Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   mail -- wysylanie i odbieranie poczty

SK/LADNIA

   mail [-iInv] [-s temat] [-c adres-cc] [-b adres-bcc] adres-docelowy...
   mail [-iInNv] -f [plik]
   mail [-iInNv] [-u uytkownik]

WPROWADZENIE

   Mail to inteligentny system przetwarzania poczty, ktory korzysta ze
   skladni linii polece przypominajcej ed(1), operujc jednak na
   wiadomociach, a nie na liniach tekstu.

   -v  Tryb verbose. Szczegolowe informacje dotyczce wysylki s wywietlane
      na terminalu uytkownika.

   -i  Ignoruje sygnaly przerwania od tty. Ta opcja jest bardzo uyteczna
      podczas korzystania z mail poprzez linie telefoniczne z du liczb
      zakloce.

   -I  Zmusza mail do pracy w trybie interaktywnym, nawet jeli wejciem nie
      jest terminal. W szczegolnoci znak specjalny '~' podczas wysylania
      poczty jest aktywny tylko w trybie interaktywnym.

   -n  Zakazuje czytania /etc/mail.rc po uruchomieniu programu.

   -N  Zakazuje wywietlania na pocztku naglowkow wiadomoci w czasie
      czytania poczty czy edycji foldera pocztowego.

   -s  Ustala temat z poziomu linii polece (tylko pierwszy argument po
      opcji -s jest uznawany za temat; pamitaj, aby obj cudzyslowami
      tematy zawierajce spacje).

   -c  Wysyla kopie do listy uytkownikow.

   -b  Wysyla ukryte kopie do listy. Lista to adresy oddzielone
      przecinkami.

   -f  Czyta zawarto twojego pliku mbox (lub innego podanego pliku) do
      obrobki. Gdy wyjdziesz, mail zapisuje nieskasowane wiadomoci z
      powrotem do tego pliku.

   -u  Rownowana z:

         mail -f /var/spool/mail/uytkownik

  Wysy/lanie poczty
   Aby wysla poczt do jednej lub kilku osob, mail moe zosta wywolany z
   adresami docelowymi jako parametrami. Program nastpnie spodziewa si, e
   wpiszesz swoj wiadomo, zakoczon 'control-D' na pocztku nowej linii.
   Sekcja Odpowiadanie na listy poloona poniej, opisuje pewne cechy mail
   ulatwiajce tworzenie listu.

  Czytanie poczty
   Standardowe polecenie mail bez adnych parametrow sprawdza twoj poczt, a
   nastpnie wypisuje naglowek kadej znalezionej wiadomoci. Pocztkowo
   aktywna jest pierwsza wiadomo (nr 1) i moe ona zosta pokazana za pomoc
   polecenia print (ktore moe zosta skrocone do 'p'). Moesz porusza si po
   wiadomociach tak, jak poruszasz si pomidzy liniami w programie ed(1), za
   pomoc polece '+' i '-' wybierajcych poprzedni i nastpn wiadomo, oraz
   numerow wiadomoci.

  Kasowanie poczty
   Po obejrzeniu wiadomoci moesz j skasowa za pomoc polecenia delete 'd' lub
   odpowiedzie na ni uywajc reply 'r'. Skasowanie powoduje, e program mail
   zapomina o tej wiadomoci. Proces ten nie jest nieodwracalny, taka
   wiadomo moe zosta odzyskana poleceniem undeleted 'u' podajc jej numer,
   lub przez przerwanie pracy programu mail za pomoc polecenia exit 'x'.
   Najczciej jednak skasowane wiadomoci po prostu znikn, aby ju ich nigdy
   nie obejrze.

  Wyszczeg'olnianie wiadomoci
   Komendy takie jak print czy delete mog zawiera jako argument list numerow
   wiadomoci, ktorych dotyczy dana komenda. Tak wic ``delete 1 2'' kasuje
   wiadomoci 1 i 2, podczas gdy ``delete 1-5'' kasuje wiadomoci od 1 do 5.
   Specjalny znak '*' dotyczy wszystkich wiadomoci, a '$' wskazuje na
   ostatni wiadomo. Tak wic polecenie top ktore wywietla kilka pierwszych
   linii widomoci moe zosta uyte jako ``top *'' aby wywietli pierwsze kilka
   linii wszystkich wiadomoci.

