Provided by: mc_4.7.0.9-2_i386 bug

NAZWA

    mc - wizualny interpetator polece dla systemow Unixopodobnych

UYTKOWANIE

    mc [-abcCdfPstuUVx] [-l log] [kat1 [kat2]] [-v plik]

OPIS

    Midnight Commander jest przeszukiwark katalogow/menederem plikow dla
    systemow Unixopodobnych

OPCJE

    -a   Wylcza uywanie symboli graficznych przy rysowaniu ramek.

    -b   Wymusza wywietlanie czarno-biale.

    -c   Wymusza wywietlanie w kolorze, zobacz sekcj Kolory eby zasign
       szerszej informacji.

    -C arg Uywane do wybierania innego koloru, ktory ma by obecny w linii
       polece. Format argumentu arg jest opisany w sekcji Kolory.

    -d   Wylcza uywanie myszy.

    -f   Wywietla wkompilowane cieki, w ktorych Mindnight Commander szuka
       swoich plikow.

    -k   Resetuje "mikkie" klawisze do ich standardowych funkcji z
       termcap/terminfo. Uyteczne tylko przy terminalach HP, kiedy
       klawisze funkcyjne nie dzialaj.

    -l plik
       Zachowuje logi z serwerow ftp do pliku plik.

    -P   Przy  zakoczeniu programu, Midnight Commander wydrukuje na
       ekranie katalog, w ktorym pracowalimy na kocu; to w polaczeniu z
       funkcj napisan poniej pozwoli ci na przegldanie swoich katalogow
       i automatyczne przejcie do tego, w ktorym byle ostatnio (dzikuj
       Torbenowi Fjerdingstadowi i Sergeyowi za wklad w t funkcj oraz
       za kod rodlowy, ktory wprowadzili w ycie).
       uytkownicy basha i zsh:

       mc ()
       {
           MC=$HOME/tmp/mc$$-"$RANDOM"
           /usr/bin/mc -P "$@" > "$MC"
           cd "`cat $MC`"
           rm "$MC"
           unset MC;
       }

       uytkownicy tcsh:
       alias mc 'setenv MC `/usr/bin/mc -P *`; cd $MC; unsetenv MC'
       Wiem, e ta funkcja moglaby by krotsza dla basha i zsh, ale male
       cudzyslowy nie zaakceptowaly by zawieszenia programu kombinacj
       C-z.

    -s   Wlcza tryb powolnego terminala, w ktorym program nie bdzie
       rysowal zbyt obciajcych znakow graficznych oraz wylczy opcj
       weryfikacji.

    -t   Uywane tylko jeli kod byl skompilowany przy uyciu Slanga i
       terminfo: powoduje, e Midnight Commander bdzie uywa zmiennej
       rodowiskowej TERMCAP do pokazywania  informacji  terminala,
       zamiast informacji w systemowej bazie typow terminali.

    -u   Wylcza uywanie rownoleglej powloki (ma sens tylko jeli Midnight
       Commander byl kompilowany z obslug rownoleglych powlok).

    -U   Wlcza uycie jednoczesnego inerpretatora polece (ma sens tylko
       jeli Midnight Commander byl zbudowany z ustawieniem powloki w
       tle jako opcji dodatkowej).

    -v plik
       Wlcza wbudowany podgld w celu obejrzenia wybranego pliku plik.

    -V   Wywietla wersj programu.

    -x   Wymusza wlczenie trybu xterm. Uywane kiedy dziala si  na
       terminalach wyposaonych w opcje xterm (dwa tryby ekranu i moliwo
       wysylania mysz sygnalow wyjcia).

    Jeli wybrano, pierwszy katalog uywany jest do wywietlenia w pierwszym
    panelu. Drugi wywietlany jest w drugim panelu.

Opis

    Ekran Midnight Commandera podzielony jest na cztery czci. Prawie caly
    obszar ekranu zajmuj dwa panele. Standardowo przedostatnia od dolu
    linijka ekranu, przeznaczona jest do wpisywania polece, a ostatnia
    pokazuje klawisze funkcyjne. Najwyszy wiersz jest wierszem menu. Moe
    on by niewidoczny, ale pojawia si zawsze po klikniciu w najwysz lini
    ekranu, albo po wciniciu klawisza F9.

    Midnight Commander pozwala na ogldanie dwoch paneli w tym samym czasie.
    Jeden z nich jest panelem aktywnym (podwietlona linia wyboru znajduje
    si wlanie w nim). Niemal wszystkie operacje wykonuje si na panelu
    aktywnym.  Niektore operacje, jak np. kopiowanie, zmiana nazwy uywaj
    jako domylnego miejsca docelowego katalogu  otwartego  w  panelu
    nieaktywnym (nie martw si, zawsze zostaniesz poproszony o potwierdzenie
    takiej operacji). W celu zasignicia szerszych informacji zajrzyj do
    dzialow Panele katalog'ow, Lewe i prawe menu oraz Menu plik'ow.

    Moesz wywolywa dowolne komendy systemowe po prostu wpisujc je. Wszystko
    co piszesz pojawia si w linii polece i po naciniciu klawisza Enter
    zostanie wykonane przez Midnight Commandera. Przeczytaj sekcj Linia
    pow/loki i Linia wejciowa klawiszy, eby nauczy si wicej na ten temat.

Obs/luga myszy

    Midnight Commander obsluguje mysz. Modul ten jest uruchamiany wtedy
    kiedy korzystasz z terminala xterm(1) (dziala nawet wtedy, kiedy lczysz
    si przez telnet albo rlogin z innym komputerem z terminala xterm) lub
    jeli korzystasz z linuksa na konsoli z zainstalowanym serwerem gpm(1).

    Kiedy klikniesz lewym przyciskiem na panel z katalogami, plik zostanie
    wybrany jako aktywny; jeli klikniesz prawym przyciskiem zostanie on
    zaznaczony [lub odznaczony - w zalenoci od jego aktualnego stanu -
    dzialanie podobne do klawisza Insert - przyp. tlumacza].

    Podwojne kliknicie w plik spowoduje wykonanie pliku, jeli jest on
    wykonywalny, a jeli rozszerzenie pliku jest rozpoznawane przez Midnight
    Commander'a i dostpny jest odpowiedni program, jest on uruchamiany.

    Moliwe jest rownie wykonywanie komend przypisanych klawiszom funkcyjnym
    przez kliknicie w nie.

    Jeli kliknicie odbdzie si w rejonie gornej lini panelu z katalogami,
    zostanie on przewinity jedn stron wstecz. Podobnie kliknicie na doln
    ramk przewija tekst jedn stron do przodu. Ta opcja klikania w ramki
    dziala rownie przy przegldaniu pomocy i przy drzewie katalogow.

    Standardowo czas autopowtorzenia przy klikaniu mysz  wynosi  400
    milisekund.  T warto mona zmieni edytujc plik ~/.mc/ini i zmieniajc
    parametr mouse_repeat_rate.

    Jeli uywasz Midnight Commandera z obslug myszy, moesz "przeszczepia"
    kawalki tekstow i uywa standardowych zastosowa myszki (kopiowanie i
    wklejanie) za pomoc klawisza Shift.

Klawisze

    Niektore komendy Midnight Commandera wywoluje si kombinacj klawiszy
    Control (czasem opisywanego jako CTRL lub CTL) lub Meta (opisywanego
    ALT lub nawet Compose). W tym manualu (pliku pomocy) bdziemy uywa
    nastpujcych kombinacji: C-<klawisz> - znaczy: trzymajc klawisz Control
    nacinij <klawisz>. Wic C-f bdzie oznacza: trzymajc Control, nacinij f.

    M-<klawisz> - znaczy, e trzymajc klawisz Meta lub alt naciskamy
    <klawisz>.  Jeli na twojej klawiaturze nie ma ani klawisza Alt ani
    Meta, nacinij ESC, pu go i wtedy nacinij <klawisz> [skutek ten sam, acz
    jednak uycie troch mniej przyjemne i bardziej skomlikowane - przyp.
    tlumacza].

    Wszystkie linie wprowadzajce Midnight Commandera uywaj w przyblieniu
    tych samych przypisa klawiszy co wersja GNU edytora Emacs.

    Jest  wiele  sekcji  mowicych  o  klawiszach. Ta nastpujca jest
    najwaniejsza.

    Sekcja Menu plik'ow opisuje skroty klawiszowe do komend pojawiajcych si
    w menu plikow. Ta sekcja zawiera funkcj klawiszy. Wikszo z tych komend
    wywoluje jak akcj przede wszystkim na jednym lub kilku wybranych
    plikach.

    Sekcja Panele katalogowe opisuje klawisze, ktore zaznaczaj plik lub
    pliki jako docelowe do dalszych dziala (akcj jest najczciej jedna z
    tych przedstawionych w menu plikow).

    Sekcja Komendy linii polece wypisuje list klawiszy, ktore s uywane do
    wprowadzania lub edytowania tekstow w wierszu polece. Wikszo z nich
    kopiuje nazwy, i inne tego typu, z panelu katalogow do linii polece
    (eby unikn ich przepisywania), lub pozwala zwiedzi histori komend linii
    polece.

    Klawisze linii wejciowych s uywane do edytowania linii na wejciu (przy
    wpisywaniu). Oznacza, to e stosuje si je zarowno do linii polece jak do
    okien dialogowych.

Klawisze r'one

    Jest tu kilka klawiszy, ktore nie kwalifikuj si do adnej z wymienionych
    powyej grup:

    Enter. Jeli jest wpisany jaki tekst w linii polece (na samym dole, pod
    panelami), to wpisana komenda jest wykonywana. Jeli nic nie jest
    wpisane, i linia wyboru jest na jakim katalogu, Midnight Commander
    wykonuje komend chdir(2) (zmiana katalogu) do wybranego katalogu i
    odwiea zawarto panelu; jeli linia wyboru jest na pliku wykonywalnym
    jest on wykonywany. I wreszcie jeli rozszerzenie pliku zgadza si z
    oblugiwanym przez programy zewntrzne, ktore s obslugiwane prze Midnight
    Commandera, s one wywolywane z owym programem.

    C-l. Od nowa rysuje wszystkie informacje okna Midnight Commandera.

    C-x c.  Uruchamia komend Chmod dla aktualnego pliku lub zaznaczonych
    plikow.

    C-x o. Uruchamia komend Chown dla aktualnego pliku lub zaznaczonych
    plikow.

    C-x l. Uruchamia komend dowizywania.

    C-x s. Uruchamia komend mikkiego dowizywania.

    C-x i. Zmienia aktywny panel.

    C-x q. Przelacza nieaktywny panel w tryb "quick view".

    C-x !. Wykonuje komend z zewntrznego panelu.

    C-x h. Uruchamia komend dodawania katalogow do hotlisty.

    M-!. Uruchamia komend filtrowanego podgldu, opisanego w sekcji Podgld.

    M-?. Uruchamia komend szukania pliku.

    M-c. Wlcza okno dialogowe quick cd (szybkiej zmiany katalogow)

    C-o.  Jeli program jest uruchamiany na konsoli typu Linux lub FreeBSD
    lub te na konsoli xterm, pokae wyjcie ostatnio wykonywanego programu.
    Jeli uruchomiono Midnight Commandera na konsoli type Linux, MC uywa
    zewntrznego programu (cons.saver) w celu zachowywyania i odzyskiwania
    informacji na ekranie komputera.

    Jeli uycie trybu powloki w tle jest wkompilowane, moesz nacisn C-o w
    dowolnej chwili i zostataniesz przeniesiony z powrotem bezporednio do
    glownego okna Midnight Commandera, eby powroci do wykonywania aplikacji
    po prostu nacinij znow C-o. Jeli masz zawieszon aplikacj wlanie przez
    uycie tego triku, nie bdziesz mogl "odpala" innych programow spod
    Midnight Commandera dopoki nie zamkniesz zawieszonego programu.

    Aby dowiedzie si czego na temat polskiech liter w Midnight Commanderze
    przeczytaj sekcj Polskie litery.

 Panel Katalog'ow
    Sekcja opisuje klawisze, ktore operuj na panelu katalogow. Jeli chcesz
    wiedzie jak zmieni panele zobacz sekcj Lewe i prawe menu.

    Tab, C-i. Zmienia aktywny panel. Stary panel staje si w tym momencie
    aktywnym panelem, a aktywny staje si starym. Linia wyboru zmienia swoje
    poloenia do aktywnego panelu.

    Insert, C-t. DEPRECATED! Do zaznaczania plikow moesz uywa klawisza
    Insert lub C-t. eby odznaczy plik po prostu zaznacz jaki ju zaznaczony.

    Insert to tag files you may use the Insert key (the kich1 terminfo
       sequence). To untag files, just retag a tagged file.

    M-e  to change charset of panel you may use M-e (Alt-e). Recoding is
       made from selected codepage into system codepage. To cancel the
       recoding you may select "directory up" (..) in active panel. To
       cancel the charsets in all directories, select "No translation "
       in the dialog of encodings.

    M-g, M-r, M-j. Uywane do wybierania najwyszego, rodkowego i najniszego
    pliku w panelu.

    C-s, M-s. Uruchamia szukanie pliku w katalogu na podstawie jego nazwy.
    Kiedy szukanie jest aktywne, kade nacinicie klawisza doda jeden znak do
    poszukiwania zamiast wypisania go linii polece. Jeli opcja Show
    mini-status jest wlczona, szukany cig znakow pojawia si w linii
    mini-statusu. Kiedy wpisujemy znak, linia wyboru przemieszcza si do
    nastpnego pliku zaczynajcego si od podanych liter. Klawisze backspace
    lub del mog by uywane do poprawiania bldow. Jeli C-s zostanie nacinite
    ponownie, Midnight Commander rozpoczyna szukanie nastpnego  pliku
    zaczynajcego si od podanych znakow.

    M-t. Przelcza tryb wywietlania do nastpnego moliwego. Uywajc tej opcji
    latwo jest przej szybko z dlugiego do krotkiego trybu wywietlania jak
    rownie do tego zdefiniowanego przez uytkownika.

    C-\ (control-backslash). Pokazuje hotlist katalogow i zmienia katalog
    do wybranego przez uytkownika.

    + (plus). Uywane do zaznaczania grupy plikow. Midnight Commander
    zapyta o wyraenie opisujc grup. Jeli opcja Shell Patterns jest wlczona,
    typ wyrae jest bardzo podobny do tego w powloce (* dla zera i wicej
    znakow i ? dla jednego znaku). Jeli za opcja Shell Patterns jest
    wylczona, sposob zaznaczania plikow jest zgodny z ustawieniami (zobacz
    ed(1)).

    \ (backslash).  Uywaj znakow "\" do odznaczania grupy plikow. Jest to
    przeciwiestwo klawisza plus.

    strza/lka do g'ory, C-p. Przenosi lini wyboru do poprzedniej pozycji w
    panelu.

    strza/lka do do/lu, C-n.  Przenosi lini wyboru do nastpnej pozycji w
    panelu.

    home, a1, M-<. Przenosi lini wyboru do pierwszej pozycji w panelu.

    end, c1, M->. Przenosi lini wyboru do ostatniej pozycji w panelu.

    PageDown, C-v. Przenosi lini wyboru jedn stron do dolu.

    PageUp, M-v. Przenosi lini wyboru jedn stron do gory.

