Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   mktemp -- tworz unikaln nazw pliku tymczasowego

SK/LADNIA

   mktemp [-d] [-q] [-u] wzorzec

OPIS

   Narzdzie mktemp pobiera zadany wzorzec nazwy i zastpuje jego cz by
   stworzy nazw pliku. Wynikowa nazwa jest unikalna i nadaje si do uywania
   jako nazwa pliku. Wzorzec moe by dowoln nazw pliku z dodanymi do niej
   dokladnie szecioma znakami 'X', na przyklad /tmp/temp.XXXXXX. Kocowe 'X'
   zastpowane s przez numer biecego procesu i/lub unikaln kombinacj liter.
   Liczba unikalnych nazw plikow, jakie moe zwroci mktemp daje okolo 26 ** 6
   kombinacji.

   Jeli mktemp moe pomylnie utworzy unikaln nazw pliku, to tworzony jest
   plik z prawami 0600 (chyba e podano flag -u) za nazwa pliku wywietlana
   jest na standardowym wyjciu.

OPCJE

   Dostpne s nastpujce opcje:

   -d   Utworz katalog zamiast pliku.

   -q   Ciche zakoczenie dzialania w przypadku bldu. Przydatne, gdy
       skrypt nie chce by komunikat o bldzie trafil na standardowe
       wyjcie bldow.

   -u   Dzialaj w trybie ``unsafe'' (ryzykownym). Plik tymczasowy bdzie
       skasowany (unlinked) przed zakoczeniem pracy mktemp. Jest to
       nieco lepsze ni mktemp(3), ale nadal wprowadza `race condition'
       [tlum: ``wycig'' procesow pomidzy uzyskiwaniem unikalnych nazw i
       nadawaniem ich plikom]. Nie zaleca si uywania tej opcji.

ZWRACANE WARTOCI

   Narzdzie mktemp koczy prac z wartoci 0 w przypadku powodzenia, za 1 przy
   bldzie.

PRZYK/LADY

   Poniszy fragment w sh(1) ilustruje proste zastosowanie mktemp, gdzie
   skrypt winien zakoczy prac jeli nie moe utworzy bezpiecznego pliku
   tymczasowego.

      TMPFILE=`mktemp /tmp/$0.XXXXXX` || exit 1
      echo "program output" >> $TMPFILE

   W tym przypadku chcemy, by skrypt sam obslugiwal bld.

      TMPFILE=`mktemp -q /tmp/$0.XXXXXX`
      if [ $? -ne 0 ]; then
          echo "$0: Can't create temp file, exiting..."
          exit 1
      fi

   Zauwa, e mona te zamiast sprawdzania $? sprawdza, czy $TMPFILE ma dlugo
   zerow. Pozwala to na wykonanie sprawdzenia w dalszej czci skryptu (gdy $?
   zostanie nadpisane przez nastpne polecenie powloki).

ZOBACZ TAKE

   mkstemp(3), mktemp(3).

HISTORIA

   Narzdzie mktemp pojawilo si w OpenBSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.