  Odpowiadanie na listy
   Moesz uy komendy reply aby odpowiedzie na wiadomo, odsylajc j z powrotem
   do nadawcy. Tekst ktory nastpnie wpiszesz, a do znaku koca pliku, bdzie
   traktowany jako zawarto wiadomoci. Podczas wpisywania wiadomoci mail
   traktuje specjalnie linie zaczynajce si znakiem '~'. Na przyklad
   wpisanie '~m' (samego w linii) umieci kopi wiadomoci na ktor odpowiadasz
   przesuwajc j o tabulator w prawo. (patrz zmienna indentprefix poniej).
   Pozostale opcje ustawiaj pole tematu, dodaj lub usuwaj adresatow
   wiadomoci czy pozwalaj ci wywola edytor lub powlok, aby wykona jakie
   polecenia. (Te opcje s podane w podsumowaniu poniej).

  Koczenie sesji
   Moesz zakoczy prac z programem mail za pomoc polecenia quit 'q'.
   Przegldnite wiadomoci s umieszczane w pliku mbox chyba e zostaly usunite,
   w takim razie zostaj skasowane. Nieprzeczytane wiadomoci wracaj do
   skrzynki pocztowej. (Patrz opcja -f powyej).

  Osobiste i systemowe listy dystrybucyjne
   Moliwe jest take tworzenie osobistych list dystrybucyjnych, tak, aby
   poczta wyslana do na przyklad pod adres ``cohorts'' trafila do grupy
   ludzi Takie listy definiuje si przez dodanie linii takiej jak

      alias cohorts bill ozalp jkf mark kridle@ucbcory

   do pliku .mailrc w twoim katalogu domowym. Aktualna lista takich aliasow
   moe by wywietlona poleceniem alias w programie mail. Systemowe listy
   dystrybucyjne tworzy si przez edycj pliku /etc/aliases, patrz take
   aliases(5) i sendmail(8). Maj one nieco odmienn skladni. W wysylanej
   poczcie, aliasy osobiste zostan rozszerzone, tak, aby mona bylo
   odpowiedzie nadawcy. Systemowe aliasy nie s rozszerzane podczas
   wysylania poczty, ale kada odpowiedz ktora powroci do tego komputera
   zostanie rozszerzona podczas przechodzenia przez program sendmail.

  Poczta sieciowa (ARPA, UUCP, Berknet)
   Opisu adresow sieciowych szukaj w mailaddr(7).

   Mail ma wiele opcji, ktore mog by ustawione w pliku .mailrc, aby wplyn na
   zachowanie programow, tak wic ``set askcc'' uaktywnia opcj askcc.
   (Podsumowanie tych opcji znajduje si poniej).

PODSUMOWANIE

   (Zaadaptowane z `Mail Reference Manual')

   Kade polecenie jest wpisywane w osobnej linii i moe posiada argumenty.
   Komenda nie musi zosta podana w caloci, uywana pierwsza komenda pasujca
   do podanego przedrostka. Jeli nie podano adnego argumentu dla komend,
   ktore wymagaj listy wiadomoci jako argumentu, to domylnie przyjmowana
   jest nastpna wiadomo ktora spelniajca warunki komendy. Jeli nie istniej
   adne nastpne wiadomoci, to przeszukiwanie odbywa si w przeciwnym
   kierunku, a jeli nie istnieje adna pasujca wiadomo, mail wywietla
   komunikat ``No applicable messages'' i przerywa wykonywanie polecenia.

   -    Wywietla poprzedni wiadomo. Jeli podano liczbowy argument n, to
       wywietla wiadomo odlegl o n do tylu w stosunku do aktualnej.

   ?    Wywietla male podsumowanie komend.

   !    Wywoluje komend powloki (patrz take sh(1) i csh(1)) podan jako
       argument.

   Print  (P) To samo co print, ale dodatkowo wywietla ignorowane pola
       naglowka. Patrz take print, ignore i retain.

   Reply  (R) Wysyla odpowied nadawcy. Nie wysyla odpowiedzi pozostalym
       adresatom.

