Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    merge - trojstronne scalanie plikow

SK/LADNIA

    merge [ opcje ] plik1 plik2 plik3

OPIS

    merge nanosi na plik1 wszystkie zmiany, ktore z pliku plik2 uczynily
    plik3. Wynik normalnie trafia do plik1. merge przydaje si do lczenia
    poczynionych osobno zmian tego samego oryginalu. Zalomy, e plik2 jest
    oryginalem, a plik1 oraz plik3 niezalenymi modyfikacjami pliku2.
    Wowczas merge lczy obie zmiany.

    Jeli zarowno plik1, jak i plik3 zawieraj zmiany w tym samym wycinku
    linii, to wystpuje konflikt.  W takim przypadku merge normalnie
    wypisuje ostrzeenie i ujmuje konflikt pomidzy dwie linie zloone
    nawiasow ostrych <<<<<<< i >>>>>>>. Typowy konflikt wyglda tak:

       <<<<<<< plik A
       linie pliku A
       =======
       linie pliku B
       >>>>>>> plik B

    Jeli wystpily konflikty, uytkownik powinien poprawi wynik rcznie,
    usuwajc jedn z alternatyw.

OPCJE

    -A   Wypisuje konflikty przy uyciu stylu -A programu diff3(1), jeli
       jest on udostpniany przez diff3.  Scala to wszystkie zmiany
       czynice z pliku plik2 plik plik3 do pliku1 i tworzy najbardziej
       szczegolowe wyjcie.

    -E, -e Te opcje okrelaj style wypisywania konfliktow, ktore generuj
       mniej informacji ni -A.  Szczegoly mona znale w diff3(1).
       Domylnie uywane jest -E.  Z opcj -e, merge nie ostrzega o
       konfliktach.

    -L etykieta
       T opcj mona poda do trzech razy. Okrela etykiety, ktore w
       raportach o konfliktach maj by uyte zamiast odpowiednich nazw
       plikow.  To znaczy, e merge -L x -L y -L z a b c tworzy wyjcie
       wygldajce, tak jakby pochodzilo z plikow x, y i z, a nie z
       plikow o nazwach a, b i c.

    -p   Wysyla wyniki na standardowe wyjcie zamiast nadpisywania pliku1.

    -q   Tryb cichy. Nie ostrzega o konfliktach.

    -V   Wypisuje numer wersji programu.

DIAGNOSTYKA

    Kod  zakoczenia  0  oznacza pomylnie ukoczon prac, 1 napotkanie
    konfliktow, a 2 klopoty.

IDENTYFIKACJA

    Autor: Walter F. Tichy.
    Data zmian strony podrcznika: 1.2; Data wydania: 2001/06/12.
    Copyright (C) 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.
    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Paul Eggert.

ZOBACZ TAKE

    diff3(1), diff(1), rcsmerge(1), co(1).

B/LDY

    Zwykle nie ma sensu scalanie plikow binarnych tak, jakby  byly
    tekstowymi, ale merge i tak probuje to robi.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.