Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    man - interfejs stron podrcznika ekranowego

SK/LADNIA

    man [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=ostrzeenia]] [-R kodowanie_znak'ow]
    [-L ustawienia_jzykowe] [-m system[,...]] [-M path] [-S list] [-e
    rozszerzenie] [-i|-I] [--regex|--wildcard] [--names-only] [-a] [-u]
    [--no-subpages] [-P pager] [-r linia_zachty] [-7] [-E kodowanie_znak'ow]
    [--no-hyphenation]  [--no-justification]  [-p  /lacuch_znak'ow]  [-t]
    [-T[urzdzenie]]  [-H[przegldarka]]  [-X[dpi]]  [-Z]   [[sekcja]
    strona ...] ...
    man -k [opcje_apropos] wyra_regularne ...
    man -K [-w|-W] [-S lista] [-i|-I] [--regex] [strona] termin ...
    man -f [opcje_whatis] strona ...
    man  -l  [-C  plik]  [-d]  [-D]  [--warnings[=ostrzeenia]]  [-R
    kodowanie_znak'ow] [-L ustawienia_jzykowe] [-P pager] [-r linia_zachty]
    [-7] [-E kodowanie_znak'ow] [-p /lacuch_znak'ow] [-t] [-T[urzdzenie]]
    [-H[przegldarka]] [-X[dpi]] [-Z] plik ...
    man -w|-W [-C plik] [-d] [-D] strona ...
    man -c [-C plik] [-d] [-D] strona ...
    man [-hV]

OPIS

    Program man jest systemow przegldark stron podrcznika ekranowego. Kady
    argument strona przekazany programowi man jest zazwyczaj nazw programu,
    narzdzia uytkowego lub funkcji. man wyszukuje i wywietla strony
    podrcznika  skojarzone z tym argumentem. Sekcja, jeli j podano,
    spowoduje, e man bdzie przeszukiwal tylko t sekcj podrcznika. Domylnie
    wyszukuje we wszystkich dostpnych sekcjach, uywajc predefiniowanego
    porzdku i pokazuje tylko pierwsz znalezion stron, nawet jeli podana
    strona jest dostpna w kilku sekcjach.

    Ponisza tabela pokazuje numery sekcji wraz z opisem odpowiadajcych im
    typow stron, ktore zawieraj.

    1  Programy wykonywalne lub polecenia powloki
    2  Wywolania systemowe (funkcje dostarczane przez jdro systemu)
    3  Wywolania biblioteczne (funkcje w bibliotekach programow)
    4  Pliki specjalne (ktore zazwyczaj mona znale w /dev)
    5  Formaty plikow i konwencje, np. /etc/passwd
    6  Gry
    7  Ronorodne (lcznie z pakietami makr i konwencjami), np. man(7),
      groff(7)
    8  Polecenia  do  administracji  systemem  (zazwyczaj  tylko dla
      administratora)
    9  Wywolania jdra [Niestandardowa]

    Strona podrcznika sklada si z kilku sekcji.

    Zgodnie z tradycj nazwy sekcji zawieraj NAZWA (NAME),  SK/LADNIA
    (SYNOPSIS), KONFIGURACJA (CONFIGURATION), OPIS (DESCRIPTION), OPCJE
    (OPTIONS), KOD ZAKOCZENIA (EXIT STATUS), WARTO ZWRACANA (RETURN VALUE),
    B/LDY  (ERRORS),  RODOWISKO  (ENVIRONMENT),  PLIKI (FILES), WERSJE
    (VERSIONS), ZGODNE Z (CONFORMING TO), UWAGI (NOTES), B/LDY (BUGS),
    PRZYK/LAD (EXAMPLE), AUTORZY (AUTHORS) oraz ZOBACZ TAKE (SEE ALSO).

    Ponisze konwencje maj zastosowanie do sekcji SK/LADNIA, ale mog by
    traktowane jako przewodnik po innych sekcjach.

    tekst pogrubiony  wprowad dokladnie tak, jak pokazano.
    kursywa      zastp odpowiednim argumentem.
    [-abc]       wszystkie argumenty w [ ] s opcjonalne.
    -a|-b       opcji rozdzielonych znakiem | nie mona lczy.
    argument ...    argument mona powtarza.
    [wyraenie] ...   cale wyraenie w [ ] mona powtarza.

    Sposob, w jaki bdzie wywietlona strona podrcznika, zaley od urzdzenia
    wyjciowego. Na przyklad man zazwyczaj nie bdzie mogl wywietli czcionki
    kursywej, jeli jest uruchomiony na terminalu, wic zamiast niej uyje
    podkrele lub zmieni kolor czcionki.

    Przyklady uycia polecenia lub funkcji powinny zawiera wszystkie moliwe
    wywolania. W pewnych przypadkach doradza si obrazowa wykluczajce si
    wywolania w taki sposob, jak to zrobiono w sekcji SK/LADNIA tej strony
    podrcznika ekranowego.