   Type  (T) To samo co komenda Print.

   alias  (a) Jeli bez argumentow, wywietla wszystkie zdefiniowane aliasy.
       Jeli jeden argument, wywietla tylko ten alias. Jeli wicej
       argumentow, tworzy nowy alias lub zmienia stary.

   alternates
       (alt) Komenda alternates jest uyteczna, jeli posiadasz konta na
       kilku komputerach. Moe by ona uywana do poinformowania programu
       mail, e podany adres jest faktycznie twoj. Gdy odpowiadasz na
       wiadomoci, mail nie wyle kopii listu na inne adresy podane w
       licie alternates. Jeli komenda alternates zostala wywolana bez
       argumentow, wywietla aktualn list adresow alternatywnych.

   chdir  (c) Zmienia aktualny katalog na podany. Jeli nie podano katalogu,
       to przechodzi do katalogu domowego uytkownika.

   copy  (co) Komenda copy robi to samo, co save, z wyjtkiem tego, e nie
       zaznacza zapisywanej wiadomoci jako usunitej.

   delete (d) Zaznaczas wiadomoci podane w argumencie jako usunite.
       Usunite wiadomoci nie zostan zapisane w mbox, ani nie bd dostpne
       dla wikszoci innych komend.

   dp   (take dt) Kasuje aktualn wiadomo i wywietla kolejn. Jeli nie ma
       kolejnej wiadomoci, mail wywietli komunikat ``at EOF''.

   edit  (e) Wywoluje edytor tekstowy po kolei dla kadej wiadomoci podanej
       jako parametr. Po powrocie z wiadomo jest ponownie odczytywana.

   exit  (ex lub x) Powoduje natychmiastowy powrot do powloki bez
       modyfikacji skrzynki pocztowej, pliku mbox lub pliku podanego za
       pomoc parametru -f.

   file  (fi) To samo co folder.

   folders
       Wywietla nazwy folderow pocztowych.

   folder (fo) Komenda folder przelcza program na nowy plik lub folder
       pocztowy. Gdy bez argumentow, wywietla nazw pliku, z ktorego
       aktualnie korzystamy. Jeli podasz argument, program zapisze
       wszystkie zmiany (takie jak skasowane wiadomoci) ktorych dokonale
       w aktualnym pliku i odczyta nowy plik. Wystpuj pewne specjalne
       znaki, oznaczajce pewne pliki. # oznacza poprzedni plik, %
       systemow skrzynk pocztow, %uytkownik oznacza systemow skrzynk
       pocztow dla danego uytkownika, & oznacza twoj plik mbox a +folder
       oznacza plik w twoim katalogu folderow.

   from  (f) Wypisuje naglowki podanych wiadomoci.

   headers
       (h) Wywietla naglowki 18 wiadomoci, jeli podano argument '+', to
       wywietlane jest nastpne 18 naglowkow, a jeli podano argument '-',
       to 18 poprzednich.

   help  To samo co ?

   hold  (ho, take preserve) Zaznacza podane wiadomoci do pozostawienia w
       systemowej skrzynce pocztowej, zamiast przeniesienia do mbox.
       Nie anuluje komendy delete.

   ignore Dodaje list pol naglowka do listy ignorowania. Pola naglowka na
       licie ignorowania nie zostan pokazane na terminalu gdy wywietlisz
       wiadomo. Ta komenda jest bardzo uyteczna do ignorowania pewnych
       pol naglowka generowanych przez komputer. Komendy Type oraz
       Print mog zosta uyte do wywietlenia wiadomoci w caloci, wlczajc w
       to pola ignorowane. Jeli ignore zostanie wywolany bez
       parametrow, to wywietla aktualn list ignorowanych pol.

   mail  (m) Wysyla list do adresow i list dystrybucyjnych podanych w
       argumencie.

   mbox  Zaznacza wiadomoci, ktore zostan przeniesione do mbox gdy
       zakoczysz prac. Dzieje si tak z wiadomociami, ktorym nie maj
       ustawionej opcji hold.

   next  (n) Podobne do + i CR. Przechodzi do nastpnej wiadomoci i
       wywietla j. Gdy podano argument, przechodzi do nastpnej pasujcej
       wiadomoci.

   preserve
       (pre) To samo, co hold.

   print  (p) Wywietla na terminalu kad podan w argumencie wiadomo.

   quit  (q) Koczy prac, zapisuje wszystkie nieskasowane, niezapisane
       wiadomoci w pliku mbox w katalogu domowym uytkownika,
       pozostawiajc wszystkie wiadomoci zaznaczone poleceniem hold czy
       preserve lub do ktorych nigdy si nie odwolywano w systemowej
       skrzynce pocztowej i usuwa wszystkie pozostale wiadomoci z
       systemowej skrzynki pocztowej. Jeli podczas tej sesji pojawila si
       nowa poczta, to zostanie wywietlony komunikat ``You have new
       mail''. Jeli uruchomiono program z opcj -f, to edytowany plik
       zostanie ponownie zapisany. Program zwraca kontrol do powloki,
       chyba e zapis edytowanego pliku nie powiedzie si, w tej sytuacji
       uytkownik moe wyj za pomoc komendy exit.

