Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ls - listuje zawarto katalogu

SK/LADNIA

    ls [opcja]... [plik]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo ls
    lub
       info ls.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie ls w wersji GNU.

    dir i vdir s wersjami ls o ronych domylnych formatach wyjciowych.
    Polecenia te wywietlaj informacj o plikach (dowolnego typu, lcznie z
    katalogami). Opcje i argumenty okrelajce pliki mog by uywane w dowolnej
    kolejnoci.

    Dla nieopcyjnych argumentow wiersza polece  okrelajcych  katalogi
    domylnie ls podaje zawarto katalogow, bez podkatalogow i z pominiciem
    plikow o nazwach rozpoczynajcych si kropk. Dla innych argumentow, nie
    stanowicych opcji ls wywietla jedynie nazw pliku. Jeeli nie podano
    innych ni opcje argumentow, to wywietlana jest zawarto  biecego
    katalogu.

    Domylnie wyniki s sortowane alfabetycznie. Jeeli standardowym wyjciem
    jest terminal to wyniki wywietlane s  w  szpaltach  (kolumnach)
    posortowanych pionowo a znaki sterujce wyprowadzane s jako znaki
    zapytania; w innym wypadku s listowane jeden na wiersz a znaki sterujce
    wyprowadzane s bez zmian.  W dir pliki domylnie s wywietlane w
    kolumnach, posortowanych pionowo. W vdir pliki s domylnie listowane w
    dlugim formacie.

OPCJE

    Poniewa ls jest programem podstawowym, to w cigu wielu lat zgromadzil
    mnostwo opcji. Opisane s one w podsekcjach grupujcych opcje dotyczce
    ronych aspektow pracy ls. Podzial ten nie jest sztywny, gdy niektore
    opcje maj wplyw na wicej ni jeden aspekt dzialania ls.

  Jakie pliki s wywietlane
    Opcje te okrelaj, dla ktorych plikow ls bdzie wywietla informacje.
    Domylnie wywietlane s wszystkie pliki i zawartoci katalogow podanych w
    wierszu polece (z wyjtkiem rozpoczynajcych si kropk, chyba e jawnie
    podano je jako argumenty).

    -a, --all
       Listuje wszystkie pliki w katalogach, rownie pliki zaczynajce si
       od `.'.

    -A, --almost-all
       Listuje wszystkie pliki w katalogach, poza `.' i `..'.

    -B, --ignore-backups
       Nie pokazuje plikow, ktore kocz si na `~', chyba e podano je w
       wierszu polece. S to zwyczajowo pliki kopii zapasowych.

    -d, --directory
       Wypisuje tylko nazwy katalogow, tak jak innych plikow, zamiast
       wywietla ich zawarto.

    -I wzorzec, --ignore=wzorzec
       Nie listuj plikow, ktorych nazwy odpowiadaj wzorcowi powlokowemu
       (nie wyraeniu regularnemu) wzorzec, chyba e podano je w wierszu
       polece. Podobnie jak w powloce, `.' na pocztku wzorca nazwy
       pliku  nie oznacza znaku uogolnienia. Czasami przydaje si
       kilkakrotne podanie tej opcji. Na przyklad:

       $ ls --ignore='.??*' --ignore='.[^.]' --ignore='#*'

       Pierwsza z opcji pomija nazwy o dlugoci 3 lub wicej znakow
       rozpoczynajce si od `.', druga pomija wszystkie dwuznakowe nazwy
       rozpoczynajce si od `.' z wyjtkiem `..', a trzecia pomija nazwy
       rozpoczynajce si od `#'.

    -L, --dereference
       W dlugim formacie wywietlania pokazuje dane (np. czasy, prawa)
       dotyczce plikow wskazywanych przez  dowizania  symboliczne,
       zamiast danych samych dowiza.

    -R, --recursive
       Listuje rekurencyjnie zawartoci wszystkich katalogow (czyli
       wywietla rownie podkatalogi).

  Jakie dane s wywietlane
    Opcje te wplywaj na to, jak informacj wywietla ls. Domylnie pokazywane
    s tylko nazwy plikow.

    -D, --dired
       Przy uyciu "dlugiego" formatu (-l) podaje dodatkowy wiersz po
       wywietleniu glownych informacji:
          //DIRED// POCZ1 KON1 POCZ2 KON2 ...
       POCZN i KONN s liczbami calkowitymi bez znaku  (unsigned
       integer), opisujcymi pozycj w bajtach pocztku i koca kadej nazwy
       pliku w wywietlonej licie. Ulatwia to Emacsowi odnalezienie nazw
       plikow, nawet jeli zawieraj nietypowe znaki, jak spacje czy
       znaki nowej linii, bez potrzeby udziwnionego wyszukiwania.

