Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mcedit - terminalowy edytor tekstowy dla systemow Unixowych

SK/LADNIA

    mcedit [[+liczba] plik [-bcCdfhstVx?]]

OPIS

    mcedit jest dowizaniem (link) do mc, Midnight Commandera, wymuszajc na
    nim natychmiastowe uruchomienie wewntrznego edytora. Edytor ten jest
    terminalow wersj cooledit, odrbnego edytora X-window.

OPCJE

    +liczba
       Przechodzi do wiersza o zadanym numerze (nie naley umieszcza
       odstpu pomidzy znakiem "+" a liczb).

    -b   Wymusza wywietlanie czarno-biale.

    -c   Wymusza tryb kolorowy na terminalach, dla ktorych  mcedit
       domylnie uywa trybu czarno-bialego.

    -C   <s/lowo_kluczowe>=<kolor_znaku>,<kolor_t/la>:<s/lowo_kluczowe>=...
       Uywane  do  definiowania  innego  zestawu  kolorow,  gdzie
       s/lowo_kluczowe jest jednym z:
           normal, selected, marked, markselect, errors, reverse
           menu, menusel, menuhot, menuhotsel i gauge.
       Kolory s opcjonalne i mog przyjmowa wartoci:
           black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,
           yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,
           brightcyan, lightgray oraz white.
       Wicej informacji znajdziesz w sekcji Kolory w mc.1

    -d   Wylcza obslug myszy.

    -f   Wywietla  wkompilowane  cieki  poszukiwania plikow Midnight
       Commandera.

    -t   Uywane tylko, gdy kod zostal skompilowany ze Sland i terminfo;
       powoduje, e Midnight Commander uyje wartoci zmiennej TERMCAP do
       uzyskania informacji o terminalu zamiast informacji o systemowej
       bazie danych terminali.

    -V   Wywietla wersj programu.

    -x   Wymusza tryb xterm. Uywane przy uruchamianiu na terminalach
       potraficych obsluy xterm (dwa tryby ekranu i zdolne wysyla
       sekwencje specjalne myszy).

FUNKCJE

    Wewntrzny edytor plikow posiada wikszo funkcji powszechnie uywanych
    edytorow pelnoekranowych. Ma rozszerzalny limit wielkoci pliku (do
    szesnastu megabajtow) i bezproblemowo edytuje pliki binarne. Obecnie
    obsluguje funkcje: kopiowania, przesuwania, usuwania, wycinania i
    wstawiania blokow tekstu; klawisz dla klawisza cofania zmian (key for
    key undo); rozwijalne menu; wstawianie pliku; definiowanie makr;
    wyszukiwanie i zastpowanie z obslug wyrae regularnych (oraz wlasne
    wyszukiwanie i zastpowanie scanf-printf);  przelcznik  wstawianie-
    nadpisywanie;  przenoszenie wyrazow (word-wrap); ronorodne funkcje
    tabulacji; podwietlanie skladni dla ronych typow plikow; oraz moliwo
    potokowania blokow tekstu poprzez polecenia powloki jak indent czy
    ispell.

KLAWISZE

    Edytor jest bardzo prosty w uytkowaniu i nie wymaga szkolenia.  eby
    zobaczy, co robi ktory klawisz, po prostu zajrzyj do odpowiedniego menu
    rozwijalnego. A oto opis pozostalych klawiszy:

    Ruch kursora przy wcinitym Shift podwietla tekst (tylko na konsoli
    Linuksa).
    Ctrl-Ins kopiuje do pliku ~/.cedit/cooledit.clip, za
    Shift-Ins wkleja z pliku ~/.cedit/cooledit.clip.
    Shift-Del wycina do ~/.cedit/cooledit.clip,
    a Ctrl-Del usuwa podwietlony tekst - wszystkie tylko na konsoli
    Linuksa.

    Klawisz uzupelnienia (completion key) (patrz mc.1) wykonuje rownie
    twardy Return bez automatycznego wcicia. Dziala take podwietlanie myszk
    i moesz uniewani je jak zwykle przytrzymujc klawisz Shift podczas
    cignicia myszk, by wlczy normalne podwietlanie mysz terminala.

