Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lp - wysyla dania do uslugi druku LPRng

SK/LADNIA

    lp [-A] [-c] [-m] [-p] [-s] [-w] [-d dest]
      [-f form-name [-d cokolwiek]] [-H special-handling]
      [-n number] [-o option] [-P page-list]
      [-q priority-level] [-S character-set [-d cokolwiek]]
      [-S print-wheel] [-t title] [-T content-type [-r]]
      [-y mode-list] [-D debug-options] [file...]

OPIS

    Gdy nalecy do LPRng klient lpr zostanie wywolany pod nazw lp, to
    obsluguje interfejs lp. Zwykle robi si to tworzc dowizanie symboliczne
    o nazwie lp do programu lpr. Jest to podobne do zachowania programow
    ex(1) i vi(1).  Obslugiwana posta polecenia lp organizuje wydruk
    wskazanego pliku(ow) file i skojarzonej z nim informacji (lcznie
    zwanych daniem, request). Jeeli w wierszu polece nie podano adnego
    pliku, to przyjmowane jest standardowe wejcie. Mona te w wierszu polece
    poda standardowe wejcie razem ze wskazaniem pliku(ow) wymieniajc nazwy
    plikow i podajc - (mylnik) dla standardowego wejcia. Pliki zostan
    wydrukowane w kolejnoci, w jakiej wystpily w wierszu polece.

    Usluga drukowania LP z kadym daniem kojarzy unikalny identyfikator
    dania (request-ID) i wywietla go na standardowym wyjciu. Fragmentu
    bdcego numerem dania lub pelnego ID-dania mona uy poniej jako argumentu
    dla cancel(1) lub lprm(1) przy anulowaniu zadania lub przy okrelaniu
    jego stanu. W podrcznikach systemowych cancel(1) i lprm(1) zawarto
    szczegoly dotyczce anulowania zada, za w lpstat(1) i lpq(1) informacje
    o sprawdzaniu stanu dania druku.

OPCJE

    Opcje lp zawsze poprzedzaj ewentualne nazwy plikow, ale mog by podane w
    dowolnej kolejnoci. Dostpne s ponisze opcje:

    -A   Uywa uwierzytelnianego przesylania.  Zauwa, e nie jest to
       standardowa opcja lp(1), lecz zostala dodana w celu utrzymania
       zgodnoci z LPRng.

    -c   Tworzy kopi pliku file przed jego drukowaniem. (Nie ma to
       adnego skutku, gdy LPRng zawsze wysyla zadania bezzwlocznie na
       serwer zdalny, gdzie bd drukowane.)

    -d dest
       Wybiera dest jako drukark lub klas drukarek, ktore maj wykona
       wydruk. Domylnie, dest pobierane jest ze zmiennej rodowiska
       LPDEST (jeli jest ona ustawiona), a nastpnie z PRINTER . W
       przeciwnym wypadku uywane jest (jeli istnieje) domylne miejsce
       docelowe w danym systemie komputerowym.

    -f form-name
       Drukuje danie na formularzu o nazwie form-name. Pierwsza litera
       form-name stosowana jest jako format filtru LPRng.  Jest to
       zblione do opcji -F polecenia lpr.

    -H special-handling
       Te opcje s ignorowane.

    -m   Po wydrukowaniu plikow wysyla wiadomo pocztow do uytkownika
       (zobacz mail(1)). Adres pocztowy pobierany jest ze zmiennej
       rodowiska USER. Domylnie, po normalnym zakoczeniu wydruku dania
       nie jest wysylana adna poczta.

    -n number
       Drukuje okrelon przez number liczb kopii (domylnie jest to 1).

    -o option
       Okrela opcje zalene do drukarki. Kilka takich opcji mona polczy
       podajc liter kluczow -o wielokrotnie (-o $opcja sub 1$ -o $opcja
       sub 2$ ... -o $opcja sub n$), lub podajc po literze -o list
       opcji ujt w cudzyslowy (to jest, -o "$opcja sub 1$ $opcja sub 2$
       ... $opcja sub n$"). Ponisze opcje maj efekt natychmiastowy;
       inne opcje przesylane s jako pozycja Z wiersza pliku sterujcego,
       tj. jako opcja -Z polecenia lpr(1).

       nobanner
           Nie drukuje nstony tytulowej przy tym daniu. Jest to to
           samo, co opcja -h (no header) polecenia lpr(1).

       width=number
           Drukuje to danie z szerokoci strony ustawion na number
           kolumn. Jest to to samo, co opcja -w width polecenia
           lpr(1).

