Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    locate - wyszukuje pliki w okresowo aktualizowanej bazie danych

SK/LADNIA

    locate [-d cieka] [--database=cieka] [--version] [--help] wzorzec...

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie locate w wersji GNU.

    Dla kadego z podanych wzorcow locate przeszukuje jedn lub wicej baz
    danych zawierajcych nazwy plikow i wywietla te nazwy, ktore zawieraj
    wzorzec. Wzorce mog zawiera metaznaki (znaki uogolniajce/specjalne),
    takie jak uywane w powloce: `*', `?' i `[]'.  Metaznaki nie traktuj
    specjalnie `/' ani `.'. Zatem, do wzorca `foo*bar' moe by dopasowana do
    nazwa pliku zawierajca `foo3/bar', za do wzorca `*duck*'  nazwa
    zawierajca `lake/.ducky'. Wzorce posiadajce znaki uogolniajce powinny
    by cytowane, by uchroni je przed rozwiniciem przez powlok.

    Jeeli wzorzec jest zwyklym lacuchem tekstowym -- nie zawiera metaznakow
    -- to locate wywietla wszystkie nazwy plikow z bazy zawierajce ten
    lacuch w dowolnym miejscu. Jeeli wzorzec zawiera metaznaki, to locate
    wywietla tylko te nazwy plikow, ktore dokladnie pasuj do wzorca. Na
    skutek tego, wzorce zawierajce metaznaki powinny zwykle rozpoczyna si
    od `*', a najczciej rownie koczy si tym znakiem. Wyjtkami s wzorce
    celowo doslownie dopasowujce pocztek bd koniec nazwy pliku.

    Bazy danych z nazwami plikow zawieraj listy plikow istniejcych w
    systemie w momencie ostatniej aktualizacji baz. Administrator systemu
    moe wybra nazw pliku bazy domylnej, czsto, z jak bazy s aktualizowane
    oraz katalogi, dla ktorych zawieraj one zapisy; zobacz updatedb(1L).

OPCJE

    -d cieka, --database=cieka
       Zamiast przeszukiwania bazy danych o domylnej nazwie, szuka w
       bazach okrelonych  ciek,  ktora  jest  list  rozdzielonych
       dwukropkami nazw plikow z bazami. Moesz te posluy si zmienn
       rodowiska LOCATE_PATH ustawiajc list przeszukiwanych plikow baz
       danych. Opcja anuluje ustawienie zmiennej rodowiska, jeeli uyto
       obydwu.

    Format bazy danych z nazwami plikow zmienil si poczwszy od wersji 4.0
    GNU find i locate, tak by umoliwi maszynom o ronym porzdku bajtow
    wspoldzielenie baz. Ta wersja locate potrafi automatycznie rozpoznawa
    i odczytywa bazy utworzone dla starszych wersji locate pochodzcego z
    GNU, czy te Unixowych wersji locate lub find.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych
       opcjach, koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

RODOWISKO

    LOCATE_PATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami nazw baz danych, jakie bd
       przeszukiwane.

ZOBACZ TAKE

    find(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L).
    Znajdowanie plik'ow (w dokumentacji Info on-line lub drukowanej)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic midzy powyszym  opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   LOCATE(1)