Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       merge - trojstronne scalanie plikow

SK/LADNIA

       merge [ opcje ] plik1 plik2 plik3

OPIS

       merge  nanosi  na  plik1 wszystkie zmiany, ktore z pliku plik2 uczynily
       plik3.  Wynik normalnie trafia do plik1.  merge przydaje si do  lczenia
       poczynionych  osobno zmian tego samego oryginalu.  Zalomy, e plik2 jest
       oryginalem,  a  plik1  oraz  plik3  niezalenymi  modyfikacjami  pliku2.
       Wowczas merge lczy obie zmiany.

       Jeli  zarowno  plik1,  jak  i plik3 zawieraj zmiany w tym samym wycinku
       linii,  to  wystpuje  konflikt.   W  takim  przypadku  merge  normalnie
       wypisuje  ostrzeenie  i  ujmuje  konflikt  pomidzy  dwie  linie  zloone
       nawiasow ostrych <<<<<<< i >>>>>>>.  Typowy konflikt wyglda tak:

              <<<<<<< plik A
              linie pliku A
              =======
              linie pliku B
              >>>>>>> plik B

       Jeli wystpily  konflikty,  uytkownik  powinien  poprawi  wynik  rcznie,
       usuwajc jedn z alternatyw.

OPCJE

       -A     Wypisuje  konflikty  przy uyciu stylu -A programu diff3(1), jeli
              jest on udostpniany przez  diff3.   Scala  to  wszystkie  zmiany
              czynice  z pliku plik2 plik plik3 do pliku1 i tworzy najbardziej
              szczegolowe wyjcie.

       -E, -e Te opcje okrelaj style  wypisywania  konfliktow,  ktore  generuj
              mniej  informacji  ni  -A.   Szczegoly  mona  znale  w diff3(1).
              Domylnie uywane jest -E.   Z  opcj  -e,  merge  nie  ostrzega  o
              konfliktach.

       -L etykieta
              T  opcj  mona  poda  do  trzech  razy.  Okrela etykiety, ktore w
              raportach o konfliktach maj by uyte  zamiast  odpowiednich  nazw
              plikow.   To  znaczy, e merge -L x -L y -L z a b c tworzy wyjcie
              wygldajce, tak jakby pochodzilo z plikow x,  y  i  z,  a  nie  z
              plikow o nazwach a, b i c.

       -p     Wysyla wyniki na standardowe wyjcie zamiast nadpisywania pliku1.

       -q     Tryb cichy. Nie ostrzega o konfliktach.

       -V     Wypisuje numer wersji programu.

DIAGNOSTYKA

       Kod   zakoczenia   0   oznacza  pomylnie  ukoczon  prac,  1  napotkanie
       konfliktow, a 2 klopoty.

IDENTYFIKACJA

       Autor: Walter F. Tichy.
       Data zmian strony podrcznika: 1.2; Data wydania: 2001/06/12.
       Copyright (C) 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.
       Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Paul Eggert.

ZOBACZ TAKE

       diff3(1), diff(1), rcsmerge(1), co(1).

B/LDY

       Zwykle  nie  ma  sensu  scalanie  plikow  binarnych  tak,  jakby   byly
       tekstowymi, ale merge i tak probuje to robi.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.