Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lpf - ogolny filtr drukarki

SK/LADNIA

    lpf -Pprinter -wwidth -llength -xwidth -ylength [-c]
      -Kcontrolfilename -Lbnrname [-i indent] [-Z options]
      [-C class] [-J job] [-R accntname] -nlogin -hHost
      -Fformat [-T[crlf,endlinechar] -D level] [affile]

OPIS

    Lpf jest ogolnym filtrem drukarki. Zwykle jest uywany jako filtr w
    pliku printcap i wywolywany przez lpd. Opcja -Tcrlf eliminuje konwersj
    LF na pary CR/LF.

    Ponisze opcje przesyla lpd domylnie:

    -Pprinter
      Nazwa drukarki.

    -wwidth
      Szeroko strony w znakach, jak podano w polu :pw pliku printcap

    -llength
      Szeroko dlugo w wierszach, jak podano w polu :pl pliku printcap

    -xwidth
      Szeroko strony w pikselach, jak podano w polu :px pliku printcap

    -ylength
      Dlugo strony w pikselach, jak podano w polu :py pliku printcap

    -Kcontrolfilename
      Nazwa pliku sterujcego.

    -Lbnrname
      Nazwa naglowka (banner). Ustawiana opcj -T polecenia lpr.

    -nlogin
      Nazwa zgloszeniowa uytkownika.

    -hHost
      Host, z ktorego zgloszono zadanie.

    -Fformat
      Format zadania z opcji -F polecenia lpr lub innej opcji.

    Ponisze opcje mog by ustawiane przez lpd opcjonalnie:

    -Zoptions
      Opcje dodatkowe. Przesylane s z parametru -Z podanego w wierszu
      polece polecenia lpr i mog by interpretowane przez filtr.

    Pozostale opcje mona doda do wpisu filtru w pliku printcap:

    -c  ignoruje znaki sterujce, ustawiane przez opcje -b (binary) lub -l
      (literal) polecenia lpr.

    -iindent
      wielko wcicia, ustawiana opcj -i polecenia lpr.

    -Cclass
      nazwa klasy, ustawiana opcj -C polecenia lpr.

    -Jjob
      nazwa zadania, ustawiana opcj -J polecenia lpr.

    -Raccntname
      nazwa pliku rozliczeniowego, z informacji zawartej w printcap.

    -Dlevel
      Ustawia poziom debugowania. Poziom musi by liczb calkowit, warto
      niezerowa wlcza debugowanie.

    -Tcrlf
      Wlcza konwersj LF na CR/LF.
      [tlum: w org. _wylcza_].

    -TNNN
      NNN jest liczb calkowit w formacie uywanym w C. Odpowiadajcy jej
      znak jest dolczany na koniec wiersza (LF, CR lub CR/LF). Mona uy
      do wymuszenia innej postaci konwersji CR/LF.

PLIKI

    Nazwy plikow uywane przez LPRng ustawiane s wartociami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek.  Poniej podano powszechnie uywany zestaw
    wartoci domylnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujcy sterowania kolejk
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejk
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci. Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.