Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   logger -- tworz wpisy w dzienniku (logu) systemowym

SK/LADNIA

   logger [-is] [-f plik] [-p pri] [-t znacz] [komunikat ...]

OPIS

   Logger zapewnia na poziomie polece powloki interfejs do systemowego
   modulu zapisu dziennika syslog(3).

   Opcje:

   -i     Rejestruj id procesu logger w kadym wierszu.

   -s     Oprocz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wylij go na
        standardowe wyjcie bldow.

   -f plik  Zapisz do dziennika zawarto podanego pliku.

   -p pri   Zapisz komunikat z zadanym priorytetem. Priorytet moe by
        okrelony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagroenia"
        ("facility.level"). Na przyklad, "-p local3.info" rejestruje
        komunikat(y) jako o poziomie istotnoci informacyjnym pochodzce
        z podsystemu local3. Domylnym priorytetem jest "user.notice"

   -t znacz  Oznakuj kady wiersz rejestru podanym znacznikiem.

   komunikat Zapisz komunikat do dziennika; jeli nie podano i nie zostala
        uyta flaga -f, to zapis wykonywany jest ze standardowego
        wejcia.

   Narzdzie logger koczy prac z kodem 0 przy powodzeniu operacji, za >0 jeli
   wystpil bld.

PRZYK/LADY

      logger System rebooted

      logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc

ZOBACZ TAKE

   syslog(3), syslogd(8)

STANDARDY

   Polecenie logger powinno by zgodne z IEEE Std 1003.2 (``POSIX.2'')

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.