    W celu zdefiniowania makra nacinij Ctrl-R i uyj sekwencji klawiszy, jak
    chcialby zarejestrowa. Na koniec nacinij powtornie Ctrl-R. Moesz teraz
    przypisa makro do dowolnego klawisza naciskajc go. Makro zostanie
    wykonane, gdy naciniesz Ctrl-A a nastpnie przypisany klawisz.  Makro
    wykonywane jest rownie po naciniciu Meta, Ctrl lub Esc i przypisanego
    klawisza, pod warunkiem, e sekwencja ta nie jest uywana do obslugi
    innej  funkcji.  Po  zdefiniowaniu  makra  zapisywane s w pliku
    ~/.cedit/cooledit.macros. Nie modyfikuj go, chyba e nie zamierzasz
    ponownie uywa makr w tej samej sesji edycji, gdy mcedit buforuje
    definicje makr w pamici. mcedit nadpisuje makro jeeli makro przypisane
    do tego samego klawisza ju istnieje, wic nie bdziesz musial zmienia
    tego pliku. Musisz ponownie uruchomi inne dzialajce procesy edytora, by
    zadzialaly zmienione makra.

    F19 sformatuje podwietlony kod C. W celu wlczenia tej cechy stworz plik
    wykonywalny .cedit/edit.indent.rc w swoim katalogu domowym zawierajcy:

       #!/bin/sh
       # Uyj $HOME zamiast ~ jeli nie dziala.
       # By moe bdziesz te musial uy innej skladni
       # przekierowania wyjcia
       usr/bin/ident -kr -pcs ~/.cedit/cooledit.block >& /dev/null
       cat /dev/null > ~/.cedit/cooledit.error

    C-p w podobny sposob uruchomi ispell na bloku tekstu. Odpowiednim
    plikiem jest .cedit/edit.spell.rc.

       #!/bin/sh
       # Uyj $HOME zamiast ~ jeli nie dziala.
       # By moe bdziesz te musial uy innej skladni
       # przekierowania wyjcia
       /usr/local/bin/ispell ~/.cedit/cooledit.block >& /dev/null
       cat /dev/null > ~/.cedit/cooledit.error

PRZEDEFINIOWYWANIE KLAWISZY

    Klawisze mog by redefiniowane w menu opcji Midnight Commandera.

PODWIETLANIE SK/LADNI

    Od wersji 3.6.0 cooledit posiada podwietlanie skladni. Oznacza to, e
    slowa kluczowe i elementy jzyka (jak komentarze C, stale lacuchowe
    itd.)  podwietlane s ronymi kolorami. Poniszy fragment wyjania format
    pliku ~/.cedit/syntax.

    Plik ~/.cedit/syntax jest ponownie przegldany przy otwieraniu  w
    edytorze kadego nowego pliku. Zawiera on reguly podwietlania, kad w
    osobnej linii, i definiuje, jakie slowa kluczowe bd podwietlane jakim
    kolorem.  Plik jest podzielony na sekcje, z ktorych kada rozpoczyna si
    lini z poleceniem file zakoczonym wyraeniem regularnym. Wyraenie
    regularne okrela nazw pliku, do jakiego odnosi si dany zestaw regul.

    Po nim nastpuje opis wywietlany po lewej stronie okna edytora,
    objaniajcy uytkownikowi typ pliku. Trzecim, opcjonalnym argumentem jest
    wyraenie regularne dopasowujce pierwsz lini tekstu pliku. Dane reguly
    zostan wczytane jeli dopasowano nazw pliku bd pierwsz lini tekstu.

    Sekcja koczy si z pocztkiem kolejnej sekcji. Kada sekcja podzielona
    jest na konteksty, a kady kontekst zawiera reguly. Kontekst jest
    zakresem wewntrz tekstu, do ktorego odnosi si konkretny zestaw regul.
    Na przyklad, obszar w obrbie komentarza w stylu C (tj.pomidzy /* a */)
    ma swoj wlasny kolor. To jest kontekst, mimo i nie bdzie mial w rodku
    innych regul, gdy raczej nie ma niczego, co chcelibymy podwietli
    wewntrz komentarza C.

    Prosta sekcja programu w C moe wyglda tak:

    file .\*\\.c C\sProgram\sFile (#include|/\\\*)

    wholechars abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_

    # kolory domylne
    context default
     keyword whole if    24
     keyword whole else   24
     keyword whole for   24
     keyword whole while  24
     keyword whole do    24
     keyword whole switch  24
     keyword whole case   24
     keyword whole static  24
     keyword whole extern  24
     keyword     {    14
     keyword     }    14
     keyword     '*'   6

    # komentarze C
    context /\* \*/ 22

    # dyrektywy preprocesora C
    context linestart # \n 18
     keyword \\\n 24

    # stale lacuchowe C
    context " " 6
     keyword %d  24
     keyword %s  24
     keyword %c  24
     keyword \\"  24

    Kady kontekst rozpoczyna si lini postaci:
       context [exclusive] [whole|wholeright|wholeleft]  [linestart]
       ogranicznik [linestart] ogranicznik [kolor_znak'ow] [kolor_t/la]
    Jedynym  wyjtkiem jest pierwszy kontekst. Musi on rozpoczyna si
    poleceniem
       context default [kolor_znak'ow] [kolor_t/la]
    albo cooledit zwroci bld.