    M-o. Jeli drugi panel jest zwyklym panelem wywietlajcym i w aktywnym
    panelu  stoisz  na katalogu, drugi panel bdzie pokazywa zawarto
    akutalnego katalogu (tak jak w Emacsie kombinacja C-o). Jeli nie stoisz
    na katalogu zawartoci drugiego katalogu stanie si katalog o jedno pitro
    wyszy od aktualnego.

    C-PageUp, C-PageDown. Dziala tylko na konsoli typu Linux: wykonuje
    przejcie do katalogu ".." lub do aktualnie wybranego, w zalenoci od
    kombinacji.

    M-y.  Przenosi do poprzedniego katalogu w historii, podobne  do
    kliknicia myszk. '<'.

    M-u. Przechodzi do nastpnego katalogu w historii, podobne do kliknicie
    myszk w '>'.

    M-S-h, M-H. Wywietla histori katalogow, podobne dzialanie do kliknicia
    myszk 'v'.

 Linia Pow/loki
    Ta sekcja opisuje klawisze, ktore s uyteczne do efektywniejszego
    wpisywania podczas podawania komend powloki.

    M-Enter. Kopiuje nazw aktualniego wybranego pliku do linii polece.

    C-Enter. To samo co M-Enter, dziala tylko na konsoli typu Linux.

    M-Tab.  Wykonuje  dokoczenie  nazw  plikow,  komend,  zmiennych,
    uytkownikow, nazw hostow za Ciebie.

    C-x t, C-x C-t.  Kopiuje nazwy zaznaczonych plikow (lub jeli nie ma
    zaznaczonych - aktywnego) w aktywnym (C-x t) lub nieaktywnym panelu
    (C-x C-t) do linii polece.

    C-x p, C-x C-p. Pierwsza kombinacja kopiuje peln ciek z aktywnego, a
    druga z nieaktywnego panelu.

    C-q. Komenda 'quote' (cytuj) moe by uywana do wpisywania do wiersza
    polece znakow, ktore normalnie przechwytywane s przez Commandera (tak
    jak znak '+').

    M-p, M-n. Uywaj tych klawiszy, eby przeglda histori komend. M-p
    wywietla poprzedni, a M-n nastpn komend.

    M-h. Wywietla histori aktualnej linii polece.

 Podstawowe klawisze ruchu
    Przegldarka pomocy, podgld plikow i drzewo katalogow uywaj podobnych
    klawiszy do przemieszczania. Przez to akceptuj dokladnie te same
    klawisze. Kade z nich z reszt traktuj je jako swoje wlasne.

    Niektore partie Midnight Commandera rownie uywaj tych klawiszy, wic
    niniejsza sekcja moe by uyteczna rownie dla tych partii.

    strza/lka w g'or, C-p. Przechodzi jedn lini wstecz.

    strza/lka w d'o/l, C-n. Przechodzi jedn lini naprzod.

    Page Up, M-v. Przechodzi jedn stron wstecz.

    Next Page, Page Down, C-v. Przechodzi jedn stron naprzod.

    Home, A1. Przechodzi do pocztku.

    End, C1. Przechodzi na koniec.

    Przegldarka pomocy i podgld plikow akceptuj nastpujce klawisze (poza
    tymi opisanymi powyej).

    b, C-b, C-h, Backspace, Delete. Przechodzi jedn stron wstecz.

    klawisz spacji. Przechodzi jedn stron naprzod.

    u, d. Przechodzi pol strony naprzod lub wstecz.

    g, G. Przechodzi do pocztku lub do koca.

 Linia wejciowa klawiszy
    Linie wejciowe (te uywane w linii komend i w oknach dialogowych),
    akceptuj nastpujce klawisze:

    C-a. umieszcza kursor na pocztku linii.

    C-e. umieszcza kursor na kocu linii.

    C-b, move-left. przenosi kursor o jedn pozycj w lewo.

    C-f, move-right. przenosi kursor o jedn pozycj w prawo.

    M-f. przesuwa kursor o jedno slowo naprzod.

    M-b. przesuwa kursor o jedno slowo wstecz.

    C-h, backspace. kasuje poprzedni znak.

    C-d, Delete. kasuje znak w miejscu kursora (nad nim).

    C-@. wstawia zaznaczenie do kasowanie (patrz nastpne pozycje).

    C-w. kopiuje tekst spomidzy kursora i zaznaczenia do bufora i usuwa go
    z linii polece.

    M-w. to samo co C-w tylko, e nie usuwa tekstu z linii.

    C-y. wstawia spowrotem zawarto wycitego bufora.

    C-k. wycina tekst od kursora do koca linii.

    M-p, M-n.  Uywaj tych klawiszy, eby przeglda histori komend. M-p
    wywietla poprzedni, a M-n nastpn.

    M-C-h, M-Backspace. kasuje jedno slowo wstecz (poprzednie).

    M-Tab.  Wykonuje  dokoczenie  nazw  plikow,  komend,  zmiennych,
    uytkownikow, nazw hostow za Ciebie.

Linia menu

    Linia menu uaktywnia si kiedy wciskasz klawisz F9 lub kiedy klikasz
    myszk na najwyszy wiersz ekranu. Linia menu ma pi podmenu: "left",
    "file", command", "options" i "right" (po polsku to jest "lewe",
    "plik", "komendy", "opcje", "prawe").

    Lewe i prawe menu pozwalaj ci na modyfikacje wygldu lewego i prawego
    panelu katalogowego.

    Menu plik pozwala na wykonanie akcji na aktualnym lub zaznaczonych
    plikach.

    Menu komend mieci w sobie moliwe do wykonania akcje, ktore s duo
    bardziej globalne i nie maj zwizku z aktualnym i zaznaczonymi plikami.

 Lewe i prawe menu
    Wygld panelu katalogowego moe zosta zmieniony poprzez menu left i
    right.

  Tryby wywietlania (Listing modes)
    Tryby wywietlania s uywane do zmienia ustawie przy wywietlaniu.
    Dostpne s cztery rone tryby: Full, Brief, Long i User. Tryb "Full"
    pokazuje nazw, rozmiar i czas modyfikacji pliku.

    Tryb "Brief" pokazuje tylko nazw pliku i ma dwie kolumny (dziki temu
    moe pokazywa nawet dwa razy wicej ni inne tryby). Tryb "Long" jest
    podobny do wyniku polecenia ls -l. Zabiera on szeroko calego ekranu.

    Jeli wybierzesz tryb "user" (uytkownika), bdziesz mogl wybra wlasny
    sposob wywietlania.

    Tryb uytkownika musi zaczyna si od okrelenia wielkoci panelu. Moe to by
    "half" (pol) lub "full" (caly) i okrela, czy ma by widoczny jeden duy
    panel na caly ekran czy dwa mniejsze.

    Po rozmiarze panelu moesz wlczy tryb dwoch kolumn panelu. Robi si to
    dodajc liczb "2" do tekstu formatu.

    Po tym wpisujesz ju nazwy pol z podaniem opcjonalnej wielkoci.
    Wszystkie moliwe pola jakich moesz uy to:

    name  wywietla nazw pliku.

    size  wywietla wielko pliku.

    bsize jest alternatyw dla format size. Wywietla rozmiar plikow, a dla
       katalogow po prostu wywietla tekst "SUB-DIR" lub "UP--DIR".

    type  wywietla jednoznakowy opis typu pliku. Ten znak jest taki sam co
       ten wywietlany prze komend ls z flag -F. Wywietlana jest
       gwiazdka dla plikow wykonywalnych, ukonik dla katalogow, malpa
       (@) dla dowiza, znak rownoci dla gniazd, minus dla urzdze
       niestniejcych, znak plus dla urzdze istniejcych, pionow kresk
       (|)  dla  kolejek FIFO, tyld dla dowiza symbolicznych, i
       wykrzyknik dla dowiza wskazujcych na nieistniejcy plik.

    mark  Gwiazdka jeli plik jest zaznaczony, spacja jeli nie jest.

    mtime czas ostatniej modyfikacji pliku.

    atime czas ostatniego dostpu do pliku.

    ctime czas utworzenia pliku.

    perm  tekst reprezentujcy aktualne uprawnienia do pliku.

    mode  warto (cyfrowa) przedstawiajca prawa do pliku.

    nlink liczba dowiza do pliku. ngid GID (numeryczny).

    nuid  UID (numeryczny).

    owner wlaciciel pliku.

    group grupa pliku.

    inode numer i-wzla pliku.

    Moesz rownie uywa nastpujcych znakow dla zmiany wywietlania:

    space spacja w formacie wywietlania.

    |   Ten znak jest uywany w celu dodania pionowej linii od formatu
       wywietlania.

    eby wymusi szeroko pola, po prostu dodaj ':' a potem ilo znakow jakie
    chcesz eby mialo pole. Jeli numer zaczyna si od '+', to szeroko nie moe
    by mniejsza od podanej, jeli program zobaczy, e jest jeszcze troch
    miejsca na ekranie, rozszerzy to pole.

    Na przyklad tryb Full wywietla w formacie:

    half type name | size | mtime

    A format Long wywietla w formacie:

    full perm space nlink space owner space group space size space mtime
    space name

    A to jest calkiem ladny tryb uytkownika:

    half name | size:7 | type mode:3

    Panele mog by rownie przestawione do nastpujcych trybow:

    Info  Tryb info wywietla informacj o aktualnie zaznaczonym pliku i
       (jeli to moliwe) o systemie plikow.

    Tree (drzewo)
       Widok drzewa jest calkiem podobny do widoku Drzewa katalogow.
       Zobacz t sekcj jeli chcesz si dowiedzie czego na ten temat.

    Quick View
       W tym trybie, panele zostan przelczone w tryb zredukowanego
       podgldu wywietlajcego zawarto aktualnego pliku. Jeli zaznaczysz
       panel (klawiszem tab lub myszk), bdziesz mial dostp do wikszoci
       komend podgldu.

  Porzdek sortowania (Sort order...)
    Istnieje osiem porzdkow sortowania. Przez: nazw, rozszerzenie, dat
    modyfikacje,  dat odczytu, dat zmiany, rozmiar, numeru i-wzla i
    niesortowane. Porzdek sortowanie moesz wybra w oknie dialogowym porzdku
    sortowania. Moliwe jest rownie wybranie porzdku wstecznego (od tylu).

    Standardowo, katalogi s sortowane przed plikami, ale moe to by
    zmienione przez opcj Mix all files (mieszaj wszystkie pliki).

  Filtry (Filter...)
    Komenda filtra pozwala ci na podanie rozszerzenia, ktore musi by
    spelnione, eby pliki byly widoczne (na przyklad *.tar.gz). Niezalenie
    od filtru katalalogi i dowizania do katalogow s zawsze pokazywane.

  Odwie (Reread)
    Komenda odwie odwiea widok wszystkich plikow w katalogow. Jest to
    uyteczne jeli inny proces stworzyl lub usunl jaki pliki. Jeli uyle
    panelu zewntrznego, wszystkie informacje  zostan  przywrocone  do
    prawdziwego stanu.

Menu plik'ow (File menu)

    Midnight Commander uywa klawiszy F1 - F10 jako skrotow klawiszowych do
    komend wystpujcych w menu plikow. Na  terminalach  bez  funkcji
    klawiszowych (F1 - F10) mona uywa kombinacji klawisza Escape i numeru (
    odpowiednio 1 dla F1, 2 dla F2 itd. )

    Menu plikow ma nastpujce komendy (skroty klawiszowe umieszczone s na
    dole ekranu):

    Pomoc (F1)

    Wywoluje wbudowan przegldark plikow pomocy. Wewntrz niej mona uywa
    klawisza Tab eby przej do nastpnego dowizania, Enter eby przej do
    wybranego dowizania. Klawisze Spacji i Backspace s uywane do poruszania
    si naprzod i wstecz na stronach pomocy. Nacinij klawisz F1 eby uzyska
    peln list dostpnych klawiszy w pomocy.

    Menu (F2)

    Wywoluje menu uytkownika. Menu uytkownika jest latwym w uyciu narzdziem
    slucym do obslugi zewntrznych programow i dodatkowych opcji Midnight
    Commandera.

    Podgld (F3, Shift-F3)

    Wlcza podgld aktualnie wybranego pliku. Standardowowo wywolywany jest
    wbudowany podgld plikow, ale jeli opcja "Use internal view" jest
    wylczona, wywolywany jest zewntrzny program do pogldu, wskazywany przez
    zmienn PAGER.  Jeli jednak zmienna PAGER  nie  zostala  jeszcze
    zdefiniowana, wywolywana jest komenda "view". Jeli uyjesz kombinacji
    klawiszy Shift-F3, pogld  zostanie  wywolany  bez  jakiegokolwiek
    formatownia pliku.

    Filtrowany podgld (M-!)

    Ta kombinacja klawiszy oczekuje na komend i jej argument (argumentem
    standardowo jest wybrany aktualnie plik), cale  wyjcie  programu
    przekierowywane jest do pliku, ktory zostaje automatycznie wywietlony
    na ekranie w trybie podgldu.

    Edycja (F4)

    Aktualnie ta komenda wywoluje edytor vi(1) lub edytor wybrany w
    zmiennej rodowiskowej, lub wbudowany wewntrzny edytor plikow jeli opcja
    use_internal_edit jest wlczona.

    Kopiuj (F5)

    Wlcza okno dialogowe, w ktorym standardowo znajduje si cieka do
    katalogu w nieaktywnym panelu, po czym kopiuje aktualny plik (lub
    wybrane jeli wybrano jakiekolwiek) do katalogu, ktory wybralimy w oknie
    dialogowym. Podczas procesu kopiowania moesz go w kadej chwili przerwa
    wciskajc C-c lub Esc. eby dowiedzie si czego wicej na temat jokerow w
    ciece rodlowej (ktorymi najczciej bd * lub ^\(.*\)$) i innych moliwych
    okrele  w  katalogu   docelowym   zobacz   kategori   Maski
    kopiowania/przenoszenia

    Na niektorych systemach moliwe jest kopiowanie w tle, robi si to
    klikajc na przycisk backgorund (lub naciskajc kombinacj M-b w oknie
    dialogowym). Background Jobs jest uywane do kontrolowania prac w tle.

    Link (C-x l)

    Tworzy sztywne dowizanie do aktualnego pliku.

    SymLink (C-x s)

    Tworzy symboliczne dowizanie do aktualnego pliku. Dla tych, ktorzy nie
    wiedz co to jest dowizanie: tworzenie dowizania do pliku jest tak jak
    kopiowanie pliku, z tym tylko, e zarowno plik rodlowy i docelowy
    reprezentuj ten sam plik. Na przyklad, jeli edytujesz jeden z tych
    plikow, zmiany, ktore czynisz pojawiaj si w obu plikach. Niektorzy mowi
    na dowizania aliasy lub skroty.

    Twarde dowizanie wydaje si by prawdziwym plikiem. Po stworzeniu go nie
    ma moliwoci rozronienia, ktory z plikow jest oryginalny, a ktory jest
    dowizaniem. Jest bardzo ciko zauway, e wskazuj one na ten sam plik.
    Uywaj dowiza twardych wtedy kiedy nie chcesz tego wiedzie.

    Dowizanie symboliczne jest tylko odwolaniem do oryginalnego pliku.
    Jeli ten plik zostanie wyrzucony, dowizanie stanie si bezuyteczne. Jest
    calkiem latwo zauway, e pliki odnosz si w gruncie rzeczy do tego
    samego. Midnight Commander pokazuje znak "@" przed nazw pliku jeli jest
    dowizaniem symbolicznym do innych (poza katalogami, przed ktorymi
    pokazuje tyld (~)). Oryginalny plik wskazywany przez dowizanie jest
    pokazywany w linii mini-statusu, jeli opcja Show mini-status jest
    wlczona. Uywaj dowiza symbolicznych, jeli chcesz unik problemow z
    rozpoznawaniem twardych dowiza.

