pocztkowym
    "sc". Na przyklad,

      <STRING>[^"]*    { /* zjedz cialo lacucha ... */
            ...
            }

    bdzie aktywne tylko jeli skaner jest w warunku pocztkowym "STRING", a

      <INITIAL,STRING,QUOTE>\.    { /* obslu cytowanie ... */
            ...
            }

    bdzie aktywne tylko jeli obecnym warunkiem pocztkowym jest albo
    "INITIAL", albo "STRING" albo "QUOTE".

    Warunki pocztkowe s deklarowane w sekcji definicji wejcia przy uyciu
    niewcitych linii, zaczynajcych si od %s lub %x, za ktorymi nastpuje
    lista nazw.  Pierwsza posta deklaruje w/lczajce warunki pocztkowe, a
    druga wykluczajce. Warunek pocztkowy wlcza si przy uyciu akcji BEGIN.
    Reguly uywajce danego warunku pocztkowego bd aktywne a do wywolania
    nastpnej akcji BEGIN. Jeli warunek pocztkowy jest w/lczajcy , to reguly
    bez warunkow pocztkowych bd rownie aktywne. Jeli jest wykluczajcy, to
    wykonywane bd tylko reguly odpowiadajce warunkowi pocztkowemu.  Zestaw
    regul opierajcych si na tym samym wykluczajcym warunku pocztkowym,
    opisuje skaner, ktory jest niezaleny od wszelkich innych regul wejcia
    fleksa.  Z uwagi na to, warunki wykluczajce ulatwiaj tworzenie "mini-
    skanerow", ktore skanuj czci wejcia, odmienne syntaktycznie od reszty
    (np. komentarze).

    W rozronieniu warunkow wlczajcych i wykluczajcych istnieje wci pewna
    niejasno: oto przyklad, ilustrujcy ich powizanie. Zestaw regul:

      %s przyklad
      %%

      <przyklad>foo rob_cos();

      bar      cos_innego();

    jest rownowany

      %x przyklad
      %%

      <przyklad>foo  rob_cos();

      <INITIAL,przyklad>bar  cos_innego();

    Bez uycia kwalifikatora <INITIAL,przyklad>, wzorzec bar w drugim
    przykladzie nie bylby aktywny (tj. nie dopasowalby si) w warunku
    pocztkowym przyklad.  Jeli uylibymy do kwalifikowania bar  tylko
    <przyklad>, to byloby aktywny tylko w warunku pocztkowym przyklad, ale
    nie w INITIAL, podczas gdy w pierwszym przykladzie jest aktywny w
    obydwu, gdy warunek pocztkowy przyklad jest w nim w/lczajcy (%s).

    Zauwa te, e specjalny specyfikator <*> pasuje do dowolnego warunku
    pocztkowego. Tak wic, powysze mona zapisa rownie nastpujco:

      %x przyklad
      %%

      <przyklad>foo  rob_cos();

      <*>bar  cos_innego();

    Regula domylna (wykonywania ECHO na kadym niedopasowanym  znaku)
    pozostaje aktywna w warunkach pocztkowych. Jest to w sumie rownowane:

      <*>.|\n   ECHO;

    BEGIN(0) zwraca do stanu oryginalnego, w ktorym aktywne s tylko reguly
    bez warunku pocztkowego. Stan ten jest oznaczany jako warunek pocztkowy
    "INITIAL", wic mona go ustawi rownie poprzez BEGIN(INITIAL). (Nawiasy
    wokol nazwy warunku pocztkowego nie s wymagane, lecz s w dobrym tonie.)

    Akcje BEGIN mog by podawane jako kod wcity na pocztku sekcji regul. Na
    przyklad, nastpujcy kod spowoduje, e skaner wejdzie w warunek pocztkowy
    "SPECIAL" za kadym razem, gdy wywolane zostanie yylex() a zmienna
    globalna enter_special bdzie ustawiona na prawd:

          int enter_special;

      %x SPECIAL
      %%
          if ( enter_special )
            BEGIN(SPECIAL);

      <SPECIAL>blahblahblah
      ...i kolejne ruguly...

    Dla zilustrowania wykorzystania warunkow pocztkowych, oto skaner, ktory
    daje dwie rone interpretacje lacucha "123.456".  Domylnie  bdzie
    traktowal go jako 3 elementy, liczb calkowit 123, kropk i liczb
    calkowit "456". Jeli jednak lacuch zostanie poprzedzony lini z napisem
    "expect-floats",  to  bdzie go traktowal jako pojedynczy element
    zmiennoprzecinkowy (123.456).

      %{
      #include <math.h>
      %}
      %s expect

      %%
      expect-floats    BEGIN(expect);

      <expect>[0-9]+"."[0-9]+   {
            printf( "znalazlem zmiennoprzecinkow, = %f\n",
                atof( yytext ) );
            }
      <expect>\n      {
            /* jest to koniec linii, wic
            * potrzebujemy kolejnego "expect-number"
            * przed rozpoznawaniem dalszych liczb
            */
            BEGIN(INITIAL);
            }

      [0-9]+   {
            printf( "znalazlem calkowit, = %d\n",
                atoi( yytext ) );
            }

      "."     printf( "znalazlem kropk\n" );

    Oto skaner, ktory rozpoznaje komentarze C podczas zliczania linii.

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*    /* zjedz wszystko, co nie jest '*'   */
      <comment>"*"+[^*/\n]*  /* zjedz '*'-ki, po ktorych nie ma '/' */
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Skaner ten moe mie problemy z dopasowaniem maksymalnej iloci tekstu w
    kadej  z regul. Ogolnie, przy pisaniu szybkich skanerow, probuj
    dopasowywa w kadej regule tyle, ile si da.

    Zauwa, e nazwy warunkow pocztkowych s  tak  naprawd  wartociami
    calkowitymi i mog by tak przechowywane. Tak wic powysze mona rozwin w
    nastpujcym stylu:

      %x comment foo
      %%
          int line_num = 1;
          int comment_caller;

      "/*"     {
            comment_caller = INITIAL;
            BEGIN(comment);
            }

      ...

      <foo>"/*"  {
            comment_caller = foo;
            BEGIN(comment);
            }

      <comment>[^*\n]*    /* zjedz wszystko co nie jest '*'  */
      <comment>"*"+[^*/\n]*  /* zjedz '*', po ktorych nie ma '/' */
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(comment_caller);

    Co wicej, moesz mie dostp do biecego warunku pocztkowego poprzez makro
    YY_START (o wartoci calkowitej). Na przyklad, powysze przypisania do
    comment_caller mona by zapisa jako

      comment_caller = YY_START;

    Flex jako alias do YY_START daje YYSTATE (gdy jest to nazwa, uywana
    przez AT&T lex).

    Zauwa, e warunki pocztkowe nie maj wlasnej przestrzeni nazw; %s i %x-y
    deklaruj nazwy podobnie jak #define.

    Na deser, oto przyklad dopasowywania cytowanych w stylu C napisow przy
    uyciu  wykluczajcych  warunkow pocztkowych, wlcznie z rozwijanymi
    sekwencjami specjalnymi (lecz bez sprawdzania czy lacuch nie jest za
    dlugi):

      %x str

      %%
          char string_buf[MAX_STR_CONST];
          char *string_buf_ptr;

      \"   string_buf_ptr = string_buf; BEGIN(str);

      <str>\"    { /* zobaczylem zamykajcy cytat - gotowe */
          BEGIN(INITIAL);
          *string_buf_ptr = '\0';
          /* zwro typ i warto tokenu stalej lacuchowej do
          * analizatora
          */
          }

      <str>\n    {
          /* bld - niezakoczona stala lacuchowa */
          /* generuj komunikat o bldzie */
          }

      <str>\\[0-7]{1,3} {
          /* osemkowa sekwencja specjalna */
          int result;

          (void) sscanf( yytext + 1, "%o", &result );

          if ( result > 0xff )
              /* bld, stala poza zakresem */

          *string_buf_ptr++ = result;
          }

      <str>\\[0-9]+ {
          /* generuj bld - zla sekwencja specjalna; co jak
          * '\48' lub '\0777777'
          */
          }

      <str>\\n *string_buf_ptr++ = '\n';
      <str>\\t *string_buf_ptr++ = '\t';
      <str>\\r *string_buf_ptr++ = '\r';
      <str>\\b *string_buf_ptr++ = '\b';
      <str>\\f *string_buf_ptr++ = '\f';

      <str>\\(.|\n) *string_buf_ptr++ = yytext[1];

      <str>[^\\\n\"]+    {
          char *yptr = yytext;

          while ( *yptr )
              *string_buf_ptr++ = *yptr++;
          }

    Czsto, np. w niektorych przykladach powyej mona skoczy piszc grup
    regul, rozpoczynajcych si od tych samych warunkow pocztkowych. Flex
    ulatwia calo wprowadzajc pojcie zakresu warunku pocztkowego. Zakres
    rozpoczyna si od:

      <SCs>{

    gdzie SCs jest list jednego lub wicej warunkow pocztkowych. Wewntrz
    zakresu  warunku  pocztkowego  kada  regula dostaje automatycznie
    przedrostek <SCs> a do napotkania '}', ktory odpowiada startowemu '{'.
    W ten sposob na przyklad

      <ESC>{
        "\\n"  return '\n';
        "\\r"  return '\r';
        "\\f"  return '\f';
        "\\0"  return '\0';
      }

    jest rownowane:

      <ESC>"\\n" return '\n';
      <ESC>"\\r" return '\r';
      <ESC>"\\f" return '\f';
      <ESC>"\\0" return '\0';

    Zakresy warunkow pocztkowych mog by zagniedane.

    Do obslugi stosow warunkow pocztkowych s przeznaczone trzy procedury:

    void yy_push_state(int new_state)
       wrzuca biecy warunek pocztkowy na stos warunkow pocztkowych i
       przelcza si w stan new_state, zupelnie jak po uyciu BEGIN
       new_state (pamitaj, e nazwy warunkow pocztkowych s rownie
       liczbami calkowitymi).

    void yy_pop_state()
       zdejmuje warto ze stosu i przelcza si na ni przez BEGIN.

    int yy_top_state()
       zwraca wierzcholek stosu bez zmiany zawartoci stosu.

    Stos warunkow pocztkowych ronie dynamicznie i nie ma adnych wbudowanych
    ogranicze. Po wyczerpaniu pamici, wykonywanie programu jest przerywane.

    Aby korzysta ze stosow warunkow pocztkowych, skaner musi zawiera
    dyrektyw %option stack (zobacz niej rozdzial Opcje).

