Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    loadkeys - ladowanie tablic translacji klawiatury

SK/LADNIA

    loadkeys [ -c --clearcompose ] [ -d --default ] [ -h --help ] [ -m
    --mktable ] [ -s --clearstrings ] [ -v --verbose ] [ nazwapliku... ]

OPIS

    Program loadkeys odczytuje plik lub pliki podane przez nazwapliku...
    Jego glownym przeznaczeniem jest zaladowanie tablicy klawiaturowej dla
    konsoli.

PRZYWR'OCENIE USTAWIE DOMYLNYCH

    Jeli podana jest opcja -d (lub --default ) , loadkeys laduje domyln
    tablic  klawiaturow,  najprawdopodobniej  jako plik defkeymap.map,
    znajdujcy si w /usr/share/keymaps albo w /usr/src/linux/drivers/char.
    (Prawdopodobnie pierwsza jest definiowana przez uytkownika, podczas gdy
    druga jest tablic klawiaturow typu qwerty dla PC - raczej nie t, ktora
    jest podana.) Czasami, po zaladowaniu dziwnej tablicy klawiaturowej (z
    minusem osigalnym poprzez dziwn, nieznan kombinacj modyfikatorow)
    prociej jest wpisa `loadkeys defkeymap'.

ZA/LADOWANIE TABLICY KLAWIATURY

    Glown rol loadkeys jest zaladowanie lub modyfikacja tablic translacji
    dla sterownika klawiatury. Podajc nazwy plikow, standardowe wejcie
    mona poda jaki mylnik (-). Jeli nazwa pliku nie zostanie podana, dane
    bd czytane ze standardowego wejcia.

    Dostpne s gotowe tablice klawiaturowe dla wielu krajaow i dla ronych
    rodzajow klawiatur tak, e polecenie typu `loadkeys uk' moe zrobi to,
    czego oczekujesz. Z drugiej strony, latwo jest skonstruowa swoj wlasn
    tablic klawiaturow. Uytkownik musi poda jakie symbole maj by przypisane
    poszczegolnym klawiszom. Moe on znale kody  klawiszy  za  pomoc
    showkey(1), podczas gdy format tablicy klawiaturowej jest podany w
    keymaps(5) a mona go rownie zobaczy jako wynik polecenia dumpkeys(1).

ZA/LADOWANIE TABLICY AKCENT'OW

    Jeli plik wejciowy nie zawiera definicji klawiszy kompozycji (compose
    keys), tablica akcentow pozostaje bez zmian, chyba e podana zostanie
    opcja -c (lub --clearcompose ), ktora powoduje wyczyszczenie tablicy
    akcentow. Gdy plik wejciowy nie zawiera definicji klawiszy kompozycji,
    to wszystkie stare definicje zostan usunite i zastpione podanymi nowymi
    wpisami. Tablica akcentow jest cigiem (domylnie 68) wpisow okrelajcych
    jak si zachowuj martwe znaki diakrytyczne i klawisze kompozycji.  Na
    przyklad linia

       compose ',' 'c' to ccedilla

    oznacza, e naley polczy <ComposeKey><,><c> w <ccedilla>. Aktualn
    zawarto tej tablicy mona obejrze a pomoc `dumpkeys --compose-only'.

ZA/LADOWANIE TABLICY /LACUCH'OW

    Opcja -s (lub --clearstrings ) czyci tablic  napisow  (lacuchow
    znakowych) w jdrze. Jeli ta opcja nie zostanie podana, loadkeys tylko
    doda, lub zamieni napisy, lecz ich nie usunie. (Zatem opcja -s jest
    niezbdna dla osignicia stanu dobrze zdefiniowanego.) Tablica lacuchow
    jest cigiem napisow o nazwach takich jak F31. Mona spowodowa, aby
    klawisz funkcyjny F5 (na zwyklej klawiaturze PC) powodowal wypisanie
    tekstu `Hello!', a Shift+F5 `Goodbye!', za pomoc nastpujcych linii w
    tablicy klawiaturowej:

       keycode 63 = F70 F71
       string F70 = "Hello!"
       string F71 = "Goodbye!"

    Domylnie klawiszom funkcyjnym przypisane s pewne sekwencje eskejpowe,
    przewanie wzorowane na terminalu VT100.

TWORZENIE TABLICY R'OD/LOWEJ

    Jeli podana jest opcja -m (lub --mktable ), program wypisze na stdout
    (standardowe wyjcie) zawarto pliku, ktory moe zosta poniej uyty jako
    /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.c, okrelajcy domylne przypisania
    klawiszy w jdrze. (i nie zmieniajcy aktualnych ustawie).

INNE OPCJE

    -h --help
       loadkeys wypisze swoj wersj i krotk informacj o sposobie uycia
       na wyjcie standardowj diagnostyki i zakoczy dzialanie.

OSTRZEENIE

    Ktokolwiek, kto ma dostp do odczytu /dev/console moe uruchomi loadkeys
    i zmieni rozklad klawiatury, nawet czynic go bezuytecznym. Zauwa, e
    tablice translacji klawiatury s wspolne dla  wszystkich  konsoli
    wirtualnych, wic jakiekolwiek zmiany przypisa klawiszy dotycz ich
    wszystkich naraz.

    Z uwagi na to, e zmiany dotycz wszystkich konsoli wirtualnych, bd one
    obowizywa rownie po zakoczeniu biecej sesji. Oznacza to, e nawet na
    ekranie logowania przypisania klawiszy mog by inne ni uytkownik
    oczekuje.

PLIKI

    /usr/share/keymaps/
       domylny katalog plikow tablic klawiaturowych (keytables)

    /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.map domylna tablica klawiaturowa
    (keymap)

ZOBACZ TAKE

    dumpkeys(1), keymaps(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 6 lutego 1994           LOADKEYS(1)