    Zmiana nazwy/przeniesienie (F6)

    Wlcza okno dialogowe, gdzie standardowo wpisana jest nazwa katalogu w
    nieaktywnym panelu, i przenosi aktualnie wybrany plik (lub zaznaczone
    jeli  cho jeden jest zaznaczony) do katalogu wpisanego w oknie
    dialogowym. Podczas procesu przenoszenia moesz uy kombinacji klawiszy
    C-c lub ESC, eby przerwa operacj. Po wicej szczegolow zobacz operacj
    Kopiuj opisan powyej. Wikszo rzeczy jest calkiem podobna.

    Na niektorych systemach moliwe jest przenoszenie w tle, robi si to
    klikajc na przycisk background (lub naciskajc kombinacj M-b w oknie
    dialogowym). Background Jobs jest uywane do kontrolowania prac w tle.

    Utw'orz katalog (F7)

    Wlcza menu dialogowe i zaklada katalog o podanej nazwie

    Kasuj (F8)

    Kasuje aktualnie wybrany lub zaznaczone pliki w aktywnym panelu.
    Podczas  procesu moesz nacisn C-C lub Esc eby przerwa operacj.
    [skasowane pliki nie bd jednak odzyskane - przyp. tlumacza].

    Zaznacz grup (+)

    Uywane do zaznaczania grupy plikow. Midnight Commander bdzie dal tekstu
    opisujcego grup plikow. Jeli opcja Shell Patterns jest wlczona, tekst
    bdzie traktowany jako globalny dla interpretatora (* oznacza zero lub
    wicej znakow a ? oznacza jeden znak). Jeli opcja Shell Patterns jest
    wylczona, wtedy zaznaczanie plikow jest robione z zastosowaniem norm
    zewntrznych (zobacz ed (1)).

    Odznacz grup (\)

    Uywane do odznaczania grupy plikow. Jest przeciwiestwem komendy Zaznacz
    pliki.

    Wyjd (F10, Shift-F10)

    Zamyka Midnight Commandera. Shift-F10 jest  uywany  jeli  uywasz
    "wrappera" powloki. Shift-F10 nie przeniesie ci do katalogu, w ktorym
    byle ostatnio w Midnight Commanderze, zamiast tego przejdzie do
    katalogu, z ktorego uruchomile program.

  Szybka zmiana katalog'ow (Quick cd) M-c
    Ta komenda jest bardzo uyteczna, jeli masz ju peln lini polece, a
    chcesz przej do innego katalogu. Uruchamia ona male okno dialogowe, w
    ktorym podajesz to co po normalnej komendzie cd po czym naciskasz
    Enter. Wszystkie opcje s dokladnie takie same jak we wbudowanej
    komendzie cd.

 Menu komend (Command Menu)
    Komenda drzewo katalogow (Directory tree) pokazuje drzewo katalogow.

    Komenda "Find file" szuka pliku spelniajcego podane warunki, natomiast
    komenda "Swap panels" zamienia zawartoci obu paneli.

    Komenda "Panels on/off" pokazuje wyjcie ostatniej komendy interpetatora
    polece. Dziala ona tylko na terminalach typu Linux lub FreeBSD.

    Komenda porownywania katalogow (Compare directories) (C-x d) porownuje
    zawartoci panelu katalogowego z drugim. Moesz potem uyc Kopiuj (F5) eby
    stworzy dwa dokladnie identyczne panele. Metoda "quick" porownuje tylko
    i wylcznie rozmiary plikow i ich daty. Metoda "thorough" porownuje
    pliki bajt po bajcie. Ta metoda dziala tylko wtedy kiedy komputer
    obsluguje wywolanie mmap(2). Metoda "size-only" zwraca uwag tylko na
    rozmiar plikow.  Nie ma dla niej adnego znaczenia czy plik ma inn dat
    lub zawarto, liczy si tylko rozmiar.

    Komenda historii komend (Command history) pokazuje list wpisanych
    komend.  Ta, ktor wybierzesz, jest kopiowana do linii polece. Do
    historii komend mona mie dostp rownie przy uyciu kombinacji M-p lub
    M-n.

    Komenda  hotlisty katalogow (Directory hotlist) (C-\) pozwala na
    zmienianie katalogow do tych najczciej uywanych duo szybciej.

    Komenda panelu zewntrznego (External panelize) pozwala na wykonywania
    programow zewntrznych i ustawienia zawartoci paneli na to co zwrocila
    wywolana komenda.

    Komenda edycji rozszerze plikow (Extension file edit) pozwala na wlasny
    wybor programow, ktore maj by uywane do wykonywania plikow z podanymi
    rozszerzeniami. Komenda edycji pliku menu (Menu file edit) moe by
    uywana do edytowania menu uytkownika (tego, ktore pojawia si po
    naciniciu kombinacji F2).

  Drzewo katalog'ow (Directory Tree)
    Moesz wybiera katalogi z drzewa katalogow i Midnight  Commander
    przejdzie do wybranego przez Ciebie katalogu.

    S dwa sposoby wywolywania drzewa. Prawdziwa komenda drzewa katalogow
    jest dostpna z menu komend. Inn metod jest wybranie drzewa z menu
    "lewego" bd "prawego".

    eby nie mie zbyt duych oponie Midnight Commander skanuje tylko mal ilo
    katalogow (t potrzebn w danej chwili). Jeli jakiego katalogu nie wida
    przejd do jego katalogu nadrzdnego i nacinij C-r (lub F2).

    Moesz uywa nastpujcych klawiszy:

    Generalne klawisze ruchu s akceptowane.

    Enter.  W drzewie katalogow, wychodzi z trybu drzewa i przechodzi znow
    do trybu zwyklego panelu. W podgldzie drzewa zmienia katalog w drugim
    panelu i zostaje w trybie podgldu drzewa w panelu aktywnym.

    C-r, F2 (Rescan). Odwiea aktualny katalog. Uywane jeli drzewo nie jest
    ju aktualne. Nie pokazuje katalogow, ktore ju istniej lub pokazuje te,
    ktorych ju nie ma.

    F3 (Forget).  Usuwa aktualny katalog z drzewa katalogow. Uywaj tego
    jeli chcesz usun "miecce" i niepotrzebne katalogi z wywietlania. eby
    byly one znow widoczne wystarczy nacisn F2.

    F4 (Static/Dynamic).  Przelcza pomidzy dynamicznym (standardowo) i
    statycznym trybem nawigacji.

    W trybie statycznym moesz uywa strzalek do dolu i do gory do wybierania
    katalogu. Wszystkie zwiedzone katalogi s widoczne.

    W trybie dynamicznym moesz uywa strzalek w celu wybrania rownorzdnego
    katalogu, strzalki w lewo eby dosta si do katalogu domowego, strzalki w
    prawo w celu dostania si do katalogu podrzdnego. Widoczne jest tylko
    najbardziej aktualne drzewo katalogow.  Drzewo  zmienia  si  wic
    dynamicznie podczas twojego przemieszczania.

    F5 (Copy). Kopiuje katalog.

    F6 (RenMov). Przenosi katalog.

    F7 (Mkdir). Tworzy nowy katalog poniej aktualnego.

    F8 (Delete). Kasuje katalog z systemu plikow.

    C-s,  M-s.  Szuka natpnego katalogu spelniajcego podane warunki
    szukania. Jeli taki nie istnieje te klawisze spowoduj przemieszczenie
    si o jedn lini w dol.

    C-h, Backspace. Kasuje ostatni znak w cigu znakow do poszukiwania.

    Jakikolwiek inny klawisz. Dodaje klawisz do cigu znakow do szukania i
    przenosi do najbliszego katalogu, ktorego nazwa zaczyna si od tych
    znakow. W podgldzie drzewa musisz najpierw uaktywni szukanie naciskajc
    C-s. Cig szukajcy jest pokazywany w linii mini-statusu.

    Nastpujce klawisze s dostpne tylko w drzewie katalogow. Nie dzialaj one
    w pogldzie katalogow.

    F1 (Help). Wywoluje podgld pomocy i pokazuje t sekcj.

    Esc, F10. Wychodzi z drzewa. Nie zmienia katalogow.

    Mysz jest obslugiwana. Podwojne kliknicie ma znaczenie identyczne do
    klawisza Enter. Zobacz rownie sekcj Obs/luga myszy.

  Znajd plik (Find File)
    Komenda znajd plik najpierw pyta  si  o  startowy  katalog  do
    przeszukiwania i o nazw pliku, ktory ma by znaleziony. Wciskajc
    przycisk "Tree" (drzewo) moesz wybra katalog startowy z  drzewa
    katalogow.

    Pole trzecie akceptuje wszystkie wyraenia podobne do tych w egrep(1).
    Oznacza to, e musisz rozpoczyna znaki o specjalnym znaczeniu kombinacj
    "\" np. szukajc "strcmp (" bdziesz musial wpisa "strcmp \(" (bez
    cudzyslowow oczywicie).

    Moesz zacz przeszukiwanie naciskajc przycisk Ok. Podczas szukania moesz
    zatrzyma proces przy uyciu przycisku Stop i kontynuowa po naciniciu
    Startu.

    Moesz przeglda liste znalezionych plikow za pomoc strzalek do dolu i do
    gory. Komenda Chdir przejdzie do katalogu aktualnie wybranego. Przycisk
    Again zapyta si o nowe parametry do szukania (rozpocznie proces od
    nowa).  Przycisk Quit koczy przeszukiwanie. Przycisk Panelize umieci
    znalezione pliki w aktywnym panelu katalogowym tak, e bdziesz mogl
    wykonywa  na  nich  standardowe  czynnoci  (podgld,  kopiowanie,
    przenoszenie, kasowanie itp.). Po spanelizowaniu wystarczy nacin C-r
    eby powroci do normalnego trybu.

    Moliwe jest posiadanie listy katalogow, ktorych szukanie plikow nie
    powinno uwzgldnia (na przyklad moesz chcie omin przeszukiwanie CDROMu i
    innych podmontowanych systemow plikow).

    Katalogi do omijania powinny by umieszczone w zmiennej ignore_dirs w
    sekcji FindFile twojego pliku ~/.mc/ini.

    Skladowe katalogow powinny by oddzielone od siebie przez redniki, to
    jest przyklad:

    [FindFile]
    ignore_dirs=/cdrom:/nfs/wuarchive:/afs

    Moesz wole uywa panelu zewntrznego do wykonywania niektorych operacji.
    Szukanie pliku jest dobre tylko dla prostych zapyta. Uywajc panelu
    zewntrznego moesz dokonywa tak skomplikowanych wyszukiwa jak tylko
    pragniesz.

  Panel zewntrzny
    Panel zewntrzny pozwala ci na wykonywanie zewntrznych programow i
    ogldanie ich wyjcia jako zawartoci aktywnego panelu.

    Na przyklad, jeli chcesz aby w aktywnym panelu wywietlone zostaly
    wszystkie dowizania w aktywnym katalogu, moesz uy panelu zewntrznego i
    nastpujcej komendy:

    find . -type l -print
    Zanim komenda zakoczy dzialanie, zawarto katalogow nie bdzie ju dluej
    zawartoci aktualnego katalogu, ale wszystkie pliki bd symbolicznymi
    dowizaniami.

    Jeli chcesz wywietli wszystkie pliki, ktore cignle ze swoich serwerow
    ftp, moesz uy tej komendy awk eby wypisa nazw pliku z logow transferu:

    awk '$9 ~! /incoming/ { print $9 }' < /var/log/xferlog

    Moesz zapisa sobie czsto uywane komendy pod jak nazw, po to eby moc ich
    potem uywa duo latwiej. Robisz to po prostu wpisujc komend w linii
    wejciowej, a potem naciskaj przycisk Add. Potem wpisujesz nazw, pod jak
    ta komenda ma by widoczna. Nastpnym razem po prostu wybierasz t komend
    z listy i nie musisz ju wpisywa jej ponownie.

  Hotlist
    Hotlista katalogow pokazuje nazwy katalogow wprowadzonych do hotlisty.
    Midnight Commander zmieni miejsce do tego, ktore wskazuje nazwa
    katalogu. Z hotlisty moesz wyrzuca ju dodane pozycje par nazw/wskaza i
    dodawa nowe.  Dla dodawania moesz wykorzysta kombinacj (C-x h), ktora
    dodaje ciek aktualnego katalogu do hotlisty. Uytkownik musi tylko poda
    pod jak nazw ma by ten katalog widoczny.

    Powoduje to przechodzenie do czciej przegldanych katalogow znacznie
    szybciej. Moesz uywa cigle wartoci CDPATH opisanej w sekcji Wewntrzne
    przemieszczanie.

  Edycja rozszerze pli'ow (Extension File Edit)
    Ta komenda wywola twoj edytor na plik ~/.mc/bindings. Format tego pliku
    jest nastpujcy (zmienil si on poczwszy od wersji 3.0):

    Wszystkie linie zaczynajce si od #, lub puste, nie s brane pod uwag.

    Linie zaczynajce si od pierwszej kolumny powinny mie nastpujcy format:

    s/lowo kluczowe/wzorzec, tj. wszystko po s/lowie kluczowym/ dopoki now
    lini nie jest wzorzec

    slowami kluczowymi mog by:

    shell

       (wzorzec jest wtedy wyraeniem (bez jokerow), tj. pasuj wszystkie
       pliki *wzorzec. Np.: .tar znaczy *.tar)

    regex

       (wzorzec jest normalnym wyraeniem)

    type

       (plik spelnia wymagania jeli `file %f` zgadza si z wyraeniem
       wzorca (nazwa: cz z `file %f` jest usuwana))

    default

       (wszystkie pliki spelniaj, nie wane jaki jest wzorzec)

    Inne linie powinny zaczyna si od spacji lub tabulacji i powinny mie one
    nastpujcy format:

    s/lowo kluczowe=komenda (bez spacji przy znaku =), gdzie  s/lowem
    kluczowym powinno by:

    Open (Otw'orz) (jeli uytkownik nacinie Enter lub kliknie dwukrotnie),
    View (Podgld) (F3), Edit (Edytuj) (F4).

    command jest jakkolwiek jedn lini powloki, z zastosowaniem prostego
    makra.

    Cele s przeliczane od gory do dolu (porzdek jest tu istotny). Jeli
    jakiej akcji brakuje, poszukiwanie kontynuuje si tak jakby wczeniej nie
    nastpila adna zgodno (tj. jeli zgadza si z wzorcem pierwszym i trzecim
    i brakuje w pierwszym akcji View, to naciskajc F3 uyta bdzie akcja z
    trzeciego wzorca). Opcja default powinna wychwyci wszystkie moliwe
    akcje.

  Prace w tle (Background jobs)
    Pozwalaj ci one kontrolowa status jakichkolwiek procesow wykonywanych w
    tle  przez  Midnight  Commandera  (tylko  operacje  kopiowania i
    przenoszenia, mog by wykonywane w tle). Z tego menu moesz zastopowa,
    zresetowa i "zabi" proces w tle.