WIELOKROTNE BUFORY WEJCIOWE

    Niektore skanery (te, obslugujce pliki dolczane "include") wymagaj
    odczytu z wielu strumieni wejciowych. Poniewa skanery flex wykonuj
    sporo buforowania, nie mona jednoznacznie  zdecydowa  skd  bdzie
    wykonywany nastpny odczyt przez proste napisanie YY_INPUT, ktore jest
    wraliwe na kontekst skanowania. YY_INPUT wywolywane jest tylko gdy
    skaner osiga koniec swojego bufora, ktory moe by daleko po wyskanowaniu
    instrukcji takiej jak "include", wymagajcej przelczenia rodla wejcia.

    Aby zalatwi niektore z tych problemow, flex daje mechanizm tworzenia i
    przelczania midzy wielokrotnymi buforami wejciowymi. Bufor wejciowy
    jest tworzony z uyciem funkcji

      YY_BUFFER_STATE yy_create_buffer( FILE *file, int size )

    ktora pobiera wskanik FILE i rozmiar size, a nastpnie tworzy bufor
    zwizany z danym plikiem, ktorego wielko (w znakach) jest okrelona
    parametrem rozmiaru.  (w razie wtpliwoci  uyj  YY_BUF_SIZE  jako
    rozmiaru). Funkcja zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE, ktory moe by potem
    przekazywany do innych procedur (zobacz niej). Typ YY_BUFFER_STATE jest
    wskanikiem do struktury struct yy_buffer_state wic mona bezpiecznie
    inicjalizowa zmienne YY_BUFFER_STATE na ((YY_BUFFER_STATE) 0) i odnosi
    si do struktury w celu poprawnego zadeklarowania buforow wejciowych w
    plikach rodlowych innych ni ten od twojego skanera. Zauwa, e wskanik
    FILE w wywolaniu yy_create_buffer jest uywany tylko jako warto yyin
    widzianego przez YY_INPUT; jeli redefiniujesz YY_INPUT tak, eby nie
    uywalo yyin, to moesz spokojnie przekaza tu zerowy wskanik FILE.
    Zadany bufor do skanowania wybiera si za pomoc:

      void yy_switch_to_buffer( YY_BUFFER_STATE new_buffer )

    co przelcza bufor wejciowy skanera tak, e kolejne tokeny bd pochodzily
    z bufora new_buffer.  Zauwa, e yy_switch_to_buffer() moe by uywane
    przez yywrap() do zestawiania ronych rzeczy we wznowionym skanowaniu
    zamiast otwierania nowego pliku i ustawiania na nim yyin. Zauwa te, e
    przelczanie rodel wejciowych przez yy_switch_to_buffer() lub yywrap()
    nie zmienia warunku pocztkowego.

      void yy_delete_buffer( YY_BUFFER_STATE buffer )

    uywane jest do odzyskania miejsca zwizanego z buforem ( buffer moe by
    wartoci nil, ale wtedy funkcja ta nic nie robi.) Mona te czyci biec
    zawarto bufora, stosujc:

      void yy_flush_buffer( YY_BUFFER_STATE buffer )

    Funkcja ta niszczy zawarto bufora, wic przy nastpnej probie dopasowania
    tokenu z bufora, skaner najpierw wypelni bufor na nowo uywajc YY_INPUT.

    yy_new_buffer() jest synonimem yy_create_buffer(), udostpnionym dla
    zgodnoci z C++ narzdziami new i delete, slucymi do tworzenia i
    niszczenia obiektow dynamicznych.

    Na koniec makro YY_CURRENT_BUFFER zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE do
    biecego bufora.

    A oto przyklad uywania tych wlaciwoci w skanerze, rozwijajcym pliki
    zalczane (wlaciwo <<EOF>> jest opisywana niej):

      /* stan "incl" jest uywany do wybierania nazwy zalczanego pliku
      */
      %x incl

      %{
      #define MAX_INCLUDE_DEPTH 10
      YY_BUFFER_STATE include_stack[MAX_INCLUDE_DEPTH];
      int include_stack_ptr = 0;
      %}

      %%
      include       BEGIN(incl);

      [a-z]+       ECHO;
      [^a-z\n]*\n?    ECHO;

      <incl>[ \t]*   /* zjedz bial spacj */
      <incl>[^ \t\n]+  { /* mam nazw pliku zalcznika */
          if ( include_stack_ptr >= MAX_INCLUDE_DEPTH )
            {
            fprintf( stderr, "Zbyt zagniedone zalczniki" );
            exit( 1 );
            }

          include_stack[include_stack_ptr++] =
            YY_CURRENT_BUFFER;

          yyin = fopen( yytext, "r" );

          if ( ! yyin )
            error( ... );

          yy_switch_to_buffer(
            yy_create_buffer( yyin, YY_BUF_SIZE ) );

          BEGIN(INITIAL);
          }

      <<EOF>> {
          if ( --include_stack_ptr < 0 )
            {
            yyterminate();
            }

          else
            {
            yy_delete_buffer( YY_CURRENT_BUFFER );
            yy_switch_to_buffer(
              include_stack[include_stack_ptr] );
            }
          }

    Do zestawiania buforow wejciowych dla skanowania lacuchow z pamici
    zamiast plikow istniej trzy procedury. Kada z nich tworzy nowy bufor
    wejciowy do skanowania  lacucha  i  zwraca  odpowiadajcy  uchwyt
    YY_BUFFER_STATE (ktory powiniene skasowa stosujc yy_delete_buffer() po
    zakoczeniu dzialania). Przelczaj one te przetwarzanie na nowy bufor
    przy  uyciu  yy_switch_to_buffer(), wic nastpne wywolanie yylex()
    rozpocznie skanowanie lacucha.

    yy_scan_string(const char *str)
       skanuje lacuch zakoczony zerem.

    yy_scan_bytes(const char *bytes, int len)
       skanuje len bajtow (dopuszczalne zera w rodku) poczwszy od
       pozycji bytes.

    Zauwa, e obydwie funkcje tworz i skanuj kopie oryginalnych danych.
    (Jest to podane, gdy yylex() modyfikuje zawarto skanowanego bufora.)
    Kopiowania mona unikn, stosujc:

    yy_scan_buffer(char *base, yy_size_t size)
       ktore skanuje bufor na miejscu, zaczynajc od base, a w dlugoci
       size  bajtow,  z  ktorych  dwa  bajty  musz  by  znakami
       YY_END_OF_BUFFER_CHAR (ASCII NUL).  Ostatnie dwa bajty nie s
       skanowane; tak wic skanowanie  przebiega  od  base[0]  do
       base[size-2] wlcznie.

       Jeli nie ustawisz odpowiednio base to yy_scan_buffer() zwraca
       wskanik nil zamiast tworzy nowy bufor wejciowy.

       Typ yy_size_t jest typem calkowitym, na ktory rzutuje si
       wyraenie calkowite, okrelajce rozmiar bufora.

REGU/LY END-OF-FILE

    Specjalna  regula "<<EOF>>" okrela akcje, ktore naley wykona po
    osigniciu koca pliku i gdy yywrap() zwraca zero (tj. wskazuje brak
    dalszych plikow do przetworzenia). Akcja musi si zakoczy zrobieniem
    jednej z czterech rzeczy:

    -   przypisaniem yyin do nowego pliku wejciowego (w poprzednich
       wersjach fleksa po dokonaniu przypisania nalealo wywola specjaln
       akcj YY_NEW_FILE; nie jest to ju wymagane);

    -   wywolaniem instrukcji return;

    -   wywolaniem specjalnej akcji yyterminate();

    -   przelczeniem na nowy bufor za pomoc yy_switch_to_buffer().

    Reguly <<EOF>> nie mog by uywane z innymi wzorcami; mog one by
    kwalifikowane jedynie list warunkow pocztkowych. Jeli podana jest
    niekwalifikowana regula <<EOF>>, to dotyczy ona wszystkich warunkow
    pocztkowych, ktore nie maj jeszcze akcji <<EOF>>. Aby poda regul
    <<EOF>> tylko dla pocztkowego warunku pocztkowego uyj

      <INITIAL><<EOF>>

    Te reguly przydatne s do lapania rzeczy takich, jak niezamknite cytaty.
    Przyklad:

      %x quote
      %%

      ...inne reguly cytatowe...

      <quote><<EOF>>  {
          error( "nie zamknity cytat" );
          yyterminate();
          }
      <<EOF>> {
          if ( *++filelist )
            yyin = fopen( *filelist, "r" );
          else
            yyterminate();
          }

R'ONE MAKRA

    Mona zdefiniowa makro YY_USER_ACTION, ktore sluy do podania akcji
    wykonywanej zawsze przed akcj dopasowanej reguly. Na przyklad moe by
    #definiowane do wywolywania procedury konwertujcej yytext na male
    litery. Gdy wywolywane jest YY_USER_ACTION, zmienna yy_act okrela
    numer dopasowanej reguly (reguly s numerowane od 1). Zalomy, e chcesz
    wyprofilowa jak czsto jest uywana kada z regul. Rozwizaniem jest
    nastpujcy kawalek kodu:

      #define YY_USER_ACTION ++ctr[yy_act]

    gdzie ctr jest tablic przechowujc zawarto ronych regul. Zauwa, e makro
    YY_NUM_RULES daje ogoln liczb regul (lcznie z regul domyln, nawet jeli
    uywasz -s), wic poprawn deklaracj ctr jest:

      int ctr[YY_NUM_RULES];

    Makro YY_USER_INIT sluy do podania akcji, ktora bdzie wykonywana zawsze
    przed pierwszym skanem (i przed wewntrznymi inicjalizacjami skanera).
    Na przyklad mona to wykorzysta do wolania procedury czytajcej tablice
    danych lub otwierajcej plik raportowy.

    Makro yy_set_interactive(is_interactive) moe by uywane do sterowania
    czy biecy bufor jest uwaany za interaktywny. Bufor interaktywny jest
    przetwarzany wolniej, lecz musi by uywany gdy wejcie rzeczywicie jest
    interaktywne.  Zapobiega to problemom zwizanym z oczekiwaniem na
    wypelnienie buforow (zobacz niej dyskusj flagi -I). Warto niezerowa w
    wywolaniu makra zaznacza bufor jako interaktywny, a zero to wylcza.
    Zauwa, e uycie tego makra przeslania %option always-interactiv lub
    %option never-interactive (zobacz niej Opcje).  Przed rozpoczciem
    skanowania bufora, ktory jest (lub nie jest) interaktywny, naley wywola
    funkcj yy_set_interactive().

    Makro yy_set_bol(at_bol) moe by wykorzystywane do sterowania czy biecy
    kontekst skanujcy bufora dla nastpnego dopasowania  tokena  jest
    dokonywany jak gdyby od pocztku linii. Niezerowa warto argumentu
    powoduje, e reguly zakotwiczone w '^' staj si aktywne, a warto zerowa
    je dezaktywuje.