   reply  (r) Wysyla odpowiedzi do nadawcy i wszystkich adresatow podanych
       wiadomoci. Wiadomo nie moe by skasowana.

   respond
       To samo, co reply.

   retain Dodaje podane pola naglowka do listy zatrzymanych Podczas
       wywietlania wiadomoci na terminalu zostan pokazane tylko pola
       naglowka znajdujce si na licie zatrzymanych. Wszystkie inne pola
       zostaj ukryte. Komendy Type i Print mog zosta uyte do
       wywietlenia calej wiadomoci. Jeli retain zostanie wywolane bez
       argumentow, to wywietla aktualn list zatrzymanych pol.

   save  (s) Dopisuje podane wiadomoci na koniec podanego jako drugi
       argument pliku. Nazwa pliku, ilo linii oraz liczba znakow jest
       wywietlana na terminalu.

   set   (se) Gdy bez argumentow, wywietla wartoci wszystkich zmiennych.
       W innym przypadku ustawia opcje. Argumenty s w postaci
       opcja=warto (bez spacji przed lub za =) lub opcja. Argument moe
       zosta ujty w cudzyslowy, aby zamaskowa spacje, tabulatory, np.
       ``set indentprefix="->"''

   saveignore
       Powoduje, e podane wiadomoci zapisywane za pomoc save lub podczas
       automatycznego zapisu do mbox nie bd zawieraly pol naglowka z
       listy pol ignorowanych.

   saveretain
       Powoduje, e w czasie zapisu podanych wiadomoci za pomoc save lub
       podczas automatycznego zapisu do mbox dolczane s jedynie pola
       naglowka znajdujce si na licie zatrzymanych pol. Wywolanie
       Saveretain automatycznie anuluje saveignore.

   shell  (sh) Wywoluje interaktywn wersj powloki.

   size  Wywietla ilo znakow dla kadej z podanych wiadomoci.

   source Laduje komendy z pliku.

   top   Wywietla kilka pierwszych linii podanych wiadomoci. Ilo
       wywietlanych linii zaley od zmiennej toplines, wartoci domyln
       jest pi.

   type  (t) To samo co print.

   unalias
       Usuwa grupy adresow zdefiniowane przez komend alias. Od teraz
       nazwa grupy nie ma ju adnego szczegolnego znaczenia.

   undelete
       (u) Zaznacza podane wiadomoci jako nie usunite.

   unread (U) Zaznacza podane wiadomoci jako nie przeczytane.

   unset  Wylcza podane opcji, przeciwiestwo komendy set.

   visual (v) Wywoluje pelnoekranowy edytor dla kadej podanej wiadomoci.

   write  (w) Podobne do save, jednak zapisywana jest tylko sama tre
       wiadomoci (bez) naglowka). Uyteczne w celach takich, jak na
       przyklad przesylanie kodow rodlowych poprzez poczt.

   xit   (x) To samo, co exit.

   z    Mail wywietla naglowki wiadomoci tak, jak to opisano przy
       poleceniu headers. Moesz przenie si do nastpnego ekranu za pomoc
       polecenia z. Moesz take przenie si do poprzedniego ekranu uywajc
       z-.

  Komendy z tyld
   Poniej znajduje si podsumowanie komend z tyld, ktore uywane s podczas
   pisania wiadomoci. Komendy z tyld s rozpoznawane tylko wtedy, gdy znajduj
   si na pocztku linii. The name ``tilde escape'' is somewhat of a misnomer
   since the actual escape character can be set by the option escape.

   ~!komenda
       Wywoluje podan komend powloki, a nastpnie wraca do edycji
       wiadomoci.

   ~badres ...
       Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomoci, ale nie ujawnia
       ich w polu Cc: naglowka (ukryta kopia).

   ~cadres ...
       Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomoci.

   ~d   Dolcza zawarto pliku ``dead.letter'' z katalogu domowego do
       edytowanej wiadomoci.

   ~e   Wywoluje edytor tekstowy z napisan dotychczas wiadomoci. Po
       zakoczeniu sesji moesz kontynuowa dodawanie tekstu do wiadomoci.

   ~fwiadomoci
       Dodaje podane wiadomoci do edytowanej wiadomoci. Gdy nie podano
       argumentu, dodaje aktualn wiadomo. Pola naglowka ignorowane (za
       pomoc komendy ignore lub retain) nie zostaj dolczone.

   ~Fwiadomoci
       To samo, co ~f, jednak dolcza wszystkie naglowki wiadomoci.

