Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lynx - przegldarka WWW

SK/LADNIA

    Lynx [opcje] [cieka lub URL]

    Peln list aktualnych opcji wywietla polecenie "lynx -help".

OPIS

    Lynx jest w pelni doskonale wyposaonym klientem WWW przeznaczonym dla
    uytkownikow pracujcych na znakowych urzdzeniach  wywietlajcych  z
    adresowalnym  kursorem  (np. terminalach vt110, emulatorach vt100
    dzialajcych na Windows 95/NT lub Mac-ach, lub dowolnych  innych
    wywietlaczach dzialajcych z curses [tlum.: np. linux, ansi, itp.]).
    Wywietla on dokumenty hipertekstowe (HTML), zawierajce odnoniki zarowno
    do plikow lokalnego systemu, jak i do plikow znajdujcych si na zdalnych
    systemach z uruchomion uslug Gopher, HTTP, FTP, WAIS lub NNTP.  Obecne
    wersje Lynx dzialaj na UNIX-ie, VMS, Windows 95/NT, 386DOS i OS/2 EMX.

    Lynx moe by wykorzystywany do dostpu do informacji z WWW lub do
    budowania systemow informacyjnych przeznaczonych glownie do dostpu
    lokalnego. Np.  Lynx zostal uyty do zbudowania wielu Campus Wide
    Information Systems (CWIS). Procz tego, moe posluy do budowy systemow
    izolowanych wewntrz pojedynczej sieci lokalnej (LAN).

OPCJE

    Przy starcie, Lynx wczytuje dowolny plik lokalny lub URL podany w
    wierszu polece. Tekst pomocy opisujcej prac z URL-ami uzyskuje si
    naciskajc "?" lub "h" podczas pracy z programem. Nastpnie naley poda za
    odnonikiem zatytulowanym "Help on URLs".

    Lynx uywa tylko dlugich, pelnych nazw opcji. Nazwy opcji zaczynaj si od
    pojedynczej kreski, ale mona te stosowa podwojon. Mona miesza kreski i
    znaki podkrelenia (w opisie poniej opcje podano z jedn kresk przed nazw
    i podkreleniami wewntrz).

    -   Jeli jedynym argumentem jest '-', to Lynx oczekuje na podanie mu
       argumentow ze standardowego wejcia.  Umoliwia to wprowadzanie
       potencjalnie bardzo dlugich wierszy polece, jakie mog by zwizane
       z argumentami -get_data lub -post_data (patrz niej). Mona to te
       wykorzysta gdy chcemy unikn umieszczania informacji traktowanej
       jako niejawna w wierszu polece wywolania programu (co na
       wikszoci  systemow  byloby  widoczne dla innych procesow),
       szczegolnie, gdy rownoczenie stosowane s opcji -auth lub -pauth.

    -accept_all_cookies
       akceptowanie wszystkich ciasteczek (cookies).

    -anonymous
       stosowanie ogranicze dla uytkownika anonimowego, zobacz te
       -restrictions.

    -assume_charset=nazwaMIME
       zestaw znakow przyjmowany dla dokumentow, ktore go nie okrelaj.

    -assume_local_charset=nazwaMIME
       zestaw znakow przyjmowany domylnie dla plikow lokalnych.

    -assume_unrec_charset=nazwaMIME
       zestaw znakow stosowany zamiast nierozpoznanych zestawow znakow.

    -auth=ID:HAS/LO
       ustalenie na starcie identyfikatora oraz hasla autoryzacji dla
       dokumentow chronionych. Naley upewni si, e chronione s wszelkie
       pliki skryptow wykorzystujcych ten przelcznik.

    -base przy  zrzutach -source uzyskane wyjcie tekstowe/html bdzie
       poprzedzone komentarzem o danym URL-u i znacznikiem BASE.

    -blink wymusza w trybie kolorowym podwyszon jasnoci kolorow tla, jeli
       jest to dostpne i obslugiwane przez terminal. Lynx powinien by
       skompilowany z bibliotek slang, by dzialala ta flaga.

    -book uycie strony z zakladkami (bookmark page) jako pliku startowego.
       Domylny plik lub plik z wiersza polece jest jednak wci uywany
       dla komendy Main screen i bdzie wykorzystany jeli strona z
       zakladkami jest niedostpna lub pusta.

    -buried_news
       przelcznik przegldania artykulow grup dyskusyjnych (news) w
       poszukiwaniu zagrzebanych odnonikow. Odnalezione odnoniki s
       konwertowane  na odnoniki do artykulow news. Nie jest to
       zalecane, gdy adresy pocztowe zawarte wewntrz nawiasow ktowych
       zostan zmienione na nieprawidlowe odnoniki news, a zakodowane
       programem uuencode wiadomoci mog zosta zaprzepaszczone.

    -cache=LICZBA
       ustala liczb dokumentow buforowanych w pamici. Domylnie jest to
       10.