    Makro YY_AT_BOL() zwraca prawd jeli nastpny token skanowany z biecego
    bufora bdzie mial aktywne reguly '^'. W przeciwnym wypadku zwraca
    falsz.

    W niektorych generowanych skanerach akcje s zebrane wszystkie w jedn
    wielk instrukcj switch i s rozdzielone makrem YY_BREAK, ktore mona
    redefiniowa. Domylnie jest to po prostu "break".  Redefiniowanie
    YY_BREAK umoliwia uytkownikom C++ zadeklarowanie, by makro nie robilo
    niczego (uwaajc przy tym szczegolnie, by kada regula koczyla si
    instrukcj "break" lub "return"!). Mona tak zapobiec  cierpieniom
    spowodowanym ostrzeeniami o tym, e przez zakoczenie akcji reguly
    instrukcj return, YY_BREAK jest nieosigalne.

WARTOCI DOSTPNE DLA UYTKOWNIKA

    Sekcja ta zestawia rone wartoci dostpne dla uytkownika w akcjach
    regulowych.

    -   char *yytext zawiera biecy tekst tokenu. Moe by modyfikowany,
       lecz nie moe by wydluany (nie mona dokleja dodatkowych znakow na
       kocu).

       Jeli w pierwszej sekcji opisu skanera pojawi si dyrektywa
       specjalna %array to  yytext  zostanie  zadeklarowane  jako
       charyytext[YYLMAX], gdzie YYLMAX jest makrodefinicj, ktor mona
       przedefiniowa w pierwszej sekcji (warto domylna to ogolnie 8KB).
       Uywanie %array daje wolniejsze skanery, lecz warto yytext staje
       si odporna na wywolania input() i unput(), ktore potencjalnie
       niszcz  jego warto kiedy yytext jest wskanikiem znakowym.
       Przeciwn dyrektyw do %array jest %pointer, ktora jest dyrektyw
       domyln.

       Dyrektywy %array nie mona uywa do generowania klas skanera C++
       (flaga -+).

    -   int yyleng przechowuje dlugo biecego tokenu.

    -   FILE *yyin jest plikiem, z ktorego flex domylnie odczytuje
       wejcie. Moe by redefiniowany, lecz taki zabieg ma sens tylko nim
       rozpocznie si skanowanie lub po napotkaniu EOF. Zmienianie tej
       wartoci w rodku skanowania moe da nieoczekiwane rezultaty
       spowodowane buforowaniem wejcia. Zamiast  tego  uyj  wtedy
       yyrestart().  Po zakoczeniu skanowania przez napotkanie koca
       pliku, mona przypisa warto yyin do nowego pliku wejciowego i
       wywola ponownie skaner by dokoczyl skanowanie.

    -   void yyrestart( FILE *new_file ) moe by wolane do wskazywania
       yyin na nowy plik wejciowy. Przelczenie na nowy plik jest
       natychmiastowe  (wszelkie poprzednio buforowane wejcie jest
       tracone). Zauwa, e wolanie yyrestart() z argumentem yyin porzuca
       biecy bufor wejciowy i kontynuuje skanowanie tego samego pliku
       wejciowego.

    -   FILE *yyout jest plikiem, do ktorego kierowane jest wyjcie akcji
       ECHO. Uytkownik moe mu przypisa inn warto.

    -   YY_CURRENT_BUFFER  zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE do biecego
       bufora.

    -   YY_START zwraca warto calkowit, odpowiadajc biecemu warunkowi
       pocztkowemu.  Wartoci tej mona uywa dalej z BEGIN do powrotu do
       tego warunku.

/LCZENIE Z YACC

    Jednym z podstawowych zastosowa  fleksa  jest  wspoltowarzyszenie
    generatorowi analizatorow yacc.  Analizatory skladni yacc oczekuj
    wywolania procedury o nazwie yylex() celem znalezienia kolejnego tokenu
    wejciowego. Procedura powinna zwroci typ nastpnego tokenu oraz wstawi
    zwizan z nim warto do globalnej zmiennej yylval.  Aby uywa fleksa z
    yaccem, naley yaccowi przekaza  opcj -d, co kae mu generowa plik
    y.tab.h zawierajcy definicje wszystkich %token'ow(%tokens) pojawiajcych
    si w wejciu yacc.  Plik ten jest nastpnie zalczany do skanera
    fleksowego. Na przyklad jeli jednym z tokenow jest "TOK_NUMBER", to cz
    skanera moe wyglda tak:

      %{
      #include "y.tab.h"
      %}

      %%

      [0-9]+    yylval = atoi( yytext ); return TOK_NUMBER;

OPCJE

    flex ma nastpujce opcje:

    -b   Generuje informacje zapasowe do lex.backup. Oto lista stanow
       skanera, ktore wymagaj kopii zapasowych oraz znaki wejciowe dla
       ktorych to zachodzi. Dodajc reguly mona usun stany zapasowe.
       Jeli wyeliminowane zostan wszystkie stany zapasowe, a uyte bdzie
       -Cf lub -CF, wygenerowany skaner bdzie dzialal szybciej (zobacz
       flag -p).  Opcj to powinni si martwi jedynie  uytkownicy
       wyciskajcy ostatnie poty ze swoich skanerow. (Zobacz sekcj o
       Rozwaaniach nad Wydajnoci.)

    -c   nieuywana i niezalecana opcja dla zgodnoci z POSIX-em.

    -d   powoduje, e generowany skaner dziala w trybie debug.  Za kadym
       razem po rozpoznaniu wzorca, gdy globalna zmienna yy_flex_debug
       jest niezerowa (co jest domylne), skaner zapisze na stderr lini
       w postaci:

         --accepting rule at line 53 ("dopasowany tekst")

       Numer linii odnosi si do poloenia reguly w pliku definiujcym
       skaner (tj.  w pliku, potraktowanym fleksem). Komunikaty s
       rownie generowane gdy skaner robi kopie zapasowe, przyjmuje
       domyln regul, dochodzi do koca bufora (lub napotyka NUL; w tym
       momencie obydwa [zdarzenia] wygldaj jednakowo z punktu widzenia
       skanera) lub osiga koniec pliku.

    -f   okrela szybki skaner. Nie dokonywana jest kompresja tabel i
       pomijane jest stdio. W efekcie kod jest duy, lecz szybki. Opcja
       ta jest rownowana -Cfr (zobacz niej).

    -h   generuje zestawienie "pomocy" opcji fleksa na stdout i koczy
       dzialanie. -? i --help s rownowanikami -h.

    -i   nakazuje fleksowi generowania skanera niewraliwego na wielko
       znakow. Wielko liter we wzorcach zostanie zignorowany, a tokeny
       wejcia bd dopasowywane niezalenie od wielkoci. Dopasowany tekst
       znajdujcy si w yytext bdzie mial zachowan oryginaln wielko
       liter.

    -l   wlcza maksymaln zgodno z oryginaln implementacj leksa z AT&T.
       Zauwa, e nie oznacza to pelnej zgodnoci. Uycie tej opcji
       kosztuje sporo wydajnoci i eliminuje z uycia opcje -+,-f,-F,-Cf
       lub -CF. Dla szczegolow o zapewnianej zgodnoci, zobacz niej
       sekcj o niezgodnociach midzy Leksem i POSIX-em. Opcja ta
       powoduje  te  z#definiowanie  nazwy  YY_FLEX_LEX_COMPAT  w
       generowanym skanerze.

    -n   kolejna ignorowana opcja dodana dla zgodnoci z POSIX-em.

    -p   generuje raport o wydajnoci na stderr. Raport sklada si z
       komentarzy o wlaciwociach pliku wejciowego fleksa, wic powoduje
       znaczn utrat wydajnoci skanera. Jeli podasz t flag dwukrotnie,
       uzyskasz te komentarze o wlaciwociach, ktore doprowadzily do
       drugorzdnych utrat wydajnoci.

       Zauwa, e uycie REJECT, %option yylineno, i zmiennego wiszcego
       kontekstu (variable trailing context) (zobacz  niej sekcj o
       Niedostatkach / Bldach) powoduje znaczn utrat wydajnoci; uywanie
       yymore(), operatora ^ i flagi -I powoduje pomniejsze utraty
       wydajnoci.

    -s   powoduje, e domylna regula (powodujca echo niedopasowanego
       wejcia skanera na stdout) nie jest wykonywana. Jeli skaner
       napotka wejcie, ktorego nie moe dopasowa do regul, przerywa
       dzialanie z bldem. Opcja ta jest przydatna do znajdowania dziur
       w zbiorze regul skanera.

    -t   nakazuje  fleksowi  zapisanie  wygenerowanego  skanera  na
       standardowe wyjcie zamiast do pliku lex.yy.c.

    -v   nakazuje fleksowi pisanie na stderr zestawienia  statystyk
       dotyczcych  generowanego  skanera.  Wikszo  statystyk jest
       pozbawiona znaczenia dla typowego uytkownika, lecz pierwsza z
       linijek wskazuje wersj fleksa (to samo co zglasza opcja -V), a
       nastpna linia flagi uyte do generowania skanera, z domylnymi
       wlcznie.

    -w   powstrzymuje komunikaty o ostrzeeniach.

    -B   nakazuje fleksowi generowanie skanera wsadowego, czyli odwrotno
       skanerow interaktywnych, generowanych przez -I (zobacz niej).
       Ogolnie, opcji -B uywa si majc pewno, e skaner nigdy nie bdzie
       uywany interaktywnie i chcc wycisn jeszcze troszeczk wicej
       wydajnoci. Jeli chcesz zyska wicej wydajnoci, powiniene uy opcji
       -Cf lub -CF (opisanych niej), ktore  wlczaj  -B  i  tak
       automatycznie.

    -F   mowi, e naley uy reprezentacji tablicy szybkiego skanera (i
       stdio ma by pominite). Reprezentacja ta jest mniej wicej tak
       szybka jak reprezentacja pelnej tablicy (-f), i dla niektorych
       zestawow wzorcow bdzie znacznie mniejsza (a dla innych wiksza).
       Ogolnie, jeli wzorzec zawiera zarowno "slowa kluczowe" jak i
       lapic-wszystko regul "identyfikatora", tak jak poniszy zestaw:

         "case"  return TOK_CASE;
         "switch" return TOK_SWITCH;
         ...
         "default" return TOK_DEFAULT;
         [a-z]+  return TOK_ID;

       to lepiej uy reprezentacji pelnej tablicy. Jeli obecna jest
       tylko regula "identyfikatora" i uywasz potem hasza lub podobnej
       rzeczy do wykrywania slow kluczowych, to lepiej uy opcji -F.

       Opcja ta odpowiada -CFr (zobacz niej). Nie mona jej uywa z -+.