   ~h   Pozwala na edycj naglowka wiadomoci. Wywietla po kolei zawarto
       poszczegolnych pol naglowka i pozwala na ich modyfikacj.

   ~mwiadomoci
       Dodaje podane wiadomoci do edytowanej wiadomoci, przesunite o
       tabulator, lub z dodan wartoci zmiennej indentprefix. Gdy nie
       podano argumentow, dodaje aktualn wiadomo. Pola naglowka
       ignorowane (za pomoc komendy ignore lub retain) nie zostaj
       dolczone.

   ~Mwiadomoci
       To samo, co ~m, ale dolczane s wszystkie pola naglowka.

   ~p   Wywietla calo edytowanej wiadomoci, poprzedzon zawartoci pol
       naglowka.

   ~q   Anuluje edytowan wiadomo, a nastpnie, jeli wlczona jest opcja
       save, kopiuje j do pliku ``dead.letter'' w twoim katalogu
       domowym.

   ~rplik Dodaje zawarto podanego pliku do edytowanej wiadomoci.

   ~stekst
       Zmienia temat wiadomoci na podany tekst.

   ~tadres ...
       Dodaje podane adresy do listy adresatow.

   ~v   Wywoluje alternatywny edytor tekstow (okrelony przez zmienn
       VISUAL) dla edytowanej wiadomoci. Zazwyczaj alternatywnym
       edytorem jest edytor ekranowy. Po wyjciu z edytora moesz
       kontynuowa edycj wiadomoci.

   ~wplik Zapisuje wiadomo do podanego pliku.

   ~|komenda
       Wysyla wiadomo poprzez strumie do podanego polecenia. Jeli
       komenda nie zwroci nic na standardowym wyjciu lub zakoczy prac z
       bldem, oryginalna wiadomo zostanie zachowana. Czsto uywanym
       poleceniem jest fmt(1) slucy do wyjustowania wiadomoci.

   ~:komenda-mail
       Wykonuje podan komend programu mail. Nie wszystkie polecenia s
       jednak dozwolone.

   ~~tekst
       Dodaje do wiadomoci podany tekst, poprzedzony znakiem ~. Jeli
       znak escape zostal zmieniony, powiniene wpisa go dwukrotnie aby
       zostal on dodany do wiadomoci.

  Opcje programu mail
   Opcje s ustawiane poprzez polecenia set oraz unset. Opcje mog by
   binarne, w tej sytuacji istotne jest tylko czy s ustawione czy nie, albo
   tekstowe, w tej sytuacji istotna jest warto danej opcji. Opcje binarne
   to:

   append Powoduje, e wiadomoci zapisane w mbox zostan dopisane na kocu,
       zamiast zastpowa dotychczasow zawarto pliku. Ta opcja powinna by
       zawsze wlczona (najlepiej w pliku /etc/mail.rc).

   ask, asksub
       Powoduje, e mail zawsze zapyta o temat wysylanej wiadomoci. Jeli
       podasz jedynie pust lini, nie bdzie pola tematu.

   askcc  Powoduje, e pod koniec edycji wiadomoci jeste pytany o
       dodatkowych adresatow kopii. Podanie pustej linii oznacza, e
       dotychczasowa lista kopii jest wystarczajca.

   askbcc Powoduje, e pod koniec edycji wiadomoci jeste pytany o
       dodatkowych adresatow ukrytych kopii. Podanie pustej linii
       oznacza, e dotychczasowa lista ukrytych kopii jest wystarczajca.

   autoprint
       Powoduje, e komenda delete zachowuje si tak jak dp. Oznacza to,
       e po skasowaniu wiadomoci, nastpna zostanie wywietlona
       automatycznie.

   debug  Ustawienie opcji debug dziala tak samo, jak podanie -d w linii
       polece i powoduje, e mail wywietla wszystkie informacje przydatne
       przy debugowaniu programu.

   dot   Opcja dot powoduje, e mail interpretuje pojedyncz kropk w pustej
       linii jako koniec edytowanej wiadomoci.

   hold  Ta opcja powoduje, e wiadomoci zawsze s zatrzymywane w skrzynce
       pocztowej.

   ignore Powoduje, e sygnaly przerwania z terminalu zostaj ignorowane i
       wywietlone jako znak @.

   ignoreeof
       Opcja ta jest powizana z dot i powoduje, e mail nie uznaje
       control-d jako koca wiadomoci Ignoreeof dotyczy take wiersza
       polece mail.

   metoo  Zazwyczaj gdy w grupie znajduje si nadawca, jest on usuwany z
       pola adresatow. Ustawienie tej opcji powoduje dodanie nadawcy do
       pola adresatow.

   noheader
       Ustawienie opcji noheader powoduje to samo, co wywolanie programu
       z parametrem -N.

   nosave Standardowo, gdy przerwiesz edycj wiadomoci, zostanie ona
       zapisana do pliku ``dead.letter'' w twoim katalogu domowym.
       Ustawienie opcji nosave zapobiega temu.