    -case wlcza rozronianie wielkoci liter przy wyszukiwaniu napisow.

    -cfg=NAZWAPLIKU
       okrela plik konfiguracyjny Lynxa, inny ni domylny lynx.cfg.

    -child powoduje zakoczenie pracy przy naciniciu strzalki w lewo w pliku
       startowym, rownoczenie wylcza zapisywanie na dysk.

    -color wymusza wlczenie trybu koloru, jeli jest dostpny.  Jeli opis
       moliwoci  terminala nie okrela sposobu obslugi koloru, to
       przyjmowane s domylne sekwencje sterujce, dzialajce dla wielu
       typow terminali. Lynx powinien by skompilowany z bibliotek
       slang, by flaga ta dzialala, co jest rownowane ustawieniu
       zmiennej rodowiskowej COLORTERM.  (Jeli praca w kolorze jest
       zamiast tego zapewniana przez bibliotek curses obslugujc kolory,
       jak ncurses, to Lynx przy ustalaniu, czy moliwy jest tryb koloru
       bdzie calkowicie polegal na opisie terminala. Wowczas flaga ta
       nie jest potrzebna a zatem niedostpna.)  Zapisane w pliku
       .lynxrc pocztkowe ustawienie show_color=always dziala tak samo.
       Wpisane w .lynxrc pocztkowe ustawienie show_color=never jest
       przeslaniane przez t flag.

    -cookies
       przelcznik obslugi naglowkow Set-Cookie.

    -cookie_file=PLIK
       okrela plik, w ktorym maj by przechowywane ciasteczka.

    -core przelcznik wymuszania zrzutow rdzenia przy bldach krytycznych.

    -crawl z -traversal, wypisuje kad stron do pliku. z -dump, formatuje
       wyjcie jak przy -traversal, lecz na standardowe wyjcie.

    -debug_partial
       przyrostowe fazy wywietlania z MessageSecs oponieniem

    -display=DISPLAY
       ustawia zmienn wywietlacza dla wywolywanych programow X-owych.

    -dont_wrap_pre
       zakazuje zawijania tekstu w <pre> podczas zrzucania (-dump) i
       laenia (-crawl), zaznacza zawinite linie w sesji interaktywnej.

    -dump zrzuca na standardowe wyjcie sformatowane wyjcie domylnego
       dokumentu lub dokumentu podanego w wierszu polece. Moe to by
       uywane   w   nastpujcy   sposob:    lynx    -dump
       http://www.nyu.edu/pages/wsn/subir/lynx.html.

    -editor=EDYTOR
       wlcza zewntrzn edycj, za pomoc podanego EDYTORA. (vi, ed, emacs,
       itp.)

    -emacskeys
       wlcza klawisze przemieszczania w stylu emacsowym.

    -enable_scrollback
       przelcza  zgodno  z  klawiszami  scrollback  programow
       komunikacyjnych.  (moe by niezgodne z niektorymi wersjami
       curses).

    -error_file=PLIK
       definiuje plik, w ktorym lynx bdzie zglaszal kody dostpu HTTP.

    -fileversions
       wlcza wszystkie wersje plikow w lokalnych listingach katalogow
       VMS.

    -force_empty_hrefless_a
       wymusza opronianie elementow 'A' nie zawierajcych znacznika HREF
       (domyka je zaraz po napotkaniu).

    -force_html
       wymusza interpretacj pierwszego dokumentu jako HTML.

    -force_secure
       przelcza wymuszanie flagi bezpieczestwa dla ciasteczek SSL.

    -forms_options
       przelcza styl opcji (menu lub formularze).

    -from przelcza przekazywanie naglowkow From.

    -ftp  wylcza dostp do ftp.

    -get_data
       wysyla dane formularzy ze stdin przy uyciu metody GET i kopiuje
       wyniki.

    -head wysyla danie HEAD dla naglowkow mime.

    -help wypisuje informacj o skladni komend Lynx.

    -hiddenlinks=[opcja]
       steruje wywietlaniem ukrytych odnonikow. merge ukryte odnoniki
       s pokazywane jako liczby w nawiasach kwadratowych, numerowane
       wspolnie  z  innymi  odnonikami w kolejnoci wystpowania w
       dokumencie.

       listonly ukryte odnoniki s pokazywane tylko na ekranach L)ist i
       zestawieniach generowanych przez opcj -dump lub z menu P)rint,
       ale pojawiaj si osobno na kocu tych list.  Jest to zachowanie
       domylne.

       ignore ukryte odnoniki na pojawiaj si nawet na zestawieniach.

    -historical
       przelcza stosowanie '>' lub '-->' jako zakocze komentarzy.

    -homepage=URL
       ustawia stron domow niezalenie od strony startowej.

    -image_links
       przelcza zamieszczanie odnonikow dla wszystkich obrazkow.

    -index=URL
       ustala domylny plik index dla podanego URL.

    -ismap przelcza  zamieszczanie  odnonikow  ISMAP gdy istniej MAPy
       klienckie.

