Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   more -- filtrowa przegldarka plikow dla CRT

STRESZCZENIE

   more [-dlfpcsu] [-num] [+/ wzor] [+ numlinii] [plik...]

OPIS

   More jest filtrem slucym do przegldania tekstu strona po stronie, jeden
   ekran na raz. Bieca wersja jest szczegolnie prymitywna. Uytkownicy
   powinni zda sobie spraw e less(1) dostarcza emulacji more(1) wraz z
   licznymi ulepszeniami.

OPCJE

   Opcje linii komend podano poniej. Opcje pobierane s take ze zmiennej
   rodowiskowej MORE (upewnij si e poprzedzile je mylnikiem (``-'')), ale
   opcje linii komend mog je uniewani.

   -num Opcja ta okrela liczb calkowit bdc rozmiarem ekranu (w liniach).

   -d  more zachci uytkownika komunikatem "[Press space to continue, 'q'
      to quit.]" i wywietli "[Press 'h' for instructions.]" zamiast
      wysyla znak dzwonka, kiedy nacinito nieprawidlowy klawisz.

   -l  more zwykle traktuje ^L (koniec strony) jako znak specjalny, i
      bdzie pauzowa po kadej linii ktora zawiera koniec strony. Opcja -l
      zakazuje takiego zachowania.

   -f  Powoduje e more liczy linie ekranu zamiast logicznych (tj. dlugie
      linie nie s zawijane).

   -p  Nie przewijaj ekranu. Zamiast tego wyczy caly ekran i potem
      wywietlaj tekst.

   -c  Nie przewijaj ekranu. Zamiast tego, narysuj kady ekran od pocztku,
      czyszczc reszt kadej linii w momencie jej wywietlania.

   -s  cinij wielokrotne puste linie w jedn.

   -u  Zabro podkrelania.

   +/  Opcja +/ okrela lacuch ktory naley przeszuka zanim zostanie
      wywietlony kady z plikow.

   +num Zacznij od linii numer num.

KOMENDY

   Interaktywne komendy dla more oparte s na vi(1). Niektore komendy mog by
   poprzedzone liczb dziesitn, zwan k w opisach poniej. W poniszych
   opisach, ^X oznacza Control-X.

   h lub ?   Pomoc: wywietl podsumowanie tych komend. Jeli zapomnisz
         wszystkich innych komend, pamitaj o tej.

   SPACJA   Wywietl poprzednie k linii tekstu. Domylnie biecy rozmiar
         ekranu.

   z      Wywietl nastpne k linii tekstu. Domylnie biecy rozmiar
         ekranu. Argument staje si now wartoci domyln.

   RETURN   Wywietl nastpne k linii tekstu. Domylnie jedn. Argument
         staje si now wartoci domyln.

   d lub ^D  Przewi o k linii. Domylnie biecy rozmiar przewijania,
         pocztkowo 11. Argument staje si now wartoci domyln.

   q lub Q lub INTERRUPT [to co stty oznacza przez intr - GSN]
         Wyjd.

   s      Przeskocz k linii tekstu w przod. Domylnie jedn.

   f      Przeskocz k ekranow tekstu w przod. Domylnie jeden.

   b lub ^B  Przeskocz k ekranow tekstu w tyl. Domylnie jeden.

   '      Id do miejsca rozpoczcia poprzedniego wyszukiwania.

   =      Wywietl biecy numer linii.

   /wz'or    Poszukaj k-tego wystpienia wyraenia regularnego. Domylnie
         pierwszego.

   n      Poszukaj k-tego wystpienia poprzedniego wyraenia regularnego.
         Domylnie pierwszego.

   !<cmd> lub :!<cmd>
         Wykonaj <cmd> w podpowloce.

   v      Uruchom /usr/bin/vi od biecej linii.

   ^L     Odwie ekran.

   :n     Id do k-tego nastpnego pliku. Domylnie pierwszego nastpnego.

   :p     Id do k-tego poprzedniego pliku. Domylnie pierwszego
         poprzedniego.

   :f     Wywietl biec nazw pliku i numer linii.

   .      Powtorz poprzedni komend.

RODOWISKO

   more wykorzystuje nastpujce zmienne rodowiskowe, jeli istniej:

   MORE    Zmienn t mona ustawi na ulubione opcje dla more.

   SHELL    Bieca uywana powloka (normalnie ustawiana przez powlok w
         czasie logowania).

   TERM    Okrela typ terminala, uywany przez more do pobrania
         charakterystyk terminala koniecznych do manipulowania
         ekranem.

PATRZ TAKE

   vi(1) less(1)

AUTORZY

   Eric Shienbrood, UC Berkeley
   Zmodyfikowany przez Geoffa Pecka z UCB, ktory dodal podkrelenia i
   pojedyncze odstpy liniowe.
   Zmodyfikowany przez Johna Foderaro z UCB, ktory dodal -c i zmienn
   rodowiskow MORE.

HISTORY

   Komenda more pojawila si w 3.0BSD. Ta manpage dokumentuje wersj 5.19
   more (Berkeley 29 VI 88), ktora jest obecnie uywana w rodowisku
   Linuksowym. Dokumentacja zostala stworzona z uyciem kilku innych wersji
   manpage, oraz szczegolowej inspekcji kodu rodlowego.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.