PRZYK/LADY

    man ls
      Wywietla stron podrcznika ekranowego dla danej pozycji (programu)
      ls.

    man -a intro
      Wywietla kolejno wszystkie dostpne strony podrcznika intro. Mona
      przerwa wywietlanie  pomidzy  kolejnymi  stronami  lub  pomin
      ktorkolwiek z nich.

    man -t alias | lpr -Pps
      Formatuje stron podrcznika opisan przez "alias", czyli zazwyczaj
      stron podrcznika powloki, przy pomocy domylnego formatu troff lub
      groff i wysyla j do drukarki nazwanej ps. Domylnym wyjciem groffa
      jest zazwyczaj PostScript. man --help poda, ktory procesor jest
      przypisany do opcji -t.

    man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
      To polecenie rozpakuje i sformatuje rodla nroff strony podrcznika
      ./foo.1x.gz do pliku niezalenego od urzdzenia (dvi). Przekierowanie
      jest konieczne, poniewa opcja -T powoduje, e wyjcie bdzie wyslane
      bezporednio do stdout, bez uycia programu pager. Wyjcie mona
      przeglda programem takim jak xdvi albo przetworzy do PostScriptu,
      uywajc na przyklad dvips.

    man -k printf
      Szuka slowa kluczowego printf jako wyraenia regularnego w krotkich
      opisach i nazwach stron podrcznika. Wywietla wszystkie dopasowania.
      Odpowiednik apropos -r printf.

    man -f smail
      Wyszukuje strony podrcznika opisane przez smail i wywietla krotki
      opis kadej ze znalezionych stron. Odpowiednik whatis -r smail.

WPROWADZENIE

    man udostpnia wiele opcji, aby dostosowa si do wymaga uytkownika
    najlepiej, jak to jest tylko moliwe. Pozwala zmieni ciek wyszukiwania,
    kolejno sekcji, program do przetwarzania stron i inne zachowania oraz
    operacje, jak to opisano poniej

    Na dzialanie programu man maj wplyw rone zmienne rodowiskowe, jeli
    tylko zostan ustawione. Moliwe jest nadanie "wylapujcej wszystko"
    zmiennej $MANOPT wartoci bdcej lacuchem znakow w formacie argumentow
    linii polece, z tym wyjtkiem e wszystkie spacje uyte jako argumenty
    opcji musz zosta poprzedzone znakiem odwrotnego ukonika. man przetworzy
    $MANOPT przed odczytaniem linii polece, tak e opcje wymagajce argumentu
    bd nadpisane przez takie same opcje podane w linii polece. Aby
    przywroci domylne wartoci wszystkich opcji ustawionych w $MANOPT, mona
    uy opcji -D, podanej jako pierwsza opcja linii polece. Opcja ta pozwala
    programowi man "zapomnie" o opcjach podanych w $MANOPT, ktore jednake
    wci musz by poprawne.

    Programy uytkowe podrcznika ekranowego, znajdujce si w pakiecie man-db
    w znacznym stopniu wykorzystuj indeksowane bufory baz danych, ktore
    zawieraj midzy innymi informacje o lokalizacji kadej  ze  stron
    podrcznika  w systemie plikow czy o zawartoci whatis (krotkiego
    jednoliniowego opisu strony podrcznika) i pozwalaj programowi man
    dziala szybciej, ni gdyby musial za kadym razem wyszukiwa odpowiednie
    strony podrcznika w systemie plikow. Jeeli tego zadano, podajc opcj -u,
    to man zapewni cigl spojno buforow, co eliminuje potrzeb rcznego
    uruchamiania oprogramowania aktualizujcego tradycyjne tekstowe bazy
    danych whatis.

    Jeeli man nie bdzie mogl znale zainicjowanej przez mandb indeksowanej
    bazy danych dla pewnej hierarchii stron podrcznika, to wci bdzie
    przeszukiwal t hierarchi, chocia w takim wypadku bdzie potrzebne uycie
    przeszukiwania sytemu plikow. Jeli whatis lub apropos nie znajd
    indeksu, bd probowaly znale potrzebne informacje w tradycyjnej bazie
    danych whatis.

    Narzdzia pakietu obsluguj spakowane pliki rodlowe  nroff,  majce
    rozszerzenia .Z, .z i .gz. Podczas kompilacji pakietu moliwe jest
    dodanie obslugi dowolnego rozszerzenia plikow skompresowanych. Take,
    domylnie,  wszystkie  preformatowane strony "cat" bd kompresowane
    programem gzip. Kada "globalna" hierarchia stron podrcznika, taka jak
    /usr/share/man lub /usr/X11R6/man, moe mie dowolny katalog jako katalog
    jej stron preformatowanych. Zgodnie z tradycj, strony  "cat"  s
    przechowywane w tej samej hierarchii co strony podrcznika, ale z
    powodow okrelonych w Standardzie hierarchii plik'ow (FHS), lepiej jest
    je przechowywa w innym miejscu. Szczegoly, jak to zrobi mona znale w
    manpath(5). Informacji, po co to robi, dostarcza wymieniony wyej
    standard.

    Pakiet obsluguje rownie strony w innych jzykach ni angielski. Strony
    takie s dostpne (jeli znajduj si w systemie) przez uycie funkcji
    ustawie  jzykowych  (locale).  Aby wlczy t obslug naley zmienne
    $LC_MESSAGES, $LANG albo inne, zalene od systemu, ustawi na kod jzyka w
    poniszym formacie opisanym w standardzie POSIX 1003.1:

    <jzyk>[_<terytorium>[.<zestaw_znak'ow>[,<wersja>]]]

    Jeeli odpowiednia strona jest dostpna w Twoich ustawieniach_jzykowych,
    to bdzie wywietlona zamiast wersji standardowej (czyli zazwyczaj
    amerykaskiej).