       Jeli katalogi wywietlane s rekurencyjnie (-R), to dodatkowo
       wywietlany jest podobny wiersz, opisujcy podkatalogi:
          //SUBDIRED// POCZ1 KON1 ...
       Na kocu podawany jest wiersz w postaci:
          //DIRED-OPTIONS// --quoting-style=SLOWO
       gdzie SLOWO jest stylem cytowania (zobacz Formatowanie nazw
       plik'ow).

    -G, --no-group
       Nie wywietla informacji o grupie przy dlugim formacie listingu
       katalogu.  (Jest  to domylne zachowanie niektorych wersji
       polecenia ls innych ni wersje GNU, wic opcja ta zostala dodana z
       uwagi na zgodno.)

    -i, --inode
       Wypisuje numer indeksowy (numer i-wzla, numer seryjny) kadego
       pliku po lewej stronie jego nazwy. (Numer ten jednoznacznie
       identyfikuje plik w ramach danego systemu plikow.)

    -l, --format=long, --format=verbose
       Oprocz nazwy kadego pliku, wypisuje jego typ, prawa, liczb
       dowiza twardych, wlaciciela, grup, rozmiar w bajtach i timestamp
       (czas modyfikacji, chyba e wybrano inne czasy). Dla plikow z
       czasem, ktory jest wysunity wicej ni 6 miesicy w przeszlo lub 1
       godzin w przyszlo, timestamp zawiera okrelenie roku zamiast
       godziny.

       Zawarto kadego wywietlanego katalogu poprzedzana jest wierszem z
       napisem `total BLOKOW', gdzie BLOKI s calkowit przestrzeni dysku
       zajmowan przez wszystkie pliki w tym katalogu. Domylnie uywane s
       obecnie bloki 1024-bajtowe, ale mona to zmieni -- zobacz
       `Rozmiar bloku' w podrczniku fileutils(1).  BLOKI zliczane s
       osobno  dla  kadego  dowizania  twardego; jest to usterka
       dyskusyjna.

       Prawa dostpu wywietlane s w sposob zbliony do specyfikacji trybu
       symbolicznego  (zobacz  `Tryby  symboliczne'  w  podrczniku
       fileutils(1)). Jednake ls w trzecim znaku kadej z grup praw
       lczy wiele bitow. Znaki te ustalane s wedlug nastpujcych regul:

       s   Jeeli ustawione s bity SETUID lub SETGID oraz odpowiedni
           bit wykonywalnoci.

       S   Jeeli ustawione s bity SETUID lub SETGID, ale odpowiedni
           bit wykonywalnoci nie jest ustawiony.

       t   Jeeli rownoczenie ustawione s bit lepkoci (sticky bit) i
           bit wykonywania dla innych uytkownikow.

       T   Jeeli ustawiony jest bit lepkoci, ale nie jest ustawiony
           bit wykonywania dla innych uytkownikow.

       x   Bit prawa wykonywania jest ustawiony, ale nie zachodzi
           adna z powyszych sytuacji.

       -   W pozostalych przypadkach.

       Po bitach uprawnie nastpuje pojedynczy znak okrelajcy, czy do
       danego pliku stosuje si alternatywna metoda dostpu. Gdy znakiem
       tym jest spacja, to nie ma adnej alternatywnej metody dostpu.
       Jeli jest to znak drukowalny (np. `+'), to istnieje taka metoda.

    -o   Uywa dlugiego formatu wywietlania, ale nie wywietla informacji o
       grupie. Rownowane uyciu opcji --format=long wraz z opcj --no-
       group. Opcja zapewniana w celu zgodnoci z innymi wersjami ls.

    -s, --size
       Dla kadego pliku wypisuje na lewo od jego nazwy zajto dysku
       przez ten plik. Jest to wielko przestrzeni dyskowej zuytej
       przez plik, co zwykle wynosi nieco wicej ni rozmiar pliku, ale
       moe to by rownie mniej, jeli plik ma dziury.

       Zwykle zajto dysku drukowana jest w jednostkach 1024-bajtowych,
       moe to by jednak zmienione. Wicej na ten temat znajdziesz w
       sekcji `Rozmiar bloku' podrcznika fileutils(1).