    Opcja linestart nakazuje, by ogranicznik zaczynal si od pocztku linii.

    Opcja whole okrela, e ogranicznik musi by calym wyrazem. Cale wyrazy s
    tworzone z zestawu znakow, ktory moe zosta zmieniony w dowolnym miejscu
    pliku przy  pomocy  polecenia  wholechars.  Polecenie  wholechars
    umieszczone na samym pocztku ustawia zestaw znakow dokladnie na jego
    warto domyln i w zwizku z tym mogloby by pominite. Moesz uy opcji
    wholeleft dla wskazania, e slowo musi by pelne tylko z lewej strony, i
    podobnie dla prawej. Lewy i prawy zestaw znakow moe by ustawiony
    odrbnie przy pomocy wholechars [left|right] characters

    Opcja  exclusive  powoduje, e podwietlony zostanie tekst pomidzy
    ogranicznikami, ale nie one same.

    Kada regula jest lini postaci:
       keyword [whole|wholeright|wholeleft] [linestart] /lacuch znakowy
       kolor_znak'ow [kolor_t/la]
    Lacuchy znakowe kontekstu i slow kluczowych s interpretowane, tak e
    moesz uy tabulatorow i spacji przy pomocy sekwencji \t i \s.  Znaki
    nowej linii i \ s wyszczegolniane przy pomocy odpowiednio \n i \\.
    Wynika to z tego, e separatorem jest bialy znak, zatem nie moe on zosta
    uyty wprost. Rownie znak * musi by podany jako \*. Samo * jest znakiem
    uogolniajcym, ktory dopasowuje dowoln liczb znakow. Na przyklad
       keyword     '*'   6
    koloruje wszystkie jednoznakowe stale C na zielono. Moglby rownie uy
       keyword     "*"   6
    do pokolorowania stalych lacuchowych, z wyjtkiem tego, e dopasowany
    lacuch nie moe koczy si w innej linii. Znaki uog'olniajce mog by te uyte
    wewntrz ogranicznik'ow kontekstu, ale nie moesz uy znaku uog'olniajcego
    jako pierwszego lub ostatniego.

    Godna uwagi jest linia
       keyword \\\n 24
    Linia ta definiuje slowo kluczowe zawierajce znak \ oraz znak nowej
    linii. Poniewa slowa kluczowe maj wyszy priorytet ni ograniczniki
    kontekstu, to slowo kluczowe zapobiega temu, by kontekst koczyl si na
    kocu linii, jeli linia koczy si na \. Umoliwia zatem prawidlowe
    podwietlenie dyrektywy preprocesora C nakazujcej kontynuacj w kolejnej
    linii.

    Kolory s numerowane od 0 do 26. Moesz te posluy si dowoln z nazw
    kolorow wyszczegolnionych w pliku /usr/lib/X11/rgb.txt, ale tylko w
    wersji jednowyrazowej. Lepiej jest pozosta przy kolorach wyraonych
    liczbowo, by ograniczy uycie palety kolorow.

    Komentarza mog by umieszczane w odrbnych liniach; zaczynaj si one od
    znaku #.

    Z powodu prostoty rozwizania, jest w nim troch zawikla, ktore nie
    zostan poprawnie obsluone, ale nie s one zbyt irytujce. Na ogol przy
    pomocy powyszych prostych regul obslugiwany jest szeroki wachlarz
    calkiem skomplikowanych sytuacji. Dobrze jest przyjrze si plikowi
    skladni, by zaczerpn pomysly prostych trikow, jakie mona wykorzysta
    przy odrobinie wyobrani. Jeeli nie moesz upora si z regulami, jakie
    zakodowalem, a sdzisz, e masz regul, ktora moe by przydatna, wylij mi,
    prosz, e-mail ze swoim yczeniem. Nie pro jednak o obslug wyrae
    regularnych, gdy jest to stanowczo niemoliwe.

