Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mawk - jzyk wyszukiwania wzorcow i przetwarzania tekstu

SK/LADNIA

    mawk [-W opcja] [-F warto] [-v zmn=warto]
       [--] 'tekst programu' [plik...]

    mawk [-W opcja] [-F warto] [-v zmn=warto]
       [-f plik-programu] [--] [plik...]

OPIS

    mawk jest interpreterem jzyka programowania AWK. Jzyk AWK jest uyteczny
    w dzialaniach na plikach danych, wyszukiwaniu i przetwarzaniu tekstu
    oraz tworzeniu prototypow i eksperymentowaniu z algorytmami. mawk
    implementuje jzyk AWK, jak go zdefiniowali Aho, Kernighan i Weinberger
    w ksice The AWK Programming Language, Addison-Wesley Publishing, 1988
    (dalej wzmiankowanej jako ksika AWK).  mawk jest zgodny z definicj
    jzyka AWK ze standardu Posix 1003.2 (propozycja 11.3), zawierajc nowe
    cechy nie opisane w ksice AWK. Dodatkowo mawk zawiera nieco rozszerze.

    Program AWK jest sekwencj par wzorzec {akcja} i definicji funkcji.
    Krotkie programy wprowadzane s w wierszu polece, zwykle ujte w ' ', by
    unikn interpretacji ich skladowych przez powlok. Dlusze programy mog
    by czytane z pliku przy pomocy opcji -f. dane wejciowe odczytywane s
    z listy plikow z wiersza polece lub ze standardowego wejcia, gdy lista
    ta jest pusta.  Wejcie rozbijane jest na rekordy okrelone wedlug
    zmiennej opisujcej separator rekordow, RS (record separator). Pocztkowo
    RS="\n" a rekordy s tosame z wierszami. Kady z rekordow porownywany
    jest z kadym ze wzorc'ow, a jeli pasuje, wykonywany jest tekst programu
    dla {akcji}.

OPCJE

    -F warto    ustawia separator pol, FS, na warto.

    -f plik    Tekst programu jest czytany z pliku zamiast z wiersza
           polece. Dopuszcza si wielokrotne uycie opcji -f.

    -v zmn=warto  przypisuje warto zmiennej programu zmn.

    --       wskazuje jednoznaczny koniec opcji.

    Powysze opcje bd dostpne w kadej zgodnej z Posix implementacji AWK.
    Opcje specyficzne dla danej implementacji poprzedzane s przez -W. mawk
    udostpnia sze takich rozszerze:

    -W version   mawk wypisuje sw wersj i prawa autorskie na stdout
           (standardowym wyjciu), za wkompilowane ograniczenia na
           stderr (standardowym wyjciu bldow). Koczy prac z kodem
           0.

    -W dump    wypisuje na stdout asembleropodobny listing wewntrznej
           reprezentacji programu i koczy prac z kodem 0 (przy
           pomylnej kompilacji).

    -W interactive ustawia niebuforowane zapisy na stdout i buforowane
           wierszami odczyty z stdin  (standardowego  wejcia).
           Rekordy z stdin s wierszami niezalenie od wartoci RS.

    -W exec plik  Tekst programu czytany jest z pliku i jest to ostatnia
           opcja. Przydatne na systemach obslugujcych konwencj
           "liczb magicznych" #! dla skryptow wykonywalnych.

    -W sprintf=num ustawia  rozmiar bufora wewntrznego sprintf na num
           bajtow. Czstsze ni sporadyczne stosowanie tej opcji
           wskazuje, e mawk powinien zosta zrekompilowany.

    -W posix_space wymusza na mawk, by nie uwaal '\n' za odstp.

    Rozpoznawane s krotkie postacie -W[vdiesp], za w niektorych systemach
    -We jest obowizkowe dla uniknicia ogranicze dlugoci wiersza polece.

JZYK AWK

  1. Struktura programu
    Program w jzyku AWK jest sklada si z sekwencji par wzorzec {akcja} i
    definicji funkcji uytkownika.

    Wzorcem moe by:
       BEGIN
       END
       wyraenie
       wyraenie, wyraenie

    Mona pominc jeden z elementow z pary wzorzec {akcja}, ale nie oba.
    Jeeli pominito {akcj}, to jest ni domniemane { print }. Jeeli pominito
    wzorzec, to jest on niejawnie dopasowany. Wzorce BEGIN i END wymagaj
    akcji.

    Instrukcje zakoczone s znakami nowej linii, rednikami lub oboma tymi
    znakami.  Grupy instrukcji, jak akcje czy ciala ptli, lczone s w bloki
    za porednictwem { ... }, jak w C.  Ostatnia instrukcja w bloku nie
    wymaga  znaku koczcego.  Puste wiersza nie maj znaczenia; pusta
    instrukcja zakoczona jest rednikiem. Dlugie instrukcje mona kontynuowa
    przy pomocy odwrotnego ukonika \.  Instrukcj mona podzieli midzy
    wiersze bez uycia  odwrotnego  ukonika  po  przecinku,  nawiasie
    otwierajcym, &&, ||, do, else, nawiasie zamykajcym instrukcji if, while
    lub for oraz nawiasie zamykajcym definicji funkcji.  Komentarze
    zaczynaj si od # i rozcigaj si do a koca wiersza, cho go nie obejmuj.

    Ponisze instrukcje steruj przeplywem programu wewntrz blokow.

       if ( wyra ) instrukcja

       if ( wyra ) instrukcja else instrukcja

       while ( wyra ) instrukcja

       do instrukcja while ( wyra )

       for ( wyr_opc ; wyr_opc ; wyr_opc ) instrukcja

       for ( zmn in tablica ) instrukcja

       continue

       break

  2. Typy danych, konwersja i por'ownywanie
    Istniej dwa podstawowe typy danych, numeryczny i lacuch znakowy. Stale
    liczbowe mog by calkowite, jak -2, dziesitne jak 1.08, lub podane w
    notacji  naukowej  jak  -1.1e4  czy  .28E-3. Wszystkie liczby s
    reprezentowane wewntrznie w arytmetyce zmiennoprzecinkowej. Wszystkie
    obliczenia rownie s zmiennoprzecinkowe. Tak wic, na przyklad, wyraenie
    0.2e2 == 20 jest prawd. Prawda reprezentowana jest jako 1.0.

