Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lpq - program badajcy kolejk buforowania druku

SK/LADNIA

    lpq [-a] [-A] [-l] [-L] [-P printer] [-s] [-t sleeptime] [-V] [-D
    debugopt] [jobid...]

OPIS

    lpq da od lpd(8) raportu o stanie zadanych drukarek lub zada. Wywolane
    bez argumentow powiadamia o stanie o drukarki domylnej (zobacz opcja
    -P). Format krotki (domylny) podaje po prostu drukark, hosta i liczb
    zada w kolejce druku. W dlugim formacie wywietlania (opcja -l), dla
    kadego zadania wypisywany jest jego identyfikator, tworzony z nazwy
    uytkownika i hosta inicjujcego, aktualna pozycja w kolejce, numer
    zadania (mona go poda poleceniu lprm(1), by usun konkretne zadanie),
    opis zadania i calkowity rozmiar w bajtach. Jeeli wystpil bld lub inny
    klopot z zadaniem, informacja ta  moe  by  zmieniona,  tak  by
    odzwierciedlala  klopoty.  Zadania  w  kolejce buforowania druku
    uporzdkowane s wedlug FIFO (First In First Out, pierwszy na wejciu -
    pierwszy na wyjciu), ze zmianami zalenymi od klasy i priorytetu
    zadania.

    Dostpne s nastpujce opcje:

    -A   Przy wysylaniu da do serwera uywa uwierzytelniania. lpd(1).

    -Ddebugoptions
       Steruje debugowaniem. Przyjmuje list rozdzielanych przecinkami
       ustawie diagnostycznych. Ustawienia te maj jedn z dwu postaci:
       podsystem=warto lub warto, ustawiajca ogoln warto domyln.

    -P printer
       Okrela, jaka kolejka drukarki ma by wypisana. Jeeli  nie
       ustawiono nazwy kolejki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest
       domylna. Kolejk domyln wskazuj (w kolejnoci priorytetu): zmienna
       rodowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap, wpis
       default_printer  pliku  konfiguracyjnego  i,  na  koniec,
       wkompilowana (zalena od hosta) warto default_printer. Zauwa, e
       podanie drukarki specjalnej all (wszystkie) ma ten sam skutek,
       co opcja -a.

    -V   Wypisuje informacj o wersji.

    -a   Wypisuje jest raport dla wszystkich drukarek ujtych w bazie
       printcap(5). Zestawienie to jest tworzone przez serwer, i moe
       si roni od tego, co zawiera printcap uytkownika.

    -l   Powiksza  wymowno  dlugiego  (-ong)  formatu  wywietlania.
       Pojedyncza opcja -l okrela niewielk opisowo, wielokrotna zwiksza
       rozwleklo informacji.

    -L   Uywa maksymalnej gadatliwoci dlugiego formatu wywietlania.

    -s   Wywietla  krotkie,  jednowierszowe podsumowanie stanu kadej
       kolejki i podkolejki.

    -tsleeptime
       Wymusza na lpq okresowe wywietlanie kolejek druku i odczekiwanie
       sleeptime sekund pomidzy kolejnymi badaniami kolejki.

    jobid ... [all]
       Po opcjach wystpuje lista zada, ktorych ma dotyczy raport.
       Zadanie (jobid) moe by wskazane  przez  nazw  uytkownika,
       identyfikator zadania, numer zadania lub wzorzec uogolniajcy, do
       jakiego powinny pasowa identyfikatory zada. Slowo kluczowe all
       (wszystkie) oznacza wypisanie wszystkich zada. Jest to opcja
       domylna.

    lpq zglasza stan kolejki druku ('enabled' dla buforowania druku,
    'disabled' dla braku buforowania) i brak serwera, jeli wlczony jest
    brak buforowania. Do uruchomienia serwera druku mona wowczas posluy si
    poleceniem
    lpc start <drukarka>

PLIKI

    Nazwy plikow uywane przez LPRng ustawiane s wartociami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek.  Poniej podano powszechnie uywany zestaw
    wartoci domylnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujcy sterowania kolejk
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejk
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci.  Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.