Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mmove - przesu lub zmie nazw pliku/katalogu MSDOS

SK/LADNIA

    mmove [ -voOsSrRA ] plikr'od/lowy plikdocelowy
    mmove [ -voOsSrRA ] plikr'od/lowy [plikir'od/lowe...] katalogdocelowy

OPIS

    Polecenie mmove sluy do przesuwania lub zmiany nazwy plikow lub
    katalogow systemu MS-DOS. W przeciwiestwie do polecenia MOVE DOSu,
    mmove moe przesuwa katalogi. Pliki i katalogi mog by przesuwane tylko w
    obrbie tego samego systemu plikow. Dane nie mog by przesuwane pomidzy
    DOSem a Unixem. Pominicie litery napdu pliku czy katalogu docelowego
    spowoduje przyjcie tego samego napdu. Przy braku litery napdu we
    wszystkich parametrach przyjmowany jest domylny napd A:.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.