Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    md5sum - oblicz i sprawd skrot pliku w formacie MD5

SK/LADNIA

    md5sum [-bctw] [-c [plik]] [--binary] [--check=[plik]]
        [--text] [--status] [--warn] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo md5sum
    lub
       info md5sum.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie md5sum w wersji GNU.

    md5sum tworzy dla kadego pliku wejciowego 128-bitowy "odcisk palca"
    ("skrot", sum kontroln), bd moe sprawdzi uywajc wyniku wczeniejszego
    uruchomienia czy skroty cigle s takie same (tj. czy pliki si zmienily).

    Sumy obliczane s wedlug opisu podanego w RFC 1321. Dla kadego z plikow
    wypisywana jest linia ze skrotem, znakiem wskazujcym na typ pliku
    wejciowego ('*' binarny, ' ' tekstowy) i jego nazw. Jeli nazw pliku
    jest '-' lub nie podano plikow to skrot  obliczany  jest  dla
    standardowego wejcia.

OPCJE

    -b, --binary
       Traktuje wszystkie pliki wejciowe jako binarne. Normalnie nie
       czyni to adnej ronicy w systemach UN*Xowych, ale niektore
       systemy maj odmienn wewntrzn i zewntrzn reprezentacj tekstu
       (zwlaszcza znakow koca linii). Tryb ten jest domylny w MS-
       DOS/MS-Windows.

    -c, --check[=plik]
       Czyta nazwy plikow i informacj o skrotach z zadanego pliku (lub
       ze standardowego wejcia, jeli nie podano pliku) i zglasza, czy
       kady z danych plikow ma skrot zgodny z zapisanym. Plikiem
       wejciowym dla tego trybu pracy jest na ogol wynik wczeniejszego,
       tworzcego skroty, uruchomienia md5sum. Plik wejciowy zawiera w
       kadej linii sum MD5, znacznik binarium/tekstu, oraz nazw pliku.
       Dla kadej z linii czytany jest wymieniony w niej plik i
       wyliczany jego skrot. Nastpnie, jeli skrot nie jest taki sam,
       jak podany w tej linii, test pliku oznaczony zostanie jako
       nieudany. W przeciwnym razie plik zdaje test. Domylnie, dla
       kadej poprawnej linii na standardowe wyjcie wypisywana jest
       jedna linia wskazujca, czy dany plik przeszedl test.  Po
       przeprowadzeniu  wszystkich  kontroli, jeeli wystpily jakie
       niepowodzenia, na standardowe wyjcie bldow  wysylane  jest
       ostrzeenie. Opcja --status wylcza ten komunikat. Jeeli nie mona
       otworzy lub przeczyta ktorego ze wskazanych plikow, ktora z
       poprawnych  linii  zawiera  niezgodny  z  aktualnym  skrot
       odpowiedniego pliku albo nie znaleziono adnej poprawnej linii,
       to md5sum koczy prac z niezerowym kodem. W przeciwnym razie
       koczy prac pomylnie.

    -t, --text
       Traktuje wszystkie pliki wejciowe jako tekst.  Jest to opcja
       odwrotna do --binary.

    --status
       Opcja przydatna tylko przy weryfikacji skrotow. Zakazuje wowczas
       domylnego tworzenia raportu (po jednej linii na plik)  i
       wysylania  ostrzeenia  z podsumowaniem niepowodze. Nieudane
       otwarcia lub odczyty plikow nadal powoduj odrbne komunikaty na
       standardowym wyjciu bldow. Jeeli wszystkie wskazane pliki daj si
       czyta i maj skroty zgodne z zapisanymi, to md5sum pomylnie koczy
       prac. W przeciwnym przypadku koczy dzialanie z kodem wskazujcym
       na niepowodzenie.

    -w, --warn
       Przy weryfikacji skrotow ostrzega o niepoprawnie sformatowanych
       liniach z sumami kontrolnymi MD5. Opcja przydatna tylko wtedy,
       gdy poprawne s wszystkie oprocz kilku linii sprawdzanego wejcia.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    wc(1), sum(1), cksum(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.