Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    manconv - konwertuje kodowania znakow stron podrcznika ekranowego

SK/LADNIA

    manconv  -f  z_kodowania[:z_kodowania...]  -t do_kodowania [-dqhV]
    [nazwa_pliku]

OPIS

    manconv przeksztalca kodowanie znakow strony podrcznika ekranowego na
    inne, podobnie jak iconv. W przeciwiestwie do programu iconv, probuje
    dopasowa kodowanie pliku wejciowego z listy podanych kodowa. Jest to
    uyteczne w przypadku stron podrcznika zainstalowanych w katalogach nie
    majcych wprost podanego kodowania znakow, gdy mog by one zapisane albo
    w UTF-8, albo w starszym kodowaniu 8-bitowym.

    Jeeli pierwsza linia strony podrcznika zawiera deklaracj kodowania
    znakow, to nadpisuje kodowania podane w linii  polece  manconv.
    Deklaracje kodowania maj nastpujc posta:

       '\" -*- coding: UTF-8 -*-

    lub (jeli zadeklarowano rownie preprocesory stron podrcznika):

       '\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

OPCJE

    -f kodowania_znak'ow, --from-code kodowania_znak'ow
       Probuje  kolejno kadego z kodowa_znak'ow (lista rozdzielona
       dwukropkami) jako kodowania pliku wejciowego.

    -t kodowanie_znak'ow, --to-code kodowanie_znak'ow
       Konwertuje  stron  podrcznika  ekranowego  do  podanego
       kodowania_znak'ow.

    -q, --quiet
       Nie wywietla komunikatow o bldach, gdy strona nie moe by
       skonwertowana.

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

ZOBACZ TAKE

    man(1), iconv(1).

AUTOR

    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.