    Obsluga midzynarodowych katalogow wiadomoci, ktora jest rownie jedn z
    zalet pakietu, moe by aktywowana w dokladnie ten sam sposob, oczywicie
    jeeli katalogi wiadomoci s dostpne. Jeli strony podrcznika i komunikaty
    nie s dostpne w Twoim jzyku, a chcialby je doda, prosimy o kontakt z
    opiekunem pakietu, ktory bdzie koordynowal tlumaczenia.

    Informacje o innych zaletach pakietu i rozszerzeniach w nim dostpnych
    znajduj si w dokumentacji do niego dolczanej.

ZACHOWANIA DOMYLNE

    man poszukuje danych stron podrcznika w indeksie bufora bazy danych.
    Jeeli podano opcj -u, to przeprowadzane jest sprawdzanie spojnoci
    bufora, aby zapewni, e baza danych odzwierciedla system plikow. Jeeli
    zawsze uywa si tej opcji, to nie ma potrzeby powtornego uruchamiania
    polecenia mandb po tym, jak bazy zostaly utworzone, chyba e zostala
    uszkodzona. Jednake sprawdzanie spojnoci moe dziala powoli w systemach,
    w ktorych zainstalowano wiele stron podrcznika ekranowego, dlatego te
    opcja ta jest domylnie wylczona; administratorzy systemu mog uruchamia
    mandb na przyklad co tydzie, aby utrzyma spojno baz danych. Aby
    zapobiec problemom powodowanym przez przestarzaly indeks bazy danych, w
    razie gdy man nie znajdzie danej strony w buforze, podejmie prob
    wyszukania strony w rzeczywistym systemie plikow, tak jakby bufor bazy
    danych nie byl obecny.

    Po znalezieniu strony podrcznika, sprawdzane jest, czy  istnieje
    odpowiedni poprzednio sformatowany plik "cat", nowszy ni plik rodlowy
    nroff. Jeeli istnieje i jest nowszy, to ten preformatowany plik jest
    (zazwyczaj) rozpakowywany i wywietlany w przegldarce tekstu (ang.
    pager). Program ten mona poda na kilka ronych sposobow, a jeli si go
    nie poda, to zostanie uyta warto domylna (szczegoly mona znale w opisie
    opcji -P). Jeeli nie znaleziono strony preformatowanej lub jest starsza
    ni plik rodlowy nroff, to ten plik nroff jest filtrowany za pomoc
    ronych programow, a nastpnie pokazywany.

    Jeeli moe zosta utworzony plik "cat" (istnieje odpowiedni katalog majcy
    odpowiednie prawa dostpu), to man skompresuje i zachowa plik "cat",
    dzialajc w tle.

    Filtry s rozszyfrowywane na wiele sposob. Najpierw brana jest pod uwag
    opcja linii polece -p lub warto zmiennej rodowiskowej $MANROFFSEQ.
    Jeeli nie podano -p, ani nie ustawiono zmiennej rodowiska,  to
    przetwarzana jest pocztkowa linia rodlowej strony nroff w poszukiwaniu
    poprawnego oznaczenia preprocesora. Aby man znalazl poprawne oznaczenie
    preprocesora, pierwsza linia musi sklada si z

    '\" </lacuch_znak'ow>

    gdzie /lacuch_znak'ow moe by dowoln kombinacj liter opisanych poniej w
    opcji -p.

    Jeeli adna z powyszych metod nie dostarczy adnych informacji o
    filtrowaniu, to bdzie uyty zbior domylny.

    Z filtrow i podstawowego programu formatujcego (nroff lub [tg]roff z
    -t)tworzony jest potok formatujcy, ktory nastpnie jest wykonywany.
    Alternatywnie, jeeli w korzeniu drzewa hierarchii man znajduje si
    program wykonywalny mandb_nfmt (lub mandb_tfmt, gdy -t), to jest on
    wykonywany  zamiast  potoku.  Dostaje on na wejcie rodlo strony
    podrcznika, lacuch znakow preprocesora i opcjonalnie nazw urzdzenia
    podan w argumentach opcji -T lub -E.

OPCJE

    Opcje, ktore nie wymagaj argumentu, a s zduplikowane albo w linii
    polece, albo w $MANOPT, albo w obu, nie czyni adnej szkody. W przypadku
    opcji, ktore wymagaj argumentu, kade powtorne ich uycie nadpisze
    poprzedni warto tego argumentu.

  Opcje og'olne
    -C plik, --config-file=plik
       Uywa podanego  pliku  konfiguracyjnego  uytkownika  zamiast
       domylnego ~/.manpath.

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -D, --default
       Ta  opcja powinna by zazwyczaj podana jako pierwsza, gdy
       przywraca domylne zachowanie programu man. Jej zastosowaniem
       jest wylczenie tych opcji ustawionych w $MANOPT. Wszystkie opcje
       nastpujce po -D bd mialy swoje normalne znaczenie.

    --warnings[=ostrzeenia]
       Wlcza ostrzeenia programu groff. Mona uy tej opcji, aby sprawdzi
       poprawno  tekstu  rodlowego  stron  podrcznika  ekranowego.
       ostrzeenia to rozdzielona przecinkami lista nazw ostrzee; jeli
       nie jest podana, to przyjmowana jest warto domylna - "mac". List
       dostpnych ostrzee mona znale w info groff, sekcja "Ostrzeenia".