    Stale lacuchowe ujte s w cudzyslowy.

         "To jest lacuch ze znakiem nowej linii na kocu.\n"

    Lacuchy znakowe mog by kontynuowane w kolejnych wierszach dziki
    poprzedzeniu znaku nowej linii odwrotnym ukonikiem (\). Rozpoznawane s
    nastpujce sekwencje specjalne:

      \\    \
      \"    "
      \a    dzwonek, ascii 7
      \b    backspace, ascii 8
      \t    tabulacja, ascii 9
      \n    znak nowej linii, newline , ascii 10
      \v    tabulacja pionowa, ascii 11
      \f    wysuw strony, formfeed, ascii 12
      \r    powrot karetki, carriage return, ascii 13
      \ddd   1, 2 lub 3 cyfry osemkowe dla ascii ddd
      \xhh   1 lub 2 cyfry szesnastkowe dla ascii hh

    Jeeli odwrotnym ukonikiem zostanie poprzedzony inny znak, np. \c,
    wynikiem bdzie sekwencja rodlowa: \c, tzn. mawk zignoruje specjalne
    wlaciwoci odwrotnego ukonika.

    Naprawd istniej trzy podstawowe typy danych; trzecim jest liczba i
    /lacuch, posiadajcy rownoczenie warto liczbow i warto lacuchow. Zmienne
    definiowane przez uytkownika pojawiaj si przy pierwszym ich uyciu i s
    inicjowane na null, typu "liczba i lacuch", majce warto numeryczn 0 a
    lacuchow "". Nietrywialne dane typu liczbowo-lacuchowego pochodz z
    wejcia i zwykle przechowywane s w polach (zobacz sekcja 4).

    Typ wyraenia okrelany jest przez jego kontekst. W razie potrzeby
    wykonywana jest automatyczna konwersja typow. Na przyklad, wyznaczenie
    wartoci instrukcji

      y = x + 2 ; z = x "hello"

    Warto przechowywana w zmiennej y otrzyma typ numeryczny. Jeeli x nie
    jest numeryczne, to warto odczytana z x zostanie skonwertowana na liczb
    przed dodaniem do 2 i zachowaniem w y. Warto przechowywana w zmiennej
    z bdzie typu lacuchowego: warto x zostanie przeksztalcona na lacuch,
    jeli bdzie to niezbdne, i zlczona z "hello". Oczywicie, warto i typ
    przechowywane w x nie zmieniaj si w adnej z tych konwersji.  Wyraenie
    lacuchowe  przeksztalcane  jest  na  numeryczne przy zastosowaniu
    najdluszego swego przedrostka numerycznego jak w atof(3).  Wyraenie
    numeryczne konwertowane jest na lacuch poprzez zastpienie wyra przez
    sprintf(CONVFMT, wyra), chyba e wyra moe by reprezentowane w danym
    komputerze jako dokladna liczba calkowita, wowczas przeksztalcane jest
    na sprintf("%d", wyra). Sprintf() jest funkcj wbudowan AWK, dublujc
    dzialanie  sprintf(3), za CONVFMT jest wbudowan zmienn uywan do
    wewntrznej konwersji z liczby na lacuch i inicjowan na "%.6g".  Mona
    wymusi jawn konwersj typow: wyra "" jest lacuchowe, a wyra+0 jest
    numeryczne.

    Przy wyliczaniu, wyra1 op-rel wyra2, jeeli oba operandy s numeryczne
    lub numeryczno-lacuchowe, to porownywanie jest numeryczne; jeeli oba
    operandy s lacuchami to porownywanie jest lacuchowe; jeli jeden z
    operandow jest lacuchem, to operand nie-lacuchowy jest przeksztalcany i
    porownywanie jest lacuchowe. Wynik jest numeryczny, 1 lub 0.

    W kontekstach logicznych, jak if ( wyra ) instrukcja, wartoci wyraenia
    lacuchowego jest prawda wtedy i tylko wtedy, gdy nie jest ono lacuchem
    pustym ""; wyrae liczbowych wtedy i tylko wtedy gdy nie s numerycznie
    zerem.

  3. Wyraenia regularne
    W jzyku AWK rekordy, pola i lacuchy s czsto sprawdzane na dopasowanie
    do wyraenia regularnego.  Wyraenia regularne umieszczone s midzy
    ukonikami, a

      wyra ~ /r/

    jest wyraeniem AWK o wartoci 1 jeli wyra "pasuje do" r, co oznacza, e
    pewien podlacuch wyra jest w zestawie lacuchow zdefiniowanych przez r.
    Jeli  nie  wystpuje dopasowanie, to wyraenie otrzymuje warto 0;
    zastpienie ~ operatorem "nie pasuje", !~, odwraca znaczenia.  Pary
    wzorzec-akcja

        /r/ { akcja }  i  $0 ~ /r/ { akcja }

    s takie same, za dla kadego rekordu wejciowego pasujcego do r
    wykonywana jest akcja. Faktycznie, /r/ jest wyraeniem AWK rownowanym
    ($0 ~ /r/) wszdzie z wyjtkiem wystpienia po prawej stronie operatora
    dopasowania lub przekazywania do funkcji wbudowanej oczekujcej jako
    argumentu wyraenia regularnego.

    AWK stosuje rozszerzone wyraenia regularne jak egrep(1). Metaznakami
    wyrae regularnych, tj. znakami o specjalnym znaczeniu w wyraeniach
    regularnych s

       ^ $ . [ ] | ( ) * + ?