  Edycja menu uytkownika (Menu File Edit)
    Menu uytkownika jest bardzo uytecznym menu, ktore moe by tworzone w
    sposob dowolny, przez uytkownika. Kiedy tylko probujesz co zrobi przy
    uyciu tego menu, ladowany jest plik .mc.menu z aktualnego katalogu, ale
    tylko wtedy kiedy jest on w posiadaniu uytkownika lub roota i mamy do
    niego prawa zapisu. Jeli takiego nie ma probuje si z plikiem ~/.mc/menu
    z tymi samymi zaloeniami, jeli jego te nie ma - uywa si standardowego
    pliku systemowego, ktory znajduje si w /usr/share/mc/mc.menu.

    Format pliku z menu uytkownika jest bardzo prosty. Linie zaczynajce si
    od czegokolwiek innego ni spacja lub tabulacja, s traktowane jako
    wtyczki do menu (aby moc uywa ich potem jako gorcych klawiszy, dobrze
    jest aby pierwszy znak byl liter). Wszystkie linie zaczynajce od spacji
    lub tabulacji, s komendami, ktore maj by wykonane jeli wtyczka zostanie
    wybrana.

    Kiedy opcja zostaje wybrana, wszystkie komendy nalece do tej opcji
    kopiowane s do pliku w katalogu tymczasowym (najczciej do /usr/tmp), a
    potem plik jest wykonywany. Pozwala to uytkownikowi wklada normalne
    konstrukcje  powloki  do konstrukcji kodu wykonywanego. Po wicej
    informacji zobacz, uywania makr.

    To jest przykladowy plik mc.menu:

    A  Wyrzu aktualny plik.
      od -c %f

    B  Stworz raport o bldzie i wylij do roota.
      I=`mktemp ${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1
      vi $I
      mail -s "Bld Midnight Commandera" root < $I
      rm -f $I

    M  Przeczytaj poczt.
      emacs -f rmail

    N  Przeczytaj grup dyskucyjn.
      emacs -f gnus

    J  Skopiuj rekursywnie caly aktualny katalog.
      tar cf - . | (cd %D && tar xvpf -)

    = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
    X    Zdekompresuj skompresowany plik tar.
      tar xzvf %f

    Standardowe warunki

    Kada opcja moe by opatrzona w warunki. Warunek musi zaczyna si od
    pierwszej kolumny i od znaku '='. Jeli warunek jest prawdziwy, opcja
    stanie si opcj domyln.

    Skladnia warunku:  = <warunek>
        lub: = <warunek> | <warunek> ...
        lub: = <warunek> & <warunek> ...

    Warunek jest jednym z nastpujcych:

     f <wzorzec>      aktualny plik zgodny z wzorcem?
     F <wzorzec>      plik w drugim panelu zgodny z wzorcem?
     d <wzorzec>      aktualny katalog spelniajcy wzorzec?
     D <wzorzec>      katalog w drugim panelu spelniajcy wzorzec?
     t <typ>        aktualny pliku typu typ?
     T <typ>        plik w drugim panelu typu typ?
     ! <warunek>      zaprzeczenie warunku

    Wzorzec jest normalnym wzorcem powloki lub wyraeniem, podobnym do
    wzorca powloki. Moesz zmieni globalne ustawienia wzorcow powloki piszc
    "shell_patterns=x" w pierwszej linii menu uytkownika (x jest rowne 0
    lub 1).

    Typ jest jednym lub wicej z podanych znakow:

     n nie katalog
     r zwykly plik
     d katalog
     l dowizanie
     c specjalny znak
     b specjalny blok
     f fifo
     s gniazdo
     x wykonywalny
     t zaznaczony

    Na przyklad 'rlf' oznacza zwykly plik, dowizanie lub fifo. Typ 't' jest
    troch odmienny poniewa dotyczy panelu a nie pliku. Warunek '=t t' jest
    prawdziwy jeli s jakie zaznaczone pliki w aktywnym panelu, a falszywy
    jeli nie ma.

    Jeli warunek rozpoczyna si od '=?' zamiast '=' droga przechodzenia
    przez warunki bdzie pokazywana za kadym razem kiedy warunek bdzie
    obliczany [przydatne do wyszukiwania bldow - przyp. tlumacza].

    Warunki s obliczane od lewej do prawej. Oznacza to, e
      = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
    jest liczone tak samo jak
      ( (f *.tar.gz) | (f *.tgz) ) & (t n)

    To jest prosty przyklad zastosowania tych warunkow:

    = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
    L  Listuje zawarto skompresowanego archiwum tar
      gzip -cd %f | tar xvf -

    Warunki dodania

    Jeli warunek rozpoczyna si od znaku '+' (lub '+?') zamiast od '=' (lub
    '=?') jest to warunek dodania. Jeli warunek jest prawdziwy, opcja menu
    bdzie dolczona do menu. Jeli nie jest prawdziwy, nie bdzie ona w nim
    zawarty.

    Moesz lczy ze sob standardowe i dodane warunki zaczynajc warunek od
    kombinacji '+=' lub '=+' (lub '+=?' lub '=+?' jeli chcesz zobaczy tras
    bldow).  Jeli chcesz uy ronych warunkow, dodanego i standardowego,
    moesz poprzedzi wpis menu dwoma  wierszami  warunkowymi.  Jednym
    zaczynajcym si od znaku '+', a drugim od '='.

    Wszelkie komentarze rozpoczynaj si od znaku '#'.

 Menu opcji (Options Menu)
    Midnight Commander ma niektore opcje, ktore mog by wlczane lyb wylczane
    w ronych oknach dialogowych z tego menu. Opcja jest wlczona jeli
    widnieje przed ni gwiazdka lyb "x".

    Komenda Configuration wlcza okno dialogowe, z ktorego moesz zmieni
    wikszo ustawie Midnight Commandera.

    Menu Layout pozwala na zmian wielu ustawie, ktore maj znaczcy wplyw na
    to jak MC bdzie wygldal na ekranie.

    Menu Confirmation wlcza okno dialogowe, w ktorym moesz ustawi przy
    wykonaniu ktorych operacji chcesz by pytany o potwierdzenie.

    Menu Display bits pozwala okreli jakiego typu znaki twoj terminal jest
    w stanie wywietli.

    Menu Learn Keys pokazuje okno dialogowe, w ktorym moesz pozna ktore
    klawisze nie dzialaj i w razie problemow naprawi to.

    Menu Virtual FS pokazuje okno, w ktorym moesz zmieni  niektore
    ustawienia dotyczce systemow VFS.

    Komenda Save Setup zachowuje wszystkie ustawienia z menu Lewego,
    Prawego i Opcji.

  Konfiguracja
    Opcje w tym oknie s podzielone na trzy grupy: opcje panelu (Panel
    Options), zatrzymaj po uruchomieniu (Pause after run) i inne opcje
    (Other Options).

    Opcje panelu

    Show Backup Files. Standardowo Midnight Commander nie wywietla plikow
    koczcych si znakiem '~' (tak jak komenda ls -B w wersji GNU).

    Show Hidden Files. Standardowo Midnight Commander wywietla wszystkie
    pliki zaczynajce si od kropki (tak jak ls -a).

    Mark moves down.  Standardowo kiedy zaznaczasz plik (zarowno przy
    klawisze Insert) linia wyboru przenosi si o jedno w dol.

    Drop down menus. Kiedy ta opcja jest wlczona, kiedy naciskasz klawisz
    F9 menu bdzie aktywowane, w przeciwnym wypadku zostaniesz tylko
    przeniosiony do tytulow w tym menu i bdziesz musial wybra opcj rcznie
    przy uyciu strzalek bd te przy uyciu pierwszej litery z nazwy
    konkretnego menu.

    Mix all files. Jeli ta opcja jest wlczona, wszystkie pliki i katalogi
    s pomieszane razem. Jeli za jest wylczona, katalogi (i dowizania do
    nich), s listowane na pocztku a pozostale pliki dopiero za nimi.

    Fast directory reload.  Standardowo ta opcja jest wylczona. Jeli j
    wlczysz Midnight Commander bdzie uywal triku do sprawdzenia czy zawarto
    katalogu si zmienila.  Trik polega na tym, e sprawdza si i-wzel
    katalogu i jeli si on zmienil to katalog jest ladowany na nowo. Oznacza
    to przeladowywanie zawartoci panelu tylko wtedy, kiedy tworzysz lub
    kasujesz pliki. Jeli robisz inne zmiany  (rozmiaru,  wlaciciela,
    uprawnie, grupy itp.) bdziesz musial rcznie przeladowa widok (np.
    uywajc kombinacji klawiszy C-r).

    Zatrzymaj po uruchomieniu

    Po wykonaniu komendy, Midnight Commander moe zrobi pauz, po to aby mogl
    spokojnie przejrze wyjcie ostatniej komendy. S trzy moliwe wartoci dla
    tej zmiennej:

       Nigdy (Never) Oznacza, e nie chcesz widzie wyjcia twojej
       komendy. Jeli uywasz termianala typu Linux lub FreeBSD czy te
       xterm, bdziesz mogl jednak zobaczy jej wyjcie naciskajc C-o.

       On dumb terminals Bdziesz mial pauz po  uruchomieniu  na
       terminalach, ktore nie s w stanie pokazywa widoku ostatniej
       komendy (na wszystkich terminalach, ktore nie s xtermami lub
       Linux).

       Zawsze (Always) Program zatrzyma si po wykonaniu kadej z twoich
       komend.

    Inne opcje

    Operacje weryfikacji (Verbose operation).  Przelcza  czy  podczas
    kopiowania, kasowania, przenoszenia plikow ma by pokazywane okno
    dialogowe pokazujce stopie zaawansowania. Jeli masz powolny terminal,
    moesz chcie wylczy weryfikacj. Jest to wykonywane automatycznie za
    ciebie jeli twoj terminal jest wolniejszy ni 9600 bps.

    Zliczaj wszystko (Compute totals).  Jeli ta opcja jest wlczona,
    Midnight Commander zlicza wszytkie bajty plikow, ktore s przeznaczone
    do kopiowania, przenoszenia, kasowania. Spowoduje to wywietlanie duo
    bardziej zaawansowanego wskanika postpu w zamian zmiejszajc troch
    prdko. Ta opcja nie ma adnego znaczenia jeli opcja Verbose operation
    jest wylczona.

    Wzorce pow/loki (Shell patterns). Standardowo komendy zaznacz (Select),
    odznacz (Unselect), i filtruj (Filter) bd uywa wyrae takich samych jak
    powloka. Oznacza to, e gwiazdka oznacza zero lub wicej znakow, znak
    zapytania dokladnie jeden znak, a kady inny znak sam siebie. Jeli ta
    opcja jest wylczona, stosowane s te, ktorych uywa w komenda ed(1).

    Auto Save Setup.  Jeli ta opcja jest wlczona, kiedy wychodzisz z
    Midnight Commandera konfiguracja MC zostanie zachowana automatycznie
    (bez pytania) do pliku ~/.mc/ini.

    Auto menus. Jeli ta opcja jest wlczona, menu uytkownika bdzie wlczone
    na starcie. Uyteczne do budowania menu dla nie unixowcow.

    Uywaj wewntrznego edytora (Use internal editor). Jeli ta opcja jest
    wlczona, do edycji plikow uywany jest wbudowany edytor plikow. Jeli ta
    opcja jest wylczona, uywany bdzie edytor wybrany w zmiennej EDITOR.
    Jeli aden edytor nie zostal wybrany, uywany bdzie vi(1). Zobacz sekcj
    Wewntrzny edytor plikow.

    Uywaj wewntrznego podgldu (Use internal viewer). Jeli ta opcja jest
    wlczona, wbudowany podgld pliku jest uywany do ogldania pliku. Jeli ta
    opcja jest wylczona, uywany jest podgld wybrany w zmiennej PAGER. Jeli
    aden podgld nie zostal wybrany, wywolywana jest komenda view. Zobacz
    sekcj Wbudowany podgld plikow.

    Dokaczanie: poka wszystkie (Complete: show all). Standardowo Midnight
    Commander pokazuje wszystkie moliwe dokoczenia jeli jest ich wicej,
    kiedy naciniesz drugi raz klawisz M-Tab, za pierwszym razem, po prostu
    dokacza to na ile mona i wydaje krotki dwik. Jeli chcesz widzie
    wszystkie moliwoci po pierwszym naciniciu M-Tab wlcz t opcj.

    Obrotowy mylnik (Rotating dash). Jeli ta opcja jest wlczona, Midnight
    Commander bdzie pokazywal obracajcy si mylnik w lewym gornym rogu, jeli
    bdzie akurat w trakcie wykonywania jakiego procesu.

    Lynx-like motion. Jeli ta opcja jest wlczona, moesz uywa strzalek
    przemieszczenia  eby automatycznie zmienia katalog jeli aktualnie
    wybrany katalog jest podkatalogiem, a linia polece jest  pusta.
    Standardowo ta opcja jest wylczona.

    Dowizania podajce cd (Cd follows links). Ta opcja, jeli jest wlczona,
    zmusza Midnight Commandera eby podal za lacuchem katalogow przy
    zmienianiu go w panelu czy za pomoc komendy cd. To jest standardowe
    zachowanie basha. Jeli jest wylczona, Midnight Commander poda za
    prawdziw struktur katalogow, wic cd .. jeli wszedle do katalogu poprzez
    dowizanie, przeniesie ci do prawdziwego katalogu na dysku, a nie tam
    gdzie wskazywalo dowizanie.

    Bezpieczne kasowanie (Safe delete).  Jeli ta opcja jest wlczona,
    nieumylne kasowanie plikow stanie si duo trudniejsze. Standardowy wybor
    w linii potwierdzenia zmienia si z "Yes" na "No". Standardowo ta opcja
    jest wylczona.

  Wygld (Layout)
    Meny wygld pozwala ci na rone warianty zmieniania ogolnego wygldu
    zewntrznego ekranu. Moesz wybra, czy linia menu, linia polece, linia
    hintow (pomocy) i linia klawiszy funkcyjnych maj by widoczne. Na
    konsolach  typu Linux lub FreeBSD moesz wybra ile linii ma by
    pokazywanych na wyjciu okna.

    Reszta powierzchni ekranu jest uywana przez dwa panele katalogowe.
    Moesz wybra nawet czy panele maj by uloone poziomo czy pionowo. Kolejn
    moliwoci jest zmiana ich standardowej szerokoci (bd wysokoci).  Jest
    ona standardowo rowna, ale mona to zmieni.

    Standardowo cala zawarto panelu katalogowego jest wywietlana t sam
    barw, ale moesz zmieni to tak aby uprawnienia i typy plik'ow byly
    wywietlane specjalnym podwietlonym kolorem. Jeli podwietlanie uprawnie
    jest wlczone, cz pol (ta z uprawnieniami i typami plik'ow) bdzie
    podwietlona  przy  uyciu  koloru  wybranego jako selected.  Jeli
    podwietlanie jest wlczone, pliki s kolorowane w zalenoi od swojego typu
    (np. katalogi, pliki typu core, wykonywalne, ...).

    Jeli opcja Show Mini-Status jest wlczona, jeden wiersz informacji
    statusowych na temat aktualnie wybranej rzeczy w panelu, bdzie pokazany
    na dole panelu.

  Potwierdzanie (Confirmation)
    W tym menu moesz skonfigurowa opcje potwierdzania dla kasowania,
    zastpowania, wykonywania przez nacinicie klawisza Enter, jak rownie
    wychodzenia z programu.

