Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ln - tworzy dowizania midzy plikami

SK/LADNIA

    ln [opcja]... r'od/lo [nazwa_dowizania]
    ln [opcja]... r'od/lo... katalog

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo ln
    lub
       info ln.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie ln w wersji GNU.

    ln dziala podobnie do cp - poza tym i, cp tworzy niezalen kopi pliku za
    ln jedynie dowizanie.

    "Dowizanie twarde" (hard link) jest inn nazw istniejcego pliku.
    Dowizanie i oryginalna nazwa s w pelni rownoprawne. (Technicznie rzecz
    biorc, posiadaj ten sam i-wzel, za i-wzel zawiera cal informacj o pliku
    - faktycznie nie jest bldem stwierdzenie, i i-wzel *jest* plikiem.) W
    ten sposob plik moe wystpowa pod wieloma rownowanymi nazwami -
    wskazujcymi na te same dane. Usunicie jednej z tych nazw przez rm nie
    powoduje jeszcze usunicia pliku. Jest on usuwany dopiero z chwil
    usunicia ostatniej nazwy.
    We wszystkich istniejcych implementacjach nie mona tworzy twardych
    dowiza do katalogow, a dowizania twarde nie mog przekracza granic
    systemow plikow. (Ograniczenia te nie s jednak narzucone przez POSIX.)

    "Dowizania symboliczne" (symbolic link, symlink), z drugiej strony, s
    specjalnym typem plikow (nie obslugiwanym przez wszystkie jdra; w
    szczegolnoci  system V release 3 i starsze nie posiadaj dowiza
    symbolicznych), w ktorym plik dowizania faktycznie wskazuje na inny
    plik (przez nazw). Dla wikszoci operacji (otwarcie, odczyt, zapis i tak
    dalej) otrzymujcych  jako  argument  dowizanie  symboliczne  jdro
    automatycznie  "odwskanikowuje" dowizanie i dziala na samym celu
    dowizania. Przy niektorych (np. usuwanie) dziala na samym dowizaniu,
    nie za na celu przez nie wskazywanym.

    Jeli podano tylko jeden argument - nazw pliku, to ln utworzy w biecym
    katalogu dowizanie do niego majce tak sam nazw (oczywicie nie mona w
    ten sposob utworzy dowizania do pliku w biecym katalogu).
    Jeli podano dwa argumenty typu plik, to drugi z nich zostanie utworzony
    jako dowizanie do pierwszego.
    Jeli ostatni z argumentow okrela istniejcy katalog, to w tym katalogu
    zostan  utworzone  dowizania  do plikow podanych jako poprzednie
    argumenty. (Patrz jednak opis opcji --no-deference). Dowizania te bd
    mie takie nazwy, jak pliki rodlowe. Podanie wicej ni dwu argumentow, z
    ktorych ostatni nie jest katalogiem jest bldem.
    Domylnie ln tworzy dowizania twarde (hard links). Przy tworzeniu dowiza
    twardych kade r'od/lo (plik, do ktorego tworzymy nowe dowizanie) musi
    istnie. Bez opcji -f lub -i polecenie ln nie usuwa istniejcego pliku.
    Do zmiany nazwy istniejcych plikow sluy opcja --backup.

OPCJE

    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe istniejcych plikow docelowych. Zobacz opis
       opcji -V oraz sekcja `Opcje kopii zapasowych' w podrczniku
       fileutils(1).

    -d, -F, --directory
       Pozwala  uytkownikowi uprzywilejowanemu (root) na tworzenie
       dowiza twardych (hardlinks) do katalogow.

    -f, --force
       Usuwa istniejce pliki docelowe.

    -i, --interactive
       Pyta czy nadpisywa istniejce pliki docelowe.

    -n, --no-dereference
       Gdy podany cel jest dowizaniem symbolicznym do katalogu, probuje
       zamieni to dowizanie symboliczne zamiast tworzy plik w katalogu,
       na ktory ono wskazuje.
       Gdy cel jest nazw rzeczywistego katalogu (a nie dowizania
       symbolicznego), nie ma adnych dwuznacznoci. Dowizanie jest
       tworzone w tym katalogu. Jeli  jednak  podany  cel  jest
       symbolicznym dowizaniem do katalogu, to istniej dwa sposoby
       potraktowania dania uytkownika. ln moe potraktowa cel tak, jakby
       byl zwyklym katalogiem (na ktory wskazuje dowizanie) i utworzy w
       nim dane dowizanie. Z drugiej strony, cel moe by postrzegany
       jako nie-katalog -- dowizanie symboliczne samo w sobie. W tym
       przypadku ln musi usun lub utworzy kopi tego dowizania przed
       utworzeniem nowego dowizania. Domylnym sposobem dzialania jest
       traktowanie celu bdcego dowizaniem symbolicznym do katalogu tak
       jak katalogu. Przy uyciu opcji -n bdzie on traktowany jak
       dowizanie.

    -s, --symbolic
       Tworzy dowizania symboliczne zamiast dowiza twardych. Ta opcja
       wypisuje bld na systemach nie obslugujcych dowiza symbolicznych.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy kadego pliku kopii
       zapasowej wykonanego przy pomocy -b. Jeli opcja ta nie zostanie
       podana,  to  uyta  zostanie  warto  zmiennej  rodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jeli ona rownie nie jest okrelona, to uyty
       zostanie domylny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       Okrela katalog docelowy. Zobacz sekcja `Katalog docelowy' w
       fileutils(1).

    -v, --verbose
       Przed utworzeniem dowizania do kadego pliku wypisuje jego nazw.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia typ kopii zapasowych wykonywanych przy pomocy -b. Jeli
       opcja ta nie zostanie podana, to uyta zostanie warto zmiennej
       rodowiskowej VERSION_CONTROL. Jeli nie zdefiniowano  rownie
       VERSION_CONTROL to uyta zostanie domylny typ kopii zapasowej:
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: uywane s
       te same wartoci dla typu kopii. Rozpoznaj take bardziej opisowe
       synonimy.  Prawidlowe  wartoci  to  (unikalne  skroty  s
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plikow, ktore ju je maj,
           zwykle kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykle kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

PRZYK/LADY

      ln -s /jakas/nazwa
    tworzy dowizanie ./nazwa wskazujce na /jakas/nazwa

      ln -s /jakas/nazwa mojanazwa
    tworzy dowizanie ./mojanazwa wskazujce na /jakas/nazwa

      ln -s a b ..
    tworzy dowizania ../a i ../b wskazujce na ./a i ./b

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Parkera i Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cp(1), mv(1), rm(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.