    Wyraenia regularne konstruowane s ze znakow jak niej:

       c      dopasowuje dowolny znak nie bdcy metaznakiem c.

       \c      dopasowuje znak zdefiniowany przez t sam sekwencj
              specjaln uywan w stalych lacuchowych lub doslowny
              znak c jeli \c nie jest sekwencj specjaln.

       .      dopasowuje dowolny znak (lcznie ze znakiem nowej
              linii).

       ^      dopasowuje pocztek lacucha.

       $      dopasowuje koniec lacucha.

       [c1c2c3...] dopasowuje dowolny znak z klasy c1c2c3... . Zakres
              znakow oznaczany jest przez c1-c2 wewntrz klasy
              [...].

       [^c1c2c3...] dopasowuje dowolny znak nie nalecy  do  klasy
              c1c2c3...

    Wyraenia  regularne konstruowane s z innych wyrae regularnych w
    nastpujcy sposob:

       r1r2     dopasowuje r1, bezporednio po ktorym nastpuje r2
              (konkatenacja).

       r1 | r2   dopasowuje r1 lub r2 (alternatywa).

       r*      dopasowuje zero lub wicej wystpie r .

       r+      dopasowuje jedno lub wicej r.

       r?      dopasowuje zero lub jedno r.

       (r)     dopasowuje r, umoliwiajc grupowanie.

    Operatory  wedlug  rosncego  priorytetu: alternatywa, konkatenacja
    (zlczenie) i operatory jednoargumentowe (*, + lub ?).

    Na przyklad,

      /^[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*$/ i
      /^[-+]?([0-9]+\.?|\.[0-9])[0-9]*([eE][-+]?[0-9]+)?$/

    dopasowuj odpowiednio identyfikatory AWK i stale liczbowe AWK.  Zauwa,
    e kropka . musi by chroniona odwrotnym ukonikiem, by zostala rozpoznana
    jako kropka dziesitna, a nie dopasowanie dowolnego znaku, a metaznaki
    wewntrz klas znakow trac swe specjalne znaczenie.

    Po prawej stronie operatorow ~ lub !~ moe zosta uyte dowolne wyraenie.
    Podobnie, dowolne wyraenie mona przekaza do  funkcji  wbudowanej
    oczekujcej  wyraenia regularnego.  W razie potrzeby zostanie ono
    przeksztalcone na lacuch, a nastpnie zinterpretowane jako wyraenie
    regularne. Na przyklad,

      BEGIN { identifier = "[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*" }

      $0 ~ "^" identifier

    wypisuje wszystkie wiersze zaczynajce si od jakiego identyfikatora AWK.

    mawk rozpoznaje puste wyraenie regularne, //, dopasowujce lacuch pusty.
    Zatem pasuje do niego dowolny lacuch na pocztku, kocu i pomidzy
    dowolnym znakiem. Na przyklad,

      echo abc | mawk '{ gsub(//, "X") ; print }'
      XaXbXcX

  4. Rekordy i pola
    Rekordy czytane s po jednym na raz, i przechowywane w zmiennej $0.
    Rekord rozbijany jest na pola, przechowywane w $1, $2, ..., $NF.
    Wbudowana zmienna NF ustawiana jest na liczb pol, a NR i FNR s
    zwikszane o 1. Pola powyej $NF ustawiane s na "".

    Przypisanie do $0 powoduje, e pola i NF s obliczane ponownie.
    Przypisanie do NF lub do pola powoduje, e $0 jest ponownie tworzone
    przez zlczenie kolejnych pol separowanych przez OFS.  Przypisanie do
    pola o indeksie wikszym od NF, powiksza NF i powoduje ponowne
    utworzenie $0.

    Dane wejciowe przechowywane w polach s lacuchami, chyba e cale pole ma
    posta numeryczn a wowczas typ jest liczbowo-lacuchowy. Na przyklad,

      echo 24 24E |
      mawk '{ print($1>100, $1>"100", $2>100, $2>"100") }'
      0 1 1 1

    $0 i $2 s lacuchami a $1 jest liczbowo-lacuchowe. Pierwsze porownanie
    jest numeryczne, drugie lacuchowe, trzecie lacuchowe  (100  jest
    konwertowane na "100"), i ostatnie lacuchowe.

  5. Wyraenia i operatory
    Skladnia wyrae jest podobna jak w C. Wyraeniami pierwotnymi s stale
    liczbowe, stale lacuchowe, zmienne, pola, tablice i wywolania funkcji.
    Identyfikator zmiennej, tablicy bd funkcji moe by cigiem liter, cyfr i
    znakow podkrelenia, nie rozpoczynajcym si od cyfry.  Zmienne nie s
    deklarowane; zaistniej przy pierwszym do nich odwolaniu, a inicjowane s
    na null.

    Nowe wyraenia tworzone s z uyciem poniszych, podanych w kolejnoci
    rosncego priorytetu, operatorow:

       przypisanie        = += -= *= /= %= ^=
       warunkowe         ? :
       logiczne or        ||
       logiczne and       &&
       przynaleno do tablicy in
       dopasowanie        ~  !~
       relacyjne         < >  <= >= == !=
       konkatenacja       (bez specjalnego operatora)
       dodawanie/odejmowanie   + -
       mnoenie/dzielenie    * / %
       jednoargumentowe     + -
       logiczne not       !
       potgowanie        ^
       inkrementacja/dekr.    ++ -- (zarowno post jak i pre)
       pole           $

    Przypisanie, operatory warunkowe i potgowanie wi od prawej do lewej;
    pozostale od lewej do prawej. Kade wyraenie moe by umieszczone w
    nawiasach.