  Wywietlanie znak'ow (Display bits)
    Uywane do konfigurowania zakresu znakow widocznych potem na ekranie.
    To ustawienie moe by 7-bitowe jeli twoj terminal obsluguje tylko
    siedmiobitowe wyjcie, ISO-8859-1 wywietla wszystkie znaki z mapy
    ISO-8859-1 a pelny 8 bitowy przeznaczony jest dla tych terminali, ktore
    radz sobie z wywietlaniem znakow omiobitowych.

    Zobacz sekcj Polskie znaki, po wicej szczegolow na temat ich uywania w
    Midnight Commanderze.

  Nauka klawiszy (Learn keys)
    W tym oknie moesz przetestowa czy twoje klawisz F1-F20, Home, End itp.
    pracuj poprawnie na twoim terminalu. Czsto nie dzialaj tak, poniewa
    bazy danych terminali s poniszczone.

    Przemieszcza si moesz za pomoc klawisza Tab, za pomoc klawiszy ruchu
    edytora vi ('h' lewo, 'j' dol, 'k' gora i 'l' prawo) i po tym jak ju
    raz naciniesz dan strzalk (zaznaczy si ona na OK), za ich pomoc rownie.

    Klawisze testujesz po prostu naciskajc kady z nich. Jak tylko naciniesz
    klawisz i pracuje on zupelnie poprawnie, obok nazwy klawisza powinno
    pojawi si OK. Kiedy klawisz jest ju sprawdzony, zaczyna pracowa
    normalnie (np. F1 wcinity po raz pierwszy po prostu pokae, e ten
    klawisz dziala, ale nacinity po raz drugi pokae pomoc). Taka sama
    sytuacja powtarza si przy strzalkach. Klawisz Tab powinien pracowa
    zawsze.

    Jeli niektore klawisze nie pracuj poprawnie, nie zobaczysz OK obok ich
    nazwy po naciniciu ich. Moesz chcie je naprawi. Robisz to najedajc na
    odpowiedni przycisk dla tego klawisza i naciskajc Enter. Pokae si wtedy
    czerwona wiadomo i zostaniesz poproszony o podanie odpowiedniego
    klawisza. Jeli chcesz zrezygnowa, po prostu nacinij Esc i poczekaj do
    czasu kiedy wiadomo zniknie. W przeciwnym wypadku wcinij klawisz, ktory
    sobie yczysz i rownie poczekaj na zniknicie okna.

    Kiedy skoczysz ju ze wszystkimi klawiszami, moesz nacisn Save eby
    zachowa zmiany do pliku ~/.mc/ini do sekcji [terminal:TERM] (gdzie TERM
    jest nazw twojego aktualnego terminala) lub po prostu odrzuci je.

  Wirtualny system plik'ow (Virtual FS)
    Ta opcja daje ci kontrol nad ustawieniami informacji wirtualnego
    systemu plikow.  Midnight Commander zachowuje w pamici informacje
    zwizane z niektorymi wirtualnymi systemami plikow, po to eby kolejne
    polczenia przebiegaly duo szybciej (np. cigane listy katalogow z
    serwerow ftp).

    Niemniej jednak, eby mie dostp do zawartoci skompresowanego pliku (np.
    skompresowanego pliku tar) Midnight Commander musi stworzy tymczasowy
    nieskompresowany plik na twoim dysku.

    Dopiero kiedy informacje w pamici i tymczasowe pliki na dysku s zgodne
    z zasobami, moesz chcie zmieni parametry informacji znajdujcych si w
    buforze podrcznym po to, eby zmniejszy obcienie dysku do mninimum albo
    do zmaksymalizowania prdkoci dostpu do najczciej uywanych systemow
    plikow.

    System plikow tar  jest  calkiem  inteligentny  jeli  chodzi  o
    przechowywanie plikow: po prostu ciga wejcia do katalogow i kiedy
    chcemy wicej szczegolow o nim to system je dla nas ciga.

    W rzeczywistoci jednak, pliki tar  najczciej  trzymane  s  jako
    skompresowane i jako i natura tych plikow nie pozwala na ogldanie ich
    bez dekompresji (nie ma tam widocznych od razu wej do katalogow),
    system plikow musi by najpierw zdekompresowany na dysk do pliku
    tymczasowego i dopiero potem MC ma do niego dostp taki jak do
    normalnego pliku typu tar.

    Teraz, kiedy tak kochamy odwiedza rone pliki i zwiedza systemy plikow
    typu tar na calym dysku, jest calkiem prawdopodobne, e wyjdziesz z
    takiego pliku, a po krotkim czasie bdziesz chcial wejd do niego
    spowrotem. Poniewa dekompresja jest powolna, Midnight Commander bdzie
    robil kopie plikow w pamici na okrelony czas, po uplywie ktorego pliki
    zostan skasowane a miejsce zajmowane przez nie zwolnione. Standardowo
    ten czas ustawiony jest na jedn minut.

    System plikow FTP trzyma list katalogow z odwiedzanego przez nas
    serwera w buforze podrcznym. Jego wano konfigurowana jest za pomoc
    opcji  ftpfsdirectorycachetimeout.  Mala warto dla tej opcji moe
    spowolni wszystkie operacje na systemach ftp poniewa kada operacja
    bdzie wymaga kolejnych zapyta do serwera.

    Ponadto moesz zdefiniowa serwer proxy dla transferow ftp i skonfigurowa
    Midnight Commandera tak, aby zawsze go uywal. Zobacz sekcj System
    plikow FTP (FTP File System) po wicej szczegolow.

  Zapisz ustawienia (Save Setup)
    Na starcie Midnight Commander bdzie probowal odczyta opcje startowe z
    pliku ~/.mc/ini. Jeli on nie istnieje, odczyta on konfiguracje z
    ogolnodostpnego pliku /usr/share/mc/mc.ini. Jeli on te nie istnieje MC
    uyje swoich domylnych ustawie.

    Komenda Save Setup tworzy plik ~/.mc/ini zachowujc aktualne ustawienia
    lewego, prawego menu, jak rownie menu opcji.

    Jeli wlaczysz opcj auto save setup, MC zawsze bdzie zachowywal
    standardowe ustawienie podczas wychodzenia.

    Istniej rownie ustawienia, ktore nie mog by zmienione z poziomu menu.
    Dla tych ustawie musisz wyedytowa swoj plik konfiguracyjny za pomoc
    twojego ulubionego edytora. Zobacz sekcj Specjalne ustawienia po wicej
    informacji.

Wykonywanie polece systemu operacyjnego (Executing operating system commands)

    Moesz wykonywa komendy wpisujc je bezporednio do linii polece Midnight
    Commandera, lub wybierajc program, ktory chcesz wykona za pomoc
    klawiszy przemieszczenia i nacisn Enter.

    Jeli naciniesz Enter na pliku, ktory nie jest wykonywalny, Midnight
    Commander sprawdzi rozszerzenie pliku i porowna je z rozszerzeniami
    wybranymi w pliku rozszerze (Extensions File). Jeli jaka pozycja si
    zgadza, wykonywana jest komenda (raczej bardziej rozszerzone makro)
    powizana z tym rozszerzeniem.

 Wbudowana komenda cd (The cd internal command)
    Komenda cd jest interpretowana przez Midnight Commandera, nie dokladnie
    tak samo jak wykonuje to powloka. Przez to rozkaz cd nie moe zawiera
    wielu skladnikow makr, ktore s standardowo dostpne, jednak niektorych
    potrafi uywa:

    Tylda Znak tyldy (~) jest zawsze rownoznaczny z wpisaniem nazwy
    katalogu domowego.  Jeli po znaku tyldy dodasz jaki login uytkownika,
    zostanie on zastpiony przez katalog domowy wybranego uytkownika.

    Na przyklad, ~guest jest katalogiem domowym uytkownika guest, podczas
    kiedy ~/guest jest katalogiem guest w twoim katalogu domowym.

    Poprzedni katalog (Previous directory) Moesz przeskakiwa do katalogu, w
    ktorym byle poprzednio, uywajc specjalnej nazwy katalogu '-' tak jak:
    cd -

    katalogi CDPATH Jeli katalog wybrany do przejcia nie jest w naszym
    aktualnym katalogu, to Midnight Commander uywa cieki w zmiennej CDPATH
    do szukania w jakimkolwiek z wymienionych tam katalogow.

    Na  przyklad,  moesz  ustawi  swoj  zmienn  CDPATH  na katalogi
    ~/src:/usr/src, pozwalajc na zmian katalogow na jakikolwiek inny
    wewntrz ~/src i /usr/src, z miejsca w ktorym jeste (np. cd linux
    przeniesie ci do katalogu /usr/src/linux).

 Obs/luga makr (Macro Substitution)
    Kiedy uywamy menu uytkownika, wykonujemy plik o znajomym rozszerzeniu,
    lub wykonujemy komend z linii polece, moemy uy kilku bardzo prostych
    makr.

    S to:

    %f

       Nazwa aktualnego pliku.

    %d

       Nazwa aktulnego katalogu.

    %F

       Nazwa pliku w niewybranym panelu.

    %D

       Nazwa katalogu w niewybranym panelu.

    %t

       Aktualnie zaznaczone pliki.

    %T

       Pliki zaznaczone w nieaktywnym panelu.

    %u i %U

       Podobne w dzialaniu do %t i do %T jednak z t ronic, e pliki po
       ich uyciu zostan odznaczone. Oznacza to, e mona ich uy tylko raz
       w jednym menu, poniewa potem nie bdzie ju adnych plikow
       zaznaczonych.

    %s i %S

       Wybiera: zaznaczone pliki jeli s jakie, w przeciwnym razie
       aktualny plik.

    %cd

       To jest specjalne makro, ktore jest uywane do zmieniania
       aktualnego katalogu na wybrany katalog, na ktorego froncie
       jestemy. Jest to uywane przede wszystkim jako interfejs do
       wirtualnych systemow plikow.

    %view

       To makro jest uywane eby wlcza wbudowany podgld plikow. Moe by
       ono pojedynczo lub z grup argumentow. Jeli postanawiasz uywa
       ktoregokolwiek z tych argumentow musisz je koniecznie wzi w
       nawiasy.

       Argumentami s: ascii aby wymusi podgld w trybie ascii; hex aby
       wymusi  podgld  w  trybie  szesnastkowym; nroff przekazuje
       podgldowi, e powinien interpretowa pogrubione i podkrelone
       sekwencje programu nroff; unformated aby przekaza podgldowi, eby
       nie interpretowal komend nroff aby zrobi tekst pogrubiony lub
       podkrelony.

    %%

       Znak %

    %{jaki tekst}

       Pyta si o zmienn. Pokazuje si okienko wejciowe i tekst wewntrz
       klamerek uywany jest jako zachta (prompt). Makro jest zastpowane
       tekstem wpisanym przez uytkownika. Uytkownik moe nacisn ESC lub
       F10 aby anulowa. To makro nie dziala jeszcze w linii polece.

 Obs/luga podpow/loki (The subshell support)
    Podpowloka (powloka w tle) jest opcj, ktora musi by wybrana przy
    kompilacji, dziala ona z powlokami: bash, tcsh i zsh.

    Jeli powloka w tle jest wlczona do komplilacji, Midnight Commander
    bdzie sobie tworzyl kopie twojej powloki (tej zdefiniowanej w zmiennej
    SHELL, a jeli nie ma, to bdzie czerpal bezporednio z pliku /etc/passwd)
    i odpalal pseudo terminal, zamiast wywolywa now powlok za kadym razem
    kiedy wywolujesz komend, komenda bdzie przekazana powloce w tle, jak
    tylko j napiszesz. To pozwala ci na zmian wielu zmiennych, uywanie
    funkcji powloki i zdefiniowanych aliasow, ktore s wane dopoki nie
    wyjdziesz z Midnight Commandera.

    Jeli uywasz basha moesz wybra startowe komendy twojej powloki w tle w
    pliku  ~/.mc/bashrc,  a  ustawienia  klawiatury  w ~/.mc/inputrc.
    Uytkownicy tcsh mog wstawia komendy startowe do pliku ~/.mc/tcshrc.

    Jeli kod powloki w tle jest uyty, moesz zawiesi aplikacj w dowolnej
    chwili po prostu naciskajc kombinacj C-o i przeskakujc spowrotem do
    Midnight Commandera, jeli zawiesisz jak aplikacj nie bdziesz mogl uywa
    innych zewntrznych komend zanim nie wyjdziesz z aplikacji, ktor
    przerwale.

    Extra dodatkiem do uywania powloki w tle jest to, e zachta widoczna w
    Midnight Commanderze jest t sam, ktor aktualnie uywasz w powloce.

    Zobacz sekcj Opcje po wicej informacji na temat tego, jak moesz
    kontrolowa powlok w tle.

Chmod

    Okno Chmod jest uywane do zmieniania atrybutow grupy plikow lub
    katalogow. Moe by ono wywolane kombinacj C-x c.

    Okno Chmod ma dwie czci - Uprawnienia (Permissions) i Plik (File)

    W sekcji Plik wywietlana jest nazwa pliku lub katalogu i jego
    uprawnienia w formie liczbowej jak rownie wlaciciel i grupa.

    W sekcji Uprawnienia jest kilka przyciskow, z ktorych kady odpowiada za
    odpowiednie uprawnienie do pliku. Podczas zmieniania atrybutow, widzisz
    jak zmienia si warto liczbowa w oknie Plik.

    Do poruszania pomidzy okienkami (przyciskami i polami do zaznaczania)
    uywaj strza/lek lub klawisza tab. Aby zmieni pola lub wcisn przycisk
    uywaj klawisza spacji. Moesz rownie uywa "gorcych liter" aby go wybra
    (s one podwietlonymi literami na przyciskach).

    Aby uaktywni wprowadzone zmiany wcinij Enter.

    Kiedy pracujesz z grup plikow, lub katalogow, moesz klikn na bit, ktory
    chcesz wybra lub wyczyci. Kiedy ju wybrale bity, ktore chcesz zmieni,
    moesz wcisn jeden z przyciskow aktywujcych (Set marked lub Clear
    marked).

    I w kocu, aby wprowadzi dokladnie takie zmiany jak wybrale, uyj
    przycisku [Set all], ktory zadziala na wszystkich wybranych plikach.

    [Marked all] wlcza tylko zaznaczone atrybuty do wybranych plikow.

    [Set marked] wlcza zaznaczone bity w atrybutach wszystkich wybranych
    plikow.

    [Clean marked] czyci zaznaczone bity z atrybutow zaznaczonych plikow.

    [Set] ustawia atrybuty jednego pliku.

    [Cancel] uniewania komend chmod.

Chown

    Komenda chown jest uywana do zmiany wlaciela/grupy pliku. Skrotem
    klawiszowym jest kombinacja C-x o.

Zaawansowane chown (Advanced Chown)

    Zaawansowane chown jest komend lczc w sobie komendy chmod i chown.
    Moesz za jednym zamachem zmieni atrybuty i wlaciela/grup pliku.

Operacje na plikach (File Operations)

    Kiedy kopiujesz, przenosisz lub kasujesz pliki, Midnight Commander
    pokazuje okno opisowe operacji na pliku. Pokazuje nazw pliku, na ktorym
    aktualnie dokonuje si operacja. Widoczne s co najwyej trzy linie
    postpu.  Pierwsza (file) mowi nam jak dua cz pliku zostala ju
    przekopiowana. Druga (bytes) mowi jak dua cz wszystkich zaznaczonych
    plikow zostala przekopiowana jak do tej pory. Trzecia (count) mowi jaka
    ilo plikow zostala ju przekopiowana. Jeli opcja verbose jest wylczona,
    linia file i bytes nie jest pokazywana.