    -justify
       justuje (wyrownuje) tekst.

    -link=ICZBA
       pocztkowy licznik dla plikow lnk#.dat, tworzonych przez -crawl.

    -localhost
       wylcza URL-e, ktore wskazuj na zdalne maszyny.

    -locexec
       zezwala na wywolywanie lokalnych programow tylko z plikow
       lokalnych (jeli Lynx byl skompilowany z wlczonym lokalnym
       wywolywaniem).

    -mime_header
       wraz ze rodlem pobranego dokumentu wypisuje jego naglowek MIME.

    -minimal
       przelcza analiz komentarzy - minimalne kontra poprawne. W
       starych przegldarkach, bldnie za zakoczenie komentarza byl
       uznawany jakikolwiek domykajcy nawias  ostroktny.  Poprawne
       zakoczenie wymaga pary kresek przed nawiasem.

    -newschunksize=LICZBA
       ilo artykulow w podzielonych na kawalki listingach z grup
       dyskusyjnych.

    -newsmaxchunk=LICZBA
       maksymalna ilo artykulow w listingach grup dyskusyjnych przed
       podzialem na czci.

    -nobold
       wylcza wywietlanie atrybutu pogrubienia.

    -nobrowse
       wylcza przegldanie katalogow.

    -nocc wylcza proby o podanie Cc: w celu zyskania kopii listu do
       wlasnej wiadomoci. Zauwa, e nie wylcza tych CC, ktore s
       zamieszczone w samym URL-u typu mailto czy klauzuli ACTION
       formularza.

    -nocolor
       wymusza wylczenie koloru, ignorujc moliwoci terminala, ewentualn
       flag -color, zmienn COLORTERM i zachowane ustawienia .lynxrc.

    -noexec
       wylcza wywolywanie lokalnych programow. (DOMYLNE)

    -nofilereferer
       wylcza transmisje naglowkow Referer dla URL-i plikowych.

    -nolist
       wylcza tworzenie listy odnonikow w zrzutach.

    -nolog wylcza wysylanie poczt elektroniczn komunikatow o bldach do
       wlacicieli dokumentow.

    -nonrestarting_sigwinch
       Ta flaga nie jest dostpna na wszystkich systemach, Lynx powinien
       byl skompilowany ze zdefiniowanym symbolem HAVE_SIGACTION. Jeli
       jest dostpna, to ta flaga moe powodowa, e program bdzie znacznie
       szybciej reagowal na zmiany okna w przypadku uruchomienia w
       oknie xterm.

    -nopause
       wylcza wymuszone przerwy na komunikaty w linii stanu.

    -noprint
       wylcza wikszo funkcji wypisywania [drukowania].

    -noredir
       zapobiega automatycznym przekierowaniom i wypisuje komunikat z
       odnonikiem do nowego URL-a.

    -noreferer
       wylcza przekazywanie naglowkow Referer.

    -nosocks
       wylcza uywanie proxy SOCKS przez uSOCKSowanego Lynxa.

    -nostatus
       wylcza komunikaty o stanie pobierania.

    -nounderline
       wylcza wywietlanie atrybutu podkrelenia.

    -number_fields
       wymusza numerowanie zarowno odnonikow, jak i pol wejciowych
       formularzy.

    -number_links
       wymusza numerowanie odnonikow.

    -partial
       przelcza wywietlanie czciowe stron podczas pobierania.

    partial_thres=LICZBA
       liczba wierszy pokazywana przed ponownym utworzeniem obrazu
       podczas wywietlania czciowego

    -pauth=ID:HAS/LO
       ustalenie na starcie identyfikatora oraz hasla autoryzacji dla
       chronionych serwerow proxy. Naley upewni si, e chronione s
       wszelkie pliki skryptow wykorzystujcych ten przelcznik.

    -popup przelcza sposob obslugi opcji pojedynczego wyboru w SELECT: za
       porednictwem okna wyskakujcego albo listy przyciskow radiowych.

    -post_data
       wysyla dane formularzy ze stdin przy uyciu metody POST i kopiuje
       wyniki.

    -preparsed
       pokazuje wstpnie przetworzone i sformatowane rodlo HTML, gdy
       uyto z -source lub w podgldzie rodla.

    -prettysrc
       pokazuje podgld rodla HTML z kolorowymi elementami leksykalnymi
       i znacznikami.

    -print wlcza funkcje wypisujce [drukujce]. (domylne)

    -pseudo_inlines
       wlcza pokazywanie zastpczych pseudoznacznikow ALT dla elementow
       inline bez tekstu ALT.

    -raw  wlcza domylne ustawienie 8-bitowych translacji znakow, lub tryb
       CJK dla startowego zestawu znakow.

    -realm ogranicza dostp tylko do URL-i w sferze startowej.

    -reload
       wymiata bufor na serwerze proxy (dotyczy tylko pierwszego
       dokumentu).