  6. Tablice
    Awk obsluguje tablice jednowymiarowe. Elementy tablic wskazuje si jako
    tablica[wyra]. Wyra jest przeksztalcane wewntrznie na typ lacuchowy,
    wic, na przyklad, A[1] i A["1"] s tym samym elementem, a faktycznym
    indeksem jest "1". Tablice indeksowane lacuchami zwane s tablicami
    asocjacyjnymi (tablicami przyporzdkowujcymi). Pierwotnie tablica jest
    pusta; elementy zaistniej przy pierwszym do nich odwolaniu.  Wyraenie
    wyra in tablica daje w wyniku 1 jeeli istnieje tablica[wyra], w
    przeciwnym razie 0.

    Istnieje posta instrukcji for wykonujca ptl po wszystkich indeksach
    tablicy.

        for ( zmn in tablica ) instrukcja

    ustawia zmn na kady z indeksow tablicy i wykonuje instrukcj. Kolejno,
    w jakiej zmn przechodzi przez indeksy tablicy nie jest zdefiniowana.

    Instrukcja delete tablica[wyra], powoduje usunicie tablica[wyra]. mawk
    obsluguje rozszerzenie, delete tablica, ktore usuwa wszystkie elementy
    tablicy.

    Tablice wielowymiarowe tworzone s sztucznie przez konkatenacj  z
    zastosowaniem wbudowanej zmiennej SUBSEP. tablica[wyra1,wyra2] jest
    rownowanikiem tablica[wyra1 SUBSEP wyra2].  Sprawdzanie  elementu
    tablicy wielowymiarowej uywa indeksu w nawiasach, jak w

      if ( (i, j) in A ) print A[i, j]

  7. Zmienne wbudowane
    Ponisze zmienne s zmiennymi wbudowanymi. S one inicjowane przed
    wykonaniem programu.

       ARGC   liczba argumentow wiersza polece.

       ARGV   tablica argumentow wiersza polece, 0..ARGC-1.

       CONVFMT  format do wewntrznej konwersji liczb na lacuchy,
            pocztkowo = "%.6g".

       ENVIRON  tablica  zaindeksowana zmiennymi rodowiska. Lacuch
            rodowiska,  zmn=warto  przechowywany  jest  jako
            ENVIRON[zmn] = warto.

       FILENAME nazwa biecego pliku wejciowego.

       FNR    numer biecego rekordu w FILENAME.

       FS    dzieli rekordy na pola jako wyraenie regularne.

       NF    liczba pol biecego rekordu.

       NR    numer  biecego  rekordu  w  calkowitym strumieniu
            wejciowym.

       OFMT   format do wydruku liczb; pocztkowo = "%.6g".

       OFS    wstawiane pomidzy polami w wyjciu, pocztkowo = " ".

       ORS    koczy kady z rekordow wyjciowych, pocztkowo = "\n".

       RLENGTH  dlugo ustawiona przez ostatnie wywolanie wbudowanej
            funkcji match().

       RS    separator rekordow wejciowych, pocztkowo = "\n".

       RSTART  indeks ustawiony przez ostatnie wywolanie match().

       SUBSEP  uywany do budowy indeksow tablic wielowymiarowych,
            pocztkowo = "\034".

  8. Funkcje wbudowane
    Funkcje lacuchowe

       gsub(r,s,t) gsub(r,s)
           Zastpowanie  globalne  (global  substitution),  kade
           dopasowanie  wyraenia  regularnego  r  w zmiennej t
           zastpowane jest lacuchem s.  Zwracana  jest  liczba
           wykonanych zastpie. Jeeli pominito t, to uywane jest $0.
           Znak & w lacuchu zastpujcym s zastpowany jest dopasowanym
           podlacuchem lacucha t.  \& oraz \\ daj, odpowiednio,
           doslowne & i \ w lacuchu zastpujcym.

       index(s,t)
           Jeeli t jest podlacuchem s, to zwracana jest pozycja, na
           ktorej rozpoczyna si t, w przeciwnym razie zwracane jest
           0. Pierwszy znak s jest na pozycji 1.

       length(s)
           Zwraca dlugo lacucha s.

       match(s,r)
           Zwraca indeks pierwszego najdluszego dopasowania wyraenia
           regularnego r w lacuchu s. Zwraca 0 jeli nie wystpuje
           dopasowanie. Jako skutek uboczny, nastpuje ustawienie
           RSTART na zwracan warto. RLENGTH ustawiane jest na dlugo
           dopasowania lub -1 jeli  brak  dopasowania.  Jeeli
           dopasowano lacuch pusty, to RLENGTH ustawiane jest na 0,
           a zwracane jest 1 jeli dopasowanie bylo na pocztku, za
           length(s)+1, gdy na kocu lacucha.

       split(s,A,r) split(s,A)
           Lacuch s rozbijany jest na pola przez wyraenie regularne
           r a pola wpisywane s do tablicy A. Zwracana jest liczba
           pol. Szczegoly w sekcji 11 poniej. Jeeli pominito r,
           uywane jest FS.

       sprintf(format,lista-wyra)
           Zwraca lacuch utworzony z listy-wyrae zgodnie z formatem.
           Zobacz opis printf() poniej.

       sub(r,s,t) sub(r,s)
           Pojedyncze zastpienie. Takie samo, jak gsub(), z wyjtkiem
           tego, e wykonywane jest co najwyej jedno zastpienie.

       substr(s,i,n) substr(s,i)
           Zwraca podlacuch lacucha s, poczynajc od indeksu i, o
           dlugoci n.  Jeli pominito n, zwracana jest kocowka s,
           poczynajc od pozycji i.

       tolower(s)
           Zwraca  kopi  s  ze  wszystkimi  duymi  literami
           przeksztalconymi na male.

       toupper(s)
           Zwraca  kopi  s  ze  wszystkimi  malymi  literami
           przeksztalconymi na due.