  G/l'owne tryby dzia/lania
    -f, --whatis
       Odpowiednik whatis. Wywietla krotki opis strony podrcznika, jeli
       jest dostpna. Szczegoly mona znale w whatis(1).

    -k, --apropos
       Odpowiednik apropos. Wyszukuje krotki opis stron podrcznika
       pasujcych dla zadanych slow kluczowych i wywietla wszystkie
       dopasowania. Szczegoly mona znale w apropos(1).

    -K, --global-apropos
       Szuka tekstu we wszystkich stronach podrcznika ekranowego. Jest
       to przeszukiwanie silowe (brute-force), wic czasochlonne. Jeli
       jest to moliwe, prosimy o podanie numeru sekcji, aby zmniejszy
       liczb przeszukiwanych stron podrcznika. Klucze wyszukiwania mog
       by  zwyklymi  lacuchami  znakow  (domylnie) lub wyraeniami
       regularnymi (jeli podano opcj --regex).

    -l, --local-file
       Aktywuje tryb stron "lokalnych". Zamiast wyszukiwa strony w
       hierarchii  systemowej, formatuje i wywietla lokalne pliki
       podrcznika. Kady argument bdzie interpretowany jako poprawny
       plik rodlowy nroff. Nie bdzie generowany preformatowany plik
       "cat". Podanie "-" jako jednego z argumentow spowoduje, e bdzie
       przetwarzane standardowe wejcie (stdin). Jeli nie podano tej
       opcji, a man nie znajdzie danej strony, to przed wywietleniem
       komunikatu o bldzie zachowa si tak, jakby ta opcja byla podana i
       uyje podanego argumentu jako nazwy pliku do wywietlenia.

    -w, --where, --location
       Zamiast wywietla  strony  podrcznika  ekranowego,  wypisuje
       lokalizacje  rodlowych  plikow  nroff,  ktore  zostalyby
       sformatowane.

    -W, --where-cat, --location-cat
       Zamiast wywietla  strony  podrcznika  ekranowego,  wypisuje
       lokalizacje plikow cat, ktore zostalyby wywietlone. Jeli podano
       jednoczenie -w i -W, wywietla obie wartoci rozdzielone spacj.

    -c, --catman
       Ta opcja nie jest przeznaczona dla ogolu i powinna by uywana
       tylko przez program catman.

    -R kodowanie_znak'ow, --recode=kodowanie_znak'ow
       Zamiast w normalny sposob wywietli stron podrcznika, wypisze
       rodlo strony przeksztalcone na podane kodowanie_znak'ow. Jeli
       znane  jest kodowanie znakow pliku rodlowego, to mona uy
       bezporednio polecenia manconv(1). Jednake, opcja ta pozwala
       przeksztalci kilka stron podrcznika do jednego kodowania, bez
       dokladnego podawania kodowania rodel kadej z nich, pod warunkiem
       e strony te s umieszczone w strukturze katalogow podobnej do
       hierarchii stron podrcznika.

  Wyszukiwanie stron podrcznika ekranowego
    -L ustawienia_jzykowe, --locale=ustawienia_jzykowe
       man zazwyczaj okrela biece ustawienia jzykowa przez wywolanie
       systemowej funkcji C setlocale(3), ktora okrela je na podstawie
       ronych zmiennych rodowiska, takich jak $LC_MESSAGES i $LANG. Aby
       tymczasowo nadpisa wartoci ustalone przez t funkcj, mona uy tej
       opcji do bezporedniego przekazania ustawie_jzykowych do programu
       man. Uwaga: bdzie to mialo wplyw tylko na wyszukiwanie stron
       podrcznika, komunikaty takie jak informacje o pomocy, zawsze bd
       wywietlane w jzyku okrelonym na pocztku dzialania.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeli ten system ma dostp do hierarchii stron man innego systemu
       operacyjnego, to za pomoc tej opcji mona uzyska do nich dostp.
       Aby wyszuka stron podrcznika z systemu NewOS, naley poda -m
       NewOS.

       Podany system moe by kombinacj oddzielonych przecinkami nazw
       systemow operacyjnych. Aby wlczy hierarchi stron podrcznika
       macierzystego systemu operacyjnego, trzeba uy man jako nazwy
       systemu  w  lacuchu  argumentow. Niniejsza opcja nadpisuje
       ewentualne uycie zmiennej rodowiska $SYSTEM.

    -M cieka, --manpath=cieka
       Podaje alternatywn ciek manpath. Domylnie w celu znalezienia
       cieki przeszukiwa man uywa kodu programu manpath. Opcja ta
       nadpisuje warto zmiennej rodowiskowej $MANPATH i powoduje, e
       opcja -m jest ignorowana.

       cieka podana jako cieka manpath musi by korzeniem hierarchii
       stron podrcznika, ktorej struktura odpowiada strukturze sekcji
       opisanej  w podrczniku man-db (w dokumencie "System stron
       podrcznika ekranowego", ang. "The manual page system"). Aby
       zobaczy strony podrcznika poza t hierarchi, patrz opcja -l.

    -S lista, -s lista, --sections=lista
       Rozdzielona dwukropkami lub przecinkami lista okrela kolejno
       przeszukiwania sekcji stron podrcznika. Opcja ta nadpisuje
       zmienn systemow $MANSECT. (Alternatywna pisownia w postaci -s
       jest dostarczona w celu zachowania kompatybilnoci z Systemem V).