  Sortowanie wynik'ow
    -c, --time=ctime, --time=status
       Jeeli uywany jest dlugi format wywietlania (np. -l, -o),
       wypisuje czas zmiany statusu (ctime i-wzla) zamiast czasu
       modyfikacji. Przy jawnym sortowaniu wedlug czasu (--sort=time
       lub -t) lub, gdy nie jest uywany dlugi format, sortuje zawarto
       katalogu wedlug czasu zmiany statusu plikow.

    -f   Przede wszystkim, jak -U -- nie sortuje zawartoci katalogow.
       Podaje je w takiej kolejnoci, w jakiej s zapisane w katalogu.
       Ale rownie wlcza opcj -a (listowanie wszystkich plikow) a wylcza
       -l, -s, i --color (jeli zostaly podane przed -f).

    -r, --reverse
       Odwraca stosowany sposob sortowania -- tzn. podaje pliki w
       odwrotnej kolejnoci alfabetycznej, najpierw najmlodsze, najpierw
       najmniejsze itp., zalenie od podstawowej metody sortowania.

    -S, --sort=size
       Sortuje  zawarto  katalogu  wedlug rozmiaru pliku, zamiast
       sortowania alfabetycznego. Najwiksze pliki wywietlane bd na
       pocztku.

    -t, --sort=time
       Sortuje zawarto katalogow wedlug czasu modyfikacji (mtime i-
       wzla), zamiast sortowania alfabetycznego. Najnowsze pliki s
       pierwsze.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       Jeeli uywany jest dlugi format wywietlania (np. --format=long),
       wypisuje czas ostatniego dostpu do pliku (atime i-wzla).  Przy
       jawnym sortowaniu wedlug czasu (--sort=time lub -t) lub, gdy nie
       jest uywany dlugi format, sortuje zawarto katalogu wedlug czasu
       dostpu do plikow.

    -U, --sort=none
       Nie sortuje -- pokazuje pliki w takiej kolejnoci, w jakiej s
       zapisane w katalogu. (Nie wykonuje adnych innych, zwizanych z
       tym, rzeczy, jakie robi -f.)  Opcja ta nie jest nazwana -f
       poniewa uniksowy ls -f wlcza -a i wylcza -l, -s i -t.
       Wydaje si bezuytecznym i brzydkim grupowanie niezwizanych rzeczy
       naraz w jednej opcji. Skoro ta opcja tego nie robi, ma inn nazw.
       Szczegolnie przydatna przy listowaniu obszernych katalogow, gdy
       brak sortowania znacznie przyspiesza otrzymanie wyniku.

    -v, --sort=version
       Sortuje wedlug nazwy i numeru wersji, najpierw o najmniejszym
       numerze.  Zachowuje si podobnie jak domylne sortowanie, z
       wyjtkiem tego, e kada sekwencja cyfr dziesitnych traktowana jest
       numerycznie jako indeks/numer wersji. (zobacz Szczeg'o/ly dotyczce
       sortowania wersji).

    -X, --sort=extension
       Sortuje zawarto katalogow alfabetycznie wedlug rozszerze plikow
       (znaki po ostatniej kropce). Pliki bez rozszerzenia s podawane
       jako pierwsze.

  Szczeg'o/ly dotyczce sortowania wersji
    Sortowanie wersji bierze pod uwag fakt, e nazwy plikow czsto zawieraj
    indeksy lub numery wersji. Standardowe funkcje sortowania zwykle nie
    tworz uporzdkowania, jakiego si oczekuje, gdy porownywania dokonywane s
    znak po znaku. Sortowanie wersji rozwizuje ten problem i  jest
    szczegolnie przydatne przy przegldaniu katalogow zawierajcych wiele
    plikow z indeksami/numerami wersji w nazwach:
      > ls -1      > ls -1v
      foo.zml-1.gz    foo.zml-1.gz
      foo.zml-100.gz   foo.zml-2.gz
      foo.zml-12.gz   foo.zml-6.gz
      foo.zml-13.gz   foo.zml-12.gz
      foo.zml-2.gz    foo.zml-13.gz
      foo.zml-25.gz   foo.zml-25.gz
      foo.zml-6.gz    foo.zml-100.gz
    Zauwa te, e numeryczne czci z pocztkowymi zerami s traktowane jako
    ulamkowe.
      > ls -1      > ls -1v
      abc-1.007.tgz   abc-1.007.tgz
      abc-1.012b.tgz   abc-1.01a.tgz
      abc-1.01a.tgz   abc-1.012b.tgz

  Og'olne formatowanie wynik'ow
    Ponisze opcje maj wplyw na wygld caloci wyniku.