    Funkcje arytmetyczne

       atan2(y,x)   arcus tangens z y/x pomidzy -PI i PI.

       cos(x)     funkcja cosinus, x w radianach.

       exp(x)     funkcja wykladnicza.

       int(x)     zwraca x obcite w stron zera.

       log(x)     logarytm naturalny.

       rand()     zwraca liczb losow midzy zero a jeden.

       sin(x)     funkcja sinus, x w radianach.

       sqrt(x)    zwraca pierwiastek kwadratowy z x.

       srand(wyra) srand()
           Inicjuje ziarenko generatora liczb losowych,  uywajc
           zegara jeli pominito wyra, i zwraca warto poprzedniego
           ziarenka losowego.  mawk  inicjuje  generator  liczb
           losowych wedlug zegara przy uruchomieniu, wic nie ma
           faktycznej potrzeby wywolywania srand().  Srand(wyra)
           przydaje si do powtarzania cigow pseudolosowych.

  9. Wejcie i wyjcie
    Istniej dwie instrukcje wyjcia: print i printf.

       print zapisuje na standardowe wyjcie $0 ORS.

       print wyra1, wyra2, ..., wyran
           zapisuje na standardowe wyjcie wyra1 OFS wyra2 OFS ...
           wyran ORS. Wyraenia numeryczne s konwertowane na lacuchy
           zgodnie z OFMT.

       printf format, lista-wyra
           powiela  funkcj  biblioteczn  printf z C, piszc na
           standardowe  wyjcie.   Rozpoznawany  jest  komplet
           specyfikacji formatow z ANSI C z konwersjami %c, %d, %e,
           %E, %f, %g, %G, %i, %o, %s, %u, %x, %X i %%, oraz
           kwalifikatorami konwersji h i l.

    Lista argumentow print lub printf moe by opcjonalnie ujta w nawiasy.
    Print formatuje liczby przy pomocy OFMT lub "%d" dla dokladnie
    calkowitych.  "%c" z argumentem numerycznym wypisuje odpowiedni znak
    8-bitowy, z argumentem lacuchowym wypisuje pierwszy znak lacucha.
    Wyjcie print i printf mona przekierowa do pliku lub polecenia dolczajc
    > plik, >> plik lub | polecenie na kocu instrukcji drukowania.
    Przekierowanie  otwiera  plik  lub  polecenie tylko raz, kolejne
    przekierowania dolczane s do ju otwartego strumienia.  Zgodnie z
    konwencj, mawk lczy nazw pliku "/dev/stderr" z stderr, co pozwala na
    przekierowanie wynikow print  i  printf  na  standardowe  wyjcie
    diagnostyczne.  mawk wie rownie, odpowiednio, "-" i "/dev/stdout" z
    stdin i stdout, co umoliwia przysylanie tych strumieni do funkcji.

    Funkcja wejcia getline ma nastpujce warianty:

       getline
           czyta do $0, aktualizuje pola, NF, NR i FNR.

       getline < plik
           czyta do $0 z pliku, aktualizuje pola i NF.

       getline zmn
           czyta nastpny rekord do zmiennej zmn, aktualizuje NR i
           FNR.

       getline zmn < plik
           czyta nastpny rekord pliku do zmiennej zmn.

       polecenie | getline
           przesyla potokiem rekord z polecenia do $0 i aktualizuje
           pola i NF.

       polecenie | getline zmn
           przesyla potokiem rekord z polecenia do zmiennej zmn.

    Getline zwraca 0 na kocu pliku, -1 przy bldzie, w pozostalych
    przypadkach 1.

    Polecenia na kocu potokow wykonywane s przez /bin/sh.

    Funkcja close(wyra) zamyka plik lub potok skojarzony z wyra. Close
    zwraca 0 jeeli wyra jest otwartym plikiem, kod zakoczenia jeli wyra
    jest  poleceniem potoku, a -1 w pozostalych przypadkach.  Close
    stosowane jest do ponownego odczytu pliku lub polecenia, upewnienia si,
    e drugi koniec potoku wyjciowego jest zakoczony lub do zachowania
    zasobow plikowych.

    Funkcja fflush(wyra) wymiata plik wyjciowy lub potok skojarzony z wyra.
    Fflush zwraca 0 jeli wyra jest otwartym strumieniem wyjciowym, w
    przeciwnym razie -1. Fflush bez argumentu opronia stdout.  Fflush z
    pustym argumentem ("") opronia wszystkie otwarte wyjcia.

    Funkcja system(wyra) wykorzystuje /bin/sh do wykonania wyra i zwraca
    kod zakoczenia polecenia wyra.  Zmiany tablicy  ENVIRON  nie  s
    przekazywane poleceniom wykonywanym przez system lub potoki.

  10. Funkcje definiowane przez uytkownika
    Funkcja definiowana przez uytkownika ma nastpujc skladni:

      function nazwa( argumenty ) { instrukcje }

    Cialo funkcji moe zawiera instrukcj zwrocenia wartoci (return)

      return opcjonalne-wyra

    Instrukcja  return nie jest wymagana.  Wywolania funkcji mog by
    zagniedane lub rekurencyjne. Wyraenia przekazywane s funkcjom przez
    warto a tablice przez wskazanie. Dodatkowe argumenty slu jako zmienne
    lokalne i s inicjowane na null. Na przyklad, csplit(s,A) wstawia kady
    znak s do tablicy A i zwraca dlugo s.

      function csplit(s, A,  n, i)
      {
       n = length(s)
       for( i = 1 ; i <= n ; i++ ) A[i] = substr(s, i, 1)
       return n
      }

    Wstawienie dodatkowych odstpow pomidzy przekazywanymi parametrami a
    zmiennymi lokalnymi wynika z konwencji. Do funkcji mona odwolywa si
    przed ich zdefiniowaniem, ale nazwa funkcji i nawias '(' rozpoczynajcy
    list argumentow musz si styka, by unikn pomylki z konkatenacj.

  11. Podzia/l /lacuch'ow, rekord'ow i plik'ow
    Programy awk uywaj tego samego algorytmu do rozbicia lacuchow na
    tablice przy pomocy split() i rekordow na pola wedlug FS. mawk stosuje
    zasadniczo ten sam algorytm przy podziale plikow na rekordy wedlug RS.