    -e pod-rozszerzenie, --extension=pod-rozszerzenie
       Niektore systemu zawieraj w glownej sekcji hierarchii stron due
       pakiety  stron podrcznika, takich jak te, ktore towarzysz
       pakietowi Tcl. Aby rozwiza problem istnienia dwoch  stron
       podrcznika o tej samej nazwie, takiej jak exit(3), strony Tcl
       mialy tradycyjnie przypisan sekcj l. Jako e nie jest to zbyt
       szczliwe rozwizanie, jest obecnie moliwe umieszczenie takich
       stron w poprawnej  sekcji  i  przypisanie  im  okrelonego
       "rozszerzenia", w naszym przykladzie byloby to exit(3tcl).
       Podczas normalnego dzialania man  wywietli  exit(3)  przed
       exit(3tcl).  Aby  to zmieni i unikn koniecznoci podawania
       dokladnej sekcji, w ktorej dana strona jest umieszczona, moliwe
       jest podanie programowi man pod-rozszerzenia, bdcego lacuchem
       znakow okrelajcym, do ktorego  pakietu  ma  nalee  strona
       podrcznika. Uywajc powyszego przykladu, przekazanie programowi
       man opcji -e tcl  zawzi  wyszukiwanie  do  stron  majcych
       rozszerzenie *tcl.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje wielko liter podczas wyszukiwania stron podrcznika.
       Jest to zachowanie domylne.

    -I, --match-case
       Wyszukuje strony podrcznika zwracajc uwag na wielko liter.

    --regex
       Wywietla wszystkie strony, ktorych jakakolwiek cz nazwy lub
       opisu pasuje - jako wyraenie regularne - do kadego podanego
       argumentu strona, tak jak to robi apropos(1). Poniewa podczas
       wyszukiwania  za pomoc wyrae regularnych zazwyczaj nie ma
       rozsdnego sposobu wydobycia"najlepszej" strony, opcja ta wlcza
       -a.

    --wildcard
       Wywietla wszystkie strony, ktorych jakakolwiek cz nazwy lub
       opisu pasuje - jako wyraenie zawierajce  znaki dopasowania w
       stylu powloki - do kadego podanego argumentu strona, tak jak to
       robi apropos(1) --wildcard. Argument strona musi pasowa albo do
       calej nazwy lub calego opisu, albo do poszczegolnych slow opisu.
       Poniewa podczas wyszukiwania zazwyczaj nie ma rozsdnego sposobu
       wydobycia"najlepszej" strony, opcja ta wlcza -a.

    --names-only
       Jeeli uyto opcji --regex lub --wildcard, dopasowywane bd tylko
       nazwy stron, bez opisow stron, tak jak to robi whatis(1). W
       przeciwnym razie opcja ta nic nie robi.

    -a, --all
       Domylnie  man zakoczy dzialanie po wywietleniu najbardziej
       odpowiedniej strony podrcznika, jak znajdzie. Uycie tej opcji
       spowoduje, e man pokae wszystkie dostpne strony podrcznika,
       ktorych nazwy odpowiadaj kryteriom wyszukiwania.

    -u, --update
       Ta opcja powoduje, e man przeprowadzi sprawdzenie spojnoci
       swoich baz danych na poziomie i-wzlow, tak aby mie pewno, e
       dokladnie odzwierciedlaj system plikow. Opcja ta ma efekt tylko
       wtedy,  gdy  man  jest  zainstalowany  z ustawionym bitem
       set-user-id.

    --no-subpages
       Domylnie, man probuje interpretowa pary nazw stron podrcznika
       podane w linii polece jako odpowiedniki nazw pojedynczych stron
       podrcznika zawierajcych znaki mylnika lub podkrelenia. Wspiera
       to zwyczajowy wzorzec programow implementujcych podprogramy,
       pozwalajc im na dostarczanie stron podrcznika dla  kadego
       podprogramu przy uyciu skladni podobnej do tej, ktora by byla
       uyta do uruchomienia tego podprogramu. Przyklad:

        $ man -aw git diff
        /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

       Aby wylczy to zachowanie, prosz uy opcji --no-subpages.

        $ man -aw --no-subpages git diff
        /usr/share/man/man1/git.1.gz
        /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
        /usr/share/man/man1/diff.1.gz

  Kontrolowanie sformatowanego wyjcia
    -P pager, --pager=pager
       Okrela, ktorego uy programu do przegldania tekstu (ang. pager).
       Domylnie man uywa programu pager -s. Ta opcja nadpisuje zmienn
       rodowiska MANPAGER, ktora z kolei nadpisuje zmienn rodowiska
       $PAGER. Nie jest uywana w polczeniu z -f lub -k.

       Wartoci  moe by nazwa zwyklego polecenia lub polecenie z
       argumentami. W wartoci mona uywa znakow cytowania powloki
       (odwrotne ukoniki, pojedyncze lub podwojne cudzyslowy), jednake
       nie mona lczy wielu polece w potoki; jeli jest to potrzebne
       naley uy skryptu otaczajcego potok. Skrypt ten powinien moc
       przyjmowa plik do wywietlenia albo jako argument linii polece,
       albo odczyta go ze standardowego wejcia.