    -1, --format=single-column
       Wypisuje po jednym pliku na wiersz. Domylna, gdy standardowym
       wyjciem nie jest terminal.

    --block-size=rozmiar
       Uywa blokow o wielkoci rozmiar bajtow.

    -C, --format=vertical
       Listuje pliki w kolumnach, posortowanych  pionowo.  Sposob
       domylny, gdy standardowe wyjcie stanowi terminal. Zawsze domylny
       dla programow dir i d. GNU ls posluguje si zmienn szerokoci
       kolumn, by wywietli moliwie najwicej plikow w najmniejszej
       liczbie wierszy.

    --color [=kiedy
       Opcja ta decyduje, kiedy posluy si kolorami do rozronienia typow
       plikow.  Argument kiedy moe by pominity lub by jednym z
       poniszych:

       none, no
           Wylcza kolory. Jest to opcja domylna. Udostpniona w celu
           wylczania poprzedniej opcji color.

       tty, auto
           Uywa  kolorowania  nazw  plikow,  lecz  tylko, jeli
           standardowym wyjciem jest terminal. Bardzo przydatne w
           skryptach powloki i aliasach polece, szczegolnie jeli
           nasz ulubiony pager nie obsluguje kodow  sterujcych
           kolorami.

       yes, always
           Zawsze. Uywa kolorow bez wzgldu na rodzaj standardowego
           wyjcia.

       Uycie opcji --color bez podania argumentu kiedy jest rownowane
       --color=always.
       Wicej szczegolow podano niej w sekcji KOLOROWY LS.

    -F, --classify, --indicator-style=classify
       Dodaje do kadej nazwy pliku znak oznaczajcy typ pliku. Dla
       plikow wykonywalnych bdzie to `*'. Dla katalogow `/', `@' dla
       dowiza symbolicznych, `|' dla potokow FIFO, `=' dla gniazd i nic
       dla zwyklych plikow.

    --full-time
       Podaje czasy w pelnej postaci, a nie w zwyklym heurystycznym
       uproszczeniu.  Format jest taki sam jak domylny dla polecenia
       date. Jego zmiana jest niemoliwa, ale mona wyci lacuch opisujcy
       dat poleceniem cut i przesla wynik do date -d.
       Najprzydatniejsze, gdy wywietlany czas bdzie zawiera sekundy
       (uniksowe systemy plikowe przechowuj czasy modyfikacji/dostpu z
       dokladnoci do najbliszej sekundy, wic opcja ta pokazuje peln
       istniejc informacj). Moe, na przyklad, by pomocne gdy uywany
       plik Makefile nie odbudowuje prawidlowo plikow.

    --indicator-style=s/lowo
       Do nazwy pliku dodaje znak oznaczajcy jego typ wedlug stylu
       s/lowo. Moliwe style oznaczania:

       none  Nie dodaje adnego oznaczenia pliku; typ domylny.

       file-type
           Dodaje `/' dla katalogow, `@' dla dowiza symbolicznych,
           `|' dla potokow FIFO, `=' dla gniazd i nic dla zwyklych
           plikow. Jest to to samo, co opcja -p lub --file-type.

       classify
           Dodaje `*' dla zwyklych plikow  wykonywalnych,  dla
           pozostalych zachowuje si jak dla file-type. Jest to to
           samo, co opcja -F lub --classify.

    -h, --human-readable
       Pokazuje objtoci w postaci czytelniejszej dla czlowieka, dodajc
       literowe  przyrostki  okrelajce  potgi  1024, np. `M' dla
       megabajtow. `M' oznacza 1.048.576 bajtow. Jeeli wolisz potgi
       1000 - uyj opcji -H (--si).

    -H, --si
       Podobnie jak --human-readable, ale posluguje si potgami 1000 a
       nie 1024. (SI - Midzynarodowy System Miar definiuje przyrostki
       potg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza
       1.000.000 bajtow. Poslu si opcj -h (--human-readable), jeli
       wolisz potgi 1024.

    -k, --kilobytes
       Pokazuje  rozmiary  w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach),
       przeslaniajc domyln wielko bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w
       fileutils(1).