    Uyteczn wskazowk moe by praca przy maksymalnym wykorzystywaniu moliwoci
    zamiast prob robienia rzeczy, z ktorymi ta implementacja sobie nie
    radzi. Pamitaj rownie, e celem podwietlania skladni jest zmniejszenie
    bldow przy programowaniu, a nie pokazanie ladnego kodu.

KOLORY

    Domylne kolory mog by zmienione przez dodanie do zmiennej rodowiska
    MC_COLOR_TABLE. Pary kolorow znakow i tla mog by okrelone na przyklad
    przy pomocy
       MC_COLOR_TABLE="$MC_COLOR_TABLE:editnormal=lightgray,black:editbold=yellow,black:editmarked=black,cyan"

OPCJE

    Obecnie wikszo opcji moe zosta ustawiona w oknie dialogowym opcji
    edytora.  Patrz  menu  Options  (Opcje). Objanione poniej opcje
    zdefiniowane s w .mc.ini i maj oczywiste odpowiedniki w  oknie
    dialogowym.  Moesz je zmienia, by zmieni zachowanie edytora, zmieniajc
    plik. Jeeli nie podano inaczej, to tradycyjnie 1 ustawia wlcza opcj, 0
    j wylcza.

    use_internal_edit
       Ignorowana przy wywolywaniu mcedit.

    editor_key_emulation
       1 dla klawiszy Emacsa, 0 dla zwyklych klawiszy Cooledit.

    editor_tab_spacing
       Dlugo znaku tabulacji. Domylnie 8. Powiniene unika uywania
       innych wartoci, gdy wikszo innych edytorow i przegldarek tekstu
       zaklada   tabulatory   dlugoci   8.  Poslu  si  opcj
       editor_fake_half_tabs chcc symulowa mniejsze odstpy tabulacji.

    editor_fill_tabs_with_spaces
       Nigdy nie wstawiaj znakow tabulacji. Wstaw zamiast nich odstpy
       (ASCII 20h) wypelniajce zadany rozmiar tabulacji.

    editor_return_does_auto_indent
       Automatyczne  wcicia.  Nacinicie Return przesuwa kolejnymi
       pozycjami tabulacji a do osignicia takiego samego wcicia, jak w
       pierwszej poprzedzajcej linii zawierajcej tekst.

    editor_backspace_through_tabs
       Pojedyncze nacinicie Backspace usuwa wszystkie odstpy a do
       lewego marginesu (jeli nie ma tekstu pomidzy kursorem a lewym
       marginesem).

    editor_fake_half_tabs
       Emuluje polowki tabulacji. Dla potrzebujcych tabulacji z krokiem
       4, ale bez zmiany rozmiaru tabulacji z domylnego 8 (kod bdzie
       tak samo sformatowany przy wywietlaniu przez inne programy). W
       trakcie edycji pomidzy tekstem a lewym marginesem przesuwanie i
       wstawianie tabulacji bdzie zachowywa si tak, jakby krokiem
       tabulacji bylo 4. W rzeczywistoci do optymalnego wypelniania bd
       uywane  odstpy i zwykle tabulatory. Przy edycji w innych
       miejscach wstawiany jest zwykly tabulator.

    editor_option_save_mode
       (0, 1 lub 2.)  Tryb zachowywania (patrz rownie menu opcji)
       pozwala na zmian metody zapisywania pliku. Zachowywanie szybkie
       (0) zapisuje plik natychmiast, obcinajc (trunctate) plik dyskowy
       do dlugoci zerowej (tj.wymazujc go) i zapisujc do niego zawarto
       edytora. Metoda ta jest szybka, ale niebezpieczna, gdy bld
       systemowy podczas zapisu pliku pozostawi czciowo zapisany plik,
       prawdopodobnie uniemoliwiajc odzyskanie danych.  Uycie opcji
       zachowywania  bezpiecznego  (1)  wlcza  tworzenie  pliku
       tymczasowego, do ktorego wstpnie zapisywana  jest  zawarto
       zmienionego pliku.  W przypadku klopotow pierwotny plik jest
       nienaruszony. Po pomylnym zapisaniu pliku tymczasowego zmieniana
       jest jego nazwa na nazw pliku pierwotnego, powodujc jego
       zastpienie. Najbezpieczniejsz metod  jest  tworzenie  kopii
       zapasowych (2). Kopia zapasowa tworzona jest przed dokonaniem
       jakichkolwiek zmian. W oknie dialogowym moesz poda wlasne
       rozszerzenie plikow kopii. Zauwa, e podwojne zachowanie pliku
       zastpi zarowno kopi zapasow jak i pierwotny plik.

