Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lprm - usu zadania z kolejki buforowania drukarki

SK/LADNIA

    lprm [-a] [-D debugopt] [-P printer] [-V] [-U user]
      [jobid...] [all]

OPIS

    Lprm wysyla do serwera LPD danie usunicia zada z kolejki druku. W
    clean(1) znajdziesz opis interfejsu zgodnego z lp(1). Lprm jest zwykle
    jedynym sposobem, w jaki uytkownik moe usun zadanie. Zadania do
    usunicia okrelane s numerem zadania lub nazw uytkownika.  Jeeli nie
    wyszczegolniono zada, to zostanie wybrane pierwsze moliwe do usunicia.
    Zwykle uytkownicy mog usuwa tylko wlasne zadania z maszyny, ktora
    zainicjowala pierwotne danie lpr.

    W pierwszej kolejnoci w kolejce druku wyszukiwane s te zadania, ktore
    uytkownik ma prawo usun. Jeeli nie okrelono adnych cech zadania, to
    zostanie usunite tylko pierwsze z nich. Jeeli uyto flagi -a lub podano
    kolejk druku all, to lprm przeszuka wszystkie dostpne kolejki druku.

    Specjalny okrelnik zadania all dopasowuje wszystkie zadania w kolejce
    druku. Jednak usuwane s wylcznie zadania danego uytkownika, chyba e
    posiada on prawa control.  Na stronie podrcznika lpd(1) znajdziesz
    wicej szczegolow na temat praw kontroli.

    Wyszczegolnienie zadania moe by numerem zadania, nazw uytkownika,
    identyfikatorem zadania lub wzorcem dopasowywania opartym o glob.
    Dopasowanie to stosuje si do informacji o identyfikatorze zadania.

    Lprm zapowiada nazwy usuwanych plikow, milczy za, jeli w kolejce nie ma
    zada pasujcych do danej listy.  Jeli usuwane zadanie jest aktywne,
    serwer LPD zatrzyma jego wydruk a nastpnie wznowi operacje drukowania.

PRZYK/LADY

    Usu ostatnie wyslane przez mnie zadanie:

      lprm

    Usu zadanie 25 z kolejki druku p1:

      lprm -Pt1 25

    Usu zadania 25 i 30 z kolejki druku p1:

      lprm -Pt1 25 30

    Usu z kolejki p1 wszystkie zadania uytkownika john:

      lprm -Pt1 john

    Usu wszystkie zadania z kolejki p1:

      lprm -Pt1 all

    Usu wszystkie zadania ze wszystkich kolejek druku:

      lprm -a all

    Usun z kolejki p1 zadania z identyfikatorem nobody@system.
      Zauwa, e apostrofy wokol wzorca s konieczne, by wyeliminowa
      rozwijanie znaku uogolnienia przez powlok.

      lprm -Pt1 'nobody@system*'

OPCJE

    -a  Usuwa pliki ze wszystkich kolejek druku dostpnych dla uytkownika.

    -Pprinter
      Okrela kolejk drukarki. Jeeli nie podano, to stosowana jest
      drukarka  domylna, ktor wskazuje warto zmiennej rodowiskowej
      PRINTER, lub, jeli jej nie zdefiniowano, pierwsza pozycja w bazie
      printcap.

    -Uuser
      Dostarcza serwerowi LPD zadany identyfikator uytkownika, w imieniu
      ktorego zostanie wykonane usuwanie. Moe to robi tylko ROOT lub
      uytkownicy o identyfikatorach ujtych w opcji konfiguracyjnej
      allow_user_setting lub printcap. Funkcja ta istnieje, by umoliwi
      systemom komunikacyjnym druku, takim jak SAMBA, wysylanie da
      usuwania w imieniu uytkownikow.

    -Ddebugopts
      Debugowanie sterowane jest opcj -D.  Opcja ta przyjmuje list
      oddzielanych przecinkami ustawie. Maj one jedn z dwu postaci:
      urzdzenie=warto, lub warto ustawiajca calociow warto domyln.

    -V  Wypisuje informacj o wersji programu i szczegolowe informacje o
      wykonywanych dzialaniach.

OSTRZEENIA

    Uytkownicy z prawami CONTROL (tj. - administracyjnymi) do kolejek druku
    mog usun kade z zada lub wszystkie na raz. Domylne slowo specjalne all
    oznacza wszystkie zadania uytkownikow, nie za tylko te, ktore przedloyl
    wydajcy polecenie uytkownik. Pozwala to administratorom na latwe
    opronianie kolejki druku.

PLIKI

    Nazwy plikow uywane przez LPRng ustawiane s wartociami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek.  Poniej podano powszechnie uywany zestaw
    wartoci domylnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujcy sterowania kolejk
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejk
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci.  Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.