    -P page-list
       Drukuje  strony  ujte  na licie page-list. Ta opcja jest
       ignorowana.

    -p   Wlcza powiadamianie o zakoczeniu wydruku dania. Ta opcja jest
       ignorowana.

    -q priority-level
       Przypisuje temu daniu poziom priorytetu priority-level w kolejce
       druku. Poziomu priorytetu jest liczb z zakresu od 0, najwyszy
       priorytet, do 25, najniszy.  Jeeli nie podano priorytetu, to
       stosowany jest domylny priorytet dla uslugi druku, przypisany
       przez administratora systemu. Administrator moe ustali limit
       priorytetu dla konkretnych uytkownikow. Wartoci liczbowe s
       przekladane na odpowiadajce im literowe wartoci priorytetu.

    -s   Eliminuje komunikaty od lp, jak te rozpoczynajce si od "request
       id is...".

    -S character-set
    -S print-wheel
       Drukuje to danie uywajc podanego zestawu znakow character-set
       lub glowicy print-wheel (w drukarkach rozetkowych). Opcje te s
       przekazywane jako opcja -Z polecenia lpr(1).

    -t title
       Drukuje tytul title na stronie tytulowej wyjcia.  Jeeli nie
       podano tytulu, to na stronie tytulowej drukowana jest nazwa
       pliku. Jeeli tytul zawiera odstpy, to naley umieci go w
       cudzyslowach.

    -T content-type [-r]
       Drukuje danie na drukarce potraficej obslugiwa podany typ
       zawartoci content-type. Typ zawartoci jest przekazywany jako
       opcja -Z polecenia lpr(1).

    -w   Wypisuje komunikat na terminalu uytkownika po wydrukowaniu
       zadanych plikow. Ta opcja jest ignorowana.

    -y mode-list
       Drukuje to danie zgodnie z trybami druku wyszczegolnionymi w
       mode-list.  Podana lista trybow jest przekazywana jako opcja -Z
       polecenia lpr(1).

    -D debug-options
       Podaje list opcji diagnostycznych programu. Moe to by liczba
       (poziom debuggowania) lub slowo kluczowe i poziom (flaga), jak
       9, network, network+2 itp.

OPERANDY

    lp obsluguje nastpujce operandy:

    file  Nazwa pliku, jaki ma zosta wydrukowany. Jeeli nie podano adnych
       nazw plikow, lub gdy nazw jest -, to uywane bdzie standardowe
       wejcie. Argument - musi by ostatnim na licie.

RODOWISKO

    Zobacz w podrczniku systemowym environ(5), opisy poniszych zmiennych
    rodowiska wplywajcych na wykonanie lp i cancel:

    LPDEST Okrela urzdzenie wyjciowe lub miejsce przeznaczenia. LPDEST nie
       jest ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER.  Opcja
       -P dest ma pierwszestwo nad LPDEST.  Jeeli nie podano -P a
       LPDEST zawiera warto nie bdc poprawnym urzdzeniem lub nazw
       okrelajc miejsce przeznaczenia, to wyniki bd niezdefiniowane.

    PRINTER
       Okrela urzdzenie wyjciowe lub miejsce przeznaczenia. Jeeli nie
       ustawiono LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokrelone
       urzdzenie wyjciowe.  Opcja -P dest i zmienna rodowiska LPDEST
       maj pierwszestwo nad PRINTER. Jeeli nie podano -P, LPDEST nie
       jest ustawione, za PRINTER zawiera warto nie bdc poprawnym
       urzdzeniem lub nazw okrelajc miejsce przeznaczenia, to wyniki bd
       niezdefiniowane.

KOD ZAKOCZENIA

    lp zwraca nastpujce kody zakoczenia:

    0   Wszystkie pliki wejciowe przetworzono pomylnie.

    >0   Nie bylo dostpne adne urzdzenie wyjciowe lub wystpil bld.

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci.  Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.