    -m, --format=commas
       Wypisuje pliki poziomo, w takiej iloci, jaka pomieci si w kadym
       wierszu, oddziela je sekwencj zloon z przecinka i spacji (`, ').

    -n, --numeric-uid-gid
       Podaje numeryczne wartoci UID i GID (identyfikatorow uytkownikow
       i grup), zamiast nazw.

    -p, --file-type, --indicator-style=file-type
       Dodaje do kadej nazwy pliku znak wskazujcy na typ pliku. Podobne
       do -F, z wyjtkiem tego, e nie s oznaczane pliki wykonywalne.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Listuje pliki wierszami zamiast kolumnami.

    -T cols, --tabsize=cols
       Przyjmuje, e tabulator ma szeroko cols kolumn. Domylnie jest to
       8. Dla efektywnoci, ls uywa, gdzie jest to moliwe, znakow
       tabulacji. Zerowa warto argumentu cols powoduje  wylczenie
       uywania tabulacji.

    -w cols, --width=cols
       Przyjmuje, e szeroko ekranu wynosi cols kolumn. Domylna warto
       jest pobierana ze sterownika terminala (jeli to moliwe); w
       przeciwnym wypadku uywa si (o ile jest ustawiona) zmiennej
       rodowiskowej COLUMNS.  W pozostalych przypadkach  uywa  si
       domylnej wartoci 80.

  Formatowanie nazw plik'ow
    Ponisze opcje zmieniaj sposob, w jaki wypisywane s same nazwy plikow.

    -b, --escape, --quoting-style=escape
       Cytuje niegraficzne znaki w nazwach plikow uywajc sekwencji
       alfabetycznych i osemkowych z odwrotnymi ukonikami, podobnych do
       uywanych w jzyku C.

    -N, --literal
       Nie cytuje nazw plikow. Pokazuje je w takiej postaci w jakiej
       wystpuj.

    -q, --hide-control-chars
       Wypisuje znaki zapytania zamiast niegraficznych znakow w nazwach
       plikow.  Ustawienie domylne gdy wyjcie stanowi terminal a
       wywolanym programem jest ls.

    -Q, --quote-name, --quoting-style=c
       Umieszcza nazwy plikow w podwojnych cudzyslowach i cytuje
       niegraficzne znaki jak w C.

    --quoting-style=s/lowo
       Uywa stylu s/lowo do cytowania wynikowych nazw. S/lowo powinno by
       jednym z poniszych:

       literal
           (Doslownie). Wypisuje nazwy bez zmian, takie jakie s.

       shell Cytuje nazwy dla powloki, jeli zawieraj metaznaki powloki
           (znaki uogolniajce) lub mog powodowa niejednoznaczno
           wyniku.

       shell-always
           Cytuje nazwy dla powloki, nawet jeli normalnie nie
           wymagalyby cytowania.

       c   Cytuje nazwy jak w lacuchu znakowym jzyka C. Jest to to
           samo, co opcja -Q lub --quote-name.

       escape Cytuje jak opcja c z wyjtkiem pomijania otaczajcych
           znakow podwojnego cudzyslowu. To samo, co opcja -b lub
           --escape.

       locale Cytujw jak opcja c z wyjtkiem uycia znakow cytowania
           wlaciwych  do ustawie regionalnych (locale). Znakami
           cytowania dla domylnych ustawie locale s ` oraz '.

       Domyln warto opcji --quoting-style okrela si za pomoc zmiennej
       rodowiskowej QUOTING_STYLE. Jeli nie jest ona ustawiona, to
       wartoci domyln jest literal. Warto domylna moe si jednak zmieni
       na shell w przyszlej wersji tego pakietu.

    --show-control-chars
       Pokazuje bez zmian niegraficzne znaki w nazwach plikow. Jest to
       ustawienie domylne, chyba e programem jest ls, a wyjcie stanowi
       terminal.

  Inne opcje
    -g   Ta opcja jest akceptowana, ale ignorowana; istnieje dla zgodnoci
       z Unixem.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

KOLOROWY LS

    Gdy uywa si opcji --color, obecna wersja ls pokoloruje nazwy plikow
    odpowiednio do nazwy i typu pliku. Domylnie to kolorowanie zaley tylko
    od typu pliku, a uyte kody s zgodne z ISO 6429 (ANSI).

