Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    lexgrog - przetwarza naglowki stron podrcznika ekranowego

SK/LADNIA

    lexgrog [-m|-c] [-fhwV] [-E kodowanie_znak'ow] plik ...

OPIS

    lexgrog jest implementacj w lexie tradycyjnych narzdzi "zgadywanki
    groffa". Ze swojej linii polece czyta list plikow, ktore mog by albo
    rodlami stron podrcznika albo preformatowanymi stronami "cat", i
    wywietla ich nazwy i opisy, tak jak s uywane przez apropos i whatis,
    albo list filtrow preprocesora wymaganych przez stron podrcznika zanim
    zostanie przekazana do nroff lub troff, albo obie te listy.

    Jeeli wejcie lexgrog jest w zlym formacie, to wypisze on komunikat
    "parse  failed";  moe  to by uyteczne dla zewntrznych programow
    sprawdzajcych poprawno stron podrcznika. Jeeli jednym  z  plikow
    wejciowych lexgroga jest "-", to bdzie czytal ze swojego standardowego
    wejcia; jeli plik wejciowy jest skompresowany, to go automatycznie
    zdekompresuje.

OPCJE

    -m, --man
       Przetwarza  wejcie  jako  pliki  rodlowe  stron podrcznika
       ekranowego. Jest to zachowanie domylne, jeli nie podano ani
       --man, ani --cat.

    -c, --cat
       Przetwarza wejcie jako sformatowane wczeniej strony podrcznika
       ekranowego ("strony cat"). --man i --cat nie mog by uyte
       jednoczenie.

    -w, --whatis
       Wywietla nazw i opis z naglowka strony podrcznika ekranowego,
       uywanego przez apropos i whatis. Jest to domylne zachowanie,
       jeeli nie podano ani --whatis, ani --filters.

    -f, --filters
       Wywietla list filtrow potrzebnych do wstpnego przetworzenia
       strony podrcznika zanim zostanie sformatowana przez program
       nroff lub troff.

    -E kodowanie_znak'ow, --encoding kodowanie_znak'ow
       Nadpisuje  odgadnite  kodowanie  znakow  strony podrcznika,
       ustawiajc je na kodowanie_znak'ow.

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

KOD ZAKOCZENIA

    0   Program zakoczony bez adnych bldow.

    1   Bld uycia.

    2   lexgrog nie umial przetworzy jednego lub wicej sporod plikow
       wejciowych.

PRZYK/LADY

     $ lexgrog man.1
     man.1: "man - interfejs stron podrcznika ekranowego"
     $ lexgrog -fw man.1
     man.1 (t): "man - interfejs stron podrcznika ekranowego"
     $ lexgrog -c whatis.cat1
     whatis.cat1: "whatis - wywietla opisy stron podrcznika ekranowego"
     $ lexgrog broken.1
     broken.1: parse failed

PRZETWARZANIE WHATIS

    mandb (oparty na tym samym kodzie, co lexgrog) przetwarza sekcj NAZWA
    (NAME) znajdujc si samej gorze strony podrcznika ekranowego, szukajc w
    niej nazw i opisow. Mimo e parser jest calkiem tolerancyjny, poniewa
    musi sobie radzi z ronymi formatami, ktore byly uywane na przestrzeni
    lat, to jednak czasem nie potrafi wycign potrzebnych informacji.

    Jeeli uywany jest tradycyjny zbior makr man, to poprawna sekcja NAZWA
    wyglda tak jak poniej:

       .SH NAZWA
       foo \- program, ktory co robi

    Niektore programy do obslugi stron podrcznika wymagaj, aby separator
    '\-'  byl dokladnie taki, jak to pokazano; mandb jest bardziej
    tolerancyjny, jednake w celu zachowania kompatybilnoci z  innymi
    systemami dobrym pomyslem jest pozostawienie znaku odwrotnego ukonika.

    Po lewej stronie moe wystpowa kilka nazw, rozdzielonych od siebie
    przecinkami. Nazwy zawierajce biale znaki s ignorowane, aby unikn
    nieprawidlowego zachowania przy niektorych le sformatowanych sekcjach
    NAZWA. Tekst po prawej stronie ma dowoln posta i moe zajmowa wiele
    linii. Jeeli w tej samej stronie podrcznika udokumentowanych jest kilka
    programow z ronymi opisami, powinna by uyta ponisza forma:

       .SH NAZWA
       foo, bar \- programy, ktore co robi
       .br
       baz \- program, ktory nic nie robi

    (Zamiast makra .br mona uy makra, ktore zaczyna nowy akapit, na
    przyklad .PP.)

    Podczas uywania pochodzcego z systemow BSD zbioru makr mdoc poprawna
    sekcja NAZWA powinna wyglda tak jak poniej:

       .Sh NAZWA
       .Nm foo
       .Nd program, ktory co robi

    Jest kilka powszechnych przyczyn, dla ktorych przetwarzanie whatis
    koczy si fiaskiem. Czasami autorzy stron podrcznika zastpuj '.SH NAZWA'
    przez '.SH MOJPROGRAM', co powoduje, e mandb nie potrafi odnale
    potrzebnych informacji. Czasami autorzy umieszczaj wprawdzie sekcj
    NAZWA, ale zawieraj w niej dowolny tekst zamiast uywa 'nazwa \- opis'.
    Jednake kada skladania przypominajca powysz powinna by akceptowana.

ZOBACZ TAKE

    man(1), mandb(8), apropos(1), whatis(1).

UWAGI

    lexgrog probuje przetwarza pliki zawierajce dania .so, jednake bdzie
    zdolny to zrobi tylko wtedy, gdy pliki te s poprawnie zainstalowane w
    hierarchii stron podrcznika ekranowego.

AUTOR

    Autorami kodu uywanego przez program lexgrog do przetwarzania stron
    podrcznika s:

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

    Colin Watson napisal obecne wcielnie interfejsu linii polece i t stron
    podrcznika ekranowego.

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.