Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lpr - drukowanie off line

SK/LADNIA

    lpr [-A] [-b,l] [-C class] [-D debugopt] [-F filterformat]
      [-h] [-i indentcols] [-k] [-J job] [-K,# copies]
      [-m mailTo] [-P printer] [-Q] [-r] [-R remoteAccount]
      [-s] [-T title] [-U user] [-V] [-w width]
      [-Z zoptions] [-1,2,3,4 font] [filename...]

OPIS

    Lpr wykorzystuje demona kolejki wydruku do drukowania podanych plikow
    gdy uslugi bd dostpne. Jeeli nie podano nazw, przyjmowane jest
    standardowe wejcie.

OPCJE

    -A  Wykorzystuje uslugi przesylania uwierzytelnianego, jeli s dostpne.

    -C class
      Okrela klasyfikacj zadania, jaka ma by zastosowana dla strony
      rozdzielajcej i do ustawienia priorytetu.

      Priorytety maj zakres od A (najniszy) do Z (najwyszy); domylnym
      jest A.

      Na przyklad,
         lpr -C B foo.c
      ustawia priorytet/klas na B a drukowany jest plik foo.c.

    -D debugoptions
      Debugowanie sterowane jest opcj -D.  Opcja ta przyjmuje list
      oddzielanych przecinkami ustawie. Maj one jedn z dwu postaci:
      urzdzenie=warto, lub warto ustawiajca calociow warto domyln.

    -F filterformat
      Okreleniu filtru lub formatu. Domylnie, zaklada si, e wejcie jest
      standardowym plikiem tekstowym i uywany jest format f; przyjmowane
      jest, e urzdzeniem wyjciowym jest drukarka wierszowa. Dostpne s
      inne, podane poniej, formaty. Nie wszystkie z nich s dostpne dla
      wszystkich drukarek; szczegoly znajdziesz w printcap(5). Formaty
      podawane s jako pojedyncze male litery; ponisze z nich  s
      poprawnymi argumentami opcji -F z zakladanym typem danych. Dla
      utrzymania zgodnoci z poprzednimi wersjami lpr typow formatu mona
      uy  jako  samodzielnych  opcji (tj. pomijajc F) z wyjtkiem
      wymienionych niej; w takich przypadkach moe si pojawi ostrzeenie.

      -b, -l
         obie flagi te okrelaj plik binarny ("doslowny"), nie zostanie
         wykonane adne przetwarzanie. Drukowane przy zastosowaniu
         filtru formatu f, z zaniechaniem przetwarzania.

      -c  dane utworzone przez cifplot(l).

      -d  wyjcie z tex(l) (format DVI ze Stanford).

      -g  standardowe dane wykresowe utworzone przez programy plot(3X)
         (zobacz  te  plot(1G),  gdzie  znajdziesz  opis filtrow
         wykorzystywanych przez program buforujcy drukarki).

      -n  wyjcie z (niezalenego od urzdzenia) troff.

      -p  Najpierw wykorzystuje pr(1) do sformatowania plikow, potem
         drukuje przy uyciu formatu f.

      -r  Przeraajca opcja USU PO WYDRUKOWANIU. Uwaaj, gdy lpr usunie
         pliki po wyslaniu ich do kolejki drukowania. Opcja obecna na
         danie uytkownikow, dla zgodnoci z inn implamentacj Berkeley
         lpr, ale faktycznie NIE powinno jej by.

      -t  wyjcie z troff(1) (pierwotnie polecenia cat fotonawietlarki,
         ale obecnie zakladamy, e to samo, co format n).

      -v  grafika rastrowa dla urzdze takich jak Benson Varian.

    -h  Bez strony tytulowej lub naglowka dla tego zadania.

    -i indentcols
      Wcicie wejcia o indentcols kolumn. Zauwa, e ta opcja nie jest
      obslugiwana na wszystkich drukarkach.

    -J jobname
      Okrela nazw zadania, jaka ma  by  wydrukowana  na  stronie
      rozdzielajcej.  Domylnie jest to nazwa pierwszego pliku w zadaniu
      lub (STDIN) jeli wejcie pochodzi z potoku.

