Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    man2html - formatuje stron man w html-u

SK/LADNIA

    man2html [opcje] [plik]

OPIS

    man2html wykonuje konwersj strony podrcznika systemowego zapisanej w
    podanym pliku (lub pobieranej z stdin, w przypadku gdy nie podano nazwy
    pliku lub nazw "-") z uywanego przez man formatu nroff na html i
    drukuje wynik na stdout.  Obsluguje tbl, ale nie zna eqn.  Kod
    zakoczenia wynosi 0. Jeli co si nie powiedzie, to na stdout drukowana
    jest strona z komunikatem bldu.

    Moe by wykorzystywane jako samodzielne narzdzie, ale  zasadniczo
    zaprojektowano je do zastosowa pomocniczych, by umoliwi uytkownikom
    przegldanie stron podrcznika systemowego za pomoc przegldarki html,
    takiej jak np. lynx(1), xmosaic(1) czy netscape(1).

    Glown cz man2html stanowi konwerter troff-na-html napisany przez
    Richarda  Verhoevena  (rcb5@win.tue.nl).   Dodaje  on  odnoniki
    hipertekstowe do nastpujcych konstrukcji:

    foo(3x)      "http://localhost/cgi-bin/man/man2html?3x+foo"
    metoda://lacuch  "metoda://lacuch"
    www.nazwa.hosta  "http://www.nazwa.hosta"
    ftp.nazwa.hosta  "ftp://ftp.nazwa.hosta"
    nazwa@host    "mailto:nazwa@host"
    <string.h>    "file:/usr/include/string.h"

    (Pierwsza z nich moe by dopasowywana do potrzeb przez opcje - zobacz
    niej). Nie jest wykonywane adne wyszukiwanie - obiekty wskazywane
    przez tworzone odnoniki nie musz istnie.  Tworzony jest te indeks
    wewntrznych odnonikow hipertekstowych do ronych sekcji strony, co
    ulatwia orientacj w duych stronach jak bash(1).

OPCJE

    Przy odczycie z stdin nie zawsze jest jasne, jak wykona rozwinicie
    dania .so. Opcja -D pozwala skryptowi na zdefiniowanie katalogu
    roboczego.

    -D cieka
       Przed rozpoczciem konwersji obcina ostatnie dwie czci cieki i w
       odniesieniu do pozostalej czci wykonuje chdir(dir).

    Opcja -E umoliwia skryptowi cgi latwe tworzenie komunikatow o bldach.

    -E /lacuch
       Tworzy w wyniku stron zawierajc zadany komunikat o bldzie.

    Ogoln postaci odnonika hipertekstowego generowanego dla odsylacza
    strony man jest

       <metoda:ciekacgi><ciekaman2html><separator><stronaman>

    z wartoci domyln pokazan powyej. Skladowe tego odnonika ustawiane s
    przy pomocy ronych opcji.

    -h   Ustawia metoda:ciekacgi na http://localhost. Jest to ustawienie
       domylne.

    -HP host[.domena][:port]
       Ustawia metoda:ciekacgi na http://host.domena:port.

    -l   Ustawia metoda:ciekacgi na lynxcgi:/home/httpd.

    -L katalog
       Ustawia metoda:ciekacgi na lynxcgi:katalog.

    -M ciekaman2html
       Ustawia ciek man2html, jaka ma by uyta. Domylnie jest to /cgi-
       bin/man/man2html.

    -p   Ustawia separator na '/'.

    -q   Ustawia separator na '?'. Jest to separator domylny.

    -r   Uywa relatywnych cieek html, zamiast cieek typu cgi-bin.

    Na maszynach, na ktorych nie jest uruchomiony httpd,  mona  do
    przegldania  stron man uywa przegldarki lynx, wykorzystujc metod
    lynxcgi. Jeeli pracuje jaki demon http, do przegldania mona uy lynx-a,
    czy jakiejkolwiek innej przegldarki, wykorzystujc metod http. Opcja -l
    (oznaczajca `lynxcgi') wybiera pierwsze z opisanych zachowa. Przy jej
    zastosowaniu domyln ciek cgi jest /home/httpd.

    Ogolnie skrypt cgi wywoluje si przez

       <cieka_do_skryptu>/<dalej_cieka>?<zapytanie>

    a  zmiennym rodowiska PATH_INFO i QUERY_STRING zostan przypisane
    wartoci, odpowiednio, <dalej_cieka> i <zapytanie>. Poniewa lynxcgi nie
    obsluguje czci PATH_INFO, domylnie tworzymy odnoniki z '?' jako
    separatorem. Opcja -p (`path' - cieka) wybiera za separator znak
    ukonika '/', za -q (`query' - zapytanie) znak zapytania '?'.

    Opcja -H host okrela nazw hosta, jaki ma by uywany (zamiast localhost).
    Skrypt cgi moe wykorzysta konstrukcj

       man2html -H $SERVER_NAME

    jeli ustawiona jest zmienna SERVER_NAME. Dziki temu maszyna moe dziala
    jako serwer i eksportowa strony man.

B/LDY

    Wiele rzeczy jest zrobionych heurystycznie. Wynik nie zawsze bdzie
    doskonaly. Metoda lynxcgi nie zadziala, jeeli lynx zostal skompilowany
    bez jej obslugi. Mog by problemy z bezpieczestwem.

ZOBACZ TAKE

    lynx(1), man(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                1 stycznia 1998          man2html(1)