R'ONE

    (Wyszukiwanie i zastpowanie scanf poprzednio nie dzialalo poprawnie. W
    obecnej  edycji  problemy z wyszukiwaniem i zastpowaniem zostaly
    usunite.)

    Moesz uy wyszukiwania i zastpowania typu scanf do wyszukania i
    zastpienia lacucha znakowego w formacie C. Przejrzyj najpierw strony
    podrcznika systemowego omawiajce sscanf i sprintf, by zapozna si z
    opisem budowy formatu lacuchowego i jego dzialaniem. A oto przyklad:
    zalomy, e chcesz zamieni wszystkie wystpienia, powiedzmy, otwierajcego
    nawiasu, trzech oddzielonych przecinkami liczb i nawiasu zamykajcego,
    na slowo czerwone, trzeci z liczb, slowo czarne i drug z liczb.
    Powiniene wowczas wypelni okno dialogowe Replace (zastp) jak niej:
       Enter search string
       (%d,%d,%d)
       Enter replace string
       czerwone %d czarne %d
       Enter replacement argument order
       3,2
    Ostatnia linia nakazuje, by w miejsce pierwszej i drugiej liczby
    zostaly uyte trzecia a nastpnie druga z liczb.

    Zaleca si uycie tej funkcji z wlczonym potwierdzaniem zastpowania
    (Prompt On Replace), gdy dopasowanie jest znalezione, gdy liczba
    znalezionych argumentow odpowiada liczbie podanych, co nie zawsze jest
    rzeczywistym dopasowaniem. Ponadto scanf traktuje biale znaki jako
    "rozcigliwe". Zauwa, i format scanf %[ jest bardzo przydatny do
    wyszukiwania lacuchow znakowych i bialych znakow.

    Edytor wywietla take znaki spoza USA (non-US) (o kodach od 160). Przy
    modyfikacji plikow binarnych powiniene w menu opcji Midnight Commandera
    ustawi liczb bitow wywietlania (display bits) na 7, co zapewni porzdne
    wywietlanie odstpow.

PLIKI

    /opt/gnome/mc.hlp

       Plik pomocy programu.

    /opt/gnome/lib/mc/mc.ini

       Ogolnosystemowy plik konfiguracyjny Midnight Commandera, uywany
       wylcznie, gdy uytkownik nie posiada wlasnego pliku ~/.mc.ini.

    /opt/gnome/lib/mc/mc.lib

       Globalne ustawienia Midnight Commandera. Ustawienia w tym pliku
       s globalne dla kadej sesji Midnight Commandera. Przydatny do
       zdefiniowania ustawie terminala obowizujcych dla calego systemu
       (site-global).

    $HOME/.mc.ini

       Prywatna konfiguracja uytkownika. Jeli istnieje, to konfiguracja
       odczytywana  jest  z  tego  wlanie  pliku,  zamiast  z
       ogolnosystemowego pliku startowego.

    $HOME/.cedit/

       Tymczasowy katalog uytkownika. Przetwarzane i zapisywane s w nim
       polecenia operujce na blokach tekstu.

LICENCJA

    Niniejszy program jest rozpowszechniany na warunkach licencji GNU
    General Public Licence opublikowanych przez Free Software Foundation.
    Wbudowana pomoc Midnight Commandera zawiera Licencj, w szczegolnoci
    zastrzeenie dotyczce braku gwarancji.

DOSTPNO

    Najwiesz wersj programu odnajdziesz na
     ftp.nuclecu.unam.mx w katalogu /linux/local
    oraz w Europie:
     na sunsite.mff.cuni.cz w katalogu /GNU/mc
     i na ftp.teuto.de w katalogu /lmb/mc.

    Wersj dla X Window mona znale na
     sunsite.unc.edu w katalogu /pub/Linux/apps/editors/X
     lub te na argeas.argos.hol.gr w /pub/unix/cooledit.

PATRZ TAKE

    cooledit(1), mc(1), gpm(1), terminfo(1), scanf(3).

AUTORZY

    Tworc edytora wbudowanego w program Midnight Commander jest Paul Sheer
    (psheer@obsidian.co.za).

B/LDY

    Wicej szczegolow znajdziesz w pliku README.edit dostarczanym w pakiecie
    dystrybucyjnym.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                30 stycznia 1997           mcedit(1)