    Split(wyra,A,sep) dziala nastpujco:

       (1)  Jeeli pominito sep, to jest on zastpowany przez FS.  Sep
           moe by wyraeniem lub wyraeniem regularnym. Jeeli jest
           wyraeniem typu nie-lacuchowego, to jest przeksztalcane na
           lacuch.

       (2)  Jeli sep = " " (pojedyncza spacja), to <ODSTP> jest
           obcinana z pocztku i koca wyra, a sep staje si <ODSTPEM>.
           mawk  definiuje  <ODSTP>  jako  wyraenie  regularne
           /[ \t\n]+/. W przeciwnym wypadku sep traktowany jest
           jako wyraenie regularne, z wyjtkiem tego, e metaznaki dla
           lacucha o dlugoci 1 s ignorowane, np. split(x, A, "*") i
           split(x, A, /\*/) s tym samym.

       (3)  Jeeli wyra nie jest lacuchem, jest przeksztalcane na
           lacuch. Jeeli wyra jest wowczas lacuchem pustym "", to
           split() zwraca 0 a A jest ustawiane jako puste. W
           przeciwnym razie, wszystkie nienakladajce si, niepuste i
           najdlusze dopasowania sep w wyra, dziel wyra na pola,
           ktore wpisywane s do A. Pola s umieszczane w A[1], A[2],
           ..., A[n] a split() zwraca n, liczb pol, rown liczbie
           dopasowa plus jeden. Dane umieszczone w A wygldajce na
           numeryczne otrzymuj typ liczbowo-lacuchowy.

    Podzial rekordow na pola dziala tak samo, z wyjtkiem tego, i czci
    wpisywane s do $1, $2,..., $NF. Jeeli $0 jest puste, NF jest ustawiane
    na 0 a wszystkie $i na "".

    mawk dzieli pliki na rekordy przy pomocy tego samego algorytmu, ale z t
    niewielk ronic, i RS jest faktycznie cigiem koczcym a nie separatorem.
    (ORS te jest faktycznie cigiem koczcym).

       Np., jeeli FS = ":+" a $0 = "a::b:" , to NF = 3 a $1 = "a", $2 =
       "b" i $3 = "", ale jeeli zawartoci pliku wejciowego jest
       "a::b:", za RS = ":+", to istniej dwa rekordy "a" i "b".

    RS = " " nie ma specjalnego znaczenia.

    Jeeli FS = "", to mawk rozbija rekord na pojedyncze znaki, i, podobnie
    split(s,A,"") umieszcza poszczegolne znaki s w A.

  12. Rekordy wielowierszowe
    Poniewa mawk interpretuje RS jako wyraenie regularne, obsluga rekordow
    wielowierszowych jest latwa.  Ustawienie RS = "\n\n+", powoduje, e
    rekordy rozdzielane s co najmniej jednym pustym wierszem. Jeeli FS = "
    " (domylnie), to pojedyncze znaki nowej linii, wedlug zasad <ODSTPU>
    powyej, staj si odstpami a pojedyncze znaki nowej linii s separatorami
    pol.

       Na przyklad, jeli w pliku jest "a b\nc\n\n", RS = "\n\n+" a FS =
       " ", to mamy jeden rekord "a b\nc" z trzema polami "a", "b" i
       "c".  Zmiana FS = "\n", daje dwa pola "a b" i "c"; zmieniajc FS
       = "", otrzymujemy jedno pole identyczne jak rekord.

    Traktowanie wierszy ze spacjami lub tabulacjami jako pustych mona
    uzyska ustawiajc RS = "\n([ \t]*\n)+". W celu utrzymania zgodnoci z
    innymi implementacjami awk, ustawienie RS = "" daje te same wyniki, co
    usunicie pustych wierszy z pocztku i koca pliku i okrelanie rekordow
    tak, jakby RS = "\n\n+".  Posix wymaga, by "\n" zawsze separowalo
    rekordy gdy RS = "" niezalenie od wartoci FS. mawk nie obsluguje tej
    konwencji, gdy zdefiniowanie "\n" jako <ODSTPU> czyni j zbdn.

    W wikszoci przypadkow zmieniajc  RS  w  celu  obslugi  rekordow
    wielowierszowych, stosuje si te zmienione na "\n\n" ORS, aby na wyjciu
    zachowa odstpy midzy rekordami.

  13. Wykonywanie programu
    Ta sekcja opisuje kolejno wykonywania programu.  Po pierwsze, ARGC
    ustawiane jest na calkowit liczb argumentow wiersza polece przekazanych
    do fazy wykonania programu.  ARGV[0]  ustawiane  jest  na  nazw
    interpretera AWK a ARGV[1] ...  ARGV[ARGC-1] przechowuje pozostale
    argumenty wiersza polece z wyjtkiem opcji i rodla programu.  Na
    przyklad, dla

      mawk -f prog v=1 A t=hello B

    ARGC = 5 oraz ARGV[0] = "mawk", ARGV[1] = "v=1", ARGV[2] = "A", ARGV[3]
    = "t=hello" i ARGV[4] = "B".

    Nastpnie wykonywany jest kolejno kady z blokow BEGIN.  Jeeli program
    sklada si wylcznie z blokow BEGIN, to na tym wykonywanie si koczy, w
    przeciwnym razie otwierany jest strumie wejciowy i wykonywanie jest
    kontynuowane.  Jeeli ARGC rowna si 1, strumie wejciowy ustawiany jest
    na stdin, w przypadku przeciwnym w poszukiwaniu argumentu plikowego
    sprawdzane s argumenty wiersza polece ARGV[1] ... ARGV[ARGC-1].