    -restrictions=[opcja][,opcja][,opcja]...
       umoliwia selektywne wylczenie listy uslug.  Jeli nie poda si
       opcji, wypisywana jest nastpujca lista.

       ? - podane samo, wypisuje list aktywnych ogranicze

       all - zastrzega wszystkie wymienione niej opcje.

       bookmark - zabrania zmieniania poloenia pliku zakladek.

       bookmark_exec - zabrania uruchamiania programow poprzez odnoniki
       z pliku zakladek.

       change_exec_perms - zabrania zmieniania prawa eXecute plikow
       (lecz wci zezwala dla katalogi) kiedy wlczone jest lokalne
       zarzdzanie plikami.

       default - to samo, co opcja wiersza polece -anonymous.  Wylcza
       domylne uslugi dla uytkownika anonimowego. Zabrania wszystkich
       uslug, oprocz:  inside_telnet,  outside_telnet,  inside_ftp,
       outside_ftp,  inside_rlogin,  outside_rlogin,  inside_news,
       outside_news, telnet_port, jump, mail, print, exec oraz goto.
       Konfiguracja  dla  tych  uslug  oraz  stosowane  dodatkowe
       ograniczenia goto dla konkretnych schematow URL-i pochodz z
       definicji zawartych w userdefs.h.

       dired_support - zabrania lokalnego zarzdzania plikami.

       disk_save - zabrania zachowywania plikow na dysk w menu download
       i print.

       dotfiles - zabrania dostpu do plikow ukrytych (kropkowych),
       rownie ich tworzenia.

       download - zabrania uycia niektorych programow do pobierania
       plikow w menu download.  Nie pociga to za sob ograniczenia
       disk_save, nie wylcza te polecenia DOWNLOAD).

       editor - zabrania zewntrznej edycji.

       exec - wylcza skrypty uruchamiania.

       exec_frozen - zabrania uytkownikowi zmieniania opcji lokalnego
       wykonywania.

       externals - zabrania  niektorych  wierszy  konfiguracyjnych
       "EXTERNAL" jeli wkompilowana jest obsluga przesylania URL-i do
       programow zewntrznych (poleceniem EXTERN).

       file_url - zabrania uywania G)oto, obsluonych odnonikow i
       zakladek w stosunku do URL-i typu file:

       goto - wylcza polecenie 'g' (goto).

       inside_ftp - zabrania dostpu FTP dla osob pochodzcych z wewntrz
       naszej wlasnej domeny (dla selektywnoci wymagane jest utmp).

       inside_news - j.w., lecz dla wysylania artykulow do grup
       dyskusyjnych USENET.

       inside_rlogin - j.w., lecz dla rlogin.

       inside_telnet - j.w., lecz dla telnet.

       jump - wylcza polecenie 'j' (jump).

       multibook - zabrania uywania wielu plikow z zakladkami.

       mail - zabrania uywania poczty elektronicznej.

       news_post - zabrania wysylnia do grup dyskusyjnych.

       options_save - zabrania zachowywania opcji w .lynxrc.

       outside_ftp - zabrania operacji FTP dla osob pochodzcych spoza
       naszej wlasnej domeny (utmp jest wymagane dla selektywnoci).

       outside_news - zabrania czytania i wysylania artykulow USENET
       dla osob pochodzcych spoza naszej wlasnej domeny (utmp jest
       wymagane dla selektywnoci). To ograniczenie odnosi si do URL-i
       "news", "nntp", "newspost" i "newsreply", ale nie do "snews",
       "snewspost" czy "snewsreply", jeli tylko s obslugiwane.

       outside_rlogin - j.w., lecz dla rlogin.

       outside_telnet - j.w., lecz dla telnet.

       print - wylcza wikszo opcji drukujcych.

       shell - zabrania przechodzenia do powloki i G)oto typu lynxexec
       lub lynxprog.

       suspend - zabrania zawieszenia pracy programu przez Control-Z i
       przechodzenia do powloki.

       telnet_port - zabrania podawania portu w G)oto dla telnetu.

       useragent - zabrania modyfikowania naglowka User-Agent.

    -resubmit_posts
       wlcza wymuszane ponowne dostarczanie (bez bufora) formularzy z
       metod POST, kiedy dokumenty, ktore one zwracaj s mona uzyska
       poleceniem PREV_DOC lub z History List.

    -rlogin
       wylcza rozpoznawanie polece rlogin.

    -selective
       wymaga plikow .www_browsable do przegldania katalogow.

    -short_url
       powoduje, e bardzo dlugie URL-e pokazywane s w wierszu stanu z
       "___" oznaczajcym cz, ktorej nie da si wywietli. Wywietlany
       jest pocztek i koniec URL-a, zamiast obcinania samej kocowki.

