Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    make - narzdzie GNU make do obslugi grup programow

SK/LADNIA

    make [ -f makefile ] [ opcja ] ... cel ...

OSTRZEENIE

    Ta strona podrcznika man jest ekstraktem dokumentacji GNU make . Jest
    ona odwieana tylko od czasu do czasu, gdy projekt GNU nie uywa nroff.
    Dla  kompletnej  i  aktualnej dokumentacji przeczytaj plik Info,
    make.info, ktory zostal stworzony ze rodla Texinfo make.texinfo.

    Od tlumacza: tak naprawd w wypadku narzdzi takich jak make aktualno nie
    jest istotna, gdy z zasady powinny by one (po wzgldem obslugi) jak
    najkompatybilniejsze z ronymi, nawet "przedpotopowymi" implementacjami.

OPIS

    Celem istnienia narzdzia make jest automatyczne okrelanie, ktore
    elementy duego programu naley rekompilowa oraz wydawanie fizycznych
    komend rekompilacji. Podrcznik ten opisuje implementacj GNU make,
    napisan przez Richarda Stallmana, zwanego wujkiem Rykiem i Rolanda
    McGratha.  Nasze  przyklady  to  programy  w  C,  gdy  s  one
    najpopularniejsze.  Make moe by jednak uywany z dowolnym jzykiem
    programowania, ktorego kompilator mona uruchomi z linii polece.  W
    rzeczywistoci, make nie jest ograniczone do programow. Np. mona go uywa
    do opisywania dowolnego zadania, w ktorym cz plikow musi by odwieana
    automatycznie na podstawie innych za kadym razem gdy one si zmieni.
    (Np. polskie XFAQ jest zrealizowane na tej zasadzie--przyp. tlum.)

    Aby przygotowa si do uywania make, musisz napisa plik o nazwie
    Makefile, ktory opisuje zwizki zalenoci midzy plikami twojego programu
    (np. obiekt.o musi by rekompilowany po kadej zmianie obiekt.c lub
    obiekt.h) oraz okrela komendy, wykonywane do odwieania plikow (np. gcc
    -c obiekt.c).

    Gdy istnieje ju potrzebny Makefile, za kad zmian plikow rodlowych
    wystarczy proste polecenie powloki:

       make

    zajmie si ono wszelkimi niezbdnymi rekompilacjami. Program make uywa
    danych z Makefile oraz czasow modyfikacji plikow i w ten sposob
    decyduje, ktory z nich odwiey. Dla kadego z wymagajcych odwieenia
    plikow wykonywane s komendy, zapisane w bazie Makefile.

    W rzeczywistoci (patrzc fizycznie), make wykonuje komendy Makefile w
    celu  odwieenia jednego lub wicej cel'ow, gdzie cel jest zwykle
    programem. (cilej, cel jest dowolnym lacuchem znakow pliku Makefile,
    ktory znajduje si na pocztku linii i koczy si dwukropkiem [za ktorym
    znajduj si obiekty zalenoci], np.

    program:program.c program.h

    --przyp.tlum.)

    Jeli nie ma podanej adnej opcji -f, make szuka plikow Makefile pod
    nastpujcymi nazwami: GNUmakefile, makefile i Makefile.  Obowizuje
    podana kolejno. Najpopularniejsze w uyciu s nazwy Makefile, gdy s
    przenone i pojawiaj si na pocztku posortowanego listingu plikow.

    Jeli plik Makefile jest okreslony jako `-', to jest nim standardowe
    wejcie.

    make odwiea cel tylko jeli zaley od plikow, ktore zostaly zmienione od
    czasu utworzenia ostatniego celu, lub jeli cel jeszcze nie istnieje.

OPCJE

    -b

    -m  Opcje te s ignorowane i istniej dla zgodnoci z innymi wersjami
      make.

    -C katalog
      Zmienia przed odczytywaniem plikow Makefile katalog biecy na
      katalog.  Jeli podanych jest wiele opcji -C to kada jest
      interpretowana wzgldem poprzedniej: -C / -C etc jest rownowane -C
      /etc. Jest to zazwyczaj uywane w rekursywnych wywolaniach make.

    -d  Drukuje informacje debuggowe. Informacje te mowi, ktore pliki
      wybrano do odwieania, ktore czasy modyfikacji byly porownywane i z
      jakimi rezulatatami, ktore pliki wymagaj odwieenia, ktore niejawne
      reguly s stosowane---wszystko co mona wymyli ciekawego o sposobie
      dzialania make.

    -e  Daje zmiennym rodowiskowym pierwszestwo nad zmiennymi plikow
      Makefile.