    -r linia_zachty, --prompt=linia_zachty
       Jeeli jako przegldarka tekstu jest uywana w miar nowa wersja
       programu less, to man sprobuje ustawi jej lacuch zachty oraz par
       sensownych opcji. Domylny lacuch zachty wyglda tak

        Strona podrcznika nazwa(sek) linia x

       gdzie nazwa oznacza nazw strony podrcznika, sek oznacza sekcj, w
       ktorej znaleziono t stron, a x jest numerem biecego wiersza.
       Osiga si to przez uycie zmiennej rodowiska $LESS.

       Podanie -r z lacuchem znakow nadpisze t warto domyln. Lacuch
       znakow moe zawiera tekst $MAN_PN, ktory zostanie zamieniony
       przez nazw biecej strony podrcznika oraz jej sekcj otoczon
       nawiasami "(" i ")". Lacuch znakow rownowany wartoci domylnej
       to:

       \ Strona\ podrcznika\ \$MAN_PN\ ?ltlinia\ %lt?L/%L.:
       bajt\ %bB?s/%s..?\ (KONIEC):?pB\ %pB\\%..
       (nacinij h, aby otrzyma pomoc, lub q, aby zakoczy)

       Podzial  na  trzy  linie zastosowano tylko dla zwikszenia
       czytelnoci. Znaczenie mona znale w podrczniku less(1). Linia
       zachty jest najpierw rozwijana przez powlok. Wszystkie podwojne
       cudzyslowy, odwrotne apostrofy i odwrotne ukoniki w linii zachty
       musz by poprzedzone znakiem odwrotnego ukonika. Linia zachty moe
       koczy si poprzedzonym przez odwrotny ukonik znakiem $, po ktorym
       mog nastpowa kolejne opcje przekazywane do programu less.
       Domylnie man ustawia opcje -ix8.

       Aby calkowicie nadpisa lacuch zachty mana, naley uy zmiennej
       rodowiskowej $MANLESS, jak to opisano poniej.

    -7, --ascii
       Podczas przegldanie strony podrcznika zawierajcej tylko czyste
       znaki ascii(7) w 7-bitowym terminalu lub emulatorze terminala,
       niektore  znaki mog nie by wywietlone poprawnie, jeeli z
       programem uywane jest urzdzenie latin1(7) programu GNU nroff. Ta
       opcja pozwala, aby strony zawierajce tylko znaki ascii byly
       wywietlane w trybie ascii z urzdzeniem latin1. Opcja ta nie
       zmieni kodowania adnego tekstu latin1. Ponisza tabela pokazuje
       przeprowadzane zmiany kodowa: niektore z nich mog by wywietlone
       poprawnie, tylko gdy uywa si urzdzenia latin1(7) GNU nroffa.

       Opis        Osemkowy  latin1  ascii
       ---------------------------------------------
       lcznik        255    -    -
       kula (kropka w   267    o    o
       rodku)
       akcent ostry     264    '    '
       znak dzielenia    327    x    x

       Jeeli kolumna latin1 wywietla si poprawnie, Twoj terminal moe by
       ju ustawiony na znaki latin1, wic podanie tej opcji nie jest
       potrzebne. Jeli kolumny latin1 i ascii s identyczne, to czytasz
       t stron uywajc omawianej opcji lub man nie sformatowal tej
       strony za pomoc urzdzenia latin1. Jeli brakuje kolumny latin1
       lub jest ona uszkodzona, to najprawdopodobniej trzeba uywa
       omawianej opcji podczas przegldania stron podrcznika ekranowego.

       Ta opcja jest ignorowana, jeeli podano rownie -t, -H, -T albo -Z
       i moe by calkowicie nieprzydatna podczas uywania wersji nroffa
       innej ni GNU.

    -E kodowanie_znak'ow, --encoding=kodowanie_znak'ow
       Generuje wyjcie w innym ni domylne kodowaniu znakow. W celu
       zachowania wstecznej kompatybilnoci kodowanie_znak'ow moe by
       urzdzeniem nroff, takim jak ascii, latin1 lub utf8 jak rownie
       prawdziwym kodowaniem znakow, takim jak UTF-8.

    --no-hyphenation, --nh
       Zazwyczaj nroff automatycznie dzieli wyrazy przy przenoszeniu,
       jeli jest to konieczne, aby wyrowna lini, tak eby nie zawierala
       za duo spacji, i robi to nawet wtedy, gdy wyrazy te nie zawieraj
       znakow lcznika. Ta opcja wylcza automatyczne dzielenie wyrazow,
       tak e slowa bd dzielone tylko, gdy zawieraj lczniki.

       Jeli piszesz stron podrcznika ekranowego, to aby powstrzyma
       nroff  przed  przenoszeniem  wyrazow  do  nowej  linii  w
       nieodpowiednim miejscu, naley zapozna si z dokumentacj programu
       nroff, zamiast uywa tej opcji; na przyklad mona w slowie umieci
       sekwencj "\%" wskazujc miejsce, w ktorym slowo moe by podzielone
       przy przenoszeniu, albo umieci "\%" na pocztku slowa, co zabroni
       jego dzielenia.

    --no-justification, --nj
       Zazwyczaj nroff automatycznie wyrowna tekst w linii do obu
       marginesow. Opcja ta wylcza takie wyrownywanie, zostawiajc
       wyrownywanie tylko do lewego marginesu, co powoduje, e tekst z
       prawej strony jest "postrzpiony".

