Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lpstat - wypisuje informacj o stanie uslug drukowania LP

SK/LADNIA

    lpstat [-d] [-r] [-R] [-s] [-t] [-a [lista]] [-c [lista]]
        [-f [lista] [-l]] [-o [lista]] [-S [lista] [-l]]
        [-p [lista] [-D] [-l]] [-P] [-u [lista-login-ID]]
        [-v [lista]] [lista]

OPIS

    Polecenie lpstat wypisuje informacje o biecym stanie uslugi druku LP.
    Zaimplementowano je jako interfejs do programu lpq(1) z LPRng, i nie
    posiada ono pelnej funkcjonalnoci zwyklego programu lpstat.

    Jeeli nie podano adnych opcji, to lpstat wypisuje stan wszystkich da
    druku nalecych do danego uytkownika i utworzonych przez lp na domylnej
    drukarce.  (zobacz lp(1) i lpr(1)).  Argumenty nie bdce opcjami
    przyjmowane s za identyfikatory da (request-ID, takie jak zwracane
    przez lp) lub za nazwy drukarek. Polecenie lpstat wypisuje stan takich
    da. Opcje mog pojawia si w dowolnej kolejnoci i mog by powtarzane lub
    mieszane z innymi argumentami. Po niektorych z niej wymienionych liter
    kluczowych moe wystpowa opcjonalna lista, przybierajca jedn z dwu
    postaci:

       lista pozycji oddzielonych od siebie przecinkiem,

       ujta w cudzyslowy lista pozycji rozdzielonych odstpami.

    Na przyklad:

        przyklad% lpstat -u "user1 user2 user3"

    Podanie slowa all po dowolnej z liter kluczowych przyjmujcych jako
    argument list powoduje,  e  zostanie  wypisana  calo  informacji
    odpowiedniej dla tej litery. Na przyklad, polecenie:

       przyklad% lpstat -o all

    wypisuje stan wszystkich da wydruku.

    Pominicie listy wystpujcych po takich literach kluczowych powoduje, e
    zostanie wypisana calo informacji odpowiedniej dla danej litery.  Na
    przyklad, polecenie:

       przyklad% lpstat -o

    wypisuje stan wszystkich da wydruku.

OPCJE

    Obslugiwane s nastpujce opcje:

    -a [lista]
       Zglasza drukarki docelowe przyjmuj dania. lista jest list nazw
       drukarek.

    -c [lista]
       Wypisuje nazwy wszystkich klas i ich czlonkow. lista jest list
       nazw klas. (Ten sam efekt co -o.)

    -d   Wypisuje domylne systemowe miejsce przeznaczenia dla da wydruku.

    -f [lista] [-l]
       Wypisuje list drukarek obslugujcych podane formularze. Ta opcja
       jest ignorowana.

    -o [lista]
       Wypisuje stan da wydruku: lista jest list mieszan, zawierajc
       nazwy drukarek, klas i identyfikatorow da. Liter kluczow -o
       mona pomin.

    -p [list]
       Wypisuje stan drukarek. lista jest list nazw drukarek.  (Ten
       sam efekt co -o.)

    -P   Wypisuje rodzaje papieru. Ignorowane.

    -r   Wypisuje stan programu planowania da LP .

    -R   Wypisuje liczb pokazujc pozycj w kolejce druku kadego z zada.
       Ignorowane.

    -s   Wypisuje podsumowanie stanu. Tworzy krotkie zestawienie stanu.

    -S [lista] [-l]
       Wykazuje lub weryfikuje zestawy znakow dla drukarek. Ignorowane.

    -t   Wypisuje calo informacji o stanie.

    -u [lista-login-ID]
       Wypisuje stan  da  wydruku  dla  uytkownikow  o  zadanych
       identyfikatorach. (Ten sam efekt co -o.)

    -v [lista]
       Wypisuje nazwy ciekowe urzdze wyjciowych. Ignorowane.

RODOWISKO

    W podrczniku environ(5) znajdziesz opis poniszych zmiennych rodowiska,
    wplywajcych na dzialanie lpstat:

    LPDEST Okrela kolejk druku. Jeeli zmienna LPDEST nie jest ustawiona,
        to zastosowana zostanie zmienna PRINTER.  Opcja -P dest ma
        pierwszestwo nad LPDEST. Jeeli nie podano -P a LPDEST zawiera
        warto nie bdc poprawnym urzdzeniem lub nazw okrelajc miejsce
        przeznaczenia, to wyniki bd niezdefiniowane.

    PRINTER Okrela urzdzenie wyjciowe lub miejsce przeznaczenia. Jeeli nie
        ustawiono LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokrelone
        urzdzenie wyjciowe. Opcja -P dest i zmienna rodowiska LPDEST
        maj pierwszestwo nad PRINTER. Jeeli nie podano -P, LPDEST nie
        jest ustawione, za PRINTER zawiera warto nie bdc poprawnym
        urzdzeniem lub nazw okrelajc miejsce przeznaczenia, to wyniki
        bd niezdefiniowane.

KOD ZAKOCZENIA

    lpstat zwraca ponisze kody zakoczenia:

    0   Wykonanie pomylne.

    >0   Wystpil bld.

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci. Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 7 lutego 1994            lpstat(1)