Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mattrib - zmie atrybuty plikow MSDOS

SK/LADNIA

    mattrib  [-a|+a] [-h|+h] [-r|+r] [-s|+s] [-/] [-p] [-X] plikDOS
    [plikiDOS...]

OPIS

    mattrib uywany jest do zmiany flag atrybutow pliku MS-DOSu. Dodaje on
    flagi atrybutow do plikow DOSu (z operatorem +) lub usuwa je (z
    operatorem -).

    mattrib obsluguje nastpujce bity atrybutu:

    -a   Archiwacja. Uywane przez niektore programy wykonujce kopie
       zapasowe (backup) do oznaczenia nowego pliku.

    -r   Read-only. Uywany do oznaczenia pliku tylko do odczytu. Pliki z
       ustawionym bitem `r' nie mog zosta skasowane przez DEL ani
       zmodyfikowane.

    -s   Systemowy. Uywany przez MS-DOS do oznakowania pliku systemu
       operacyjnego.

    -h   Ukryty (hidden). Pliki z ustawionym bitem `hidden' s ukryte
       przed poleceniem DIR.

OPCJE

    mattrib posiada nastpujce opcje linii polece:

    -/   Rekurencja.  Rekurencyjnie  listuje  atrybuty  plikow  w
       podkatalogach.

    -X   Zwile. Wywietla atrybuty  bez  jakiegokolwiek  wyrownywania
       odstpami.  Wygodne w skryptach. Jeli ani nie uyto opcji -/, ani
       plikDOS nie zawiera znakow uogolniajcych i podano tylko jeden
       parametr okrelajcy plik, to wywietlany jest wylcznie atrybut,
       bez nazwy pliku.

    -p   Tryb replay. Wywietla jako wynik seri polece `mattrib', ktore
       odtworz biece atrybuty, w stosunku do wyjciowej sytuacji, jaka
       moe powsta przez odtarowanie (un-tar) DOSowego systemu plikow.
       Generowane s tylko polecenia dla ustawie atrybutow ronicych si
       od domylnych (bit archiwacji ustawiony dla plikow, nieustawiony
       dla katalogow). Nie jest brany pod uwag bit read-only, gdy tar
       potrafi ustawia go samodzielnie.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.