    -show_cursor
       Jeli wlczone, kursor nie bdzie ukrywany w prawym naroniku, lecz
       bdzie umieszczany na pocztku aktualnie zaznaczonego odnonika.
       Jest to domylna opcja dla systemow bez moliwoci FANCY_CURSES, a
       domylna konfiguracja moe by zmieniana w userdefs.h lub lynx.cfg.
       Przelcznik wiersza polece zmienia zachowanie domylne.

    -soft_dquotes
       przelcza emulacj starego bldu w Netscape i Mosaic, ktore
       traktowaly  '>'  jako  wspolny  znak zamknicia cudzyslowow
       (zawierajcych warto atrybutu) i znacznika.

    -source
       dziala tak jak dump, lecz produkuje rodlo  HTML  zamiast
       przeformatowanego tekstu.

    -stack_dump
       wylcza procedur obslugi porzdkowania po otrzymaniu SIGINT

    -startfile_ok
       zezwala na plik startowy niezgodny z http i stron domow z
       -validate.

    -tagsoup
       inicjuje analizator skladni, stosujc "Tag Soup DTD" zamiast
       "SortaSGML".  Metody te roni si rozpoznawaniem i usuwaniem
       bldow.  "Tag Soup DTD" dopuszcza  niepoprawnie  zagniedone
       znaczniki, "SortaSGML" jest surowsza.

    -telnet
       wylcza rozpoznawanie polece telnetu.

    -term=TERM
       mowi Lynxowi, jakiego rodzaju terminala ma on uywa. (Moe by
       przydatne przy zdalnym wykonywaniu, np. gdy Lynx lczy si ze
       zdalnym portem TCP/IP, ktory uruchamia skrypt, ktory z kolei
       rozpoczyna inny proces Lynxa.)

    -tlog przelcza wyjcie ledzenia sesji midzy dziennikiem Lynxa (Lynx
       Trace Log) a standardowym wyjciem (stderr).

    -tna  wlcza tryb "Textfields Need Activation" ("Pola tekstowe wymagaj
       aktywacji").

    -trace wlcza tryb ledzenia. Miejsce, do ktorego trafiaj wyniki zaley od
       -tlog.

    -traversal
       poda za wszystkimi odnonikami http wywodzcymi si z pliku
       startowym. Gdy zostanie uyte z -crawl, kady odnonik, ktory
       zaczyna si tym samym napisem co plik startowy, jest wypisywany
       do pliku przeznaczonego do indeksowania. Zobacz CRAWL.announce
       dla dalszych informacji.

    -underscore
       wlcza uywanie formatu _podkrelonego_ w zrzutach.

    -use_mouse
       wlcza  obslug  myszy, jeli jest dostpna.  Kliknicie lewym
       przyciskiem myszy odnonika powoduje pojcie za nim.  Kliknicie
       prawym  przyciskiem powoduje zawrocenie.  Kliknicie gornego
       wiersza powoduje przewinicie w gor. Kliknicie dolnego wiersza
       powoduje przewinicie w dol. Pierwszych kilka pozycji w gornym i
       dolnym wierszu moe wywolywa dodatkowe funkcje.  Lynx musi by
       skompilowany z ncurses lub slang, by udostpnial t cech. Jeli
       wykorzystywana jest ncurses, rodkowy przycisk myszy wywoluje
       proste menu. Przyciski myszy mog dziala bezproblemowo tylko
       wtedy, gdy Lynx pozostaje w stanie oczekiwania na wprowadzanie.

    -useragent=Nazwa
       ustala dla programu alternatywn nazw naglowka User-Agent.

    -validate
       przyjmuje tylko  URL-e  http  (do  sprawdzania  uprawnie).
       Zaimplementowane s take pelne ograniczenia zabezpieczajce.

    -verbose
       przelcza komentarze [LINK], [IMAGE] i [INLINE] na nazwy plikow
       tych obrazkow.

    -version
       wypisuje informacj o wersji.

    -vikeys
       wlcza klawisze przemieszczania w stylu vi.

    -wdebug
       wlcza diagnostyk pakietow Waterloo tcp/ip (wypisuje do pliku
       diagnostycznego  watt).  Dotyczy  to  tylko wersji do DOS
       skompilowanych z WATTCP lub WATT-32.

    -width=LICZBA
       liczba kolumn znakow przy formatowaniu zrzutow, domylnie 80.

    -with_backspaces
       umieszczanie znakow backspace w tworzonym  wyjciu  podczas
       zrzucania (-dump) i laenia (-crawl), tak jak to czyni 'man'.

KOMENDY

    o Strzalki w g'or i strzalki w d'o/l slu do przewijania pomidzy odnonikami
    hipertekstowymi.
    o Strza/lka w prawo lub Return pody za podwietlonym  odnonikiem
    hipertekstowym.
    o Strza/lka w lewo wycofa si z odnonika.
    o Wcinij "h" lub "?" aby uzyska wbudowan pomoc i opisy komend
    klawiszowych.
    o Wcinij "k", by otrzyma peln list  biecych  odwzorowa  komend
    klawiszowych.