    -k  Uywane jako filtr, lpr normalnie dla wejcia czytanego z stdin
      tworzy plik tymczasowy przed wyslaniem go na zdaln drukark. -k
      powoduje, e zadanie wysylane jest bezporednio do serwera.  Jeeli
      zadanie zostanie zabite w rodku tworzenia, to wydrukowany zostanie
      czciowo przeslany plik. Opcja ta moe nie dziala z bardzo duymi
      zadaniami lub programami buforujcymi spoza LPRng.

    -Kcopies, -#copies
      Okrela liczb kopii kadego plikow przeznaczonych do druku.

    -m mailTo
      Po pomylnym zakoczeniu wysyla wiadomo pocztow do uytkownika
      mailTo.

    -P printer
      Wyjcie bdzie kierowane na drukark printer.  Jeeli nie ustawiono
      drukarki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest domylna. Drukark
      domyln wskazuj (w kolejnoci priorytetu): zmienna rodowiskowa
      PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap, wpis default_printer
      pliku konfiguracyjnego i, na koniec, wkompilowana (zalena od
      hosta) warto default_printer.

    -Q  Umieszca nazw kolejki druku w pliku zadania. Informacaja ta moe
      by nastpnie wykorzystana przez oprogramowanie  buforujce  do
      sterowania formatem wyjciowym.

    -R remoteAccount
      Okrela  informacj  rozliczeniow, jakiej ma uy system zdalny
      drukujcy.

      Parametr moe sluy do okrelania kodu oplaty, jaka ma zosta pobrana
      za wydruk.

    -s  Flaga zamieszczona w celu zachowania zgodnoci z innymi wersjami
      lpr. W wersjach tych tworzy ona dowizania symboliczne do plikow
      przeznaczonych do druku. Lpr wysyla teraz pliki wprost do serwera
      i flaga ta jest nieistotna.

    -T title
      Okrela tytul wykorzystywany przez pr(1). Domylnie jest to nazwa
      pliku.

    -U username
      Opcja -U sluy do przypisania zadaniu nazwy uytkownika. Jest
      dostpna tylko dla ROOTa lub uytkownikow wymienionych w opcji
      konfiguracyjnej allow_user_setting.  Jest to oczywicie dziura w
      systemie bezpieczestwa, lecz istnieje, by pozwoli systemom takim
      jak SAMBA na dostarczanie zada w imieniu uytkownikow. Zobacz
      Przesy/lanie uwierzytelniane poniej.

    -V  Tryb gadatliwy. Dodatkowe flagi -V zwikszaj gadatliwo.  Maksymaln
      gadatliwo uzyskuje si stosujc flag debug.

    -w width
      Okrela szeroko strony dla drukowanego zadania.

    -Z zoptions
      Opcja stosowana do przekazywania opcji programowi buforujcemu
      druk. Uywana, gdy zachodzi potrzeba przekazania dodatkowej lub
      specjalizowanej informacji programowi buforujcemu.

    -1,2,3,4fontname
      Okrela nazw fontu, jaki ma by osadzony na pozycji i przy
      drukowaniu TROFF (przestarzale).

NAZWY PLIK'OW

    Domylnie, jeeli nie podano nazw plikow lpr czyta standardowe wejcie i
    drukuje je.

PRZESY/LANIE UWIERZYTELNIANE

    Pierwotny protokol sieciowy LPR zdeefiniowany w RFC1179 nie zapewnial
    uwierzytelniania midzy uytkownikiem a serwerem.  Jest ono obecnie
    obslugiwane przez LPRng. W dokumentacji pomocniczej LPRng znajdziesz
    wicej szczegolow o dzialaniu i obsludze uwierzytelniania.

ZGODNO

    lpr w wersji LPRng usiluje by funkcjonalnie zgodne z  typowymi
    implementacjami lpr. Jest jednak nieco polece i funkcjonalnoci, ktore
    there are some commands and functionality that are deliberately
    missing.

    -s Symbolic Links
      (Berkeley LPR) Ta opcja okrelala, e podczas buforowania zada
      powinno by uyte dowizanie symboliczne do oryginalnego pliku
      danych, zamiast kopii tego pliku. Otwiera to pole dla ronorodnych
      problemow z bezpieczestwem, jest te nieefektywne przy drukowaniu
      na zdalnym hocie.

PLIKI

    Nazwy plikow uywane przez LPRng ustawiane s wartociami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek.  Poniej podano powszechnie uywany zestaw
    wartoci domylnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujcy sterowania kolejk
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejk
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci.  Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.