    -I   nakazuje fleksowi generowanie skanera interaktywnego.  Skaner
       interaktywny patrzy naprzod do wyboru dopasowania jedynie jeli
       musi. Okazuje si, e patrzenie o jeden dodatkowy znak dalej,
       nawet jeli skaner ma ju do do dopasowania tokenu jest troch
       szybsze ni wersja minimalna. Lecz skanery patrzce naprzod daj
       dziadowsk wydajno interaktywn; na przyklad gdy uytkownik wpisze
       now lini, to nie jest ona rozpoznawana jako token nowej linii
       dopoki nie wprowadzony zostanie nastpny token, co oznacza czsto
       wpisanie calej kolejnej linii.

       Skanery fleksa s domylnie interaktywne, chyba e uyjesz opcji
       kompresji tablicy -Cf lub -CF (zobacz niej). Jest tak dlatego,
       e jeli oczekujesz wysokiej wydajnoci, to powiniene uy jednej z
       tych opcji, a jeli tego nie zrobile, flex zaklada, e jeste gotow
       powici troch wydajnoci na  rzecz  intuicyjnego  zachowania
       interaktywnego. Zauwa te, e nie moesz uy -I w polczeniu z -Cf
       lub -CF. Z tej przyczyny opcja ta nie jest w rzeczywistoci
       wymagana; jest domylnie wlczona dla tych przypadkow, dla ktorych
       jest dopuszczalna.

       Opcj -B moesz wymusi by skaner nie byl interaktywny (zobacz
       powyej).

    -L   nakazuje fleksowi nie generowa dyrektyw #line. Bez tej opcji
       flex przyprawia generowany skaner dyrektywami  #line,  wic
       komunikaty o bldach w akcjach bd poprawnie poloone wzgldem
       oryginalnego pliku wejciowego fleksa (jeli bldy wynikaj z kodu w
       pliku wejciowym) lub [wzgldem] lex.yy.c (jeli bldy s win fleksa
       -- powiniene zglosi takie bldy pod adres e-mail podany poniej.)

    -T   powoduje, e flex dziala w trybie ledzenia. Bdzie generowal na
       stderr wiele komunikatow o postaci wejcia i wynikajcych ze
       niedeterministycznych  i   deterministycznych   automatach
       skoczonych. Opcja ta jest uywana zwykle w opiece nad fleksem.

    -V   drukuje numer wersji na stdout i koczy dzialanie. --version
       jest synonimem -V.

    -7   nakazuje fleksowi generowanie skanera 7-bitowego, tj. takiego
       ktory moe rozpoznawa w swoim wejciu tylko znaki 7-bitowe. Zalet
       uywania -7 jest to, e tablice skanera bd o polow mniejsze ni
       wygenerowane opcj -8 (zobacz niej). Wad jest to, e skanery takie
       czsto si zawieszaj lub zalamuj jeli na ich wejciu znajdzie si
       znak 8-bitowy.

       Zauwa jednak, e jeli generujesz skaner z uyciem opcji kompresji
       tablic -Cf lub -CF, to uycie -7 zachowa jedynie niewielki
       rozmiar przestrzeni tablic, a spowoduje, e skaner bdzie znaczco
       mniej przenony. Domylnym zachowaniem fleksa jest generowanie
       skanerow 8-bitowych, chyba e uyto opcji -Cf lub -CF, i wtedy
       flex generuje domylnie skaner 7-bitowy, chyba e twoja maszyna
       zawsze byla skonfigurowana na generowanie skanerow 8-bitowych
       (co czsto si zdarza poza USA). To, czy flex wygenerowal skaner 7
       czy 8 bitowy, mona okreli, sprawdzajc zestawienie flag w wyjciu
       -v, co opisano wyej.

       Zauwa, e jeli uywasz -Cfe lub -CFe, flex wci domylnie generuje
       skaner 8-bitowy, gdy po kompresji pelne tablice 8-bitowe nie s
       wiele wiksze od 7-bitowych.

    -8   nakazuje fleksowi generowanie skanera 8-bitowego, tj. takiego,
       ktory rozpoznaje znaki 8-bitowe. Flaga ta jest wymagana jedynie
       dla skanerow wygenerowanych z uyciem -Cf lub -CF, gdy w innych
       wypadkach jest ona przyjmowana jako domylna.

    -+   okrela, e chcesz by fleks wygenerowal klas skanera w C++. Zobacz
       sekcj o generowaniu skanerow C++.

    -C[aefFmr]
       steruje poziomem kompresji tablic, balansujc midzy malymi a
       szybkimi skanerami.

       -Ca ("wyrownaj") nakazuje fleksowi powici rozmiar tablic w
       wygenerowanych skanerach na rzecz szybkoci, gdy elementy tablic
       mog by lepiej wyrownane pod ktem dostpu do pamici i oblicze. Na
       niektorych architekturach RISC pobieranie i operowanie  na
       dlugich  slowach  jest  efektywniejsze  ni  na  mniejszych
       jednostkach, takich jak krotkie slowa. Opcja ta moe podwoi
       rozmiar tablic uywanych przez twoj skaner.

       -Ce Nakazuje fleksowi budowanie klas r'ownowanoci, tj. zestawow
       znakow o identycznych wlaciwociach leksykalnych (np.  jeli
       jedynym wystpieniem cyfr w pliku wejciowym fleksa jest klasa
       znakow "[0-9]", to cyfry z przedzialy od 0 do 9 zostan wstawione
       do tej samej klasy rownowanoci. Klasy takie zwykle znacznie
       redukuj ostateczne rozmiary tablic/obiektow (zwykle 2-5 razy) i
       s calkiem tanie od strony wydajnociowej (jedno podgldnicie w
       tablicy na skanowany znak).

       -Cf okrela, e naley generowa pe/lne tablice skanera - flex nie ma
       ich kompresowa poprzez branie korzyci z podobnych funkcji przej
       dla ronych stanow.

       -CF okrela, e naley uy alternatywnej, szybkiej reprezentacji
       skanera (opisanej pod flag -F). Opcja ta nie moe by uywana z
       -+.

       -Cm nakazuje fleksowi budowanie klas meta-r'ownowanoci, ktore s
       zbiorami klas rownowanoci (lub znakow, jeli klasy rownowanoci
       nie s uywane), ktore s czsto uywane wspolnie. Klasy takie s
       czsto dobr rzecz podczas uywania skompresowanych tablic, lecz
       maj one ju umiarkowany wplyw na wydajno (dwa lub jeden test "if"
       i jedno podgldnicie tablicy na skanowany znak).

       -Cr powoduje, e generowany skaner omija uycie standardowej
       biblioteki I/O dla wejcia. Zamiast wola fread() lub getc(),
       skaner bdzie uywa wywolania systemowego read(), zyskujc tak
       troch na wydajnoci (w skali zalenej od systemu). W rzeczywistoci
       jest  to bez znaczenia, chyba e uywasz te -Cf lub -CF.
       Wykorzystanie -Cr moe te spowodowa dziwne zachowanie jeli np.
       odczytasz z yyin z pomoc stdio przed wywolaniem skanera (skaner
       pominie tekst pozostawiony przez twoje odczyty w  buforze
       wejciowym stdio).

       -Cr  nie  dziala  jeli zdefiniujesz YY_INPUT (zobacz wyej
       Generowany Skaner).

       Samotne -C okrela, e tablice skanera powinny by kompresowane,
       lecz nie naley uywa klas rownowanoci i klas metarownowanoci.

       Opcje -Cf lub -CF i -Cm nie maj sensu razem - nie ma sytuacji
       dla klas metarownowanoci jeli tablica nie jest kompresowana.
       Poza tym opcje mona swobodnie lczy.

       Domylnym ustawieniem jest -Cem, ktore okrela, e flex powinien
       generowa klasy rownowanoci i metarownowanoci. Ustawienie to daje
       najwyszy stopie kompresji tablic. Kosztem wikszych tablic mona
       uzyska szybciej wykonujce si skanery. Nastpujce zestawienie jest
       mniej wicej prawdziwe:

         najwolniejsze i najmniejsze
            -Cem
            -Cm
            -Ce
            -C
            -C{f,F}e
            -C{f,F}
            -C{f,F}a
         najszybsze i najwiksze

       Zauwa, e skanery z najmniejszymi tablicami s zwykle najszybciej
       generowane i kompilowane,  wic  podczas  prac  rozwojowych
       prawdopodobnie  najchtniej  uyjesz  domylnej,  maksymalnej
       kompresji.

       -Cfe jest czsto dobrym kompromisem midzy szybkoci a rozmiarem
       dla skanerow gotowych do wdroenia (production scanners).

    -ooutput
       nakazuje fleksowi zapisanie skanera do pliku output zamiast do
       lex.yy.c. Jeli polczysz -o z opcj -t, to skaner jest zapisywany
       na stdout, lecz jego dyrektywy #line (zobacz wyej opcj -L),
       odnosz si do pliku output.

    -Pprefiks
       zmienia domylny przedrostek yy uywany  przez  fleksa  dla
       wszystkich zmiennych i funkcji globalnych na prefiks.  Na
       przyklad -Pfoo zmienia nazw yytext na footext.  Zmienia to te
       nazw domylnego pliku wyjciowego z lex.yy.c na lex.foo.c. A oto
       wszystkie nazwy, ktorych dotyczy takie zachowanie:

         yy_create_buffer
         yy_delete_buffer
         yy_flex_debug
         yy_init_buffer
         yy_flush_buffer
         yy_load_buffer_state
         yy_switch_to_buffer
         yyin
         yyleng
         yylex
         yylineno
         yyout
         yyrestart
         yytext
         yywrap

       (Jeli uywasz skanera C++, to dotyczy to bdzie tylko yywrap i
       yyFlexLexer.)  Wewntrz samego skanera mona wci uywa jednej i
       drugiej konwencji nazywania; jednak z zewntrz dozwolone s tylko
       nazwy zmodyfikowane.

       Opcja ta umoliwia latwe lczenie w calo ronych programow fleksa w
       jeden plik wykonywalny. Zauwa jednak, e uywanie tej opcji
       zmienia te nazw yywrap(), wic musisz teraz albo udostpni wlasn
       wersj tej procedury dla swojego skanera, albo uy %option
       noyywrap, gdy konsolidacja z -lfl nie daje ju funkcji domylnej.

    -Sskeleton_file
       przeslania domylny plik szkieletowy, na podstawie ktorego flex
       buduje swoje skanery. Nie bdziesz uywa tej opcji, chyba e
       zajmujesz si rozwojem fleksa.

    flex daje te mechanizm kontrolowania opcji z samej specyfikacji
    skanera, zamiast linii polece. Dziala to przez wlczanie dyrektyw
    %option w pierwszej sekcji specyfikacji skanera. W jednej dyrektywie
    %option mona podawa wiele opcji, a w samej pierwszej sekcji pliku
    wejciowego fleksa mona uywa wielu dyrektyw.