       Podczas pisania strony podrcznika ekranowego, nie naley uywa tej
       opcji do powstrzymywania nroffa od wyrownywania linii w akapicie
       do obu marginesow. Zamiast tego prosz zapozna si z dokumentacj
       programu nroff. Na przyklad mona uy da ".na", ".nf", ".fi", and
       ".ad", aby tymczasowo wylczy wyrownywanie linii i wypelnianie
       spacjami.

    -p /lacuch_znak'ow, --preprocessor=/lacuch_znak'ow
       Okrela  sekwencj  preprocesorow  do  uruchomienia  przez
       uruchomieniem programu nroff lub troff/groff. Nie w kadym
       systemie bdzie zainstalowany pelen zbior preprocesorow. Niektore
       preprocesory i litery je oznaczajce to: eqn (e), grap (g), pic
       (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Ta opcja nadpisuje zmienn
       rodowiska $MANROFFSEQ. zsoelim jest zawsze uruchamiany jako
       pierwszy preprocesor.

    -t, --troff
       Uywa programu groff -mandoc, aby sformatowa stron podrcznika na
       standardowe wyjcie. Opcja nie jest wymagana w polczeniu z  -H,
       -T lub -Z.

    -T[urzdzenie], --troff-device[=urzdzenie]
       Za pomoc tej opcji mona zmieni wyjcie programu groff (lub by moe
       troff), tak aby bylo odpowiednie dla innego urzdzenia ni
       domylne. Wlcza opcj -t. Przyklady (dostarczane przez groff-1.17)
       zawieraj dvi, latin1, ps, utf8, X75 oraz X100.

    -H[przegldarka], --html[=przegldarka]
       Opcja ta spowoduje, e groff utworzy wyjcie w formacie HTML i je
       wywietli w przegldarce stron www. Wybor przegldarki dokonywany
       jest przy pomocy opcjonalnego argumentu przegldarka. Jeli go nie
       podano,  to brana jest pod uwag warto zmiennej rodowiska
       $BROWSER, a nastpnie domylna przegldarka ustawiona podczas
       kompilowania pakietu (zazwyczaj lynx). Opcja ta wlcza rownie -t
       i bdzie dziala tylko z wersj GNU troffa.

    -X[dpi], --gxditview[=dpi]
       Opcja ta wywietla wyjcie groffa w okienku graficznym za pomoc
       programu gxditview Argumentem dpi (dots per inch) moe by 75,
       75-12, 100 lub 100-12, domylnie jest 75; warianty -12 uywaj
       12-punktowej czcionki jako bazowej. Opcja wlcza -T z urzdzeniem
       X75, X75-12, X100 lub X100-12.

    -Z, --ditroff
       groff uruchomi program troff i uyje odpowiedniego postprocesora
       do utworzenia wyjcia odpowiedniego dla wybranego urzdzenia. Gdy
       groff -mandoc jest groffem, to ta opcja jest przekazywana do
       groffa i wstrzyma uycie postprocesora. Automatycznie wlcza opcj
       -t.

  Otrzymywanie pomocy
    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

KOD ZAKOCZENIA

    0   Program zakoczony bez adnych bldow.

    1   Bld uycia, skladni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Bld dzialania.

    3   Proces potomny zwrocil niezerowy kod zakoczenia.

    16   Co najmniej jedna z stron/plikow/slow kluczowych nie istnieje
       lub nie zostalo dopasowane.

RODOWISKO

    MANPATH
       Jeeli ustawiona jest $MANPATH, to jej warto jest uywana jako
       cieka przeszukiwa hierarchii stron man.

    MANROFFOPT
       Zawarto zmiennej $MANROFFOPT jest dodawana do linii polece za
       kadym razem, gdy man uruchamia program formatujcy (nroff, troff
       lub groff).

    MANROFFSEQ
       Jeeli ustawiono $MANROFFSEQ, to jej warto jest uywana do
       okrelenia zbioru preprocesorow przez ktore jest przepuszczana
       strona podrcznika. Domylna lista preprocesorow zaley od systemu.

    MANSECT
       Jeeli ustawiona jest $MANSECT, to jej  warto  jest  list
       oddzielonych dwukropkami sekcji i sluy do okrelania, ktore
       sekcje podrcznika man i w jakiej kolejnoci bd przeszukiwane.

    MANPAGER, PAGER
       Jeli ustawiono zmienn $MANPAGER lub $PAGER ($MANPAGER ma wyszy
       priorytet), to jej warto jest uywana jako nazwa programu, w
       ktorym bdzie wywietlona strona podrcznika ekranowego. Domylnie
       uywany jest program pager -s.

       Wartoci  moe by nazwa zwyklego polecenia lub polecenie z
       argumentami. W wartoci mona uywa znakow cytowania powloki
       (odwrotne ukoniki, pojedyncze lub podwojne cudzyslowy), jednake
       nie mona lczy wielu polece w potoki; jeli jest to potrzebne
       naley uy skryptu otaczajcego potok. Skrypt ten powinien moc
       przyjmowa plik do wywietlenia albo jako argument linii polece,
       albo odczyta go ze standardowego wejcia.