    S dwa przyciski na dole okna dialogowego. Naciskajc przycisk Skip
    ominiemy reszt aktualnie "ruszanego" pliku. Naciskajc przycisk Abort
    zatrzymamy cal operacj, pominiemy reszt plikow.

    S trzy inne okna dialogowe, ktore mog si wlczy podczas operacji na
    plikach.

    Okno bldow informuje nas o bldach zaistnialych podczas operacji na
    pliku. S w nim trzy moliwoci wyboru. Przycisk Skip mowi eby pomin
    wybrany plik, przycisk Abort eby przerwa cal operacj, a Retry aby
    ponowi prob (np. kiedy usunle problem korzystajc z innego terminala).

    Okno  zastpowania  jest  pokazywane  kiedy probujesz przenie lub
    przekopiowa plik, a taki ju w miejscu docelowym istnieje. Okno pokazuje
    daty i wielkoci obu plikow. Nacinij przycisk Yes aby nadpisa (zastpi)
    stary plik nowym, No aby pomin ten plik, alL aby zastpi wszystkie
    pliki, nonE aby nigdy nie zastpowa i Update aby zastpi ale tylko wtedy
    kiedy plik rodlowy jest nowszy ni docelowy. Cal operacj moesz przerwa
    naciskajc przycisk Abort.

    Okno rekursywnego kasowania jest pokazywane kiedy probujesz skasowa
    katalog, ktory nie jest pusty. Nacinij przycisk Yes aby skasowa katalog
    rekursywnie, No aby pomin katalog, alL aby skasowa wszystkie katalogi
    rekursywnie i nonE aby pomin wszystkie katalogi, ktore nie s puste.
    Moesz przerwa cal opecj naciskajc przycisk Abort. Jeli wybrale przycisk
    Yes lub alL bdziesz zapytany o potwierdzenie. Wybierz "yes" tylko jeli
    jeste pewien, e chcesz skasowa wszystko rekursywnie.

    Jeli zaznaczyle pliki, i wykonujesz operacje tylko na nich, to jeli
    operacja si udala zostan one odznaczone, te, na ktorych operacja nie
    przebiegla calkowicie pomylnie, pozostan zaznaczone.

Maski kopiowania/przenoszenia (Mask Copy/Rename)

    Operacje przenoszenia i kopiowania pozwalaj ci na tlumaczenie nazw
    plikow w latwy sposob. Aby to zrobi, musisz wybra odpowiedni mask
    rodlow i najczciej w nazwie docelowej uy gwiazdek. Wszystkie pliki
    pasujce do maski rodlowej s kopiowane/przenoszone w zgodzie z mask
    docelow. Jeli s jakie pliki zaznaczone, tylko one s brane pod uwag przy
    wybieraniu plikow.

    S jeszcze inne opcje, ktore moesz ustawi:

    Opcja Follow links mowi czy dowizania i dowizania twarde w katalogu
    rodlowym powinny by przenoszone jako dowizania czy te powinna by
    przegrywana ich zawarto (plik, na ktory wskazuj).

    Opcja Dive into subdirs ... mowi co program ma robi, kiedy kopiuje si
    katalog, a taki ju istnieje. Standardowo kopiuje si pliki do wewntrz
    ju istniejcego katalogu (dodaje), po wlczeniu tej opcji kopiuje si
    katalog rodlowy do wntrza tego katalogu. Moe przyklad pomoe:

    Chcesz przekopiowa zawarto katalogu foo do /bla/foo, ktore ju istnieje.
    Normalnie (Dive nie jest wlczone), mc skopiuje to dokladnie do
    /bla/foo.  Po wlczeniu tej opcji zawarto zostanie skopiowana do
    /bla/foo/foo poniewa ten katalog ju istnieje.

    Opcja Preserve attributes mowi czy zachowywa oryginalne atrybuty pliku,
    czasy i jeli jeste rootem to nawet numery UID i GID. Jeli ta opcja jest
    wylczona uywana jest aktualna warto zmiennej umask.

    Use shell patterns on

    Jeli opcja obslugi wzorcow powloki jest wlczona, moesz uywa znakow '*'
    i '?' w maskach rodlowych. Dzialaj one tak jak w powloce. W masce
    docelowej moesz uywa tylko '*' i '\<cyfra>'. Pierwsza maska '*' w
    nazwie docelowej odnosi sie do pierwszej gwiazdki w masce rodlowej,
    druga do drugiej itd. Joker '\1' odnosi si do pierwszego jokera w
    masce rodlowej, '\2' odnosi si do drugiego i tak dalej a do '\9'. Joker
    '\0' oznacza peln nazw pliku rodlowego.

    Dwa przyklady:

    Jeli maska rodlowa jest "*.tar.gz", a miejscem  docelowym  jest
    "/bla/*.tgz" i plikiem, ktory ma zosta przekopiowany jest "foo.tar.gz",
    to kopi bdzie "foo.tgz" w katalogu "/bla".

    Zalomy, e chcesz zaminie miejscami nazw i rozszerzenie pliku, tak, e
    plik "plik.c" ma by zmieniony na "c.plik" itp. Maska rodlowa powinna by
    nastpujca: "*.*", natomiast docelowa: "\2.\1".

    Use shell patterns off

    Kiedy wzorce powloki s wylczone, MC nie dokonuje automatycznego
    grupowania plikow. Musisz uy wyraenia'\(...\)' w masce rodlowej aby
    zasygnalizowa istnienie jokerow w masce docelowej. Jest to troch
    latwiejsze, ale te wymaga aby troch si napisa. Z drugiej jednak strony,
    makra s bardzo podobne tych uywanych kiedy wzorce powloki s wlczone.

    Dwa przyklady:

    Jeli mask rodlow jest "^\(.*\)\.tar\.gz$", docelow jest "/bla/*.tgz" i
    plikiem do przekopiowania jest "foo.tar.gz", kopi bdzie "/bla/foo.tgz".

    Zalomy, e chemy zamieni miejscami nazw i rozszerzenia, tak, e plik
    "plik.c" bdzie si nazywal "c.plik" itp. Mask rodlow powinno by
    "^\(.*\)\.\(.*\)$", a docelow "\2.\1".

    Konwersje nazwy (Case Conversions)

    Moesz rownie zmienia nazwy plikow. Jeli uyjesz '\u' lub '\l' w masce
    docelowej, nastpny znak bdzie przekonwertowany na duy lub maly, zalenie
    od podanej opcji.

    Jeli uyjesz '\U' lub '\L' w masce docelowej, nastpne znaki bd zmieniane
    na male lub due (zalenie od opcji), a do napotkania znaku '\E' lub
    nastpnych '\U', '\L' bd te koca linii.

    Konwersje '\u' i '\l' maj wyszy priorytet ni '\U' i '\L'.

    Na przyklad, jeli mask rodlow jest '*' (shell patterns on) lub
    '^\(.*\)$' (shell patterns off) i mask docelow jest '\L\u*', nazwa
    pliku bdzie miala pierwsz liter du, ale pozostale ju male, niezalenie
    od obecnej nazwy.

    Moesz rownie uywa '\' aby "podkreli" znak. Na przyklad, '\\' jest
    backsleshem, a '\*' jest gwiazdk.

Wbudowany podgld plik'ow

    Wbudowany podgld plikow pozwala na dwa tryby wymietlania: ASCII i hex.
    Aby przelcza si pomidzy tymi trybami uywaj klawisza F4. Jeli masz
    zainstalowany program GNU gzip, bdzie on automatycznie uywany do
    dekompresji plikow w przypadku wystpienia takiej potrzeby.

    Podgld plikow bdzie probowal uy najlepszej metody zalecanej przez
    system  lub  rozszerzenie  pliku.  Wbudowany podgld plikow bdzie
    interpretowal wiele cigow znakow, i wlczal podkrelenie lub pogrubienie,
    powodujc tym samym duo przyjemniejszy wygld plikow.

    Kiedy  jeste  w trybie hex, funkcja szukania akceptuje tekst w
    cudzyslowach rownie dobrze jak wartoci szesnastkowe.

    Moesz miesza cigi znakow ze stalymi tak jak: "Cig" 0xFE 0xBB "wicej
    tekstu". Cig pomidzy stalymi i cudzyslowami jest po prostu ignorowany.

    Kilka wewntrznych szczegolow na temat podgldu: Na systemach, ktore
    uywaj wywolania systemowego mmap(2), program mapuje pliki zamiast je
    ladowa; jeli system nie obsluguje mmap(2) lub plik pasuje do ktorego z
    wybranych filtrow, podgld uyje jego rozszerzalnych buforow, dziki temu
    ladujc tylko te czci, do ktorych musisz mie aktualnie dostp (dotyczy
    rownie plikow skompresowanych).

    Tu jest lista akcji powizanych z kadym klawiszem, ktory Midnight
    Commander obsluguje w wewntrznym pogldzie.

    F1 Wywoluje wbudowan przegldark pomocy.

    F2 Przelcza tryb zawijania.

    F4 Przelcza tryb wywietlania.

    F5 Id do linii. Zostaniesz zapytany o numer linii i zostanie ona
    wywietlona na ekranie twojego monitora.

    F6, /. Szukaj wyrae w dalszej czci.

    ?, Wsteczne wyszukiwanie wyraenia.

    F7 Normalne wyszukiwanie360bie hex.

    C-s. Zaczyna normalne szukanie jeli nie bylo adnego wczeniej, w
    przeciwnym razie szuka nastpnego wystpienia.

    C-r.  Zaczyna szukanie wsteczne jeli jeszcze adnego nie bylo, w
    przeciwnym razie szuka nastpnego wystpienia.

    n. Szuka nastpnego wystpienia.

    F8 Przelcza tryby Raw i Parsed. Pokae to plik w postaci takiej w jakiej
    zostal znaleziony na dysku, lub jeli zostal wybrany jaki filtr, bd te
    plik spelnia wymagania w pliku mc.ext, wywietlane jest to co przekazuje
    filtr. Aktualne ustawienie jest zawsze przeciwne ni to napisane na
    przycisku, przycisk wskazuje zawsze to co si stanie po jego naciniciu.

    F9 Przelcza pomidzy trybami format i unformat. Kiedy tryb formatu jest
    wlczony podgld bdzie interpretowal niektore sentencje i pokazywal tekst
    pogrubiony i podkrelony innymi kolorami. Wynika z tego, e przycisk
    wskazuje co innego ni jest aktualnie (patrz wyej).

    F10, Esc. Wychodzi z wbudowanego podgldu.

    Page Down, space, C-v. Przewija jedn stron naprzod.

    Page Up, M-v, C-b, backspace. Przewija jedn stron wstecz.

    strza/lka w d'o/l. Przewija jedn lini naprzod.

    strza/lka w g'or. Przewija jedn lini wstecz.

    C-l. Odwiea ekran.

    !. Wlcza powlok w aktualnym katalogu roboczym.

    C-f. Przeskakuje do nastpnego pliku.

    C-b. Przeskakuje do poprzedniego pliku.

    M-r. Przelcza linijk.

    Moliwe jest poinstruowanie podgldu pliku jak ma wywietla plik, zobacz
    sekcj Edycja pliku rozszerze.

Wbudowany edytor plik'ow

    Wbudowany edytor plikow ma wikszo funkcji posiadanych przez inne
    edytory pelno-ekranowe. Jest wywolywany po naciniciu klawisza F4 o ile
    opcja use_internal_edit jest ustawiona w pliku startowyn. Ma maksymalny
    rozmiar pliku wynoszcy szesnacie megabajtow i potrafi bez skazy edytowa
    pliki binarne.

    Opcje, ktore aktualnie posiada to: kopiowanie, przenoszenie, kasowanie,
    wycinanie i wklejanie blokow; klawisz dla klawisza undo; rozcigane
    menu; wklejanie plikow; definiowanie makr; szukanie i zastpowanie wyrae
    regularnych; strzalki z Shiftem zaznaczajce teksty w stylu MSW-MAC
    (tylko  dla  konsoli   typu   Linux);   przelczanie   trybu
    wstawiania-zastpowania; opcja pozwalajca na "przerzucenie" bloku tekstu
    przez komend powloki jak na przyklad indent.

    Edytor jest bardzo prosty w uyciu i nie wymaga adnego przygotowania.
    Aby zobaczy jakie s klawisze po prostu obejrzyj odpowiednie menu
    rozwijalne. Inne klawisze to: przemieszczanie z Shiftem zaznaczajce
    tekst.  Ctrl-Ins kopiuje do pliku cooledit.clip a Shift-Ins wkleja z
    pliku cooledit.clip. Shift-Del Wycina do cooledit.clip, a Ctrl-Del
    kasuje zaznaczony tekst. Klawisze dokoczenia rownie daj Enter z
    automatycznym wciciem. Podwietlanie mysz rownie dziala, i moesz je
    przesloni i spowodowa normalne zaznaczanie tekstu (takie jak obsluguje
    terminal) po prostu trzymajc klawisz Shift.

    Aby zdefiniowa makro, nacinij Ctrl-R i potem nacinij klawisze, ktore
    chcesz aby byly wykonywane. Nacinij ponownie Ctrl-R kiedy skoczysz.
    Moesz rownie przyporzdkowa makro do dowolnego klawisza jaki chcesz
    naciskajc ten klawisz. Makro jest wykonywane kiedy naciniesz Ctrl-A i
    przyporzdkowany klawisz. Makro jest wykonywane rownie jeli naciniesz
    klawisz Meta, Ctrl, lub Esc i wybrany klawisz, jednak tylko jeli ten
    klawisz nie jest uywane przez inne funkcje. Raz zdefiniowane, makro
    wdruje sobie do pliku .mc/cedit/cooledit.macros w twoim katalogu
    domowym. Moesz skasowa makro kasujc odpowiedni lini z tego pliku.

    F19 sformatuje format C jeli jest podwietlony. eby to dzialalo, stworz
    wykonywalny plik .mc/cedit/edit.indent.rc w twoim katalogu domowym
    zawierajcy ponisze:

    #!/bin/sh
    /usr/bin/indent -kr -pcs $HOME/.mc/cedit/cooledit.block >& /dev/null
    cat /dev/null > $HOME/.mc/cedit/cooledit.error

    Edytor wywietla rownie znaki nieamerykaskie (160+). Kiedy edytujesz
    plik binarny, powiniene ustawi opcj display bits do 7 bitow w menu
    opcji, aby utrzyma przejrzysto odstpow midzy znakami.

    Zobacz sekcj Polskie znaki, aby pozna szczegoly na temat uywania
    polskich znakow w Midnight Commanderze.

Dokaczanie

    Pozwol Midnight Commanderowi pisa za ciebie.

    Sprobuj uy dokoczenia na tekcie przed aktualn pozycj. MC probuje
    dokoczy tekst jako zmienn (jeli tekst zaczyna si od znaku $), nazw
    uytkownika (jeli tekst zaczyna si od znaku ~), nazw hosta (jeli tekst
    zaczyna si od znaku @) lub komend (jeli jeste w linii komend w pozycji
    gdzie moesz wpisa jak komend, moliwe dokoczenia bd zawiera rownie
    zarezerwowane slowa i wbudowane komendy powloki). Jeli aden z powyszych
    warunkow nie jest spelniony, probuje si dokacza nazw pliku.