    Wikszo  opcji  jest  podawana po prostu jako nazwy, poprzedzone
    opcjonalnie slowem "no" (bez bialych spacji w rodku), ktore neguje ich
    znaczenie. Cz jest rownowana flagom fleksa lub ich negacjom:

      7bit      -7
      8bit      -8
      align      -Ca
      backup     -b
      batch      -B
      c++       -+

      caseful lub
      case-sensitive przeciwne do -i (domylne)

      case-insensitive lub
      caseless    -i

      debug      -d
      default     przeciwne do -s
      ecs       -Ce
      fast      -F
      full      -f
      interactive   -I
      lex-compat   -l
      meta-ecs    -Cm
      perf-report   -p
      read      -Cr
      stdout     -t
      verbose     -v
      warn      przeciwne do -w
              (dla -w uyj "%option nowarn")

      array      rownowane "%array"
      pointer     rownowane "%pointer" (domylne)

    Niektore %opcje daj wlaciwoci niedostpne gdzie indziej:

    always-interactive
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, ktory zawsze uwaa swoje
       wejcie za "interaktywne". Normalnie przy kadym pliku wejciowym
       skaner wola isatty() do okrelenia czy wejcie skanera jest
       interaktywne i powinno by czytane po znaku. Po uyciu tej opcji
       wywolanie takie nie jest robione.

    main  nakazuje fleksowi udostpni domylny program main() dla skanera,
       ktory po prostu wola yylex().  Opcja ta implikuje noyywrap
       (zobacz niej).

    never-interactive
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, ktory zawsze uwaa swoje
       wejcie za "nieinteraktywne" (znow, nie jest wolane isatty()).
       Opcja ta jest przeciwna do always-interactive.

    stack wlcza uywanie stosow warunkow pocztkowych (zobacz wyej Warunki
       Pocztkowe).

    stdinit
       jeli jest ustawione (np.  %option  stdinit)  to  zachodzi
       inicjalizacja yyin i yyout na stdin i stdout, zamiast domylnych
       nil. Niektore istniejce programy lex zale od tego zachowania,
       nawet jeli nie jest ono zgodne z ANSI C, ktore nie wymagaj
       stalych czasu kompilacji stdin i stdout.

    yylineno
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, ktory przechowuje liczb
       obecnie odczytanych linii w zmiennej globalnej yylineno. Opcja
       ta jest wymuszana przez %option lex-compat.

    yywrap jeli nie jest ustawione (np. %option noyywrap), to skaner nie
       wola yywrap() na kocu pliku, lecz po prostu przyjmuje, e nie ma
       ju plikow do skanowania (dopoki uytkownik nie wskae yyin na nowy
       plik i nie wywola yylex() ponownie).

    flex skanuje akcje regul w celu okrelenia czy uywasz wlaciwoci REJECT
    lub yymore(). Opcje reject i yymore mog przesloni jego decyzj na tak,
    jak ustawisz przy uyciu opcji, zarowno ustawiajc je (np. %option
    reject) do wskazania, e wlaciwo jest rzeczywicie uywana, lub wylczajc
    je, wskazujc, e wlaciwo nie jest uywana (np. %option noyymore).

    Trzy opcje pobieraj wartoci lacuchowe, offsetowane znakiem '=':

      %option outfile="ABC"

    jest rownowane -oABC, a

      %option prefix="XYZ"

    jest rownowane -PXYZ. Poza tym,

      %option yyclass="foo"

    dotyczy tylko skanerow C++ (opcja -+). Mowi to fleksowi, e foo jest
    wyprowadzone jako podklasa yyFlexLexer, wic flex bdzie umieszczal twoje
    akcje w funkcji skladowej foo::yylex() zamiast w yyFlexLexer::yylex().
    Powoduje to te generowanie funkcji skladowej yyFlexLexer::yylex(),
    emitujcej  po  wywolaniu  bld  dzialania  (przez  wywolanie
    yyFlexLexer::LexerError()). Dla dalszych informacji zobacz te niej
    Generowanie Skanerow C++.

    Istniej opcje dla purystow, nie chccych widzie w swoich skanerach
    niepotrzebnych procedur. Kada z nastpujcych opcji (np.  (np., %option
    nounput), powoduje, e dana procedura nie pojawia si w wygenerowanym
    skanerze:

      input, unput
      yy_push_state, yy_pop_state, yy_top_state
      yy_scan_buffer, yy_scan_bytes, yy_scan_string

    (chocia yy_push_state() i podobne i tak nie pojawi si dopoki nie uyjesz
    %optionstack).

ROZWAANIA NAD WYDAJNOCI

    Podstawowym zadaniem przy projektowaniu fleksa bylo zapewnienie, e
    bdzie generowal wydajne skanery. Zostal zoptymalizowany do dobrej
    wspolpracy z wielkimi zestawami regul. Poza omawianymi ju wplywami
    opcji kompresji -C, istnieje jeszcze kilka akcji/opcji wplywajcych na
    wydajno. S to, od najkosztowniejszej do najmniej kosztownej:

      REJECT
      %option yylineno
      arbitralny wiszcy kontekst

      zestawy wzorcow, wymagajce cofania
      %array
      %option interactive
      %option always-interactive

      '^' operator rozpoczcia linii
      yymore()

    z ktorych pierwsze trzy s bardzo kosztowne, a ostatnie dwa w miar
    tanie.  Zauwa te, e unput() jest implementowane jako  wywolanie
    procedurowe, ktore prawdopodobnie wykonuje sporo pracy, podczas gdy
    yyless() jest tanim makrem; wic jeli wstawiasz z powrotem nadmiarowy
    wyskanowany tekst, uyj yyless().

    REJECT powinno by unikane za wszelk cen z punktu widzenia wydajnoci.
    Jest to szczegolnie kosztowna opcja.

    Pozbycie si cofania jest trudne i moe czsto prowadzi do bldow w
    skomplikowanych skanerach. W praktyce zaczyna si od uycia flagi -b do
    wygenerowania pliku lex.backup. Na przyklad dla wejcia

      %%
      foo    return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

    plik ten wyglda tak:

      State #6 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         2    3
      out-transitions: [ o ]
      jam-transitions: EOF [ \001-n p-\177 ]

      State #8 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         3
      out-transitions: [ a ]
      jam-transitions: EOF [ \001-` b-\177 ]

      State #9 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         3
      out-transitions: [ r ]
      jam-transitions: EOF [ \001-q s-\177 ]

      Compressed tables always back up.

    Pierwszych kilka linii mowi, e istnieje stan skanera, w ktorym moe on
    przyj 'o', lecz nie moe przyj innego znaku i e w tym stanie aktualnie
    skanowany tekst nie pasuje do adnej reguly. Stan ten pojawia si podczas
    proby dopasowania regul z linijek 2 i 3 pliku wejciowego. Jeli skaner
    jest w tym stanie i odczyta cokolwiek innego ni 'o', to bdzie musial si
    cofn i okreli, ktora regula pasuje. Po chwili skrobania si w glow mona
    zauway, e musi to by stan, gdy skaner zobaczyl "fo". W tej sytuacji
    otrzymanie czegokolwiek innego ni 'o' spowoduje cofnicie do prostego
    dopasowania 'f' (regula domylna).

    Komentarz odnonie stanu #8 mowi, e istnieje problem przy skanowaniu
    "foob". Rzeczywicie, jeli pojawi si dowolny znak inny ni 'a', to skaner
    bdzie musial si cofn do przyjmowania "foo". Podobnie sprawa ma si ze
    stanem #9, mowicym o "fooba", po ktorym nie nastpuje 'r'.

    Ostatni komentarz przypomina nam, e usuwanie cofania nie ma sensu jeli
    nie uywamy -Cf lub -CF, gdy nie daje to adnego zysku wydajnoci na
    skanerach kompresowanych.

    Sposobem usuwania cofania jest dodawanie regul dla "bldow":

      %%
      foo     return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

      fooba    |
      foob    |
      fo     {
            /* falszywy alarm, nie jest to slowo kluczowe */
            return TOK_ID;
            }

    Eliminowanie cofania mona przeprowadzi rownie przy uyciu reguly "lap-
    wszystko":

      %%
      foo     return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

      [a-z]+   return TOK_ID;

    Jest to, tam gdzie mona je zastosowa, najlepsze rozwizanie.

    Komunikaty cofania czsto ukladaj si w kaskady. W skomplikowanych
    zbiorach regul mona dosta setki komunikatow. Mimo to, jeli mona je
    zdeszyfrowa, to ich usuwanie wymaga tylko tuzina regul (latwo si jednak
    pomyli i spowodowa, e regula obslugi bldu bdzie pasowa do prawidlowego
    tokena. Moliwe, e przyszle implementacje fleksa bd automatycznie
    zajmowaly si usuwaniem cofania).

    Wane jest pamitanie, e korzyci z eliminacji tego problemu zyskujesz
    dopiero po zlikwidowaniu kadej instancji cofania. Pozostawienie cho
    jednej oznacza, e nie zyskujesz niczego.

    Zmienny wiszcy kontekst (gdzie zarowno prowadzca jak i koczca cz nie
    maj ustalonej dlugoci) wprowadza utrat wydajnoci zblion do REJECT (tzn.
    znaczn). Dlatego gdy tylko mona, to zapisz tak regul:

      %%
      mouse|rat/(cat|dog)  run();

    jako:

      %%
      mouse/cat|dog     run();
      rat/cat|dog      run();

    lub jako

      %%
      mouse|rat/cat     run();
      mouse|rat/dog     run();

    zwro uwag, e specjalna akcja '|' nie powoduje adnych oszczdnoci, a wrcz
    moe pogorszy spraw (zobacz niej Niedostatki / Bldy).

    Innym obszarem, gdzie uytkownik moe zwiksza wydajno skanera jest to, e
    im dlusze s dopasowywane tokeny, tym szybciej dziala skaner. Jest tak
    dlatego, e przetwarzanie dlugich tokenow wikszoci znakow wejciowych
    zachodzi  w  wewntrznej (krotkiej) ptli skanujcej i rzadko musi
    przechodzi przez dodatkow prac zwizan  z  ustawianiem  rodowiska
    skanujcego (np. yytext) dla akcji. Przypomnij sobie skaner komentarzy
    C:

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*
      <comment>"*"+[^*/\n]*
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Mona to przyspieszy nastpujco:

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*
      <comment>[^*\n]*\n   ++line_num;
      <comment>"*"+[^*/\n]*
      <comment>"*"+[^*/\n]*\n ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Teraz zamiast sytuacji, gdzie nowa linia wymaga przetwarzania nastpnej
    akcji, rozpoznawanie nowych linii jest "rozrzucone" na inne reguly.
    Umoliwia to zachowanie jak najdluszego dopasowania. Zauwa, e dodawanie
    regul nie spowalnia skanera! Jego szybko jest niezalena od liczby regul
    i (w porownaniu do rozwaa z pocztku sekcji) ich stopnia skomplikowania
    (z zastrzeeniem do operatorow takich jak '*' i '|').

