Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mkmanifest - tworzy skrypt powloki do odtworzenia nazw plikow Unixa

SK/LADNIA

    mkmanifest [pliki]

OPIS

    mkmanifest tworzy skrypt powloki pomagajcy w odtworzeniu unixowych nazw
    plikow, ktore zostaly zmienione w celu dopasowania do ogranicze nazw
    plikow systemu MS-DOS. Nazwy plikow DOSu ograniczone s do 8 znakow
    nazwy i 3 znakow rozszerzenia, wylcznie duymi literami, bez nazw urzdze
    i niedozwolonych znakow (patrz mtools(1)).

    Program mkmanifest jest zgodny z metodami uywanymi przez pcomm, arc
    oraz mtools do zamiany poprawnych nazw plikow Unixa, tak by spelnialy
    ograniczenia DOSu. Polecenie to jest przydatne, gdy system docelowy, w
    ktorym nastpi odczyt dyskietki, nie potrafi obslugiwa dlugich nazw
    plikow systemu VFAT.

  Przyk/lad
    Chcemy skopiowa nastpujce pliki Uniksa na dyskietk DOS (przy pomocy
    polecenia mcopy):

       dosc_dluga_nazwa
       za.duzo.kropek
       zakaz:
       dobry.c
       prn.dev

    mcopy zamieni nazwy na:

       dosc_dlu
       zaxduzo.kro
       zakazx
       dobry.c
       xprn.dev

    Polecenie:

       mkmanifest dosc_dluga_nazwa  za.duzo.kropek  zakaz:  dobry.c
       prn.dev >manifest

    da nastpujcy wynik:

       mv dosc_dlu dosc_dluga_nazwa
       mv zaxduzo.kro za.duzo.kropek
       mv zakazx zakaz:
       mv xprn.dev prn.dev

    Zauwa, e dobry.c nie wymaga adnej konwersji, wic nie pojawia si na
    wyjciu.

    Zalomy, e pliki te zostaly skopiowane z dyskietki do innego systemu
    unixowego i chcielibymy przywroci im ich pierwotne nazwy. Jeli dolczono
    plik manifest (przechwycony powyszy wynik dzialania mkmanifest), to moe
    on zosta wykorzystany do konwersji nazw.

B/LDY

    Krotkie nazwy tworzone przez mkmanifest stosuj star konwencj (z
    mtools-2.0.7), nie za t uywan w Windows 95 i mtools-3.0.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.