    Argumenty wiersza polece dziel si na trzy grupy: argumenty plikowe,
    argumenty przypisa i lacuchy puste "".  Przypisanie  ma  posta
    zmn=/lacuch.  Podczas sprawdzania ARGV[i] jako moliwego argumentu
    plikowego, jeli jest ono puste to jest pomijane; jeli jest argumentem
    typu przypisania, odbywa si przypisanie wartoci zmiennej zmn a i
    zmienia si na nastpny argument; w pozostalych przypadkach ARGV[i] jest
    otwierane jako wejcie.  Jeeli otwarcie nie powiedzie si, wykonywanie
    programu jest koczone z kodem 2.  Jeeli aden z argumentow wiersza
    polece nie jest argumentem plikowym, to wejcie pochodzi z stdin.
    Getline w akcji BEGIN otwiera wejcie.  "-" jako argument plikowy
    oznacza stdin.

    Po otwarciu strumienia wejciowego kady z rekordow wejcia sprawdzany
    jest z kadym ze wzorc'ow, a jeli pasuje, to wykonywana jest akcja
    skojarzona z danym wzorcem.  Wzorzec w postaci wyraenia pasuje jeli
    jego wartoci logiczn jest prawda (zobacz koniec sekcji 2).  Wzorzec
    BEGIN zestawiany jest przed rozpoczciem odczytu wejcia, za wzorzec END
    po przeczytaniu calego  wejcia.  Wzorzec  zakresu,  wyra1,wyra2,
    dopasowuje kady rekord pomidzy rekordem pasujcym do wyra1 a rekordem
    pasujcym do wyra2 lcznie z nimi.

    Po napotkaniu koca pliku w strumieniu wejciowym, sprawdzane s pozostale
    argumenty wiersza polece w poszukiwaniu kolejnego argumentu plikowego.
    Jeli taki istnieje, to jest otwierany, w przeciwnym wypadku przyjmuje
    si, e zostal dopasowany wzorzec END i wykonywane s wszystkie akcje END.

    W rozwaanym przykladzie, przypisanie v=1 ma miejsce po wykonaniu akcji
    BEGIN, a dana umieszczona w v otrzymuje typ liczbowo-lacuchowy.
    Nastpnie z pliku A jest czytane wejcie. Po kocu pliku A, zmienna t
    jest ustawiana na lacuch "hello", a B jest otwierany jako wejcie.  Po
    osigniciu koca pliku B s wykonywane akcje wzorca END.

    Przebieg programu na poziomie wzorzec {akcja} mona zmieni przy pomocy
    instrukcji

      next
      exit wyra-opcjonalne.

    Instrukcja next powoduje, e odczyt nastpnego rekordu wejciowego i
    ponowne  sprawdzanie  wzorcow, od pierwszej pary wzorzec {akcja}
    programu. Polecenie exit powoduje natychmiastowe wykonanie akcji END
    lub zakoczenie programu, jeli nie ma takich akcji lub jeeli exit
    wystpilo w akcji END. wyra-opcjonalne ustawia warto kodu zakoczenia
    programu, chyba e zostanie ona przeslonita przez poniejszy exit lub
    ujawniony potem bld.

PRZYK/LADY

    1. emulacja cat.

      { print }

    2. emulacja wc.

      { chars += length($0) + 1 # dodaje jeden dla \n
       words += NF
      }

      END{ print NR, words, chars }

    3. zliczanie niepowtarzajcych si "faktycznych slow".

      BEGIN { FS = "[^A-Za-z]+" }

      { for(i = 1 ; i <= NF ; i++) word[$i] = "" }

      END { delete word[""]
         for ( i in word ) cnt++
         print cnt
      }

    4. sumowanie drugiego pola kadego rekordu w oparciu o pierwsze pole.

      $1 ~ /credit|gain/ { sum += $2 }
      $1 ~ /debit|loss/ { sum -= $2 }

      END { print sum }

    5. sortowanie pliku, porownywanie lacuchowe

      { line[NR] = $0 "" } # wymusza typ porownywania: gdyby
                 # jakie wiersze wygldaly
                 # na numeryczne

      END { isort(line, NR)
       for(i = 1 ; i <= NR ; i++) print line[i]
      }

      #sortowanie A[1..n] metod wstawiania
      function isort( A, n,  i, j, hold)
      {
       for( i = 2 ; i <= n ; i++)
       {
        hold = A[j = i]
        while ( A[j-1] > hold )
        { j-- ; A[j+1] = A[j] }
        A[j] = hold
       }
       # w razie potrzeby bdzie utworzony wartownik A[0] = ""
      }

KWESTIE ZGODNOCI

    Posix-owa 1003.2 (propozycja 11.3) definicja jzyka AWK jest AWK
    opisanym w ksice AWK z kilkoma rozszerzeniami, jakie pojawily si w nawk
    z SystemVR4. Rozszerzeniami tymi s:

       Nowe funkcje: toupper() i tolower().

       Nowe zmienne: ENVIRON[] i CONVFMT.

       Specyfikacje konwersji w printf() i sprintf() wzite z ANSI C.

       Nowe opcje polecenia: -v zmn=warto, wielokrotne opcje -f i
       opcje charakterystyczne dla implementacji jako argumenty -W.

    Posix-owy AWK przetwarza pojedyncze wiersze plikow. RS mona zmieni z
    "\n" na inny pojedynczy znak, ale trudno jest znale jakie tego
    zastosowanie -- w ksice AWK brak odpowiednich przykladow. Zgodnie z
    konwencj, RS = "", powoduje, e jeden lub wicej pustych wierszy
    rozdziela rekordy, umoliwiajc obslug rekordow wielowierszowych. Gdy RS
    = "", "\n" jest zawsze separatorem pol, niezalenie od wartoci FS.

    mawk, z kolei, pozwala by RS bylo wyraeniem regularnym. Pojawiajce si
    w rekordach "\n" jest traktowane jak odstp, a FS zawsze okrela pola.