    Ostateczny przyklad przyspieszania skanera: zalomy, e chcesz skanowa
    plik zawierajcy identyfikatory i slowa kluczowe w liczbie jednego na
    lini, bez adnych obcych znakow i chcesz rozpoznawa wszystkie slowa
    kluczowe. Naturalnym odruchem pocztkowym jest:

      %%
      asm   |
      auto   |
      break  |
      ... etc ...
      volatile |
      while  /* to jest slowo kluczowe */

      .|\n   /* a to nie... */

    Aby wyeliminowa ledzenie wstecz, wprowad regul lap-wszystko:

      %%
      asm   |
      auto   |
      break  |
      ... etc ...
      volatile |
      while  /* to slowo kluczowe */

      [a-z]+  |
      .|\n   /* a to nie... */

    Obecnie, jeli mamy zagwarantowane, e mamy dokladnie jedno slowo w
    linii, moemy zredukowa calkowit liczb dopasowa o polow przez wlczanie w
    rozpoznawanie tokenow lapanie nowych linii.

      %%
      asm\n  |
      auto\n  |
      break\n |
      ... etc ...
      volatile\n |
      while\n /* to slowo kluczowe */

      [a-z]+\n |
      .|\n   /* a to nie... */

    Trzeba by tu ostronym, gdy wlanie wprowadzilimy do skanera cofanie. W
    szczegolnoci, jeli my wiemy, e w wejciu nie bdzie nigdy znakow innych
    ni litery i nowe linie, to flex nie moe tego wiedzie i bdzie planowal
    ewentualno cofania podczas skanowania tokenu w rodzaju "auto", po
    ktorym nie nastpi nowa linia lub litera. W poprzednim  wypadku
    nastpiloby po prostu dopasowanie reguly "auto", lecz teraz nie ma
    "auto", ale "auto\n". Aby wyeliminowa moliwo cofania, moemy albo
    zduplikowa wszystkie reguly bez kocowych nowych linii albo, jeli nie
    spodziewamy si takiego wejcia i nie [interesuje nas] jego klasyfikacja,
    moemy wprowadzi regul lap-wszystko, ktora nie zawiera nowej linii.

      %%
      asm\n  |
      auto\n  |
      break\n |
      ... etc ...
      volatile\n |
      while\n /* to slowo kluczowe */

      [a-z]+\n |
      [a-z]+  |
      .|\n   /* a to nie... */

    Po kompilacji z -Cf, jest to prawie tak szybkie, jak tylko moliwe dla
    fleksa dla tego problemu.

    Ostatnia uwaga: flex jest wolny przy dopasowywaniu NUL-ow, szczegolnie
    jeli token zawiera ich wiele.  Najlepiej pisa reguly, dopasowujce
    kr'otkie fragmenty takich tekstow.

    Kolejna ostatnia uwaga o wydajnoci: jak wspomniano wyej w sekcji Jak
    Dopasowywane  jest Wejcie, dynamiczne zmiany rozmiarow yytext do
    przyjmowania duych tokenow jest powolne, gdy obecnie wymaga by taki
    token byl reskanowany od pocztku. Tak wic jeli wydajno jest istotna, to
    powiniene dopasowywa "due" fragmenty tekstu, lecz nie "olbrzymie".
    Granic midzy tymi pojciami jest okolo 8K znakow/token.

GENEROWANIE SKANER'OW C++

    flex daje dwie drogi tworzenia skanerow przeznaczonych dla C++. Pierwsz
    z nich jest proste skompilowanie fleksowego skanera kompilatorem C++
    zamiast kompilatora C. Nie powiniene napotka adnych bldow kompilacji
    (jeli si pojawi, to zglo to pod adres wskazany niej, w sekcji o
    autorze). Moesz wowczas w akcjach swoich regul uywa kodu C++ zamiast C.
    Zauwa, e domylnym rodlem dla skanera pozostaje yyin, a domylnym echem
    jest  wci  yyout.  Obydwa urzdzenia s zmiennymi FILE *, a nie
    strumieniami C++.

    Mona te uy fleksa do generowania klasy skanera C++. Sluy do tego opcja
    -+ (lub, rownowanie %option c++), co jest przyjmowane automatycznie
    jeli nazwa pliku wykonywalnego fleksa koczy si plusem, jak np. flex++.
    Przy uyciu tej opcji, flex generuje skaner do pliku lex.yy.cc zamiast
    lex.yy.c. Generowany skaner zawiera plik naglowkowy FlexLexer.h, ktory
    definiuje interfejsy do dwoch klas C++.

    Pierwsza klasa, FlexLexer, daje abstrakcyjn klas bazow, definiujc
    ogolny interfejs klasy skanera. Daje nastpujce funkcje skladowe:

    const char* YYText()
       zwraca tekst ostatnio dopasowanego tokenu, rownowanik yytext.

    int YYLeng()
       zwraca dlugo ostatnio dopasowanego tokenu, rownowanik yyleng.

    int lineno() const
       zwraca numer aktualnej  linii  wejciowej  (zobacz  %option
       yylineno), lub 1 jeli %option yylineno nie zostalo uyte.

    void set_debug( int flag )
       ustawia flag debuggujc dla skanera, rownowanik przypisania do
       yy_flex_debug (zobacz wyej sekcj o opcjach). Zauwa, e aby wlcza
       w skanerze informacje diagnostyczne, musisz skompilowa go z
       uyciem %option debug.

    int debug() const
       zwraca biece ustawienie flagi debuggujcej.

    Udostpniane s te funkcje skladowe rownowane yy_switch_to_buffer(),
    yy_create_buffer() (chocia pierwszym argumentem jest wskanik istream*,
    a nie FILE*), yy_flush_buffer(), yy_delete_buffer() i yyrestart() (i
    znowu, pierwszym argumentem jest wskanik istream*).

    Kolejn klas zdefiniowan w FlexLexer.h jest yyFlexLexer, ktory jest klas
    pochodn FlexLexer. Zaiwera nastpujce dodatkowe funkcje skladowe:

    yyFlexLexer( istream* arg_yyin = 0, ostream* arg_yyout = 0 )
       buduje obiekt yyFlexLexer stosujc podane strumienie jako wejcie
       i wyjcie. Jeli nie zostan podane, to strumienie bd odpowiadaly
       odpowiednio cin i cout.

    virtual int yylex()
       odgrywa t sam rol co yylex() dla normalnych skanerow fleksa:
       skanuje strumie wejciowy, konsumuje tokeny a akcja reguly nie
       zwroci wartoci. Jeli z yyFlexLexer wyprowadzisz podklas S i
       zechcesz dosta si do funkcji i zmiennych skladowych S z wntrza
       yylex(), to musisz uy %option yyclass="S" by poinformowa fleksa,
       e bdziesz uywa podklasy zamiast yyFlexLexer. W tym wypadku
       zamiast generowa yyFlexLexer::yylex(), flex generuje S::yylex()
       (oraz  generuje  prosty  yyFlexLexer::yylex(),  ktory  wola
       yyFlexLexer::LexerError() po wywolaniu).

    virtual void switch_streams(istream* new_in = 0,
       ostream* new_out = 0) przypisuje yyin do new_in (jeli jest nie-
       nil) oraz yyout do new_out (ditto), kasujc poprzedni bufor
       wejciowy jeli przypisywana jest nowa warto yyin .

    int yylex( istream* new_in, ostream* new_out = 0 )
       najpierw przelcza strumienie wejciowe poprzez switch_streams(
       new_in, new_out ), a nastpnie zwraca warto yylex().

    Poza tym, yyFlexLexer definiuje nastpujce chronione (protected) funkcje
    wirtualne, ktore mona przedefiniowa w klasach pochodnych, by dostosowa
    skaner:

    virtual int LexerInput( char* buf, int max_size )
       odczytuje maksymalnie max_size znakow do buf i zwraca liczb
       odczytanych znakow. Aby wskaza koniec wejcia zwracane jest 0
       znakow. Zauwa, e skanery "interaktywne" (zobacz flagi -B oraz
       -I)  definiuj  makro  YY_INTERACTIVE.  Jeli  redefiniujesz
       LexerInput() i potrzebujesz bra rone akcje, zalenie od tego czy
       skaner skanuje rodlo interaktywne czy nie, to moesz sprawdza
       obecno tej nazwy poprzez #ifdef.

    virtual void LexerOutput( const char* buf, int size )
       zapisuje size znakow z bufora buf ktory, o ile jest zakoczony
       zerem, moe zawiera te "wewntrzne" zera jeli reguly skanera mog
       lapa tekst z wewntrznymi zerami.

    virtual void LexerError( const char* msg )
       zglasza komunikat bldu krytycznego. Domylna wersja tej funkcji
       zapisuje komunikat do strumienia cerr i  koczy  dzialanie
       programu.

    Zauwa, e obiekt yyFlexLexer zawiera swoj pe/lny stan skanowania. Tak wic
    mona uywa takich obiektow do tworzenia wielobienych  (reentrant)
    skanerow. Moesz uywa wielu instancji tej samej klasy yyFlexLexer, jak
    rownie moesz w jednym programie lczy wiele klas skanerow w calo, uywajc
    opisanej wyej opcji -P .

    Dla skanerow C++ nie jest dostpna wlaciwo %array, trzeba wic uywa
    %pointer (tj. wartoci domylnej).

