Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   lprm -- usuwa zadania z kolejki buforowania wydrukow

SK/LADNIA

   lprm [-Pprinter] [-] [job # ...] [user ...]

OPIS

   Lprm usuwa zadanie, lub zadania, z kolejki buforowania drukarki. Poniewa
   katalog buforowania jest chroniony przed uytkownikami, wykorzystanie lprm
   jest normalnie jedyn metod, przy pomocy ktorej uytkownik moe usun
   zadanie. Wlaciciel zadania okrelany wedlug nazwy zgloszeniowej uytkownika
   oraz nazwy hosta dla maszyny, na ktorej wywolano polecenie lpr(1).

OPCJE I ARGUMENTY

   -Pprinter
       Podaje kolejk zwizan z konkretn drukark printer (w przeciwnym
       razie uywana jest domylna drukarka).

   -    Jeli podano pojedynczy mylnik '-', to lprm usunie wszystkie
       zadania, jakie posiada uytkownik. Jeeli flag t wykorzysta
       superuytkownik, to kolejka druku zostanie calkowicie oproniona.

   user  Powoduje, e lprm bdzie usilowa usun wszystkie buforowane zadania
       nalece do zadanego uytkownika (lub uytkownikow). Ta posta
       wywolywania lprm jest przydatna tylko dla superuytkownika.

   job #  Uytkownik moe odlczy z kolejki pojedyncze zadanie podajc jego
       numer. Numer ten mona uzyska z programu lpq(1), np.

          % lpq -l

          1st:ken             [job #013ucbarpa]
              (standard input)    100 bytes
          % lprm 13

   Jeeli nie podano adnych argumentow ani opcji, to Lprm usunie aktualnie
   aktywne zadanie jeli naley ono do uytkownika, ktory wywolal lprm.

   Lprm zapowiada nazwy plikow, jakie usuwa i milczy, jeli w kolejce nie ma
   adnych zada pasujcych do listy da.

   Lprm, jeli bdzie to konieczne, unicestwi aktywnego demona przed usuniciem
   plikow w buforze. Jeeli demon jest zabity, to automatycznie, po
   zakoczeniu usuwania plikow, restartowany jest nowy.

RODOWISKO

   Jeeli ponisza zmienna rodowiska istnieje, to jest wykorzystywana przez
   lprm.

   PRINTER Jeeli istnieje zmienna rodowiska PRINTER, a nie podano drukarki
       przy pomocy opcji -P, to drukarka domylna przyjmowana jest z
       PRINTER.

PLIKI

   /etc/printcap    Plik z charakterystykami drukarek.
   /var/spool/*    Katalogi buforowania.
   /var/spool/*/lock  Plik blokujcy wykorzystywany do uzyskania PID biecego
             demona i numeru aktualnie aktywnego zadania.

ZOBACZ TAKE

   lpr(1a), lpq(1a), lpd(8a)

DIAGNOSTYKA

   ``Permission denied'' jeeli uytkownik probuje usun pliki nie do niego
   nalece.

B/LDY

   Poniewa przy aktualizacji pliku blokujcego moliwa jest sytuacja wycigow,
   obecnie aktywne zadanie moe by niewlaciwie identyfikowane.

HISTORIA

   Polecenie lprm pojawilo si w 3.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.