Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mren - zmie nazw istniejcego pliku MSDOS

SK/LADNIA

    mren [-voOsSrRA] plikr'od/lowy plikdocelowy

OPIS

    Przy pomocy polecenia mren mona zmieni nazw lub przesun istniejcy plik
    lub katalog w systemie plikowym MS-DOS.

    W trybie wywietlania szczegolow (verbose), mren wywietla now nazw
    pliku, gdy podano niepoprawn nazw pliku.

    Gdy podano tylko jeden plik rodlowy za nazwa celu nie zawiera ukonikow
    ani dwukropkow, nastpi zmiana nazwy pliku (lub podkatalogu) w tym samym
    katalogu, zamiast przesunicia do biecego katalogu mcd, jak staloby si
    to w przypadku mmove. W przeciwiestwie do polecenia REN DOSu, przy
    pomocy mren mona zmienia nazwy katalogow.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.