Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       mmove - przesu lub zmie nazw pliku/katalogu MSDOS

SK/LADNIA

       mmove [ -voOsSrRA ] plikr'od/lowy plikdocelowy
       mmove [ -voOsSrRA ] plikr'od/lowy [plikir'od/lowe...] katalogdocelowy

OPIS

       Polecenie  mmove  sluy  do  przesuwania  lub  zmiany  nazwy  plikow lub
       katalogow systemu MS-DOS. W  przeciwiestwie  do  polecenia  MOVE  DOSu,
       mmove moe przesuwa katalogi. Pliki i katalogi mog by przesuwane tylko w
       obrbie tego samego systemu plikow. Dane nie mog by  przesuwane  pomidzy
       DOSem  a  Unixem.  Pominicie litery napdu pliku czy katalogu docelowego
       spowoduje przyjcie tego  samego  napdu.  Przy  braku  litery  napdu  we
       wszystkich parametrach przyjmowany jest domylny napd A:.

UWAGI

       Niniejsza,  polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
       Texinfo pakietu  mtools  wersji  3.9.6.  W  stosunku  do  automatycznie
       generowanej  z  Textinfo  dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
       sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te  znajdziesz
       not   prawn   dotyczc   rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
       dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.