RODOWISKO

    Oprocz rozmaitych "standardowych" zmiennych rodowiskowych, jak HOME,
    PATH, USER, DISPLAY, TMPDIR itd., Lynx wykorzystuje kilka wlasnych,
    swoistych zmiennych, jeli istniej.

    Inne z kolei mog by tworzone lub zmieniane przez Lynx w celu
    przekazania danych zewntrznemu programowi czy do jakich innych celow.
    Poniej s one osobno wyszczegolnione.

    Zobacz te sekcje SYMULACJA OBS/LUGI CGI i OBS/LUGA JZYK'OW NARODOWYCH,
    poniej.

    Uwaga:  Nie wszystkie zmienne rodowiskowe  maj  zastosowanie  na
    wszystkich rodzajach platform, na ktorych dziala Lynx, cho wikszo ma.
    Autorzy prosz o informacje o zalenociach od platform.

    Zmienne rodowiskowe wykorzystywane przez Lynx:

    COLORTERM      Jeli ustawiona, to podczas uruchamiania wymuszane
              jest  wlczenie  moliwoci  wywielania  kolorow
              terminala. Faktyczna warto przypisana tej zmiennej
              jest ignorowana. Zmienna COLORTERM ma znaczenie
              tylko wtedy, gdy Lynx zbudowano z wykorzystaniem
              biblioteki obslugi ekranu slang.

    LYNX_CFG      Ta zmienna, jeli jest ustawiona, przeslania domylne
              poloenie i nazw globalnego pliku konfiguracyjnego
              (normalnie, lynx.cfg), ktore zostaly zdefiniowane
              stal LYNX_CFG_FILE w pliku userdefs.h, podczas
              instalacji.  W pliku userdefs.h mona znale wicej
              informacji na ten temat.

    LYNX_LSS      Ta zmienna, jeli jest ustawiona, podaje poloenie
              domylnego pliku wzorca znakow strony (character
              style sheet file) Lynx.  [Obecnie ma znaczenie
              tylko jeli Lynx zostal zbudowany z eksperymentaln
              obslug styli kolorow.]

    LYNX_SAVE_SPACE   Ta zmienna, jeli jest ustawiona, przeslania domylny
              przedrostek cieki dla plikow zachowywanych na dysk.
              Przedrostek ten jest zdefiniowany w lynx.cfg, w
              instrukcji SAVE_SPACE:.  W pliku lynx.cfg mona
              znale wicej informacji na ten temat.

    LYNX_TEMP_SPACE   Ta zmienna, jeli jest ustawiona, przeslania domylny
              przedrostek  cieki  dla  plikow  tymczasowych,
              zdefiniowany  podczas  instalacji,  jak  rownie
              ewentualn warto przypisan zmiennej TMPDIR variable.

    MAIL        Ta zmienna okrela domyln skrzynk odbiorcz, w ktorej
              Lynx bdzie szuka nowych  listow,  jeli  takie
              sprawdzanie wlczono w pliku lynx.cfg.

    NEWS_ORGANIZATION  Ta zmienna, jeli jest ustawiona, podaje napis
              uywany  w  naglowku  Organization:  artykulow
              wysylanych do grup USENET-u. Przeslania ustawienie
              zmiennej rodowiskowej ORGANIZATION, jeli jest ona
              take  ustawiona (i, na UNIX-ie, zawarto pliku
              /etc/organization, jeli takowy istnieje).

    NNTPSERVER     Jeli jest ustawiona, okrela domylny serwer NNTP,
              ktory bdzie wykorzystywany do czytania i wysylania
              za pomoc Lynx artykulow na grupy dyskusyjne USENET-
              u, za porednictwem URL-i news:.

    ORGANIZATION    Ta zmienna, jeli jest ustawiona, podaje napis
              uywany  w  naglowku  Organization:  artykulow
              wysylanych do grup USENET-u. Na UNIX-ie przeslania
              zawarto pliku  /etc/organization,  jeli  takowy
              istnieje.

    PROTOK'O/L_proxy   Lynx udostpnia uycie serwerow proxy, ktore mog
              funkcjonowa jako bramki zapor ogniowych i serwerow
              buforujcych.  S one preferowane w stosunku do
              starszych     serwerow-bramek     (zobacz
              WWW_access_GATEWAY,  poniej).  Kady z protokolo
              uywanych przez Lynx (http, ftp, gopher itd.) mona
              odwzorowa odrbnie, nadajc zmiennym rodowiskowym
              postaci PROTOKOL_proxy (mianowicie:  http_proxy,
              ftp_proxy,   gopher_proxy   itd.),   wartoci
              "http://jaki.serwer.domena:port/".  W Lynx Users
              Guide znajduj si dalsze szczegoly i przyklady.