    Oto przyklad prostego skanera C++:

        // Przyklad uycia klasy skanera C++

      %{
      int mylineno = 0;
      %}

      string \"[^\n"]+\"

      ws   [ \t]+

      alpha  [A-Za-z]
      dig   [0-9]
      name  ({alpha}|{dig}|\$)({alpha}|{dig}|[_.\-/$])*
      num1  [-+]?{dig}+\.?([eE][-+]?{dig}+)?
      num2  [-+]?{dig}*\.{dig}+([eE][-+]?{dig}+)?
      number {num1}|{num2}

      %%

      {ws}  /* pomi spacje i tabulacje */

      "/*"  {
          int c;

          while((c = yyinput()) != 0)
            {
            if(c == '\n')
              ++mylineno;

            else if(c == '*')
              {
              if((c = yyinput()) == '/')
                break;
              else
                unput(c);
              }
            }
          }

      {number} cout << "number " << YYText() << '\n';

      \n    mylineno++;

      {name}  cout << "name " << YYText() << '\n';

      {string} cout << "string " << YYText() << '\n';

      %%

      int main( int /* argc */, char** /* argv */ )
        {
        FlexLexer* lexer = new yyFlexLexer;
        while(lexer->yylex() != 0)
          ;
        return 0;
        }
    Jeli chcesz tworzy wiele (ronych) klas leksera, powiniene uy flagi -P
    (lub opcji prefiks=) do zmiany nazwy kadego yyFlexLexer na inny
    xxFlexLexer. Nastpnie moesz zalcza <FlexLexer.h> do swoich innych
    rodel, raz na klas leksera, zmieniajc najpierw nazw yyFlexLexer w
    nastpujcy sposob:

      #undef yyFlexLexer
      #define yyFlexLexer xxFlexLexer
      #include <FlexLexer.h>

      #undef yyFlexLexer
      #define yyFlexLexer zzFlexLexer
      #include <FlexLexer.h>

    o ile (na przyklad) uyjesz opcji %option prefix="xx" dla jednego ze
    swoich skanerow, a %option prefix="zz" dla drugiego.

    WANE: obecna posta klasy skanujcej jest eksperymentalna i moe zmienia
    si midzy glownymi wydaniami.

NIEZGODNOCI Z LEX I POSIX

    flex jest przerobk narzdzia lex z AT&T Unix (jednake obie  te
    implementacje nie maj wspolnego kodu). Posiada pewne rozszerzenia i
    niezgodnoci, ktore s istotne dla tych, ktorzy chc pisa skanery
    dzialajce z oboma. Flex jest w pelni zgodny ze specyfikacj POSIX lex
    poza szczegolem, e gdy uywa %pointer (domylne), to wywolanie unput()
    niszczy zawarto yytext, co jest niezgodne ze specyfikacj POSIX.

    W sekcji tej omowimy wszystkie znane obszary niezgodnoci fleksa z AT&T
    lex i specyfikacj POSIX.

    fleksowa opcja -l wlcza maksymaln zgodno z oryginalnym AT&T lex,
    okupujc to jednak znacznymi stratami wydajnoci generowanego skanera.
    Niej zaznaczymy, ktore niezgodnoci mona pokona uywajc opcji -l.

    flex jest w pelni zgodny z leksem poza nastpujcymi wyjtkami:

    -   Nieudokumentowana zmienna wewntrzna skanera lex  o  nazwie
       yylineno nie jest obslugiwana bez -l lub %option yylineno.

       yylineno powinno by obslugiwane na poziomie buforowym, a nie na
       skanerowym (pojedyncza zmienna globalna).

       yylineno nie jest czci specyfikacji POSIX.

    -   Procedura input() nie jest redefiniowalna chocia moe by wolana
       do czytania znakow nastpujcym po tym, co dopasowano do reguly.
       Jeli input() napotka koniec pliku, to wykonywane jest normalne
       przetwarzanie  yywrap().  ``Prawdziwy''  koniec pliku jest
       sygnalizowany przez input() zwroceniem wartoci EOF.

       Wejcie jest natomiast sterowane przez  definiowanie  makra
       YY_INPUT.

       Ograniczenie fleksa, e input() nie moe by redefiniowany jest
       zgodne ze specyfikacj POSIX, ktora po prostu nie okrela innego
       adnego sposobu sterowania wejciem skanera ni poprzez dokonanie
       pocztkowego przypisania do yyin.

    -   Procedura unput() nie jest redefiniowalna. Ograniczenie to jest
       zgodne z POSIX.

    -   Skanery fleksa nie s tak wielobiene (reentrant) jak skanery lex.
       W szczegolnoci, jeli masz interaktywny skaner i obslug przerwa,
       ktora robi dlugi skok ze skanera, a skaner jest nastpnie wolany
       ponownie, to moesz uzyska nastpujcy komunikat:

         fatal flex scanner internal error--end of buffer missed

       Aby wej na nowo do skanera, uyj najpierw

         yyrestart( yyin );

       Zauwa, e wywolanie to wyrzuci wszelkie buforowane wejcie; zwykle
       jednak nie jest to problem przy skanerach interaktywnych.

       Zauwa te, e klasy skanerow C++ s wielobiene (reentrant), wic
       uywajc opcji C++ powiniene ich uywa. Zobacz sekcj o generowaniu
       skanerow C++.

    -   output() nie jest obslugiwany. Wyjcie makra ECHO jest wykonywane
       do wskanika plikowego yyout (domylnie stdout).

       output() nie jest czci specyfikacji POSIX.

    -   lex nie obsluguje wykluczajcych warunkow pocztkowych (%x), cho
       znajduj si one w specyfikacji POSIX.

    -   Przy rozwijaniu definicji, flex ujmuje je w nawiasy. W leksie,
       nastpujce:

         NAME  [A-Z][A-Z0-9]*
         %%
         foo{NAME}?   printf( "Znalazlem\n" );
         %%

       nie dopasuje si do lacucha "foo", gdy makro jest rozwijane tak,
       e regula odpowiada "foo[A-Z][A-Z0-9]*?", a pierwszestwo jest
       takie, e '?' jest wizany z "[A-Z0-9]*". We fleksie regula
       zostalaby rozwinita do "foo([A-Z][A-Z0-9]*)?" i lacuch "foo"
       zostalby dopasowany.

       Zauwa, e jeli definicja rozpoczyna si od ^ lub koczy si na $ to
       nie jest rozwijana w nawiasach, aby umoliwi tym operatorom
       pojawienie si w definicjach bez utraty ich znaczenia. Ale
       operatory <s>, / i <<EOF>> nie mog by uywane w definicji fleksa.

       Uywanie -l skutkuje leksowym zachowaniem braku nawiasow wokol
       definicji.

       POSIX nakazuje ujmowanie definicji w nawiasy.

    -   Niektore implementacje leksa umoliwiaj rozpoczynanie akcji regul
       w osobnej linii jeli wzorzec reguly ma doklejon bial spacj:

         %%
         foo|bar<tu spacja>
          { foobar_action(); }

       flex nie obsluguje tej wlaciwoci.

    -   Leksowe %r (generuj skaner Ratfor) nie jest obslugiwane. Nie
       jest czci specyfikacji POSIX.

    -   Po wywolaniu unput(), yytext jest  niezdefiniowane  a  do
       dopasowania nastpnego tokenu, chyba e skaner uywa %array.
       Inaczej ma si sprawa z leksem lub specyfikacj POSIX. Opcja -l
       zalatwia t niezgodno.

    -   Pierwszestwo operatora {} (zakresu numerycznego) jest inne. lex
       interpretuje "abc{1,3}" jako "dopasuj 1, 2 lub 3 pojawienia
       'abc'", a flex interpretuje to jako "dopasuj 'ab' z doklejonym
       jednym, dwoma lub trzema znakami 'c'". Interpretacja fleksowa
       jest zgodna ze specyfikacj POSIX.

    -   Pierwszestwo operatora ^ jest inne. lex interpretuje "^foo|bar"
       jako "dopasuj albo 'foo'  z  pocztku  linii  albo  'bar'
       gdziekolwiek", podczas gdy flex rozumie to jako "dopasuj 'foo'
       lub 'bar' jeli pojawi si na pocztku linii". To drugie jest
       zgodne ze specyfikacj POSIX.

    -   Specjalne deklaracje rozmiaru-tablicy, takie jak %a, obslugiwane
       przez lex nie s wymagane przez skanery fleksa; flex je ignoruje.

    -   Nazwa FLEX_SCANNER jest #definiowana, wic skanery mog by pisane
       z przeznaczeniem do uycia z fleksem lub leksem.  Skanery
       zawieraj rownie YY_FLEX_MAJOR_VERSION i YY_FLEX_MINOR_VERSION
       wskazujc na wersj fleksa, ktora wygenerowala skaner (na przyklad
       dla wydania 2.5 definiowane s odpowiednio liczby 2 i 5).

    Nastpujce wlaciwoci fleksa nie s zawarte w specyfikacjach lex ani
    POSIX:

      Skanery C++
      %option
      zakresy warunkow pocztkowych
      stosy warunkow pocztkowych
      skanery interaktywne/nieinteraktywne
      yy_scan_string() i koledzy
      yyterminate()
      yy_set_interactive()
      yy_set_bol()
      YY_AT_BOL()
      <<EOF>>
      <*>
      YY_DECL
      YY_START
      YY_USER_ACTION
      YY_USER_INIT
      dyrektywy #line
      %{} wokol akcji
      wiele akcji w linii

    plus prawie wszystkie flagi fleksa. Ostatnia wlaciwo listy odnosi si do
    faktu, e we fleksie mona wstawia wiele akcji do jednej linii,
    rozdzielajc je rednikami, podczas gdy w leksie, nastpujca instrukcja

      foo  handle_foo(); ++num_foos_seen;

    jest (raczej niespodziewanie) obcinana do

      foo  handle_foo();

    flex nie obcina akcji. Akcje ktore nie s objte klamrami kocz si
    zwyczajnie na kocu linii.

DIAGNOSTYKA

    warning, rule cannot be matched (ostrzeenie, regula nie moe by
    dopasowana) wskazuje, e podana regula nie moe by dopasowana gdy
    wystpuje za innymi regulami, ktore zawsze dopasuj jej tekst. Na
    przyklad nastpujce foo nie moe by dopasowane, gdy pojawia si po regule
    lap-wszystko:

      [a-z]+  got_identifier();
      foo    got_foo();

    Uycie w skanerze REJECT powstrzyma to ostrzeenie.

    warning, -s option given but default rule can be matched (ostrzeenie,
    podano opcj -s, lecz dopasowana moe by regula domylna) oznacza, e
    moliwe jest (przypuszczalnie tylko w konkretnym warunku pocztkowym), e
    regula domylna (dopasowania dowolnego znaku) jest jedyn, ktora dopasuje
    si do konkretnego wejcia. Poniewa podano -s, zaklada si, e nie jest to
    celowe.

    reject_used_but_not_detected undefined lub yymore_used_but_not_detected
    undefined (niezdefiniowana fraza pierwsza lub druga) - te bldy pojawiaj
    si podczas kompilacji. Wskazuj one, e skaner uywa REJECT lub yymore(),
    lecz flex nie poinformowal o tym fakcie. Znaczy to, e flex przeskanowal
    pierwsze dwie sekcji w poszukiwaniu pojawienia si tych akcji, ale ich
    nie znalazl, bo jako je przemycile (np. przez plik #include). Uyj
    %option reject lub %option yymore do wskazania fleksowi, e naprawd
    uywasz tych wlaciwoci.