    MANLESS
       Jeli $MANLESS jest ustawiona, to man nie podejmie adnych swoich
       zwyczajowych dziala ustawiajcych lini zachty programu less.
       Zamiast tego warto $MANLESS bdzie skopiowana bez zmian do
       zmiennej $LESS. Na przyklad aby bezwarunkowo ustawi lini zachty
       na  "moja  linia  zachty",  naley  ustawi  $MANLESS  na
       '-Psmoja linia zachty'.

    BROWSER
       Jeeli jest ustawiona zmienna $BROWSER, to jej wartoci jest
       rozdzielona dwukropkami lista polece, ktore man bdzie - w
       kolejnoci - probowal uruchomi, aby wywietli wyjcie man --html w
       przegldarce www. W kadym poleceniu %s jest zastpowane nazw pliku
       zawierajcego wyjcie HTML programu groff, %% jest zastpowane
       znakiem procentu (%), a %c - dwukropkiem (:).

    SYSTEM Jeeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartoci jako argumentu opcji -m.

    MANOPT Jeeli ustawiono $MANOPT, to warto tej zmiennej, ktora powinna by
       w formacie podobnym do formatu linii opcji polece programu man,
       bdzie przetwarzana przed opcjami linii polece. Poniewa wszystkie
       pozostale zmienne rodowiska specyficzne dla programu man mog by
       wyraone jako opcje linii polece i jako takie mog by podane w
       zmiennej $MANOPT, naley oczekiwa, e zostan one uznane za
       przestarzale.  Uwaga:  wszystkie  spacje,  ktore  maj  by
       zinterpretowane jako cz argumentu opcji, musz zosta poprzedzone
       znakiem odwrotnego ukonika.

    MANWIDTH
       Jeeli ustawiono zmienn $MANWIDTH, to jej warto jest uywana do
       okrelenia dlugoci wiersza, dla ktorej bd formatowane strony
       podrcznika. Jeeli nie jest ustawiona, to strony podrcznika bd
       formatowane  dla  dlugoci wiersza odpowiedniej dla biecego
       terminalu (uywajc ioctl(2), jeli jest dostpne, lub wartoci
       zmiennej $COLUMNS, lub jeli adne z nich nie jest dostpne,
       ustawiajc domyln warto 80 znakow). Preformatowane strony "cat"
       bd  zachowywane  tylko  wtedy,  gdy  jest  uywane domylne
       formatowanie, to jest gdy dlugo wiersza terminala zawiera si
       midzy 66 a 80 znakami.

    MAN_KEEP_FORMATTING
       Zazwyczaj, jeeli wyjcie nie jest przekazywane do terminala
       (tylko np. do pliku lub potoku), to kontrolne znaki formatujce s
       usuwane, aby ulatwi czytanie pliku wynikowego bez uycia adnych
       dodatkowych narzdzi. Jednake jeeli  MAN_KEEP_FORMATTING  ma
       niepust warto, znaki te s zachowywane. Moe by to uyteczne dla
       programow, ktore wewntrznie wywoluj man i potrafi zinterpretowa
       znaki kontrolne.

    MAN_KEEP_STDERR
       Zazwyczaj, jeli wyjcie jest skierowane na terminal (zazwyczaj do
       programu do stronicowania), to ignorowane s wszystkie komunikaty
       bldow generowane przez programy uywane to sformatowania strony
       podrcznika,  tak  aby  nie  zakloci  wyjcia  programu  do
       stronicowania. Programy, takie jak groff czsto tworz komunikaty
       o relatywnie malo istotnych bldach typograficznych (dotyczcych
       na przyklad zlego wyrownania) - wywietlanie ich razem ze stron
       podrcznika byloby szpecce i mylce. Jednak niektorzy uytkownicy
       chcieliby  zobaczy  te  bldy, wic jeeli ustawi si zmienn
       $MAN_KEEP_STDERR na dowoln niepust warto, to wyjcie bldow bdzie
       normalnie wywietlane.

    LANG, LC_MESSAGES
       W zalenoci od systemu i implementacji biece ustawienia jzykowe
       bd pobierane z  jednej lub obu sporod zmiennych $LANG i
       $LC_MESSAGES. man wywietli swoje komunikaty w tym jzyku (jeli s
       dostpne). Szczegoly mona znale w setlocale(3).

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /usr/share/man
       Globalna hierarchia stron podrcznika ekranowego.

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKE

    mandb(8), manpath(1), manpath(5), apropos(1), whatis(1), catman(8),
    less(1),  nroff(1),  troff(1), groff(1), zsoelim(1), setlocale(3),
    man(7), ascii(7), latin1(7), podrcznik pakietu man-db, FSSTND.

HISTORIA

    1990,  1991  -  Program  napisany  przez  Johna  W.  Eatona
    (jwe@che.utexas.edu).

    23 grudnia 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) zaaplikowal poprawki
    bldow nadeslane przez Willema Kasdorpa (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

    30 kwietnia 1994 - 23 lutego 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) z
    pomoc paru osob rozwijal ten pakiet i nim zarzdzal.

    30  padziernika  1996  -  30  marca  2001:  Fabrizio  Polacco
    <fpolacco@debian.org>rozwijal i udoskonalal ten pakiet dla projektu
    Debiana z pomoc calej spolecznoci.

    31 marca 2001 - obecnie: Colin Watson <cjwatson@debian.org> rozwija
    man-db i nim zarzdza.

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.