    Nazwa pliku, nazwa uytkownika i hosta, pracuje we wszystkich liniach
    wejcia, dokaczanie komend pracuje tylko w wybranych. Jeli dokaczanie
    jest rozbudowane (jest wicej ronych moliwoci), MC wyda krotki dwik, a
    nastpna akcja bdzie zalee od wartoci zmiennej Complete: show all w menu
    konfiguracja.  Jeli  jest ona wlczona, zostanie wywietlona lista
    wszystkich moliwych nazw. Wlaciw nazw moesz wybra za pomoc strzalek a
    potem naciskajc klawisz Enter na wlaciwej pozycji. Moesz take nacisn
    pierwsze litery, ktorymi roni si moliwoci aby odrzuci tak du cz dokocze
    jak to tylko moliwe. Jeli naciniesz znowu M-Tab, pokazane zostan tylko
    te pozycje, ktore zaczynaj si od kolejnych podanych liter. Kiedy nie
    maja ju wicej moliwoci, okno znika, ale moesz je wczeniej schowa uywajc
    klawiszy anulujcych: Esc, F10 oraz strzalek w lewo i prawo. Jeli
    Complete: show all jest wylczone, okno z list wlcza si dopiero wtedy,
    kiedy naciskasz M-Tab po raz drugi. Za pierwszym razem MC wydaje tylko
    krotki dwik.

Wirtualny system plik'ow (Virtual File System)

    Midnight Commander jest dostarczany z kodem pozwalajcy na dostp do
    systemow plikow. Ten kod nazywany jest wirtualnym systemem plikow.
    Pozwala on Midnight Commanderowi manipulowa plikami trzymanymi na
    systemach nie Unixowych.

    Aktualnie Midnight Commander jest wyposaony w niektore wirtualne
    systemy plikow (VFS): lokalny system plikow, uywany do dostpu do
    typowych systemow plikow Unixowych; ftpfs uywanego do manipulowania
    plikami na zdalnych systemach na poprzez protokol FTP; tarfs uywany do
    manipulania plikami w systemach tar i w skompresowanych systemach tar;
    undelfs, uywany do odzyskiwania skasowanych plikow na systemach typu
    ext2 (standardowy system pracy systemu Linux), fish (do manipulowania
    plikami poprzez polczenia powlok takich jak rsh czy ssh) i w kocu
    system mcfs (system plikow Midnight Commandera), oparty o sie.

    Kod VFS potrafi interpretowa poprawnie wszystkie nazwy cieek  i
    przekazuje je do wlaciwego systemu plikow. Format uywany dla kadego z
    systemow plikow jest opisany w swojej oddzielnej sekcji.

 System plik'ow FTP (FTP File System)
    Ftpfs pozwala na manipulowanie plikami na zdalnych komputerach, do
    normalnego uytku, moesz probowa uywa panelowych komend FTP i dowiza
    (dostpnych z linii menu) lub zmieni ciek bezporednio za pomoc zwyklej
    komendy cd wygldajcej tak jak poniej:

    /#ftp:[!][uytkownik[:has/lo]@]komputer[:port][zdalny katalog]

    Parametry  uytkownik,  port i zdalny katalog s opcjonalne. Jeli
    wybierzesz element uytkownik Midnight Commander sprobuje zalogowa si na
    zdalnym komputerze jako zadany uytkownik, w przeciwnym razie uyje
    twojego loginu. Opcjonalne jest rownie has/lo, jeli jest obecne zostanie
    uyte do nawizania polczenia. To uycie nie jest zalecane (tak samo jak
    trzymanie tego w twojej hotlicie, dopoki nie ustawisz odpowiednich
    uprawnie, aby nikt niepowolany nie mial do tego dostpu).

    Przyklady:

      /#ftp:ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local
      /#ftp:tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages
      /#ftp:!behind.firewall.edu/pub
      /#ftp:guest@remote-host.com:40/pub
      /#ftp:miguel:xxx@server/pub

    Aby polczy si z serwerem znajdujcym si za firewallem, bdziesz musial
    uyc przedrostka ftp://! aby wymusi na Midnight Commanderze uywanie
    serwera proxy do transferu danch. Serwer proxy definiuje si w oknie
    dialogowym wirtualnego systemu plikow.

    Inn moliwoci jest ustawienie opcji Always use ftp proxy w oknie
    konfiguracyjnym wirtualnego systemu plikow. Skonfiguruje to program
    tak, aby zawsze uywal serwera proxy. Jeli ta zmienna jest ustawiona,
    program   bdzie   robil   dwie   rzeczy:  konsultowal  plik
    /usr/share/mc.no_proxy w celu znalezienia linii zawierajcych nazwy
    serwerow, ktore s lokalne (jeli nazwa hosta zaczyna si od kropki,
    uznaje si, e jest to domena) i sprawdza czy jakie hosty bez kropek w
    nazwie s widoczne bezporednio.

    Jeli uywasz systemu ftpfs bdc za routerem filtrujcym, ktory nie pozwala
    ci na uywanie standardowej metody otwierania plikow, moesz chcie wymusi
    na programie uywanie trybu passive-open. Aby tego uywa ustaw opcj
    ftpfs_use_passive_connections w pliku inicjujcym.

    Midnight Commander przechowuje list katalogow w buforze podrcznym. Czas
    wyrzucania bufora jest ustawiany w oknie dialogowym Wirtualnego Systemu
    Plikow. To ma mieszn wlaciwo tak, e nawet kiedy wystpi jakie zmiany w
    katalogu, nie bd one pokazane w strukturze katalogow, dopoki nie
    wymusisz tego przy uyciu kombinacji C-r. To jest dobre rozwizanie (jeli
    mylisz, e to jest bug, to pomyl o pracy na zdalnych systemach poloonych
    po drugiej stronie Atlantyku przy uyciu ftpfs :) ).

 System plik'ow tar (Tar File System)
    System plikow tar pozwala na dostp w trybie tylko-do-odczytu do plikow
    typu tar i do skompresowanych plikow typu tar, za pomoc komendy chdir.
    Aby zmieni katalog na plik tar, moesz zmieni aktualny katalog uywajc
    nastpujcej konstrukcji:

    /nazwa_pliku.tar:utar/[katalogu-wewntrza-archiwum]

    Plik mc.ext pozwala ju na tworzenie skrotow do plikow tar, oznacza to,
    e moesz wybra jaki plik tar i nacisn enter aby do niego wej, zobacz
    sekcj Edycja pliku rozszerze po wicej szczegolow na temat tego jak
    zostalo to pomylane.

    Przyklady

      mc-3.0.tar.gz#utar/mc-3.0/vfs
      /ftp/GCC/gcc-2.7.0.tar#utar

    Poniejszy podaje peln ciek archiwum tar.

  Transfer plik'ow pomidzy systemami plik'ow (FIle transfer over  SHell
    filesystem)
    System plikow fish jest systemem opartym na sieci, ktory pozwala na
    manipulowanie plikami na obcej maszynie tak jakby byly one lokalne. Aby
    tego uywa, druga strona musi rownie mie ustawiony serwer fish, lub musi
    mie powlok kompatybiln z bashem.

    Aby polczy si z obc maszyn, musisz tylko zmieni katalog do specjalnego
    katalogu, ktorego nazwa jest w nastpujcym formacie:

    /#sh:[uytkownik@]komputer[:opcje];/[zdalny-katalog];</em>
    Elementy uytkownik, opcje i zdalny katalog s opcjonalne. Jeli podasz
    uytkownika Midnight Commander sprouje zalogowa si na obcy komputer jako
    zadany uytkownik w przeciwnym razie uyty zostanie twoj login.

    Jako opcja moe wystpi 'C' - wlcza kompresje i 'rsh' - wlcza rsh zamist
    ssh. Jeli zdalny-katalog istnieje, twoj aktualny katalog na zdalnym
    komputerze bdzie ustawiony na niego.

    Przyklady:

      /#sh:onlyrsh.mx:r/linux/local
      /#sh:joe@want.compression.edu:C/private
      /#sh:joe@noncompressed.ssh.edu/private

 Sieciowe systemy plik'ow
    Midnight Commander pozwala na obslug zdalnych systemow i manipulowanie
    na ich dyskach, tak jakby byly one lokalne. eby to bylo moliwe druga
    maszyna musi by uruchomiona razem z programem mcserv(8).

    eby podlczy si do obcego komputera musisz przej do katalogu w specjalny
    sposob opisany poniej:

    mc:[uytkownik@]komputer[:port][katalog]

    Uytkownik, port i katalog s opcjami nieobowizkowymi. Jeli podasz
    uytkownika Midnight Commander sprobuje zalogowa si do systemu zdalnego
    jako zadany uytkownik, w przeciwnym wypadku sprobuje uy  twojej
    aktualnej nazwy zgloszeniowej.

    Port jest uywany jeli zdalny komputer jest odpalony na niestandardowych
    portach (zobacz stron manuala mcserv(8) po wicej informacji o portach);
    i wreszcie jeli katalog jest podany, twoim katalogiem domowym na
    zdalnym komputerze bdzie ten podany.

    Przyklady:

      mc:ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local
      mc:joe@foo.edu:11321/private

 Odzyskiwanie plik'ow
    Na systemach Linuksowych, jeli dodale w konfiguracji opcj przywracania
    skasowanych  plikow z systemow ext2, bdziesz w stanie to robi.
    Odzyskiwanie plikow jest moliwe tylko i wylcznie na systemach typu
    ext2. Przywracany system plikow jest tylko nakladk na bibliotek ext2fs:
    odzyskiwanie nazw wszystkich skasowanych plikow i proba uczynienia z
    nich normalnej partycji.

    eby uywa tych systemow plikow, bdziesz musial przej od specjalnego
    pliku, ktorego nazwa sklada si z przedrostka "undel:" i nazwy pliku, w
    ktorej ow plik rezyduje.

    Na przyklad, aby odzyska skasowane pliki z drugiej partycji pierwszego
    dysku scsi Linux, bdziesz musial uy nastpujcej cieki:

      undel:/dev/sda2

    Moe to chwilk potrwa zanim pliki zostan pokazane i bdziesz mogl je
    normalnie oglda.

Polskie znaki

    Midnight  Commander  bardzo  dobrze radzi sobie z obslug znakow
    nieamerykaskich (160+) w tym polskich. Wane jest aby mie ustawione
    polskie znaki na konsoli (tzn. aby powloka je obslugiwala). Jeli uywasz
    basha musisz tylko ustawi w pliku inputrc (  /etc/inputrc  lub
    ~/.inputrc) nastpujce wartoci:

    set meta-flag on
    set convert-meta off
    set output-meta on

    w pliku /etc/sysconfig/i18n:

    SYSFONT=lat2u-16
    SYSFONTACM=iso02

    natomiast w pliku /etc/sysconfig keyboard:

    KEYTABLE=pl

    Potem uyj polece /sbin/setsysfont i loadkeys pl. [Zwro uwag na to, e
    te pliki s charakterystyczne dla dystrybucji RedHat, jeli masz inn i
    wiesz jak to ustawi, to napisz do mnie, a ja to tu dopisz [ patrz
    tlumacz na dole ;)) ]].

    Teraz wystarczy ju tylko wlczy odpowiednie opcje w menu opcji (klawisz
    F9). W menu opcji wybieramy Display bits i wlczamy opcje ISO 8859-1
    oraz Full 8 bits input. Potem zapisujemy konfiguracj w opcje | Save
    setup.

    I gotowe - polskie literki dzialaj rownie w podgldzie i wbudowanym
    edytorze plikow.

Kolory

    Midnight Commander probuje sprawdzi czy twoj terminal obsluguje kolory
    uywajc bazy danych terminali. Czasami jest to zmieniane przez rone
    flagi startowe, np. moesz wymusi wywietlanie czarno-biale lub kolorowe
    startujc z opcj odpowiednio -b i -c.

    Jeli program jest skompilowany z menederem ekranu Slang zamiast
    ncurses, sprawdzi on rownie warto zmiennej COLORTERM.  Jeli jest
    ustawiona, ma takie samo znaczenie jak opcja -c.

    Moesz wybra terminale, ktore zawsze daj wywietlania w kolorze, poprzez
    dodanie ich do pozycji color_terminals w sekcji pliku startujcego.
    Uchroni to Midnight Commandera przed probami odkrycia typu twojego
    terminala. Na przyklad
    [Colors]
    color_terminals=linux,xterm
    color_terminals=terminal-name1,terminal-name2...

    Program moe by skompilowany zarowno z bibliotekami slang jak i ncurses.
    Ncurses nie obsluguje metody wymuszania wywietlania, zawsze sprawdza w
    bazie danych terminali.

    Midnight Commander umoliwia rownie zmian standardowych barw ekranu.
    Aktualnie kolory s skonfigurowane przy uyciu zmiennej MC_COLOR_TABLE w
    sekcji Colors pliku startowego.

    W sekcji kolorow, standardowa mapa kolorow jest ladowana ze zmiennej
    base_color.  Moesz wybra swoj wlasn map dla terminala poprzez uycie
    nazwy terminala jako klucza w tej sekcji. Na przyklad:

    [Colors]
    base_color=
    xterm=menu=magenta:marked=,magenta:markselect=,red

    Format definicji kolorow jest nastpujcy:

     <slowo kluczowe>=<kolor powierzchni">,<kolor tla>:<slowo kluczowe>= ...

    Kolory s opcjonalne, a slowa kluczowe s nastpujce: normal, selected,
    marked,  markselect,  errors, input, reverse menunormal, menusel,
    menuhot, menuhotsel, menuinactive, gauge;  kolory okien dialogowych:
    dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus; Kolory pomocy: helpnormal,
    helpitalic,  helpbold,  helplink,  helpslink;  Kolory  podgldu:
    viewunderline; Specjalne tryby podwietlenia: executable, directory,
    link, device, special. [nie tlumaczylem nazw z racji tego, e trzeba je
    stosowa w ich angielskim brzmieniu - jeli jeste a tak zaawansowany, uyj
    slownika].

    Okna dialogowe mog mie nastpujce kolory: dnormal uywany do normalnego
    tekstu,  dfocus  jest  kolorem uywanym do wywietlania aktualnego
    komponentu, dhotnormal jest kolorem uywanym do odronienia klawiszy w
    normalnych komponentach, a dhotfocus jest uywany do wywietlania owych w
    aktualnie wybranym.

    Menu uywa tego samego schematu, ale jako nazw kolorow uywa menunormal,
    menusel, menuhot, menuhotsel i menuinactive.

    Pomoc uywa nastpujcych kolorow: helpnormal uywany do normalnego tekstu,
    helpitalic uywa tej samej czcionki, ktor wykorzystuje manual do
    wywietlania czcionki typu italic, helpbold tak samo jak wyej tylko
    czcionki s typu bold, helplink uywane dla niewybranych jeszcze dowiza i
    helpslink uywane dla ju wybranych.

    gauge pokazuje kolor wypelnienia pokazywany przy wskaniku postpu [ang.
    gauge], ukazujcym ile procent pliku zostalo przekopiowane itp. w
    graficzny sposob.

    Dla trybu wysokiego podwietlania directory jest uywane jako kolor do
    wywietlania katalogow; executable dla plikow wykonywalnych; link do
    wywietlania dowiza; device do wywietlania plikow urzdze (devices);
    special dla plikow specjalnych, takich jak gniazda FIFO i IPC; core dla
    wywietlania plikow typu core (zobacz rownie t opcj w sekcji Specjalne
    ustawienia).