    Pozbycie si paradygmatu operowania pojedynczym wierszem moe uproci
    niektore programy i czsto poprawi wydajno. Na przyklad, zmienieniony
    przyklad 3 (zobacz powyej),

      BEGIN { RS = "[^A-Za-z]+" }

      { word[ $0 ] = "" }

      END { delete word[ "" ]
       for( i in word ) cnt++
       print cnt
      }

    zlicza ilo niepowtarzajcych si slow przez traktowanie kadego slowa jako
    rekordu. Przy plikach rednich rozmiarow mawk wykonuje go dwukrotnie
    szybciej, dziki uproszczonej ptli wewntrznej.

    Poniszy program zastpuje kady z komentarzy w pliku programu C pojedyncz
    spacj,

      BEGIN {
       RS = "/\*([^*]|\*+[^/*])*\*+/"
            # komentarz jest separatorem rekordow
       ORS = " "
       getline hold
       }

       { print hold ; hold = $0 }

       END { printf "%s" , hold }

    Buforowanie rekordu jest niezbdne, by unikn zakoczenia ostatniego z
    rekordow spacj.

    W mawk ponisze wyraenia s rownowane,

      x ~ /a\+b/  x ~ "a\+b"   x ~ "a\\+b"

    Powysze lacuchy bd analizowane dwukrotnie: raz jako lacuch i raz jako
    wyraenie regularne. Przy analizie lacucha mawk ignoruje stosowanie
    cytowania odwrotnym ukonikiem do znakow nie bdcych znakami specjalnymi,
    zatem \c interpretuje jako \c. Natomiast ksika AWK przychyla si do
    tego, by \c bylo rozpoznawane jako c, co wymaga podwojonego cytowania
    metaznakow w lacuchach. Posix wprost odmawia zdefiniowania podanego
    zachowania, przez co porednio wymusza na programach muszcych dziala z
    ronymi wersjami awk stosowanie bardziej przenonego,  lecz  mniej
    czytelnego, cytowania z uyciem podwojnych odwrotnych ukonikow.

    Posix-owy  AWK  nie  rozpoznaje "/dev/std{out,err}" ani sekwencji
    specjalnej \x hex w lacuchach. W przeciwiestwie do ANSI C, mawk
    ogranicza liczb cyfr, jakie mog wystpowa po \x do dwoch, gdy obecna
    implementacja obsluguje tylko znaki 8-bitowe.  Wbudowane  fflush
    pojawilo si po raz pierwszy w ostatnim (1993) awk AT&T wydanym dla
    netlib, i nie jest czci standardu Posix. Calociowe usuwanie tablicy
    przez delete tablica nie jest czci standardu Posix.

    Posix jawnie zostawia niezdefiniowane zachowanie si FS = "" i wspomina
    o podziale rekordow na znaki jako moliwej interpretacji, ale obecnie
    takie zastosowanie nie jest przenone midzy implementacjami.

    Na koniec, sposob w jaki mawk obsluguje przypadki wyjtkowe nie opisane
    w ksice AWK ani w propozycji Posix. Niebezpiecznie jest zakladanie
    spojnoci pomidzy implementacjami awk, a bezpiecznie przej do nastpnej
    sekcji.

       substr(s, i, n) zwraca znaki lacucha s o pozycjach z czci
       wspolnej przedzialu zamknitego [1, length(s)] i polotwartego [i,
       i+n). Gdy cz wspolna jest pusta, zwracany jest lacuch pusty;
       zatem substr("ABC", 1, 0) = "" a substr("ABC", -4, 6) = "A".

       Kady lacuch, nawet pusty, pasuje pocztkiem do lacucha pustego,
       wic s ~ // i s ~ "", s zawsze rowne 1, tak jak match(s, //) i
       match(s, ""). Ostanie dwa ustawiaj RLENGTH na 0.

       index(s, t) jest zawsze tym samym, co match(s, t1), gdzie t1, to
       to samo, co t z cytowanymi metaznakami. Std spojno z match
       wymaga, by index(s, "") zawsze zwracalo 1. Rownie warunek:
       index(s,t) != 0 wtedy i tylko wtedy, gdy t jest podlacuchem
       lacucha s, wymusza by index("","") = 1.

       Jeeli getline napotka koniec pliku, getline zmn pozostawia
       zmienn zmn bez zmian. Podobnie, w momencie rozpoczcia akcji END,
       wartoci $0, pol i NF pozostaj niezmienione od ostatniego
       rekordu.

ZOBACZ TAKE

    egrep(1)

    Aho, Kernighan and Weinberger, The AWK Programming Language, Addison-
    Wesley Publishing, 1988, (ksika AWK), definiuje jzyk, rozpoczynajc si
    samouczkiem a dochodzc do wielu interesujcych programow i wchodzc
    glboko w kwestie projektowania i analizy programow istotne przy
    programowaniu w kadym jzyku.

    The GAWK Manual, The Free Software Foundation, 1991, stanowi podrcznik
    i opis jzyka nie usilujcy sign glbi ksiki AWK. Zaklada, e czytelnik moe
    by pocztkujcym programist. Sekcja powicona tablicom w AWK  jest
    doskonala. Omawia take wymagania stawiane AWK przez Posix.

B/LDY

    mawk nie obsluguje znaku ascii NUL \0 w plikach rodlowych czy plikach
    danych. Mona wypisa NUL przy pomocy printf z %c, a w wejciu s
    dopuszczalne wszystkie inne znaki 8-bitowe.

    mawk  implementuje  printf()  i  sprintf()  przy  pomocy funkcji
    bibliotecznych C, printf i sprintf, wic pelna zgodno z ANSI wymaga
    biblioteki ANSI C. W praktyce oznacza to, e kwalifikator konwersji h
    moe nie by dostpny. mawk przejmuje te wszystkie bldy czy ograniczenia
    tych funkcji.

    Tworcy implementacji jzyka AWK ukazali zgodny brak wyobrani w nazywaniu
    swych programow.

AUTOR

    Mike Brennan (brennan@whidbey.com).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.