    flex scanner jammed - skaner skompilowany z -s napotkal lacuch
    wejciowy, ktory nie zostal dopasowany do adnej z jego regul. Bld ten
    moe si pojawi te z powodu problemow wewntrznych.

    token too large, exceeds YYLMAX (token zbyt duy, przekracza YYLMAX) -
    twoj skaner uywa %array a jedna z jego regul dopasowala si do lacucha
    dluszego ni stala YYLMAX (domylnie 8K). Moesz zwikszy t warto zwikszajc
    #definicj stalej YYLMAX w sekcji definicji swojego wejcia fleksa.

    scanner requires -8 flag to use the character 'x' (skaner wymaga flagi
    -8 do uywania znaku 'x') - specyfikacja twojego skanera zawiera
    rozpoznawanie znaku 8-bitowego 'x', a nie podana zostala flaga -8, w
    wyniku czego skaner uyl 7-bit z powodu wykorzystania opcji kompresji
    tablic -Cf lub -CF. Dla szczegolow zobacz dyskusj flagi -7.

    flex scanner push-back overflow - uyle unput() do wepchnicia z powrotem
    tak dlugiego tekstu, e bufor skanera  nie  potrafil  przetrzyma
    wepchnitego tekstu i biecego tokena w yytext. Idealny skaner powinien
    dynamicznie zmieni rozmiar bufora, lecz obecnie tak si nie dzieje.

    input buffer overflow, can't enlarge buffer because scanner uses REJECT
    (przekroczenie bufora wejciowego nie moe powikszy bufora gdy skaner
    uywa REJECT) - skaner pracowal nad dopasowaniem bardzo duego tokenu i
    potrzebowal rozszerzy bufor wejciowy. Nie dziala to ze skanerami,
    uywajcymi REJECT.

    fatal flex scanner internal error--end of buffer missed (krytyczny bld
    wewntrzny skanera flex -- rozminito si z kocem bufora) - Moe si to
    pojawi w skanerze, ktory jest uruchomiony po dlugim skoku z ramki
    aktywacji skanera. Przed powrotem do skanera uyj:

      yyrestart( yyin );

    albo, jak wspomniano wyej, przelcz si na uywanie skanerow C++.

    too many start conditions in <> construct!  (zbyt wiele warunkow
    pocztkowych w konstrukcji <>) - w konstrukcji <> pojawilo si wicej
    warunkow pocztkowych ni istnieje w rzeczywistoci (wic przynajmniej
    jeden z nich pojawil si dwukrotnie).

PLIKI

    -lfl  biblioteka, z ktor musz by lczone skanery.

    lex.yy.c
       generowany skaner (nazywany na niektorych systemach lexyy.c).

    lex.yy.cc
       generowana klasa skanera C++, po uyciu -+.

    <FlexLexer.h>
       plik naglowkowy definiujcy klas bazow skanera C++, FlexLexer i
       klas pochodn, yyFlexLexer.

    flex.skl
       skaner szkieletowy. Plik ten jest uywany tylko przy budowaniu
       fleksa, nie przy jego uruchamianiu.

    lex.backup
       informacje wspierajce (backing-up) dla flagi -b (nazywany jest
       mianem lex.bck na niektorych systemach).

NIEDOSTATKI / B/LDY

    Niektore wzorce wiszcego kontekstu nie mog by poprawnie dopasowane i
    generuj komunikaty  ostrzegawcze  ("dangerous  trailing  context")
    (niebezpieczny  wiszcy  kontekst). S to wzorce, gdzie zakoczenie
    pierwszej czci reguly dopasowuje si do pocztku drugiej czci, takie jak
    "zx*/xy*", gdzie 'x*' dopasowuje 'x' na pocztku wiszcego kontekstu.
    (Zauwa, e projekt POSIX-a okrela, e dopasowany w takich wzorcach tekst
    jest niezdefiniowany.)

    Dla niektorych regul wiszcego kontekstu, czci ktore s w rzeczywistoci
    okrelonej dlugoci nie s tak rozpoznawane. Prowadzi to do wspomnianej
    wyej straty wydajnoci. W szczegolnoci, czci uywajce '|' lub {n} (takie
    jak "foo{3}") zawsze s uwaane za zmienno-dlugociowe.

    Lczenie wiszcego kontekstu z akcj specjaln '|' moe spowodowa, e
    ustalony  (fixed)  wiszcy kontekst zostanie zmieniony w bardziej
    kosztowny, zmienny wiszcy kontekst. Na przyklad nastpujce:

      %%
      abc   |
      xyz/def

    Uywanie unput() uszkadza yytext i yyleng, chyba e uyto dyrektywy %array
    lub opcji -l.

    Dopasowywanie wzorcow NUL-i jest znacznie wolniejsze ni dopasowywanie
    innych znakow.

    Dynamiczne zmiany rozmiaru bufora s wolne i wymagaj reskanowania calego
    tekstu dopasowanego dotd przez biecy (zwykle duy) token.

    Z powodu buforowania wejcia i czytania z wyprzedzeniem, nie mona lczy z
    regulami fleksa wywola <stdio.h>, np. getchar(). Zamiast tego wolaj
    input().

    Wpisy calej tablicy (total table entries) wymieniane przez flag -v nie
    zawieraj niektorych wpisow, potrzebnych do okrelania, ktora regula
    zostala dopasowana. Liczba wpisow jeli skaner nie uywa REJECT jest
    rowna liczbie stanow DFA, a w przeciwnym wypadku jest troch wiksza.

    REJECT nie moe by uywany z opcjami -f lub -F.

    Wewntrzne algorytmy fleksa wymagaj udokumentowania.

ZOBACZ TAKE

    lex(1), yacc(1), sed(1), awk(1).

    John Levine, Tony Mason, and Doug Brown, Lex & Yacc, O'Reilly and
    Associates. Upewnij si, e bierzesz 2-gie wydanie.

    M. E. Lesk and E. Schmidt, LEX - Lexical Analyzer Generator

    Alfred Aho, Ravi Sethi and Jeffrey Ullman, Compilers: Principles,
    Techniques and Tools, Addison-Wesley  (1986).  Opisuje  techniki
    dopasowywania wzorcow uywane przez fleksa (deterministyczne automaty
    skoczone).

AUTOR

    Vern Paxson, z pomoc wielu pomyslow i inspiracji od Vana Jacobsona.
    Oryginaln wersj napisal Jef Poskanzer. Reprezentacja szybkiej tablicy
    jest czciow implementacj projektu Vana Jacobsona. Implementacja zostala
    wykonana przez Kevina Gonga and Verna Paxsona.

    Podzikowania dla wielu beta testerow, komentatorow i kontrybutorow
    fleksa, z ktorych szczegolnie zasluone s nastpujce osoby: Francois
    Pinard, Casey Leedom, Robert Abramovitz, Stan Adermann, Terry Allen,
    David Barker-Plummer, John Basrai, Neal Becker, Nelson H.F. Beebe,
    benson@odi.com, Karl Berry, Peter A. Bigot, Simon Blanchard, Keith
    Bostic, Frederic Brehm, Ian Brockbank, Kin Cho, Nick Christopher, Brian
    Clapper, J.T. Conklin, Jason Coughlin, Bill Cox, Nick Cropper, Dave
    Curtis, Scott David Daniels, Chris G. Demetriou, Theo Deraadt, Mike
    Donahue, Chuck Doucette, Tom Epperly, Leo Eskin, Chris Faylor, Chris
    Flatters, Jon Forrest, Jeffrey Friedl, Joe Gayda, Kaveh R. Ghazi,
    Wolfgang Glunz, Eric Goldman, Christopher M. Gould, Ulrich Grepel, Peer
    Griebel, Jan Hajic, Charles Hemphill, NORO Hideo, Jarkko Hietaniemi,
    Scott Hofmann, Jeff Honig, Dana Hudes, Eric Hughes, John Interrante,
    Ceriel Jacobs, Michal Jaegermann, Sakari Jalovaara, Jeffrey R. Jones,
    Henry Juengst, Klaus Kaempf, Jonathan I. Kamens, Terrence O Kane, Amir
    Katz, ken@ken.hilco.com, Kevin B. Kenny, Steve Kirsch, Winfried Koenig,
    Marq Kole, Ronald Lamprecht, Greg Lee, Rohan Lenard, Craig Leres, John
    Levine, Steve Liddle, David Loffredo, Mike Long, Mohamed el Lozy, Brian
    Madsen, Malte, Joe Marshall, Bengt Martensson, Chris Metcalf, Luke
    Mewburn, Jim Meyering, R. Alexander Milowski, Erik Naggum, G.T. Nicol,
    Landon Noll, James Nordby, Marc Nozell, Richard Ohnemus, Karsten
    Pahnke, Sven Panne, Roland Pesch, Walter Pelissero, Gaumond Pierre,
    Esmond  Pitt,  Jef Poskanzer, Joe Rahmeh, Jarmo Raiha, Frederic
    Raimbault, Pat Rankin, Rick Richardson, Kevin Rodgers, Kai Uwe Rommel,
    Jim Roskind, Alberto Santini, Andreas Scherer, Darrell Schiebel, Raf
    Schietekat, Doug Schmidt, Philippe Schnoebelen, Andreas Schwab, Larry
    Schwimmer, Alex Siegel, Eckehard Stolz, Jan-Erik Strvmquist, Mike
    Stump, Paul Stuart, Dave Tallman, Ian Lance Taylor, Chris Thewalt,
    Richard M. Timoney, Jodi Tsai, Paul Tuinenga, Gary Weik, Frank Whaley,
    Gerhard Wilhelms, Kent Williams, Ken Yap, Ron Zellar, Nathan Zelle,
    David Zuhn, oraz ci, ktorych nazwiska wylecialy z moich zdolnoci
    archiwizowania poczty, lecz ktorych wklad jest rownie wany.

    Keith Bostic, Jon Forrest, Noah Friedman, John Gilmore, Craig Leres,
    John Levine, Bob Mulcahy, G.T. Nicol, Francois Pinard, Rich Salz i
    Richard Stallman pomogli z ronymi problemami dystrybucji.

    Esmond Pitt and Earle Horton pomogl z wsparciem 8-bit; Benson Margulies
    i Fred Burke pomogli z wsparciem C++; Kent Williams i Tom Epperly
    pomogli z wsparciem klas C++; Ove Ewerlid pomogl z wsparciem NUL-ow;
    Eric Hughes pomogl z wielokrotnymi buforami.

    Praca ta byla pocztkowo wykonywana gdy bylem z Real Time Systems Group
    w Lawrence Berkeley Laboratory w Berkeley, CA. Wielkie dziki do
    wszystkich za wsparcie, ktore uzyskalem.

    Komentarze lij do vern@ee.lbl.gov.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.