    WWW_dostp_GATEWAY  Lynx nadal obsluguje korzystanie z serwerow-bramek,
              przez  serwery  podane  za  pomoc  zmiennych
              "WWW_dostp_GATEWAY" (gdzie "dostp" jest napisan
              malymi literami nazw "http", "ftp", "gopher" lub
              "wais"), jednak wikszo serwerow-bramek zostala ju
              wylczona.  Zauwa, e dla bramek nie podaje si
              kocowki '/', jak si to robi dla serwerow proxy
              okrelanych zmiennymi rodowiskowymi PROTOKOL_proxy.
              Szczegoly mona znale w Lynx Users Guide.

    WWW_HOME      Ta zmienna, jeli jest ustawiona, przeslania domylny
              startowy URL podany w ktorymkolwiek z  plikow
              konfiguracyjnych programu.

    Zmienne rodowiskowe tworzone lub zmieniane przez Lynx:

    LYNX_PRINT_DATE   Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje warto
              lacucha Date: pokazanego na stronie "Information
              about" (polecenie =) aktualnego dokumentu, jeli
              jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program  zewntrzny,  okrelony  w  instrukcji
              definiujcej PRINTER: pliku lynx.cfg.  Jeli dla
              danego  dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest lacuch pusty w UNIX-ie
              lub "No Date" w VMS.

    LYNX_PRINT_LASTMOD Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje warto
              lacucha  Last  Mod:  pokazanego  na  stronie
              "Information  about"  (polecenie  =) aktualnego
              dokumentu, jeli jest takowa.  Jest tworzona do
              wykorzystania przez program zewntrzny, okrelony w
              instrukcji definiujcej PRINTER: pliku lynx.cfg.
              Jeli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje,
              to zmiennej przypisywany jest lacuch pusty w UNIX-
              ie lub "No LastMod" w VMS.

    LYNX_PRINT_TITLE  Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje warto
              lacucha  Linkname:  pokazanego  na  stronie
              "Information  about"  (polecenie  =) aktualnego
              dokumentu, jeli jest takowa.  Jest tworzona do
              wykorzystania przez program zewntrzny, okrelony w
              instrukcji definiujcej PRINTER: pliku lynx.cfg.
              Jeli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje,
              to zmiennej przypisywany jest lacuch pusty w UNIX-
              ie lub "No Title" w VMS.

    LYNX_PRINT_URL   Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje warto
              lacucha URL: pokazanego na stronie "Information
              about" (polecenie =) aktualnego dokumentu, jeli
              jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program  zewntrzny,  okrelony  w  instrukcji
              definiujcej PRINTER: pliku lynx.cfg.  Jeli dla
              danego  dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest lacuch pusty w UNIX-ie
              lub "No URL" w VMS.

    LYNX_VERSION    Tej zmiennej Lynx zawsze nadaje warto. Moe by
              wykorzystywana  przez  zewntrzny  program  do
              stwierdzenia, czy zostal wywolany przez Lynx. W
              komentarzach w przykladowym mailcap z  pakietu
              dystrybucyjnego znajduj si uwagi dotyczce sposobu
              uycia tej zmiennej w takim pliku.

    TERM        Normalnie zmienna ta jest uywana przez Lynx do
              wyznaczenia  typu  terminala,  jakiego uyto do
              wywolania programu. Jeli jednak nie jest ustawiona
              przy uruchomieniu (lub ma warto "unknown") lub jeli
              uyto opcji-term wiersza polece, to Lynx nada lub
              zmieni jej warto na podany przez uytkownika typ
              terminala (dla rodowiska wykonywania Lynx). Uwaga:
              jeli Lynx nada/zmieni t zmienn, wartoci zmiennych
              rodowiskowych LINES i COLUMNS mog rowniez ulec
              zmianie.

SYMULACJA OBS/LUGI CGI

    Jeli zbudowano go z wlczon opcj cgi-links, to Lynx pozwala na dostp do
    skryptow cgi bez potrzeby korzystania z demona http.

    Podczas wykonywania takich "skryptow lynxcgi" (jeli s dostpne), do
    symulowania rodowiska CGI mona ustawi nastpujce zmienne:

    CONTENT_LENGTH

    CONTENT_TYPE

    DOCUMENT_ROOT

    HTTP_ACCEPT_CHARSET

    HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

    HTTP_USER_AGENT

    PATH_INFO

    PATH_TRANSLATED

    QUERY_STRING

    REMOTE_ADDR

    REMOTE_HOST

    REQUEST_METHOD

    SERVER_SOFTWARE

    Inne zmienne rodowiska nie s dziedziczone przez skrypt, chyba e
    dostarczono je za porednictwem instrukcji LYNXCGI_ENVIRONMENT w pliku
    konfiguracyjnym.  Definicje i sposob uycia tych zmiennych zawiera plik
    lynx.cfg   oraz    (szkic)    Specyfikacja    CGI    1.1
    <http://Web.Golux.Com/coar/cgi/draft-coar-cgi-v11-00.txt>.

    Po ogolne informacje o programowaniu skryptow CGI naley sign do
    Specyfikacji CGI i innej powizanej dokumentacji.