    -f plik
      Jako Makefile uyj pliku.

    -i  Ignoruj wszelkie bldy komendy wykonywanych przy odwieaniu plikow.

    -I katalog
      Podaje katalog, w ktorym szuka zalczanych (included) plikow
      Makefile.  Jeli  podanych  jest  kilka opcji -I, to s on
      przeszukiwane w podanej kolejnoci.  W przeciwiestwie do innych
      flag make, katalogi podane flagami -I mog nastpowa bezporednio po
      fladze: -Idir jest rownowane -I dir. Skladnia ta jest udostpniona
      dla kompatybilnoci z flag -I preprocesora jzyka C.

    -j jobs
      Podaje dozwolon liczb zada (komend), ktor mona wykonywa naraz.
      Jeli jest wicej ni jedna opcja -j, ostatnia jest znaczca.  Jeli
      opcja -j jest podana bez argumentu, make nie bdzie ogranicza
      liczby moliwych zada.

    -k  Kontynuuj ile si da po bldzie. Chocia cel, ktory si nie powiodl i
      zalenoci na nim si opierajce nie mog by zbudowane, to mona
      przetworzy inne zalenoci celow.

    -l

    -l obcienie
      Okrela, e nie naley uruchamia nowych zada (komend) jeli pracuj ju
      inne,  a  obcienie  wynosi  co  najmniej  obcienie  (liczba
      zmiennoprzecinkowa).  Bez argumentow, usuwany jest  poprzedni
      limit.

    -n  Drukuj komendy, ktore bylyby wykonywane, lecz nie wykonuj ich.

    -o plik
      Nie odwieaj pliku plik nawet jeli jest starszy ni jego zalenoci i
      nie odwieaj niczego na konto zmian pliku.  Ogolnie, plik jest
      traktowany jako bardzo stary, a jego reguly s ignorowane.

    -p  Drukuje baz danych (reguly i wartoci zmiennych), ktore wynikaj z
      odczytanych plikow Makefile. Nastpnie wykonuje si w  trybie
      normalnym, chyba e podano inaczej. Drukuje to te informacje o
      wersji, podawane przez przelcznik -v (patrz niej). Aby wydrukowa
      baz danych bez odwieania plikow, uyj make -p -f/dev/null.

    -q  ``Tryb pytania''.  Nie uruchamia adnych komend i niczego nie
      drukuje; zwraca tylko kod wyjcia, ktory moe by zerowy jeli cele s
      wiee, lub niezereowy jeli s stchle.

    -r  Eliminuje uywanie wbudowanych regul niejawnych. Czyci te domyln
      list regul przyrostkowych.

    -s  Ciche dzialanie; nie drukuje wykonywanych komend.

    -S  Anuluje efekty opcji -k. Nie jest to zwykle potrzebne, poza make
      rekursywnym, gdzie -k moe by dziedziczone z wyszych poziomow make
      poprzez MAKEFLAGS, lub w wypadku gdy ustawisz -k w MAKEFLAGS w
      swoim rodowisku.

    -t  Dotyka  plikow  (zaznacza  je jako odwieone, bez zmieniania
      zawartoci), zamiast normalnego uruchamiania komend. Jest to uywane
      do  udawania, e komendy zostaly wykonane w celu oglupienia
      przyszlych wywola make.

    -v  Drukuj wersj programu make oraz prawa kopiowania, list autorow i
      notk, e nie ma gwarancji.  Po wydrukowaniu tej informacji,
      przetwarzanie dziala normalnie. Aby uzyska informacj bez robienia
      innych rzeczy, uyj make -v -f/dev/null.

    -w  Drukuj komunikat, zawierajcy katalog biecy przed i po dzialaniu.
      Moe to by przydatne do  cigania  bldow  w  skomplikowanych
      zagniedeniach rekursywnego make.

    -W plik
      Udaj, e cel plik zostal wlanie zmodyfikowany. Po uyciu z flag -n,
      pokazuje ci to, co staloby si, gdyby rzeczywicie zmodyfikowal ten
      plik.  Bez opcji -n, jest to prawie rownowane uruchomieniu na
      podanym pliku komendy touch .  Jedyn ronic jest fakt, e czas
      modyfikacji jest tu zmieniany tylko w wyobrani make.

ZOBACZ TAKE

    The GNU Make Manual

B/LDY

    Zobacz rozdzial `Problems and Bugs' w The GNU Make Manual.

AUTOR

    Podrcznik ten zostal stworzony przez Dennisa Morse'a z Uniwersytetu
    Stanforda. Zostal przerobiony przez Rolanda McGratha.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.