Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   look -- wywietl linie, zaczynajce si od podanego napisu

SK/LADNIA

   look [-dfa] [-t termchar] napis [plik]

OPIS

   Narzdzie look wywietla dowolne linie z pliku plik , ktore zawieraj napis
   jako przedrostek. Jako, e look dokonuje przeszukiwania binarnego, linie
   w pliku musz by posortowane.

   Jeli plik nie jest podany, uywany jest plik /usr/dict/words , porownywane
   s tylko znaki alfanumeryczne, a ich rozmiar jest ignorowany.

   Opcje:

   -d   Zestaw znakow i kolejno slownikowa, np. porownywane bd tylko
       znaki alfanumeryczne.

   -f   Ignoruj rozmiar znakow alfabetycznych.

   -a   Uyj alternatywnego slownika /usr/dict/web2

   -t   Podaj znak koca napisu, np. porownywane bd tylko te znaki z
       napisu , ktore znajduj si przed pierwsz instancj termchar .

   Narzdzie look koczy ze statusem 0, jeli znaleziono jedn lub wicej linii,
   1 jeli nie znaleziono adnej linii i >2 po bldzie.

PLIKI

   /usr/dict/words slownik
   /usr/dict/web2  alternatywny slownik

ZOBACZ TAK

   grep(1), sort(1)

KOMPATYBILNO

   Oryginalna strona podrcznika mowila, e tabulacje i spacje uczestnicz w
   porownaniach po ustawieniu opcji -d . Bylo to nieprawidlowe i obecna
   strona podrcznika odpowiada historycznej implementacji.

HISTORIA

   Look pojawil si w Wersji 7 AT&T Unix.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.