    Mona przesloni domylne kolory przez zdefiniowanie zmiennej rodowiskowej
    LS_COLORS (lub LS_COLOURS).  Format tej zmiennej jest podobny do
    formatu pliku termcap(5): oddzielona dwukropkami lista wyrae w formie
    "xx=napis", gdzie "xx" jest dwuznakow nazw zmiennej. Zmienne wraz z
    towarzyszcymi im wartociami domylnymi to:

     no    0    Normalny tekst (nie nazwy pliku)
     fi    0    Normalny plik
     di    32   Katalog
     ln    36   Dowizanie symboliczne
     pi    31   Nazwany potok (FIFO)
     so    33   Gniazdo
     bd    44;37  Urzdzenie blokowe
     cd    44;37  Urzdzenie znakowe
     ex    35   Plik wykonywalny
     mi    (none) Brakujcy plik (domylnie jak fi)
     or    (none) Osierocone dowizanie symboliczne (domylnie jak ln)
     lc    \e[   Kod lewa
     rc    m    Kod prawa
     ec    (none) Kod koca (End code) (zastpuje lc+no+rc)

    Trzeba wlczy tylko te zmienne, ktore chcemy zmieni z wartoci domylnych.

    Nazwy plikow mog by te kolorowane wedlug rozszerze plikow. Jest to
    okrelone w zmiennej LS_COLORS wg skladni "*rozszerzenie=napis". Na
    przyklad, uywajc kodow ISO 6429 pokolorujmy pliki jzyka C na kolor
    niebieski. Zrobimy to przez podanie "*.c=34". Kolor ten pokoloruje
    wszystkie pliki koczce si na .c na niebiesko.

    Znaki kontrolne mog by pisane zarowno w notacji w stylu C (notacja
    \-eskejpowa) jaki i w ^-notacji typu stty. Notacja C dodaje dla Escape
    \e, \_ dla normalnej spacji, a \? dla Delete. Dodatkowo, znak \ moe
    zosta uyty do przeslaniania domylnej interpretacji \, ^, :, =.

    Kady plik bdzie wypisany jako <lc> <kod koloru> <rc> <nazwa pliku>
    <ec>. Jeli kod <ec> jest niezdefiniowany, uyta zostanie sekwencja <lc>
    <no> <rc>. Jest to generalnie bardziej przekonujce w uyciu, lecz mniej
    ogolne.  Kody lewo, prawo i koca s udostpniane, aby nie trzeba bylo
    cigle wypisywa wspolnych elementow i aby obsluy dziwne terminale;
    ogolnie zwykle w ogole nie chcemy ich zmienia, chyba e nasz terminal
    nie uywa sekwencji ISO 6429, a innego systemu.

    Jeli terminal korzysta z kodow kolorow ISO 6429, moemy sklada rodzaje
    kodow (np. wszystkich poza lc, rc, i ec) z numerycznych komend
    oddzielonych rednikami. Najpopularniejszymi komendami s:

     0   Odtwarza domylny kolor
     1   Rozjania kolor
     4   Podkrela tekst
     5   Miga tekstem
     30   Czarny kolor
     31   Czerwony kolor
     32   Zielony kolor
     33   olty (lub brzowy) kolor
     34   Niebieski kolor
     35   Purpurowy kolor
     36   Turkusowy kolor
     37   Bialy (lub szary) kolor
     40   Czarny kolor tla
     41   Czerwony kolor tla
     42   Zielony kolor tla
     43   olty (lub brzowy) kolor tla
     44   Niebieski kolor tla
     45   Purpurowy kolor tla
     46   Turkusowy kolor tla
     47   Bialy (lub szary) kolor tla

    Nie wszystkie komendy bd dziala  na  wszystkich  systemach  lub
    wywietlaczach.

    Niektore programy terminali nie rozpoznaj domylnego kodu koca. Jeli
    tekst nabiera kolorow po wylistowaniu katalogu, naley sprobowa zmieni
    kody no i fi z 0 na numeryczne kody wlasnego standardowego koloru i
    tla.

AUTOR

    Napisane przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

B/LDY

    Na systemach BSD, dla plikow zamontowanych przez NFS z systemu HP-UX,
    opcja -s zglasza rozmiary, ktore s o polow mniejsze od poprawnych
    wielkoci. Na HP-UX zglasza rozmiary dwa razy wiksze od poprawnych,
    jeli pliki s zamontowane przez NFS z BSD. Jest to usterka HP-UX i ma
    wplyw rownie na program ls z tego systemu.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    dircolors(1), find(1). fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.