Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mcopy - kopiuj pliki pomidzy DOSem a Unixem

SK/LADNIA

    mcopy [-b/ptnvmoQOsSrRA] plik_r'od/lowy plik_wynikowy
    mcopy [-b/ptnvmoQOsSrRA] plik_r'od/lowy... katalog_docelowy
    mcopy [-tnv] plik_r'od/lowy

OPIS

    mcopy kopiuje podany plik na plik o zadanej nazwie lub kopiuje wiele
    plikow do podanego katalogu. rodlo jak i cel mog by zarowno plikami
    DOSu jak i Unixa.

    Uycie litery napdu dla plikow MS-DOSu, na przyklad `a:', okrela
    kierunek translacji. Brak okrelenia napdu oznacza plik Unixa, ktorego
    cieka rozpoczyna si w biecym katalogu. Jeli podano liter napdu bez
    dolczenia do niej nazwy pliku, np.
           mcopy a: .
    to kopiowane s wszystkie pliki z tego napdu.

    Jeeli podano jeden parametr rodla DOSu, np.
           mcopy a:foo.exe
    to domniemanym celem jest katalog biecy (`.').

    Podanie jako nazwy pliku - oznacza standardowe wejcie lub standardowe
    wyjcie, w zalenoci od poloenia w linii polece.

OPCJE

    -b   Tryb wsadowy. Zoptymalizowany dla wielkich kopii rekurencyjnych,
       ale mniej bezpieczny w przypadku zalamania podczas kopiowania.

    -/   Kopiowanie rekurencyjne. Kopiuje rownie podkatalogi i  ich
       zawarto.

    -p   Zachowuje atrybuty kopiowanych plikow.

    -Q   Przy kopiowaniu wielu plikow koczy prac natychmiast po pierwszej
       nieudanej kopii (na przyklad z powodu braku miejsca na dysku
       docelowym).

    -t   Transfer plikow tekstowych. mcopy zamienia napotkane znaki CR/LF
       (koczce lini w DOSie) na pojedynczy LF (koczcy lini w Uniksie).

    -n   Bez potwierdzania przy nadpisywaniu plikow unixowych. mcopy nie
       ostrzega uytkownika o nadpisywaniu istniejcego pliku unixowego.
       Moesz wylczy potwierdzanie dla plikow DOSu uywajc opcji -o.

    -m   Zachowaj czas modyfikacji pliku. Jeli plik docelowy istnieje a
       nie uyto opcji -n, to mcopy pyta czy nadpisywa plik czy te
       zmieni nazw nowego pliku (patrz sekcja  Kolizje  nazw  w
       mtools(1)).

B/LDY

    W odronieniu od MS-DOSu nie jest obslugiwany operator + (dolcz). Mona
    jednak uy mtype, by osignc ten sam efekt:
       mtype a:plik1 a:plik2 a:plik3 >plikunixa
       mtype a:plik1 a:plik2 a:plik3 | mcopy - a:plikdosu

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.