   Replyall
       Zamienia znaczenie komend reply i Reply.

   quiet  Zapobiega wywietlaniu wersji po uruchomieniu programu.

   searchheaders
       Jeli ta opcja jest ustawiona, to lista wiadomoci podana w postaci
       ``/x:y'' zostanie zamieniona na list wszystkich wiadomoci
       zawierajcych tekst ``y'' w polu naglowka ``x''. Wielko liter nie
       jest istotna.

   verbose
       Ustawienie opcji verbose daje takie same efekty, jak uycie opcji
       -v w linii polece. Gdy mail pracuje w trybie verbose, na
       terminalu wywietlane s szczegoly dotyczce dostarczania wiadomoci
       do adresata.

  Opcje tekstowe
   EDITOR    cieka do edytora tekstowego uywanego po wydaniu komendy
          edit lub ~e. Jeli nie zdefiniowana, uywany jest domylny
          edytor.

   LISTER    cieka do programu wywietlajcego katalogi wykorzystywanego
          przez komend folders. Domylna warto to /bin/ls.

   PAGER     cieka do programu uywanego przez komend more lub gdy
          ustawiona jest opcja crt. Jeli opcja nie zostala
          zdefiniowana, uywana jest domylna przegldarka more(1).

   SHELL     cieka do powloki uywana przez komend ! i ~!. Jeli opcja
          nie zostala zdefiniowana, uywana jest domylna powloka.

   VISUAL    cieka do edytora tekstow uywanego przez komend visual i ~v.

   crt      Warto tej opcji ustala, jak dluga musi by wiadomo, aby
          program PAGER musial zosta wykorzystany do jej obejrzenia.
          Jeli opcja crt ma pust warto, to uywana jest liczba linii
          terminala (patrz te stty(1)).

   escape    Jeli zdefiniowana, pierwszy znak tej opcji ustala znak
          uywany zamiast ~.

   folder    Nazwa katalogu, w ktorym przechowywane s foldery wiadomoci.
          Jeli nazwa zaczyna si od `/', mail uznaje j za ciek
          absolutn, w innym przypadku jest to cieka wzgldem twojego
          katalogu domowego.

   MBOX     Nazwa pliku mbox. Moe to by nazwa foldera. Domyln nazw
          jest ``mbox'' w katalogu domowym uytkownika.

   record    Jeli zdefiniowana, oznacza nazw pliku, do ktorego
          zapisywana jest kada wysylana wiadomo. Jeli
          niezdefiniowana, to wysylane wiadomoci nie s zapisywane.

   indentprefix Tekst uywany przez komend ``~m'' do oznaczania wiadomoci,
          zamiast domylnego znaku tabulacji (^I). Pamitaj, aby obj
          warto cudzyslowami jeli zawiera spacje lub tabulatory.

   toplines   Jeli zdefiniowana, ustala liczb linii wywietlanych przez
          komend top. Domylnie wywietlanych jest pierwszych pi
          linii.

RODOWISKO

   Mail korzysta ze zmiennych rodowiskowych HOME oraz USER.

PLIKI

   /var/spool/mail/*  Skrzynka pocztowa.
   ~/mbox        Przeczytana poczta uytkownika.
   ~/.mailrc      Plik zawierajcy pocztkowe komendy mail.
   /tmp/R*       Pliki tymczasowe.
   /usr/lib/mail.*help Pliki pomocy.
   /etc/mail.rc     Systemowy plik inicjalizacji.

PATRZ TAKE

   fmt(1), newaliases(1), vacation(1), aliases(5), mailaddr(7), sendmail(8)
   oraz The Mail Reference Manual..

HISTORIA

   Komenda mail pojawila si w Version 6 AT&T UNIX. Ta strona man pochodzi z
   dokumentu The Mail Reference Manual, ktorego autorem jest Kurt Shoens.

B/LDY

   Istniej opcje nie opisane w tym dokumencie. Wikszo z nich nie jest
   uyteczna dla zwyklego uytkownika.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.