OBS/LUGA JZYK'OW NARODOWYCH (NATIVE LANGUAGE SUPPORT - NLS)

    Jeli zostal skonfigurowany i zainstalowany z obslug jzykow narodowych
    (Native Language Support), Lynx bdzie wywietlal komunikaty o stanie i
    inne w naszym ojczystym jzyku. Wicej informacji o internacjonalizacji
    mona znale w pliku ABOUT_NLS z dystrybucji rodlowej lub na miejscowej
    witrynie GNU.

    Do zmiany domylnych ustawie slu ponisze zmienne rodowiska:

    LANG        Ta zmienna, jeli jest ustawiona, przeslania domylny
              jzyk komunikatow. Jest to dwuliterowy kod ISO 639
              identyfikujcy jzyk. Kody jzykow NIE s takie same,
              jak kody krajow podane w ISO 3166.

    LANGUAGE      Ta zmienna, jeli jest ustawiona, przeslania domylny
              jzyk komunikatow. Jest to rozszerzenie GNU, majce
              wyszy priorytet przy ustalaniu katalogu komunikatow
              ni LANG czy LC_ALL.

    LC_ALL       i

    LC_MESSAGES     Te zmienne, jeli s ustawione, okrelaj  sposob
              formatowania jzyka narodowego. S zgodne z POSIX.

    LINGUAS       Ta zmienna, jeli jest ustawiona przed konfiguracj,
              ogranicza instalowane jzyki do podanych przez jej
              warto.   Jest  list  rozdzielonych  odstpami
              dwuliterowych kodow. Obecnie  jest  niezmienna,
              stosowna do ycze.

    NLSPATH       Ta  zmienna,  jeli  jest ustawiona, sluy jako
              przedrostek cieki katalogow, w ktorych znajduj si
              komunikaty.

UWAGI

    To jest wersja Lynx v2.8.2

    Jeli chcesz przyczyni si do przyszlego rozwoju Lynxa, zapisz si na nasz
    list dyskusyjn. Wylij email do <majordomo@sig.net> z "subscribe lynx-
    dev" jako jedyn linijk ciala listu.

    Informacje o bldach, komentarze, sugestie wysylaj do <lynx-dev@sig.net>
    (po zapisaniu si).

    Wypisa si z listy mona wysylajc email na <majordomo@sig.net> z
    "unsubscribe lynx-dev" jako jedyn linijk ciala listu. Prosz nie wysyla
    wiadomoci unsubscribe na list lynx-dev.

ZOBACZ TAKE

    catgets(3), curses(3), environ(7), execve(2), ftp(1), gettext(GNU),
    localeconv(3),  ncurses(3),  setlocale(3),  slang(?),  termcap(5),
    terminfo(5), wget(GNU)

    Zwro uwag, e dostpno stron podrcznika systemowego man i numeracja ich
    sekcji zale do pewnego stopnia od uywanej platformy i mog odbiega od
    powyszych odsylaczy.

    Sekcja wskazana jako (GNU) ma oznacza, e dany temat moe by dostpny w
    postaci strony info, zamiast strony man (tj. naley sprobowa "info
    temat", zamiast "man temat").

    Sekcja opisana (?) oznacza, e dokumentacja tego tematu istnieje, ale
    nie jest czci ustalonego systemu wyszukiwania dokumentacji (wicej
    informacji mona znale w plikach dystrybucji powizanych z tym tematem
    lub za porednictwem miejscowego Administratora Systemu).

PODZIKOWANIA

    Lynx zawiera kod z wielu ronych rodel. Najwczeniejsze wersje lynxa
    zawieraly kod od Earla Fogela z Computing Services z University of
    Saskatchewan, ktory zaimplementowal HYPERREZ w rodowisku Unix. HYPERREZ
    byl stworzony przez Niela Larsona z Think.com i sluyl jako model dla
    pierwszych wersji Lynxa. Te wersje zawieraly take biblioteki z klientow
    Gopher (Unix-owych), stworzonych na University of  Minnesota,  a
    poniejsze  wersje lynxa bazuj na kodzie biblioteki klienta WWW,
    stworzonej przez Tima Berners-Lee i wspolnot WWW. Dodatkowo, szczegolne
    podzikowania dla Foteos Macrides, ktory przeniosl wikszo z Lynxa na VMS
    i zrobil lub zorganizowal wikszo z jego nowych elementow od czasu
    odejcia Lou Montulli i Garretta Blythe z University of Kansas w lecie
    1994 do wersji v2.7.2, a take kademu w sieci, kto wloyl swoj prac w
    rozwoj lynxa, zarowno bezporednio (przez patche, komentarze, zglaszanie
    bldow), lub porednio (przez natchnienie i rozwoj innych systemow).

AUTORZY

    Lou Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles
    Rezac
    Academic Computing Services
    University of Kansas
    Lawrence, Kansas 66047

    Foteos Macrides
    Worcester Foundation for Biomedical Research
    Shrewsbury, Massachusetts 01545

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.