    Moliwe kolory to: black, gray, red, brightred, green, brightgreen,
    brown,  yellow,  blue,  brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,
    brightcyan, lightgray and white. [sorry, e ich nazw nie tlumaczylem,
    ale uywa ich trzeba w oryginalnym brzmieniu :))].

Specjalne ustawienia

    Wikszo ustawie Midnight Commandera moe by zmieniana z poziomu menu.
    Pomimo tego jest pewna ilo ustawie, ktorych zmiana moliwa jest jedynie
    poprzez zmian w plikach konfiguracyjnych.

    Opcje mog by ustawione w twoim pliku ~/.mc/ini :

    clear_before_exec.

       Standardowo Midnight Commander czyci ekran przed wykonaniem
       komendy. Jeli chcialby widzie wyjcie komendy na dole ekranu,
       wyedytuj twoj plik ~/mc/ini i zmie pole clear_before_exec na 0.

    confirm_view_dir.

       Jeli naciskasz F3 na katalogu, normalnie MC wchodzi do niego.
       Jeli ta opcja ma warto 1, MC zapyta si o potwierdzenie przed
       wejciem do tego katalogu, jeli masz zaznaczone jakie pliki.

    drop_menus.

       Jeli ta opcja jest ustawiona, kiedy naciskasz klawisz F9,
       rozcigane menu bdzie od razu rozloone, w przeciwnym wypadku
       znajdziesz si po prostu w najwyszym wierszu ekranu traktowanym
       jako menu. Bdziesz musial uy strzalek lub pierwszych literek,
       aby wybra konkretne menu.

    ftpfs_retry_seconds.

       Warto jest iloci sekund, przez ktore Midnight Commander bdzie
       czekal cierpliwie zanim rozpocznie lczenie si z serwerem ftp od
       nowa. Dzieje si to wtedy kiedy serwer odmowil polczenia lub
       haslo jest nieprawidlowe. Jeli warto wynosi zero, nie nastpi
       proba ponownego polczenia z serwerem.

    ftpfs_use_passive_connections.

       Standardowo ta opcja jest wylczona. Powoduje ona, e ftpfs
       otwiera polczenia pasywne dla transmisji danych. Jest to uywane
       przez ludzi, ktorzy siedz za ruterami filtrujcymi. Dziala to
       tylko wtedy, kiedy nie uywasz serwera ftp proxy.

    max_dirt_limit.

       Opisuje jak wiele odwiee ekranu moe by maksymalnie ominite we
       wbudowanym podgldzie plikow. Normalnie ta warto jest wana, gdy
       MC automatycznie dostosowuje liczb odwiee do liczby nacinitych
       klawiszy.  Chocia  na  bardzo  wolnych komputerach lub na
       klawiaturach z szybkim powtarzaniem klawiszy, dua warto moglaby
       spowodowa skoki ekranu i utrat plynnoci.

       Wydaje si, e warto 10 dla max_dirt_limit jest najlepszym
       ustawieniem i to jest warto standardowa tej funkcji.

    mouse_move_pages.

       Kontroluje czy przewijanie w panelu za pomoc myszki odbywa si
       strona po stronie czy linijka po linjce.

    mouse_move_pages_viewer.

       Tak samo jak wyej tylko, e we wbudowanym wewntrznym podgldzie
       plikow.

    navigate_with_arrows.

       Jeli ta opcja  jest  wlczona,  moesz  uywa  strzalek  do
       automatycznego przemieszczanie si pomidzy katalogami, jeli linia
       polece jest pusta. (dotyczy to strzelek w bok).

    nice_rotating_dash

       Jeli jest wlczony, Midnight Commander bdzie pokazywal w lewym
       gornym rogu obracajcy si mylnik kiedy bdzie wykonywal jaki
       proces.

    old_esc_mode

       Standardowo Midnight Commander traktuje klawisz  ESC  jako
       przedrostek  (old_esc_mode=0).  Jeli  wlczysz  t  opcj
       (old_esc_mode=1), to klawisz ESC bdzie przedrostkiem dla innego
       klawisza, ale jeli ten nie nastpi, bdzie on zinterpretowany jako
       klawisz anulowania (tak jak ESC ESC).

    only_leading_plus_minus

       zmienia znaczenia znakow '+', '-', '*' w linii komend (wybor,
       odznaczenie, odwrocenie zaznaczenia). Standardowo dzialaj one
       tylko wtedy kiedy linia polece jest pusta. Jeli co jest w niej
       ju napisane, znaki te s traktowane jako normalne. Jest to
       przydatne gdy najczciej w trakcie pisania nie chcemy zmienia
       zaznaczenia. Jednak czasami ... - wystarczy przestawi t opcj i
       klawisze te bd zawsze dziala. panel_scroll_pages

       Jeli ustawione (standardowo), panel bdzie przewijany o polow za
       kadym razem kiedy kursor dochodzi do dolnej lub gornej linii, w
       przeciwnym wypadku przewijanie bdzie si odbywa linia po linii.

    show_output_starts_shell

       Ta opcja pracuje jeli nie uywasz obslugi powloki w tle. Kiedy
       uyjesz kombinacji klawiszy C-o i ta opcja jest wlczona, bdziesz
       mial now powlok. Jeli nie, dowolny klawisz przywroci znow
       Midnight Commandera (C-o dziala jak podgld).

    show_all_if_ambiguous.

       Standardowo  Midnight  Commander  pokazuje wszystkie moliwe
       dokoczenia jeli jest ich wicej i nacinito kombinacj M-Tab po raz
       drugi, za pierwszym razem dokoczone zostanie tylko tyle ile jest
       to moliwe i jeli bdzie wicej moliwoci slycha bdzie krotkie
       bipnicie.  Jeli chcesz widzie wszystkie moliwe dokoczenia ju po
       pierwszym naciniciu M-Tab, zmie t opcj na 1.

    torben_fj_mode

       Jeli ta opcja jest wlczona, klawisze home i end bd dzialaly
       troszk inaczej w panelach, zamiast przemieszcza lini wyboru do
       pierwszej lub ostatniej linii w panelu, bd dzialaly tak jak jest
       to opisane poniej:

       Klawisz home bdzie: przechodzil do rodkowej linii, jeli jest pod
       ni; w przeciwnym wypadku bdzie przechodzil do najwyszej linii w
       panelu, jeli ju w niej jest, bdzie przechodzil do pierwszego
       pliku w panelu.

       Klawisz end ma podobne zastosowanie: przechodzi do rodkowej
       linii, jeli jest nad ni; w przeciwnym wypadku przechodzi do
       najniszej linii w panelu, chyba e ju si w niej znajduje, wtedy
       przechodzi do ostatniego pliku w panelu.

    highlight_mode Standardowo wszystkie informacje w panelach s wywietlane
    tym samym kolorem. Jeli ta waro jest ustawiona na 1, to uprawnienia lub
    tryb bd wywietlane przy uyciu podwietlonej barwy, tak aby pokaza
    ustawienia dla uytkownika. Tak wic prawa do odczytu, zapisu  i
    wykonywania bd wywietlane na olto (tzn. kolorem selected). W dodatku
    jeli ta zmienna jest ustawiona na 2, to cale linie s wywietlane w
    kolorze odpowiadajcym ich typowi (zobacz sekcj Kolory). Podwietlenie
    uprawnie rownie pracuje w tym trybie.

    use_file_to_guess_type

       Jeli ta zmienna jest ustawiona (standardowo)  probuje  si
       dostosowa rozszerzenie pliku do tego wybranego w pliku mc.ext.

    xtree_mode

       Jeli ta opcja jest wlczona (standardowo tak nie jest) kiedy
       przegldasz plik w panelu drzewa, bdzie  on  automatycznie
       przeladowywal drugi panel na zawarto wybranego katalogu.

Baza danych terminali (Terminal databases)

    Midnight Commander pozwala ci na naprawienie bazy danych terminali bez
    posiadania uprawnie roota. Midnight Commander szuka w pliku startowym
    (mc.lib poloonego w katalogach z bibliotekami Midnight Commandera) lub
    w pliku ~/.mc/ini sekcji "terminal:nazwa-twojego-terminala" i potem
    sekcji "terminal:general", kada linia sekcji zawiera symbol klawisza,
    ktory chcesz zdefiniowa, zaczynajce si do znaku rownoci i definicji
    klawisza. Moesz uy kombinacji \E aby reprezentowa znak escape i ^x aby
    reprezentowa znak Control-x.

    Moliwymi klawiszami symboli s:

    f0 do f20   Klawisze funkcyjne f0-f20
    bs      backspace
    home     klawisz home
    end      klawisz end
    up      strzalka w gor
    down     strzalka w dol
    left     strzalka w lewo
    right     strzalka w prawo
    pgdn     klawisz page down
    pgup     klawisz page up
    insert    znak insert
    delete    znak delete
    complete   do dokaczania

    Na przyklad, aby zdefiniowa klawisz insert jako Escape + [ + O + p,
    moesz ustawi to pliku ini:

    insert=\E[Op

    Symbol  klawisza  complete reprezentuje sekwencj wyjcia uywan do
    wywolywania procesu dokaczania, jest to wywolywane kombinacj M-tab, ale
    moesz zdefiniowa inne klawisze do wykonywania tych samych funkcji (na
    tych klawiaturach z ton fajnych i zupelnie bezuytecznych klawiszy).

PLIKI

    Program bdzie pobieral wszystkie swoje informacje ze zmiennej MCHOME,
    jeli jest ona nie ustawiona to znowu przetwarzany jest katalog /usr.

    /usr/share/mc.hlp

       Plik pomocy dla programu.

    /usr/share/mc/mc.ext

       Standardowy plik rozszerze plikow.

    ~/.mc/bindings

       Wlasny plik uytkownika, konfiguruje podgld i edycje plikow. Ma
       wyszy priorytet ni plik systemowy.

    /usr/share/mc/mc.ini

       Standardowy plik setupu do Midnight Commandera, uywany tylko
       wowczas,  kiedy  uytkownik  nie ma swojego wlasnego pliku
       ~/.mc/ini.

    /usr/share/mc/mc.lib

       Globalne ustawienia Midnight Commandera. Ustawienia w tym pliku
       s  uwzgldniane  przez wszystkie sesje Midnight Commandera,
       uyteczne do definiowania ogolnosystemowych ustawie terminali.

    ~/.mc/ini

       Wlasny setup uytkownika. Jeli ten plik jest dostpny, jest
       ladowany zamiast pliku globalnego.

    /usr/share/mc/mc.hint

       Plik zawierajcy podpowiedzi (hints) wywietlane przez program.

    /usr/share/mc/mc.menu

       Ten plik zawiera informacje o ogolnosystemowych aplikacjach w
       menu.

    ~/.mc/menu

       Wlasny plik menu uytkownika. Jeli ten plik jest obecny jest
       uywany zamiast pliku globalnego.

    ~/.mc/tree

       Lista katalogow drzewa katalogow i podgldu drzewa. Jedna linia
       jest jednym wejciem. Linie zaczynajce si od ukonika s pelnymi
       nazwami katalogow.  Linie zaczynajce si od numeru maj tyle
       znakow ile poprzedni katalog. Jeli chcesz moesz stworzy plik
       uywajc komendy "find / -type d -print | sort > ~/.mc/tree".
       Normalnie nie ma sensu tego czyni, gdy Midnight Commander robi
       to sam za ciebie.

    ./.mc.menu

       Lokalny plik zdefiniowany przez uytkownika. Jeli ten plik jest
       dostpny, jest uywany zamiast pliku w katalogu domowym  i
       ogolnosystemowego.

LICENCJA

    Program jest dystrybuowany na zasadach licencji GNU General Public
    License dopoki jako publikowany przez Free Software Foundation. Zobacz
    wbudowan pomoc po wicej szczegolow na temat licencji i braku gwarancji.

DOSTPNO

    Najnowsza  wersja  programu  jest  do  zdobycia  na  serwerze
    ftp.nuclecu.unam.mc w katalogu /linux/local i w Europie na serwerze
    sunsite.mff.cuni.cz w katalogu /GNU/mc i na serwerze ftp.teuto.de w
    katalogu /lmb/mc.

ZOBACZ TAKE

    ed(1), gpm(1), mcserv(8), terminfo(1), view(1),  sh(1),  bash(1),
    tcsh(1), zsh(1).

    Strona Midnight Commander w sieci World Wide Web:
      http://www.midnight-commander.org/

AUTORZY

    Miguel de Icaza (miguel@roxanne.nuclecu.unam.mx), Janne Kukonlehto
    (jtklehto@paju.oulu.fi), Radek Doulik (rodo@ucw.cz), Fred Leeflang
    (fredl@nebula.ow.org),  Dugan  Porter  (dugan@b011.eunet.es), Jakub
    Jelinek (jj@sunsite.mff.cuni.cz), Ching Hui (mr854307@cs.nthu.edu.tw),
    Andrej   Borsenkow   (borsenkow.msk@sni.de),   Norbert  Warmuth
    (nwarmuth@privat.circular.de),       Mauricio       Plaza
    (mok@roxanne.nuclecu.unam.mx), Paul Sheer (psheer@icon.co.za) and Pavel
    Machek (pavel@ucw.cz) are the developers of this package; Alessandro
    Rubini (rubini@ipvvis.unipv.it) has been especially helpful debugging
    and  enhancing  the  program's  mouse  support,  John  Davis
    (davis@space.mit.edu) also made his S-Lang library available to us
    under the GPL and answered my questions about it, and the following
    people have contributed code and many bug fixes (in alphabetical
    order):

    Adam Tla/lka (atlka@sunrise.pg.gda.pl),  alex@bcs.zp.ua  (Alex  I.
    Tkachenko), Antonio Palama, DOS port (palama@posso.dm.unipi.it), Erwin
    van Eijk (wabbit@corner.iaf.nl), Gerd Knorr (kraxel@cs.tu-berlin.de),
    Jean-Daniel   Luiset   (luiset@cih.hcuge.ch),   Jon   Stevens
    (root@dolphin.csudh.edu),  Juan  Francisco  Grigera,  Win32  port
    (j-grigera@usa.net), Juan Jose Ciarlante (jjciarla@raiz.uncu.edu.ar),
    Ilya  Rybkin  (rybkin@rouge.phys.lsu.edu),  Marcelo  Roccasalva
    (mfroccas@raiz.uncu.edu.ar),  Massimo Fontanelli (MC8737@mclink.it),
    Pavel Roskin (pavel_roskin@geocities.com), Sergey  Ya.  Korshunoff
    (root@seyko.msk.su), Thomas Pundt (pundtt@math.uni-muenster.de), Timur
    Bakeyev    (timur@goff.comtat.kazan.su),    Tomasz    Cholewo
    (tjchol01@mecca.spd.louisville.edu),     Torben    Fjerdingstad
    (torben.fjerdingstad@uni-c.dk), Vadim Sinolitis (vvs@nsrd.npi.msu.su)
    and Wim Osterholt (wim@djo.wtm.tudelft.nl).

B/LDY

    W pliku TODO dystrybucji znajdziesz informacje na temat tego, co
    pozostalo jeszcze do zrobienia.

    Jeli chcesz zglosi klopoty z programem [bldy w nim], wylij e-mail [po
    angielsku], na adres mc-devel@gnome.org.

    Do zgloszenia bldu dolcz opis problemu, versj programu, ktorego uywasz
    (wywietla j mc -V), system operacyjny, na ktorym pracujesz i jeli
    program si wyklada, chcielibymy dosta lad stosu.

T/LUMACZENIE

    Maciej Wojciechowski  wojciech@staszic.waw.pl