Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   lpr -- drukowanie off line

SK/LADNIA

   lpr [-Pprinter] [-#num] [-C class] [-J job] [-T title] [-U user] [-i
   [numcols]] [-1234 font] [-wnum] [-cdfghlnmprstv] [file ...]

OPIS

   Lpr wykorzystuje demona kolejkowania druku do wydrukowania wskazanych
   plikow, gdy uslugi te bd dostpne. Jeeli nie podano adnych nazw, to
   przyjmowane jest standardowe wejcie.

   Niej opisane jednoliterowe opcje slu do powiadamiania programu
   buforujcego drukarki, e pliki nie s standardowymi plikami tekstowymi.
   Demon buforowania uyje wowczas odpowiednich filtrow do wydruku danych.

   -c   Przyjmuje, e pliki zawieraj dane pochodzce z cifplot(1)

   -d   Przyjmuje, e pliki zawieraj dane pochodzce z tex (DVI format ze
       Stanford).

   -f   Posluguje si filtrem, ktory interpretuje pierwszy znak kadego
       wiersza jako standardowy znak sterujcy karetki FORTRAN-u.

   -g   Przyjmuje, e pliki zawieraj standardowe dane wykresowe, jakie
       tworz procedury plot(1) (zobacz take plot(1) gdzie opisano filtry
       uywane przez program buforujcy druk).

   -l   Uywa filtru umoliwiajcego drukowanie znakow sterujcych i
       eliminujcego lamanie stron.

   -n   Przyjmuje, e pliki zawieraj dane z ditroff (device independent
       troff - troff niezaleny od urzdzenia).

   -p   Do formatowania plikow wykorzystuje pr(1) (rownowane z print).

   -t   Przyjmuje, e pliki zawieraj dane z troff(1) (polecenia cat
       fotonawietlarki).

   -v   Przyjmuje, e pliki zawieraj obraz rastrowy dla urzdze takich jak
       Benson Varian.

   Te opcje odnosz si do zarzdzania zadaniem druku:

   -P   Wymusza skierowanie wyniku na konkretn drukark. Normalnie uywana
       jest drukarka domylna, zalena miejscowo, lub drukarka wskazana
       wartoci zmiennej rodowiskowej PRINTER.

   -h   Eliminuje drukowanie strony rozdzielajcej.

   -m   Wysyla poczt po ukoczeniu.

   -r   Usuwa plik po zakoczeniu buforowania lub po zakoczeniu drukowania
       (z opcj -s ).

   -s   Uywa dowiza symbolicznych. Zwykle pliki s kopiowane do katalogu
       buforowania. Opcja -s wykorzystuje symlink(2) do tworzenia dowiza
       do plikow zamiast proby ich kopiowania, zatem mona latwo
       wydrukowa due pliki. Przy tej opcji pliki nie powinny by
       zmieniane ani usuwane, dopoki nie zostan wydrukowane.
   Pozostale opcje maj zastosowanie do kopii, stron i naglowkow:

   -#num  Liczba num jest podan iloci kopii kadego ze wskazanych plikow. Na
       przyklad,

          lpr -#3 foo.c bar.c more.c
       spowoduje wydrukowanie 3 kopii pliku foo.c, po ktorych wystpi 3
       kopie pliku bar.c, itd. Z drugiej strony,

          cat foo.c bar.c more.c | lpr -#3

       da trzy kopie zlczonych plikow. Czsto w danym miejscu wylcza si t
       cech, by zachci do wykorzystywania zamiast tego fotokopiarki.

   -[1234] font
       Okrela nazw fontu, jaki ma by osadzony na pozycji i przy
       drukowaniu troff (przestarzale). Demon skonstruuje plik .railmag
       wskazujcy na nazwy ciekowe fontow.

   -C class
       Klasyfikacja zadania, jaka ma zosta uyta na stronie
       rozdzielajcej. Na przyklad,

          lpr -C EECS foo.c

       powoduje, e na stronie rozdzielajcej nazwa systemu (nazwa
       zwracana przez hostname(1)) ma by zastpiona przez EECS, a
       wydrukowany ma zosta plik foo.c.

   -J job Nazwa zadania, jaka ma by wydrukowana na stronie rozdzielajcej.
       Normalnie uywana jest nazwa pierwszego z plikow.

   -T title
       Nazwa tytulu dla pr(1), zamiast nazwy pliku.

   -U user
       Nazwa uytkownika do wydruku na stronie rozdzielajcej, rownie do
       celow rozliczeniowych. Ta opcja jest honorowana tylko jeli
       rzeczywistym identyfikatorem uytkownika jest demon (lub
       identyfikator podany w pliku printcap zamiast demona). Jest ona
       przeznaczona do przypadkow, gdy filtry druku chc ponownie
       kolejkowa zadania.

   -i [numcols]
       Wyjcie jest wcite. Jeeli nastpnym argumentem jest numeryczne
       (numcols), liczba kolumn, to jest on stosowany jako liczba
       odstpow do wydrukowania przed kadym z wierszy. W przeciwnym razie
       drukowanych jest 8 znakow.

   -wnum  Uywa num jako szerokoci kolumn dla polecenia pr(1).

RODOWISKO

   Jeeli ponisza zmienna rodowiska istnieje, to jest uywna przez lpr:

   PRINTER Okrela drukark zamienn.

PLIKI

   /etc/passwd       Identyfikacja osobista.
   /etc/printcap      Baza danych o moliwociach drukarek.
   /usr/sbin/lpd*      Demony drukarek wierszowych.
   /var/spool/output/*   Katalogi wykorzystywane do buforowania.
   /var/spool/output/*/cf* Pliki stwrujce demonow.
   /var/spool/output/*/df* Pliki danych podane w plikach "cf".
   /var/spool/output/*/tf* Tymczasowe kopie plikow "cf".

ZOBACZ TAKE

   lpq(1a), lprm(1a), pr(1), symlink(2), printcap(5a), lpc(8a), lpd(8a)

HISTORIA

   Polecenie lpr pojawilo si w 3BSD.

DIAGNOSTYKA

   Proba buforowania wydruku zbyt duego pliku powoduje jego obcicie. Lpr
   sprzeciwia si drukowaniu plikow binarnych. Jeeli uytkownik inny ni root
   drukuje plik a buforowanie jest wylczone, to lpr wypisuje komunikat
   mowicy o tym i nie umieszcza zada w kolejce. Jeeli nie moe by wykonane
   polczenie z lpd(1) na lokalnej maszynie, to lpr mowi, e demon nie moe
   zosta uruchomiony. W pliku dziennika demona lpd(1) moe wypisywa
   komunikaty diagnostyczne dotyczce brakujcych plikow buforowania.

B/LDY

   Fonty dla troff(1) i tex poloone s na maszynie z drukark. Nie jest
   obecnie moliwe uycie lokalnych bibliotek fontow.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.