Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mformat - dodaje system plikow DOS do niskopoziomowo sformatowanej
    dyskietki

SK/LADNIA

    mformat [-t cylindry] [-h g/lowice] [-s sektory] [-l etykieta_dysku]
    [-F] [-I wersja_systemu] [-S rozmiar_kodu] [-2 sektor'ow_na_ciece_0] [-M
    sektor_software'owy]  [-a]  [-X]  [-C]  [-H  ukryte_sektory]  [-r
    sektory_root]   [-B  boot_sector]  [-0  rate_on_track_0]  [-A
    rate_on_other_tracks] [-1] [-k] napd:

OPIS

    mformat dodaje mimimalne elementy systemu plikowego MS_DOS (boot
    sector,  FAT  i katalog glowny) do dyskietki, ktora zostala ju
    sformatowana niskopoziomowo przez Unixa.

OPCJE

    Obslugiwane s nastpujce opcje (mog nie by dostpne opcje -S, -2, -1,
    jeli mtools zostaly skompilowane bez opcji USE_2M):

    -t   Liczba cylindrow.

    -h   Liczba glowic (stron).

    -s   Liczba sektorow na ciek. Przy uyciu opcji 2m jest to liczba
       512-bajtowych rownowanikow sektora na typow ciek (tj. inn ni
       glowica 0 cieka 0). Jeli nie uyto opcji 2m, jest to liczba
       fizycznych sektorow na ciek (mog by one wiksze ni 512 bajtow).

    -l   Opcjonalna etykieta dysku.

    -S   Rozmiar kodu. Rozmiar sektora wynosi 2^(rozmiar_kodu+7).

    -2   Format 2m. Parametr tej opcji opisuje liczb sektorow na ciece 0,
       glowicy 0. Opcja zalecana dla sektorow wikszych ni zwykle.

    -1   Nie uywaj formatu 2m, nawet jeli obecna geometria dysku jest
       geometri 2m.

    -M   Rozmiar sektora software'owego. Parametr ten opisuje rozmiar w
       bajtach sektora uywanego przez system plikowy MS-DOS. Domylnie
       jest on rowny rozmiarowi sektora fizycznego.

    -a   Podanie tej opcji powoduje generowanie numeru seryjnego jak dla
       Atari. Atari przechowuj numer seryjny w etykiecie OEM.

    -X   Formatuje dyskietk jako dyskietk XDF. Patrz sekcja XDF w
       mtools(1).  Dyskietka  musi  by  uprzednio  sformatowana
       niskopoziomowo przy uyciu narzdzia xdfcopy zawartego w pakiecie
       fdutils.

    -C   Tworzy plik obrazu dysku, na ktorym bdzie zainstalowany system
       plikow  MS-DOS.  Oczywicie,  bezuyteczne  w odniesieniu do
       fizycznych urzdze takich jak dyskietki czy partycje dysku
       twardego.

    -H   Liczba sektorow ukrytych. Parametr przydatny do formatowania
       partycji dysku twardego, ktore nie s wyrownane do granic cieek
       (tj. pierwsza glowica pierwszej cieki nie naley do partycji, ale
       zawiera tablic partycji). W takim przypadku liczba ukrytych
       sektorow jest zwykle liczb sektorow na cylinder. Nie testowano.

    -n   Numer seryjny.

    -F   Formatuj partycj jako FAT32 (opcja eksperymentalna).

    -I   Ustaw  identyfikator wersji_systemu przy formatowaniu napdu
       FAT32. Uruchom minfo na istniejcym napdzie FAT32, aby j odnale,
       a nastpnie powiadom autora przez e-mail, by mogl dolczy poprawn
       warto w przyszlych wersjach mtools.

    -c   Ustaw rozmiar klastra (cluster) w sektorach. Jeli rozmiar ten
       spowodowalby utworzenie zbyt duej tablicy alokacji plikow (FAT),
       mtools automatycznie powikszy go, a do uzyskania dostatecznie
       malego FATu.

    -r   Ustala rozmiar katalogu glownego (root) w sektorach. Odnosi si
       wylcznie do 12 i 16 bitowych tablic alokacji plikow (FAT).

    -B   Zamiast wlasnego  uyj  sektora  startowego  (boot  sector)
       przechowywanego w zadanym pliku lub na zadanym urzdzeniu.
       Aktualizowane s jedynie pola geometrii, tak by pasowaly do
       parametrow dysku docelowego.

    -k   Zachowaj z istniejcego sektora startowego tyle, ile tylko
       moliwe. Aktualizowane s jedynie pola geometrii, tak by pasowaly
       do parametrow dysku docelowego.

    -0   Prdko transferu danych na ciece 0.

    -A   Prdko transferu danych na ciekach innych ni 0.

    Chcc sformatowa dyskietk o gstoci innej ni domylna, naley poda co
    najmniej te parametry linii polece, ktore s rone od domylnych.

    mformat zwraca 0 w przypadku powodzenia, 1 przy bldzie.

    Polecenie nie zapisuje informacji o bldnych blokach (bad blocks) w FAT.
    Naley w tym celu uy mbadblocks.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.