Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

SK/LADNIA

    mpartition -p napd
    mpartition -r napd
    mpartition -I [-B bootSector] napd
    mpartition -a napd
    mpartition -d napd
    mpartition -c [-s sektory] [-h g/lowice] [-t cylindry] [-v] [-T typ] [-b
    pocztek] [-l d/lugo] [-f]

OPIS

    Polecenie mpartition tworzy system plikow MS-DOS  jako  partycj.
    Przeznaczone jest do wykorzystania w systemach innych ni Linux, tj. w
    systemach, gdzie brak jest polecenia fdisk i latwego dostpu do urzdze
    SCSI. Polecenie to dziala tylko na napdach, dla ktorych ustawiono
    zmienn partycji.

OPCJE

    mpartition obsluguje nastpujce operacje:

    -p   Wywietla lini polece do odtworzenia partycji napdu. Jeeli dla
       napdu nie zdefiniowano partycji lub wykryto bldy logiczne, to
       nie pojawi si aden wynik. Przy wlczonej opcji wywietlania
       szczegolow (-v) wywietla biec tablic partycji.

    -r   Usuwa partycj opisan przez napd.

    -I   Inicjalizuje tablic partycji i usuwa wszystkie partycje.

    -c   Tworzy partycj opisan przez napd.

    -a   "Aktywuje" partycj, tj. czyni j partycj startow (bootable).
       Rownoczenie moe istnie tylko jedna partycja startowa.

    -d   "Deaktywuje" partycj, tj. zdejmuje znacznik aktywnoci ustawiony
       przez -a. Partycja przestaje by partycj startow.

    Jeeli nie podano adnej operacji, to wywietlane s biece ustawienia.

    Przy tworzeniu partycji dostpne s nastpujce opcje:

    -s sektory
       Liczba sektorow na ciek partycji (jest to rownie liczba sektorow
       na ciek dla calego napdu).

    -h g/lowice
       Liczba glowic partycji (jest to rownie liczba glowic dla calego
       napdu).  Domylnie informacja o geometrii (liczba sektorow i
       glowic) wyliczana jest z ssiednich pozycji tablicy partycji lub
       odgadywana na podstawie rozmiaru.

    -t cylindry
       Liczba cylindrow partycji (nie jest to liczba cylindrow calego
       napdu).

    -b pocztek
       Pocztkowy offset partycji, wyraony w sektorach. Jeli nie podano
       pocztku mpartition rozpoczyna partycj od pocztku dysku (dla
       partycji numer 1) lub bezporednio za kocem poprzedniej partycji.

    -l d/lugo
       Rozmiar (dlugo) partycji, wyraona w sektorach. Jeli nie podano
       koca,  to  mpartition wylicza rozmiar na podstawie liczby
       sektorow, glowic i cylindrow. Jeli rownie ich nie podano, nadaje
       partycji najwikszy moliwy rozmiar, uwzgldniajc rozmiar dysku i
       pocztek nastpnej partycji.

    -T typ [dodane przez tlumacza na podstawie pobienego przegldu kodu
       rodlowego: Typ partycji.
       Na przyklad:
           1 FAT 12-bitowy,
           4 FAT 16-bitowy partycja mniejsza ni 32MB,
           6 FAT 16-bitowy >=32MB,
           b Win95 FAT32.
           f Win95 Extended (LBA)
       Opcja ta moe by przydatna do "rcznego" tworzenia partycji
       rozszerzonych.]

    Dla wszystkich operacji modyfikujcych tablic partycji dostpne s opcje:

    -f   Zwykle przed zapisem jakichkolwiek zmian partycji mpartition
       wykonuje pewne sprawdzenia spojnoci logicznej, jak kontrola
       nakladania si i prawidlowego wyrownywania partycji. Jeli ktore z
       nich zawiedzie, to tablica partycji nie jest zmieniana. -f
       pozwala na obejcie tych zabezpiecze.

    Ponisze opcje dostpne s przy wszystkich operacjach:

    -v   W polczeniu z -p wywietla informacj o aktualnej tablicy partycji
       (bez zmian); albo po zmianach.

    -vv  Podanie  podwojonej  flagi wlczenia szczegolow powoduje, e
       mpartition bdzie wywietla szesnastkowo (hexdump) tablic partycji
       przy odczycie i zapisie na urzdzenie.

    Opcja dostpna przy inicjalizacji tablicy partycji:

    -B bootSector
       Czyta wzorcowy glowny rekord startowy (master boot record) z
       pliku bootSector.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.